Притужба Д. Т. против П. Б., аутора текстова којима се омаловажавају жене и подржавају предрасуде и друштвени обрасци засновани на стереотипним улогама полова

дел. бр. 495/2011 датум: 29. 4. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреде одредаба Закона о забрани дискриминације и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), поводом текстова објављених у дневном листу П. – „…“ од 16. фебруара 2010. године и „…“ од 16. децембра 2010. године, Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

У текстовима објављеним у дневном листу П. – „…“од 16. фебруара 2010. године и „…“ од 16. децембра 2010. године изражене су идеје и ставови др П. Б., академика и …, које представљају омаловажавање жена и подржавање предрасуда и друштвених образаца који су засновани на стереотипним улогама полова, чиме је извршен акт дискриминације на основу пола, прописан чланом 20. Закона о забрани дискриминације („Сл. гласник РС“, бр. 22/2009).

Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, даје др П. Б.

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. Др П. Б. ће упутити писано извињење Д. Т. из Б. због текстова објављених у дневном листу П. – „…“ од 16. фебруара 2010. године и „…“ од 16. децембра 2010. године, у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

2. Др П. Б. ће се убудуће суздржавати од давања изјава, ширења идеја и ставова којима се омаловажавају жене и подржавају предрасуде и друштвени обрасци који су засновани на стереотипним улогама полова.

3. Др П. Б. ће обавестити Повереницу за заштиту равноправности о предузетим радњама у року од 30 дана од дана пријема овог мишљења и препоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности се обратила Д. Т. из Б. притужбом од 1. фебруара 2011. године против текстова др П. Б. који су објављени у дневном листу П. – „…“ од 16. фебруара 2010. године и „…“ од 16. децембра 2010. године. У притужби је навела да текстови, у завијеној форми у виду хумореске, блате целокупну женску популацију, трују мушко-женске односе и извргавају их подсмеху, као и да су пуни женомрзачког набоја који није дозвољен ни у једној литерарној форми.

Повереница за заштиту равноправности је спровела поступак у циљу утврђивања релевантних чињеница и околности поводом ове притужбе и затражила изјашњење од др П. Б. и дневног листа П. о основаности навода притужбе, а у складу са члановима 35. став 4. и 37. став 2. Закона о забрани дискриминације.

У изјашњењу дневног листа П., односно П. н. и м. д.о.о. из Б. је наведено следеће:

– да члан 40. Закона о јавном информисању ослобађа новинара од одговорности када са стручног становишта објективно и критички указује на проблеме које обрађује текстом, те да је то случај са текстовима др П. Б. и да не постоји одговорност ни издавача ни аутора текста,
– да је у питању литерарно-уметничко дело, да је аутор текстова признати неуропсихијатар и стални судски вештак, да је теми пришао са научног становишта и да је у питању критички поглед на тренутно стање у друштву, односно на стање у браку и међуљудским односима,
– да текстови не представљају дискриминацију, а ни повреду било чијих људских и грађанских права.

Уз изјашњење је достављено и писмо др П. Б. од 19. фебруара 2011. године, а такође је др П. Б. доставио изјашњење повереници 25. фебруара 2011. године.

У изјашњењу и у писму које је достављено уз изјашњење дневног листа П., др П. Б. наводи следеће:

– да сматра да у тексту притужбе која је против њега поднета има много елемената који недвојбено указују да је подноситељка притужбе душевно болесна особа, и то од параноје,
– у образложењу мишљења да подноситељка притужбе болује од параноје наводи 13 различитих елемената/ставки, али како су ови наводи ирелевантни за предмет притужбе а такође и увредљиви, они неће бити овде наведени,
– да психијатри треба да указују „народу где застрањује“ и да га изводе на „пут нормалности“,
– да је и сам био жртва дискриминације када је протеран из С. у Б., као и да је читав његов живот, а не само текстови у новинама, супротан наводима притужбе,
– да Повереница за заштиту равноправности треба њега, угледног стручњака, лекара и академика, да заштити од напада Д. Т., јер сматра да је притужба само повод за рушење његовог угледа,
– да су коментари текстова, које је доставио уз изјашњење, довољни да се схвати да је притужба супротна „нормалном начину мишљења“ и да има други циљ.

Устав Републике Србије јемчи равноправност жена и мушкараца. Такође, Устав РС јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје , а прописано је и да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то неопходно ради заштите права и угледа других […]

Идеје и ставови које су изражене у текстовима др П. Б. објављеним у дневном листу П., и то „…“ од 16. фебруара 2010. године и „…“ од 16. децембра 2010. године представљају омаловажавање жена и подржавање предрасуда и друштвених образаца који су засновани на стереотипним улогама полова.

Наведеним текстовима су прекршене одредбе Закона о равноправности полова и Закона о забрани дискриминације и то:

– члан 41. став 1. Закона о равноправности полова – „Информације путем средстава јавног информисања не смеју подржавати нити подстицати дискриминацију засновану на полу.“
– члан 12. Закона о забрани дискриминације – „Забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.“
– члан 20. став 2. Закона о забрани дискриминације – „Забрањено је […] изражавање мржње, омаловажавање, уцењивање и узнемиравање с обзиром на пол, као и јавно заговарање, подржавање и поступање у складу са предрасудама, обичајима и другим друштвеним обрасцима понашања који су засновани на идеји подређености или надређености полова, односно стереотипних улога полова.“

Став поверенице за заштиту равноправности је да слобода говора, без обзира на начин изношења и објављивања идеја и ставова – стручни текстови, литерарно-уметничка дела и слично, никада не сме да буде изговор за дискриминацију на основу било ког личног својства. Чињеница да је др П. Б. угледни академик и стручњак повлачи са собом и његову већу одговорност за јавно изговорену реч, односно, за ставове и мишљења који су доступни широј јавности. Иако коментари читалаца и читатељки нису релевантни за одлучивање у овом предмету, Повереница за заштиту равноправности је узела у обзир и коментаре на текстове др П. Б., који су достављени у прилогу изјашњења др П. Б. Упркос чињеници да др П. Б. сматра да су коментари текстова само у суперлативима, садржина коментара показује да је чак и на тако малом узорку особа које су оставиле своје коментаре велики број оних којима су овакви ставови увредљиви и друштвено неприхватљиви.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, дала је мишљење и препоручила др П. Б. предузимање одговарајућих радњи.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Д. Т. против П. Б., аутора текстова којима се омаловажавају жене и подржавају предрасуде и друштвени обрасци засновани на стереотипним улогама полова Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top