Pritužba B. G. protiv Ekonomske škole V. zbog diskriminacije zaposlenog na osnovu nacionalne pripadnosti

del. br. 291/2011 datum: 19. 3. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, Sl. glasnik RS br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Rešenjem direktora Ekonomske škole V. del. br. 1165 od 16. septembra 2010. godine, kojim je B. G. raspoređen na mesto nastavnika … u školskoj 2010/11 godini, nije izvršen akt diskriminacije na osnovu ličnog svojstava – pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini.

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbom protiv rešenja direktora Ekonomske škole V. del. br. 1165 od 16. septembra 2010. godine, poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se B. G. iz V. U pritužbi je naveo da je prema njemu izvršen akt diskriminacije na osnovu njegovog ličnog svojstva – nacionalne pripadnosti, i to tako što je odlukom direktora stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge zaposlene. Nepovoljniji položaj, odnosno, nejednako postupanje se ogleda u raspoređivanju podnosioca pritužbe u školskoj 2010/11 godini na mesto nastavnika sa višim obrazovanjem, dok je raspoređivanje nastavnice D. Ž. i nastavnika D. K. izvršeno na mesta nastavnika sa visokim obrazovanjem. Podnosilac pritužbe je istakao da su u prethodnoj školskoj godini svi bili raspoređeni na radna mesta profesora za … grupu predmeta, za koja je potrebno visoko obrazovanje. Smatra da je on sada jedini stavljen u nepovoljniji položaj iako ispunjava sve propisane uslove za mesto nastavnika na … grupi predmeta. Navodi i da je u školi izvršen inspekcijski nadzor početkom jula 2010. godine na okolnost ispunjenosti uslova u pogledu stečenog obrazovanja za nastavnike … grupe predmeta, pri čemu je zapisnikom o inspekcijskom nadzoru broj: 611-15/2010-09 od 13. jula 2010. godine naloženo da se za D. K., D. Ž. i B. G. zatraži mišljenje Ministarstva prosvete. Podnosilac pritužbe ukazuje na nejednako postupanje i zbog činjenice da je mišljenje Ministarstva prosvete zatraženo samo za njega, a ne i za D. K. i D. Ž., kako je naloženo zapisnikom.

Uz pritužbu, B. G. je dostavio sledeće dokaze: diplomu i potvrdu Fakulteta za … „F.” iz S. k., dopis Ministarstva prosvete Republike Srbije od 02. decembra 2008. godine, dopis Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje od 23. aprila 2009. godine i zapisnik o inspekcijskom nadzoru br. 611-15/2010-09 od 13. jula 2010. godine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti. U postupku je pribavljeno izjašnjenje direktora škole, kao i dokazi kojim nije raspolagao podnosilac pritužbe. U izjašnjenju del. br. 121/11 od 7. februara 2011. godine direktor Ekonomske škole V. istakao je sledeće:

– da je po anonimnoj prijavi u školi izvršen inspekcijski nadzor početkom jula 2010. godine na okolnost ispunjenosti uslova u pogledu stečenog obrazovanja za nastavnike ekonomske grupe predmeta. Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru broj: 611-15/2010-09 od 13. jula 2010. godine naloženo je da se za D. K., D. Ž. i B. G. zatraži mišljenje Ministarstva prosvete,
– da se škola obratila Ministarstvu prosvete, u skladu sa nalogom inspekcije, i to za svo troje zaposlenih koji su u prethodnoj školskoj godini držali nastavu … grupe predmeta, ali da Ministarstvo prosvete nije dostavilo odgovor,
– da je profesor B. G. u tekućoj školskoj 2010/11 godini unet u registar „Cena usluga” za srednje škole kao nastavnik sa šestim stepenom stručne spreme, a da je u prethodnoj školskoj godini unet kao nastavnik sa sedmim stepenom stručne spreme,
– da je sa D. K. postupljeno na isti način kao i sa B. G.,
– da je D. Ž. i u tekućoj školskoj 2010/11 godini raspoređena na mesto nastavnice za … grupu predmeta sa sedmim stepenom stručne spreme, jer je diplomirana … sa masterom u oblasti …, a prethodno je završila četvorogodišnji fakultet, za razliku od B. G. i D. K.,
– da je u tekućoj školskoj godini počeo da se primenjuje novi Zakon o osnovama sistema obrazovanja, kao i da je upisano znatno manje učenika/ca, pa se smanjio i broj časova za … grupu predmeta,
– da je profesor B. G. u prethodnoj školskoj godini bio u povlašćenom položaju u odnosu na kolege/inice jer je primao 100% zarade profesora sa sedmim stepenom stručne spreme iako je 70% radnog vremena predavao praktičnu nastavu za koju se traži šesti stepen stručne spreme,
– da je raspoređivanje B. G., kao i ostalih zaposlenih, izvršio u skladu sa zakonom, imajući u vidu broj časova koji je neophodan za nesmetano održavanje nastave,

U toku postupka su pribavljeni i sledeći dokazi: diplome i potvrde o stečenom obrazovanju za D. Ž. i D. K., Aneks br. 3 ugovora o radu za D. K. i tri dopisa upućena Ministarstvu prosvete sa zahtevom da se dostavi mišljenje o ispunjenosti uslova za nastavnike … grupe predmeta.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uvidom u priloženu dokumentaciju utvrdila da su B. G. i D. K. završili Fakultet za … F. S. k., dok je D. Ž. završila diplomske akademske master studije na Univerzitetu …, Departman za…, a da je pre toga završila … fakultet u Beogradu. Iz navedenih činjenica proizilazi da su okolnosti vezane za D. Ž. drugačije od okolnosti u kojima su B. G. i D. K., kao i da te okolnosti nisu uporedive.

Iz Aneksa br. 3 ugovora o radu, del. br. 1074/10 od 31. avgusta 2010. godine je utvrđeno da je D. K. raspoređen na mesto nastavnika … i …, radna mesta za koje je predviđen šesti stepen stručne spreme (…). Nadalje, iz zahteva del. br. 849/10 od 14. jula 2010. godine upućenog Ministarstvu prosvete je utvrđeno da je traženo tumačenje diploma za svo troje zaposlenih, u skladu sa nalogom inspekcije. Sadržina ostala dva zahteva upućena Ministarstvu prosvete je irelevantna u ovom slučaju, jer je jedan zahtev urgencija, a drugi je podnet nakon obraćanja B. G., te se njime ponovo traži mišljenje samo za B. G.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je nakon sprovedenog postupka utvrdila da je direktor … škole prilikom raspoređivanja postupao na jednak način prema B. G. i D. K., imajući u vidu da su oni i bili u jednakoj pravnoj situaciji – diploma istog fakulteta i rad sa sedmim stepenom stručne spreme u školskoj 2009/2010 godini.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da rešenjem o raspoređivanju B. G. nije izvršen akt diskriminacije prema podnosiocu pritužbe na osnovu nacionalne pripadnosti.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba B. G. protiv Ekonomske škole V. zbog diskriminacije zaposlenog na osnovu nacionalne pripadnosti Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top