Pritužba protiv Skupštine grada Užica zbog diskriminacije zaposlenog po osnovu političkog ubeđenja

del. br. 288/2011 datum: 17. 03. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, Sl. glasnik RS br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Rešenjem Skupštine grada Užica broj 06-82/10 od 12. novembra 2010. godine, kojim je B. V. razrešen funkcije člana Upravnog odbora JKP …, nije izvršen akt diskriminacije na osnovu ličnog svojstva – političkog ubeđenja (nepripadanja političkoj stranci).

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbom protiv rešenja Skupštine grada Užica broj 06-82/10 od 12. novembra 2010. godine, poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se B. V. iz U. U pritužbi je naveo da je prema njemu izvršen akt diskriminacije na osnovu njegovog političkog ubeđenja (nepripadanja nijednoj političkoj stranci), tako što je razrešen funkcije člana Upravnog odbora JKP …. samo iz razloga što nije član nijedne političke stranke. Podnosilac pritužbe smatra da su mu ovakvim postupanjem povređena ljudska prava zajemčena Ustavom Republike Srbije, kao i da je prema njemu izvršena diskriminacija.

Uz pritužbu je priložio rešenje o imenovanju 01 broj 06-37/08 od 17. septembra 2008. godine, rešenje o razrešenju broj I broj 06-82/10 od 12. novembra 2010. godine, zapisnik sa sednice Upravnog odbora JKP … od 01. oktobra 2010. godine, molbu upućenu gradonačelniku grada Užica od 20. novembra 2010. godine i dopis grada Užica, Gradske uprave za poslove organa grada, IV broj 037-55/10, od 16. novembra 2010. godine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti. U postupku je pribavljeno izjašnjenje Skupštine grada Užica I broj 06-82/10 od 16. februara 2011. godine, u kojem je navedeno:

– da je Skupština grada Užica dana 17. septembra 2008. godine donela rešenja o imenovanju upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova, među kojima je i rešenje o imenovanju B. V. za člana Upravnog odbora JKP …,
– da je Skupština grada Užica dana 12. novembra 2010. godine donela rešenje o razrešenju B. V. sa funkcije člana Upravnog odbora JKP …,
– da je i imenovanje i razrešenje B. V., kao i svih ostalih predstavnika osnivača, izvršeno po istom postupku. Prilikom predlaganja predstavnika osnivača sve odborničke grupe su prema dogovorenom učešću koji odražava odbornički sastav Skupštine predlagale kandidate potpuno samostalno i bez naznačenja političke pripadnosti kandidata,
– da je Gradskom veću, kao ovlašćenom predlagaču, odbornička grupa Pokret za Užice uputila inicijativu za razrešenje B. V. zbog sukoba interesa,
– da na sednici Skupštine od 12. novembra 2010. godine niko od izlagača nije pominjao političko ubeđenje B. V.,
– da je rešenje o razrešenju doneto u svemu u skladu sa pozitivnim propisima, pa je pritužba neosnovana.

Skupštine grada Užica je uz izjašnjenje dostavila i izveštaj Odborničke grupe Pokret za Užice i izvod iz zapisnika sa sednice od 12. novembra 2010. godine.

U izveštaju Pokreta za Užice, navedeno je sledeće:

– da su kao odbornička grupa u Skupštini grada Užice dobili mogućnost da predlože člana Upravnog odbora JKP …, pa su predložili B. V., diplomiranog pravnika. Prilikom predlaganja uzeli su u obzir njegove stručne karakteristike, a bez značaja je bila činjenica da li je on član neke političke stranke,
– da su inicijativu za razrešenje uputili Gradskom veću, kao ovlašćenom predlagaču, samo iz razloga što B. V. nije zastupao interese osnivača, već svoje sopstvene. U prilog ovoj tvrdnji navode da je B. V., na osnovu ugovora o delu koji je zaključio sa JKP …, obavljao poslove koje preduzeće može da obavi preko svojih stručnih službi, a takođe i da je išao u Grčku na sajam građevinarstva i grejanja, iako to nije u domenu njegove struke.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je nakon sprovedenog postupka utvrdila da je B. V. imenovan za člana Upravnog odbora JKP …, a na osnovu rešenja Skupštine grada Užice od 17. septembra 2008. godine, kao i da je sa iste funkcije razrešen dana 12. novembra 2010. godine, donošenjem rešenja o razrešenju. Utvrđeno je i da je oba predloga (za imenovanje i razrešenje) podnelo Gradsko veća grada Užica, na inicijativu odborničke grupe Pokret za Užice. Statutom grada Užica je propisano da Skupština grada imenuje i razrešava članove upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća, direktore javnih preduzeća, ustanova i službi čiji je osnivač, a na predlog Gradskog veća grada Užica, iz čega proizlazi da je postupak imenovanja i razrešenja sproveden u skladu sa odredbama Statuta.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je utvrdila da je odbornička grupa Pokret za Užice B. V. predložila i za imenovanje na funkciju člana upravnog odbora i za razrešenje sa te funkcije, pri čemu on nije bio član te stranke kako u momentu imenovanja, tako ni u momentu razrešavanja sa funkcije. Imajući u vidu da je diskriminacija neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva) u odnosu na lica ili grupe lica, na otvoren ili prikriven način, a koje se zasniva na nekom ličnom svojstvu, u ovom slučaju je utvrđeno da nije izvršen akt diskriminacije. Saglasno tome, ovaj državni organ se nije upuštao u dalje utvrđivanje eventualnih nepravilnosti u postupku. Ukoliko bilo koja strana smatra da je u samom postupku bilo nepravilnosti, može se obratiti nadležnom sudu.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 2. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da rešenjem o razrešenju B. V. sa funkcije člana upravnog odbora nije izvršen akt diskriminacije prema podnosiocu pritužbe na osnovu ličnog svojstva -političkog ubeđenja (nepripadanja političkoj stranci).

Zbog toga u navedenoj situaciji nema povrede prava u smislu Zakona o zabrani diskriminacije.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba protiv Skupštine grada Užica zbog diskriminacije zaposlenog po osnovu političkog ubeđenja Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top