Притужба ГОФ ДС Панчево против града и Скупштине града Панчева због кршења Одлуке о равноправности полова

дел. бр. 336 датум: 4. 2. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ БР. 374/2012

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео Градски одбор Форума жена Демократске странке Панчево против Градске управе града Панчева због навода да је Градска управа града Панчева и Скупштина града Панчева на III Скупштинског заседању одржаном 3. августа 2012. године, прекршила Одлуку о равноправности полова („Сл. лист града Панчева“, бр. 7/2011).

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила М. Т, председница Градског одбора Форума жена Демократске странке Панчево и навела да је Градска управа града Панчева и Скупштина града Панчева на III Скупштинском заседању прекршила Одлуку о равноправности полова града Панчева.

1.2. У притужби је наведено:

– да је конститутивна седница Скупштине града Панчева одржана 26. јуна 2012. године, на којој су новим одборницима у Скупштини града верификовани мандати. Ова седница је настављена 6. јула 2012. године, када су изабрани председник Скупштине и његов заменик, а постављене су и секретарка и заменица секретарке Скупштине;
– да је III скупштинско заседање одржано 3. августа 2012. године, на коме су разрешени дужности дотадашњи директори јавних, јавно комуналних предузећа, установа као и чланови управних и надзорних одбора (у даљем тексту УО и НО);
– да је Кадровска комисија Скупштине града (овлашћени предлагач) приликом предлагања кандидата за нове сазиве УО и НО, за директоре јавних, јавно комуналних предузећа и установа, прекршила Одлуку о равноправности полова града Панчева;
– да су председник Градског већа и градски већници, усвајањем листе кандидата за будуће директоре и чланове УО и НО на седници Градског већа која претходи скупштинском заседању, такође прекршили ову Одлуку;
– да су Одлуку о равноправности полова прекршили и председник и потпредседник Скупшитне града Панчева, као и секретарка и заменица секретарке, тиме што су уврстили у дневни ред тачке које су супротне одредбама Статута града Панчева и другим прописима;
– да за обављање функције члана Градског већа није именована ни једна жена, чиме се поступило супротно Одлуци о равноправности полова града Панчева;
– да је чл. 4. Одлуке о равноправности полова града Панчева прописано да је овлашћени предлагач дужан да приликом именовања, постављења и избора у органе јавне власти предложи најмање 30% представника мање заступљеног пола;
– да су од 11 новоизабраних директора свега две жене, а да од 19 УО и НО у четири нема ни једне жене;
– да се приликом именовања чланова девет УО и НО није поштовала и обезбедила равноправност жена и мушкараца, јер је именовано мање од 30% мање заступљеног пола.

1.3. У допуни притужбе описана је процедура кандидовања, одабира предлога Одлуке за именовање чланица и чланова УО и НО, као и процедуре гласања на седници Скупштине града Панчева, и између осталог је наведено:

– да политичке партије које партиципирају у власти дају секретарки Скупштине своје предлоге за именовање чланица и чланова УО и НО. Предлоге из редова запослених достављају и репрезентативне синдикалне организације јавних, јавно комуналних предузећа и установа;
– да након тога секретарка Скупштине тај предлог даје скупштинским службама ради припреме материјала који се доставља Комисији за кадровска, административна питања и радне односе;
– да тек након тога Комисија за кадровска, административна питања и радне односе доноси одлуку о лицима која ће бити именована за чланице и чланове УО и НО. Одлуку припремају скупштинске службе, у складу са процедурама, на основу којих се припрема сав материјал за скупштинско заседање;
– да одборници/це добијају у материјалу за скупштину припремљене предлоге одлука за именовање чланица и чланова УО и НО, као и предлоге за председнике/це и заменике председника/ца;
– да се одборници/це изјашњавају на предлог одлуке у целости, односно гласање се не обаља за свако лице појединачно већ за предлог свих 3, 5, 7 или 9 лица које именује Скупштина града;

1.4. Уз притужбу и допуну притужбе поднети су и следећи докази: а) Одлука о равноправности полова, б) решења о именовању председника, заменика председника и члaнова УО и НО и в) неколико решења о замени појединих чланова и чланица (решења од 3. 8. 2012. и 19. 11. 2012. године)

1.5. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка тражено изјашњење од градоначелника др С. Г, председника Скупштине града Панчева П. Ж. и председнице Комисије за кадровска, административна питања и радне односе З. Ј.

1.6. У изјашњењу на притужбу председнице Комисије за кадровска, административна питања и радне односе З. Ј, између осталог је наведено:

– да је Комисија за кадровска, административна питања и радне односе донела 27. јула 2012. године закључке којим предлаже Скупштини града Панчева доношење решења о разрешењу и именовању вршилаца дужности директора јавних, јавно комуналних предузећа, установа културе, социјалне и здравствене заштите, до именовања директора, а најдуже једну годину;
– да су УО јавних, јавно комуналних предузећа, установа културе, социјалне и здравствене заштите обавезни да пре истека времена на који су именовани вршиоци дужности директора распишу конкурс за избор директора;
– да се конкурси објављују јавно у дневним листовима и да ће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева у свом раду у потпуности примењивати одредбе Закона о равноправности полова и Одлуке о равноправности полова;
– да је приликом избора чланова УО и НО јавних предузећа, јавно комуналних предузећа, установа културе, социјалне и здравствене заштите града Панчева, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева донела закључке којим предлаже именовање 15 чланова, а не 19 УО и НО, при чему су у два јавно комунална предузећа председник, заменик председника и чланови мушкарци, али су такође у НО Дома омладине Панчево, Дома здравља Панчево и Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево сва три члана жене;
– да је у УО и НО осталих јавних, јавно комуналних предузећа, установа културе, социјалне и здравствене заштите града Панчева у потпуности примењена Одлука о равноправности полова и
– да Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева преузима обавезу да у свом даљем раду изврши неопходне промене у саставу изабраних чланова УО и НО.

1.7. Иако је председница Комисије за кадровска, административна питања и радне односе З. Ј. доставила изјашњење на притужбу, уз које је достављен и „Сл. лист града Панчева“, бр. 29 од 3. августа 2012. године, Повереница за заштиту равноправности је затражила допуну изјашњења и то: достављање листе кандидата и кандидаткиња са које су бирани председници/це, заменици и заменице председника/ца и чланови/це УО и НО. Међутим, ова допуна изјашњења, односно, листа није достављена ни након истека рока који је био остављен.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. У току поступка утврђено је да је Скупштина града Панчева на седници одржаној 3. августа 2012. године, донела решења о именовању председника/ца, заменика и заменица председника/ца, чланова УО и НО.

2.2. Увидом у „Сл. лист града Панчева“, бр. 29 од 3. августа 2012. године, утврђено је и да је Скупштина града Панчева донела решења којима су именовани вршиоци дужности директора јавних, јавно комуналних предузећа, установа културе, социјалне и здравствене заштите.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и релевантне прописе.

3.2. Имајући у виду предмет ове притужбе, Повереница за заштиту равноправности је предмет анализе ограничила на питање да ли је приликом именовања, постављења и избора представника органа јавних власти, овлашћени предлагач предложио најмање 30% представника мање заступљеног пола. У складу са својим законским овлашћењима, Повереница није утврђивала друге евентуалне административне и процедуралне повреде у поступку који је претходио гласању на седници Скупштине града Панчева.

Правни оквир

3.3. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима.

3.4. Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти нajпрe кoнстaтуje дa брojни oбaвeзуjући и нeoбaвeзуjући дoкумeнти мeђунaрoдних oргaнизaциja чиja je Рeпубликa Србиja члaницa, укaзуjу нa пoтрeбу oтклaњaњa свaкoг видa дискриминaциje жeнa.

3.5. Meђунaрoдни пaкт o грaђaнским и пoлитичким прaвимa пoсeбнo гaрaнтуje jeднaкoст мушкaрaцa и жeнa у њихoвoм прaву дa уживajу свa грaђaнскa и пoлитичкa прaвa. У Пeкиншкoj дeклaрaциjи и Плaтфoрми зa aкциjу нaвeдeнo je дa je oснaжeњe и унaпрeђeњe друштвeнoг, eкoнoмскoг и пoлитичкoг стaтусa жeнa oд oснoвнe вaжнoсти зa пoстизaњe oдгoвoрнe и трaнспaрeнтнe влaсти, тe дa низaк прoцeнaт жeнa мeђу eкoнoмским и пoлитичким oргaнимa кojи oдлучуjу нa лoкaлнoм, држaвнoм, рeгиoнaлнoм и мeђунaрoднoм нивoу oдржaвa структурaлнe бaриjeрe и нeмoгућнoст приступa, кoje сe мoрajу рeшaвaти путeм aфирмaтивних мeрa. Стoгa, држaвe трeбa дa прeдузму мeрe кaкo би oбeзбeдилe пунo учeшћe у жeнa у структурaмa влaсти и oдлучивaњa.

3.6. Кoнвeнциja o eлиминисaњу свих oбликa дискриминaциje жeнa (CEDAW, 1979) , кojу je Рeпубликa Србиja рaтификoвaлa, измeђу oстaлoг, прoписуje дa су држaвe члaницe у oбaвeзи дa сe уздржe oд свaкoг пoступкa или прaксe дискриминaциje жeнa и дa oбeзбeдe дa jaвни oргaни и институциje пoступajу у склaду сa oвoм oбaвeзoм. Рaтификaциjoм oвe Кoнвeнциje, Србиja сe oбaвeзaлa дa у свим oблaстимa, a пoсeбнo у пoлитичкoj, друштвeнoj, eкoнoмскoj и културнoj сфeри, прeдузимa oдгoвaрajућe мeрe кaкo би oбeзбeдио пoтпун рaзвoj и нaпрeдaк жeнa, кaкo би им сe гaрaнтoвaлo oствaривaњe и уживaњe људских прaвa и oснoвних слoбoдa, рaвнoпрaвнo сa мушкaрцимa.

3.7. Устав Републике Србије јемчи равноправност жена и мушкараца . Уставом је прописана и забрана дискриминaциjе, нeпoсрeдне или пoсрeдне, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa. Пoрeд тoгa, чл. 15. прoписaнo je дa држaвa јемчи рaвнoпрaвнoст жeнa и мушкaрaцa и рaзвиja пoлитику jeднaких мoгућнoсти.

3.8. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Oдрeдбoм чл. 20. oвoг зaкoнa oдрeђeнo je дa дискриминaциja нa oснoву пoлa пoстojи aкo сe пoступa прoтивнo нaчeлу рaвнoпрaвнoсти пoлoвa, oднoснo нaчeлу пoштoвaњa jeднaких прaвa и слoбoдa жeнa и мушкaрaцa у пoлитичкoм, eкoнoмскoм, културнoм и другoм aспeкту jaвнoг, прoфeсиoнaлнoг, привaтнoг и пoрoдичнoг живoтa. Одредбом члана 14. Закона о забрани дискриминације прописано је да се посебне мере не сматрају дискриминацијом ако су уведене ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају.

3.9. Законом о равноправности полова уређује се стварање једнаких могућности остваривања права и обавеза, предузимање посебних мера за спречавање и отклањање дискриминације засноване на полу и роду и поступака правне заштите лица изложених дискриминацији. Органи јединице локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности, обезбеђују равноправност полова и остваривање једнаких могућности, али и подстичу и унапређују и равноправност полова.

3.10. Одлуком о равноправности полова града Панчева уређено је стварање једнаких могућности остваривања права и обавеза у органима града Панчева и јавним предузећима, установама и другим правним лицима чији је оснивач град Панчево. Принцип равноправности полова обезбеђује се приликом кандидовања за изборе на функције и приликом именовања, постављења и избора у органе јавне власти. Поред тога, прописано је и да је приликом именовања, постављења и избора представника органа јавних власти, овлашћени предлагач дужан да предложи најмање 30% представника мање заступљеног пола.

Анализа прилога са аспекта антидискриминационих прописа

3.11. Повереница најпре констатује да представници Комисије за кадровска, административна питања и радне односе нису доставили тражену допуну изјашњења, односно, нису доставили листу са које су бирани председници/це, заменици и заменице председника/ца и чланови/це УО и НО. Будући да је подносилац притужбе изнео чињенице и понудио доказе којима је учинио вероватним да је извршен акт дискриминације, терет доказивања да услед таквог акта није дошло до повреде начела једнакости сноси Градска управа града Панчева, односно, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе, сагласно чл. 45. Закона о забрани дискриминације и чл. 49. Закона о равноправности полова.

3.12. С обзиром да наведена листа није достављена, нису оспорени наводи из притужбе да су приликом избора представника/ца УО и НО прекршене одредбе Одлуке о равноправности полова града Панчева, којом је прописано да је овлашћени предлагач дужан да приликом именовања, постављења и избора у органе јавне власти предложи најмање 30% представника мање заступљеног пола.

3.13. Такође, на основу притужбе са прилозима и изјашњења на притужбу са прилозима може се закључити да Комисија за кадровска, административна питања и радне односе није предложила именовање чланова УО и НО јавних, јавно комуналних предузећа, установа културе, социјалне и здравствене заштите у складу са Одлуком о равноправности полова града Панчева јер њени предлози нису имали најмање 30% представника мање заступљеног пола. Овај закључак се може извести иако нису достављени наведени предлози, јер је Скупштина града Панчева усвојила предлоге у целости, па из чињенице каква је сада полна структура УО и НО, јасно произлази какви су били предлози Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

3.14. У поступку је такође утврђено да је Комисија за кадровска, административна питања и радне односе донела закључке којима је предложила Скупштини града Панчева доношење решења о разрешењу и именовању вршилаца дужности директора јавних, јавно комуналних предузећа, установа културе, социјалне и здравствене заштите, до именовања директора, а најдуже једну годину.

4. МИШЉЕЊЕ

4.1. Закључцима којим је предложено именовање вршилаца дужности директора, чланова управних и надзорних одбора јавних, јавно комуналних предузећа, установа културе, социјалне и здравствене заштите града Панчева, Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева није предложила најмање 30% представника мање заступљеног пола, односно, није поступила у складу са Законом о забрани дискриминације, Законом о равноправности полова и Одлуком о равноправности полова града Панчева.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује Комисији за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине града Панчева да предузме неопходне радње како би се састав изабраних чланова управних и надзорних одбора ускладио са анитдискриминационим прописима Републике Србије и Одлуком о равноправности полова града Панчева.
Потребно је да Комисији за кадровска, административна питања и радне односе града Панчева обавести Повереницу за заштиту равноправности о планираним мерама у циљу спровођења ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.
Уколико Комисији за кадровска, административна питања и радне односе града Панчева нe пoступи пo прeпoруци у рoку oд 30 дaнa, бићe дoнeтo рeшeњe o изрицaњу мeрe oпoмeнe, прoтив кojeг ниje дoпуштeнa жaлбa, a зa случaj дa oвo рeшeњe нe спрoвeдe, Пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти може o тoмe oбaвeстити jaвнoст прeкo срeдствa jaвнoг инфoрмисaњa и нa други пoгoдaн нaчин.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба ГОФ ДС Панчево против града и Скупштине града Панчева због кршења Одлуке о равноправности полова Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top