Pritužba D. T. protiv P. B., autora tekstova kojima se omalovažavaju žene i podržavaju predrasude i društveni obrasci zasnovani na stereotipnim ulogama polova

del. br. 495/2011 datum: 29. 4. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom tekstova objavljenih u dnevnom listu P. – „…” od 16. februara 2010. godine i „…” od 16. decembra 2010. godine, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U tekstovima objavljenim u dnevnom listu P. – „…”od 16. februara 2010. godine i „…” od 16. decembra 2010. godine izražene su ideje i stavovi dr P. B., akademika i …, koje predstavljaju omalovažavanje žena i podržavanje predrasuda i društvenih obrazaca koji su zasnovani na stereotipnim ulogama polova, čime je izvršen akt diskriminacije na osnovu pola, propisan članom 20. Zakona o zabrani diskriminacije (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2009).

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje dr P. B.

 

PREPORUKU

 

1. Dr P. B. će uputiti pisano izvinjenje D. T. iz B. zbog tekstova objavljenih u dnevnom listu P. – „…” od 16. februara 2010. godine i „…” od 16. decembra 2010. godine, u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

2. Dr P. B. će se ubuduće suzdržavati od davanja izjava, širenja ideja i stavova kojima se omalovažavaju žene i podržavaju predrasude i društveni obrasci koji su zasnovani na stereotipnim ulogama polova.

3. Dr P. B. će obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim radnjama u roku od 30 dana od dana prijema ovog mišljenja i preporuke.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti se obratila D. T. iz B. pritužbom od 1. februara 2011. godine protiv tekstova dr P. B. koji su objavljeni u dnevnom listu P. – „…” od 16. februara 2010. godine i „…” od 16. decembra 2010. godine. U pritužbi je navela da tekstovi, u zavijenoj formi u vidu humoreske, blate celokupnu žensku populaciju, truju muško-ženske odnose i izvrgavaju ih podsmehu, kao i da su puni ženomrzačkog naboja koji nije dozvoljen ni u jednoj literarnoj formi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je sprovela postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti povodom ove pritužbe i zatražila izjašnjenje od dr P. B. i dnevnog lista P. o osnovanosti navoda pritužbe, a u skladu sa članovima 35. stav 4. i 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije.

U izjašnjenju dnevnog lista P., odnosno P. n. i m. d.o.o. iz B. je navedeno sledeće:

– da član 40. Zakona o javnom informisanju oslobađa novinara od odgovornosti kada sa stručnog stanovišta objektivno i kritički ukazuje na probleme koje obrađuje tekstom, te da je to slučaj sa tekstovima dr P. B. i da ne postoji odgovornost ni izdavača ni autora teksta,
– da je u pitanju literarno-umetničko delo, da je autor tekstova priznati neuropsihijatar i stalni sudski veštak, da je temi prišao sa naučnog stanovišta i da je u pitanju kritički pogled na trenutno stanje u društvu, odnosno na stanje u braku i međuljudskim odnosima,
– da tekstovi ne predstavljaju diskriminaciju, a ni povredu bilo čijih ljudskih i građanskih prava.

Uz izjašnjenje je dostavljeno i pismo dr P. B. od 19. februara 2011. godine, a takođe je dr P. B. dostavio izjašnjenje poverenici 25. februara 2011. godine.

U izjašnjenju i u pismu koje je dostavljeno uz izjašnjenje dnevnog lista P., dr P. B. navodi sledeće:

– da smatra da u tekstu pritužbe koja je protiv njega podneta ima mnogo elemenata koji nedvojbeno ukazuju da je podnositeljka pritužbe duševno bolesna osoba, i to od paranoje,
– u obrazloženju mišljenja da podnositeljka pritužbe boluje od paranoje navodi 13 različitih elemenata/stavki, ali kako su ovi navodi irelevantni za predmet pritužbe a takođe i uvredljivi, oni neće biti ovde navedeni,
– da psihijatri treba da ukazuju „narodu gde zastranjuje” i da ga izvode na „put normalnosti”,
– da je i sam bio žrtva diskriminacije kada je proteran iz S. u B., kao i da je čitav njegov život, a ne samo tekstovi u novinama, suprotan navodima pritužbe,
– da Poverenica za zaštitu ravnopravnosti treba njega, uglednog stručnjaka, lekara i akademika, da zaštiti od napada D. T., jer smatra da je pritužba samo povod za rušenje njegovog ugleda,
– da su komentari tekstova, koje je dostavio uz izjašnjenje, dovoljni da se shvati da je pritužba suprotna „normalnom načinu mišljenja” i da ima drugi cilj.

Ustav Republike Srbije jemči ravnopravnost žena i muškaraca. Takođe, Ustav RS jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje , a propisano je i da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih […]

Ideje i stavovi koje su izražene u tekstovima dr P. B. objavljenim u dnevnom listu P., i to „…” od 16. februara 2010. godine i „…” od 16. decembra 2010. godine predstavljaju omalovažavanje žena i podržavanje predrasuda i društvenih obrazaca koji su zasnovani na stereotipnim ulogama polova.

Navedenim tekstovima su prekršene odredbe Zakona o ravnopravnosti polova i Zakona o zabrani diskriminacije i to:

– član 41. stav 1. Zakona o ravnopravnosti polova – „Informacije putem sredstava javnog informisanja ne smeju podržavati niti podsticati diskriminaciju zasnovanu na polu.”
– član 12. Zakona o zabrani diskriminacije – „Zabranjeno je uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.”
– član 20. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije – „Zabranjeno je […] izražavanje mržnje, omalovažavanje, ucenjivanje i uznemiravanje s obzirom na pol, kao i javno zagovaranje, podržavanje i postupanje u skladu sa predrasudama, običajima i drugim društvenim obrascima ponašanja koji su zasnovani na ideji podređenosti ili nadređenosti polova, odnosno stereotipnih uloga polova.”

Stav poverenice za zaštitu ravnopravnosti je da sloboda govora, bez obzira na način iznošenja i objavljivanja ideja i stavova – stručni tekstovi, literarno-umetnička dela i slično, nikada ne sme da bude izgovor za diskriminaciju na osnovu bilo kog ličnog svojstva. Činjenica da je dr P. B. ugledni akademik i stručnjak povlači sa sobom i njegovu veću odgovornost za javno izgovorenu reč, odnosno, za stavove i mišljenja koji su dostupni široj javnosti. Iako komentari čitalaca i čitateljki nisu relevantni za odlučivanje u ovom predmetu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je uzela u obzir i komentare na tekstove dr P. B., koji su dostavljeni u prilogu izjašnjenja dr P. B. Uprkos činjenici da dr P. B. smatra da su komentari tekstova samo u superlativima, sadržina komentara pokazuje da je čak i na tako malom uzorku osoba koje su ostavile svoje komentare veliki broj onih kojima su ovakvi stavovi uvredljivi i društveno neprihvatljivi.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila dr P. B. preduzimanje odgovarajućih radnji.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba D. T. protiv P. B., autora tekstova kojima se omalovažavaju žene i podržavaju predrasude i društveni obrasci zasnovani na stereotipnim ulogama polova Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top