Притужба против Скупштине града Ужица због дискриминације запосленог по основу политичког убеђења

дел. бр. 288/2011 датум: 17. 03. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, Сл. гласник РС бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Решењем Скупштине града Ужица број 06-82/10 од 12. новембра 2010. године, којим је Б. В. разрешен функције члана Управног одбора ЈКП …, није извршен акт дискриминације на основу личног својства – политичког убеђења (неприпадања политичкој странци).

О б р а з л о ж е њ е

Притужбом против решења Скупштине града Ужица број 06-82/10 од 12. новембра 2010. године, повереници за заштиту равноправности обратио се Б. В. из У. У притужби је навео да је према њему извршен акт дискриминације на основу његовог политичког убеђења (неприпадања ниједној политичкој странци), тако што је разрешен функције члана Управног одбора ЈКП …. само из разлога што није члан ниједне политичке странке. Подносилац притужбе сматра да су му оваквим поступањем повређена људска права зајемчена Уставом Републике Србије, као и да је према њему извршена дискриминација.

Уз притужбу је приложио решење о именовању 01 број 06-37/08 од 17. септембра 2008. године, решење о разрешењу број И број 06-82/10 од 12. новембра 2010. године, записник са седнице Управног одбора ЈКП … од 01. октобра 2010. године, молбу упућену градоначелнику града Ужица од 20. новембра 2010. године и допис града Ужица, Градске управе за послове органа града, IV број 037-55/10, од 16. новембра 2010. године.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности. У поступку је прибављено изјашњење Скупштине града Ужица I број 06-82/10 од 16. фебруара 2011. године, у којем је наведено:

– да је Скупштина града Ужица дана 17. септембра 2008. године донела решења о именовању управних и надзорних одбора јавних предузећа и установа, међу којима је и решење о именовању Б. В. за члана Управног одбора ЈКП …,
– да је Скупштина града Ужица дана 12. новембра 2010. године донела решење о разрешењу Б. В. са функције члана Управног одбора ЈКП …,
– да је и именовање и разрешење Б. В., као и свих осталих представника оснивача, извршено по истом поступку. Приликом предлагања представника оснивача све одборничке групе су према договореном учешћу који одражава одборнички састав Скупштине предлагале кандидате потпуно самостално и без назначења политичке припадности кандидата,
– да је Градском већу, као овлашћеном предлагачу, одборничка група Покрет за Ужице упутила иницијативу за разрешење Б. В. због сукоба интереса,
– да на седници Скупштине од 12. новембра 2010. године нико од излагача није помињао политичко убеђење Б. В.,
– да је решење о разрешењу донето у свему у складу са позитивним прописима, па је притужба неоснована.

Скупштине града Ужица је уз изјашњење доставила и извештај Одборничке групе Покрет за Ужице и извод из записника са седнице од 12. новембра 2010. године.

У извештају Покрета за Ужице, наведено је следеће:

– да су као одборничка група у Скупштини града Ужице добили могућност да предложе члана Управног одбора ЈКП …, па су предложили Б. В., дипломираног правника. Приликом предлагања узели су у обзир његове стручне карактеристике, а без значаја је била чињеница да ли је он члан неке политичке странке,
– да су иницијативу за разрешење упутили Градском већу, као овлашћеном предлагачу, само из разлога што Б. В. није заступао интересе оснивача, већ своје сопствене. У прилог овој тврдњи наводе да је Б. В., на основу уговора о делу који је закључио са ЈКП …, обављао послове које предузеће може да обави преко својих стручних служби, а такође и да је ишао у Грчку на сајам грађевинарства и грејања, иако то није у домену његове струке.

Повереница за заштиту равноправности је након спроведеног поступка утврдила да је Б. В. именован за члана Управног одбора ЈКП …, а на основу решења Скупштине града Ужице од 17. септембра 2008. године, као и да је са исте функције разрешен дана 12. новембра 2010. године, доношењем решења о разрешењу. Утврђено је и да је оба предлога (за именовање и разрешење) поднело Градско већа града Ужица, на иницијативу одборничке групе Покрет за Ужице. Статутом града Ужица је прописано да Скупштина града именује и разрешава чланове управних и надзорних одбора јавних предузећа, директоре јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач, а на предлог Градског већа града Ужица, из чега произлази да је поступак именовања и разрешења спроведен у складу са одредбама Статута.

Повереница за заштиту равноправности је утврдила да је одборничка група Покрет за Ужице Б. В. предложила и за именовање на функцију члана управног одбора и за разрешење са те функције, при чему он није био члан те странке како у моменту именовања, тако ни у моменту разрешавања са функције. Имајући у виду да је дискриминација неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства) у односу на лица или групе лица, на отворен или прикривен начин, а које се заснива на неком личном својству, у овом случају је утврђено да није извршен акт дискриминације. Сагласно томе, овај државни орган се није упуштао у даље утврђивање евентуалних неправилности у поступку. Уколико било која страна сматра да је у самом поступку било неправилности, може се обратити надлежном суду.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 2. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да решењем о разрешењу Б. В. са функције члана управног одбора није извршен акт дискриминације према подносиоцу притужбе на основу личног својства -политичког убеђења (неприпадања политичкој странци).

Због тога у наведеној ситуацији нема повреде права у смислу Закона о забрани дискриминације.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба против Скупштине града Ужица због дискриминације запосленог по основу политичког убеђења Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top