Pritužba D. D. protiv privrednog društva O. zbog diskriminacije u ostvarivanju prava iz radnog odnosa na osnovu pola

del. br. 568/2011 datum: 13. 5. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe D. D. iz B., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Privredno društvo O. d. o. o. iz B. nije izvršilo akt diskriminacije prema D. D. iz B.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti se pritužbom od 08. aprila 2011. godine obratila D. D. iz B. i navela da je njen poslodavac, privredno društvo O. d. o. o. iz B., diskriminiše na osnovu ličnog svojstva – pola. Navela je da se do 11. decembra 2010. godine nalazila na porodiljskom odsustvu, a nakon toga na odsustvu radi posebne nege deteta. Deca zaposlenih radnika i radnica su dobila novogodišnje paketiće, a ona nije uspela da ostvari to pravo za svoje dete. Takođe, svi zaposleni su dobili novogodišnji bonus u iznosu od 100 evra u dinarskoj protivvrednosti, a ona nije ostvarila to pravo. Obraćala se rukovodstvu poslodavca, ali nije dobila nikakav odgovor.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je toku postupka pribavljeno izjašnjenje privrednog društva O. d. o. o. od 6. maja 2011. godine, u kojem je navedeno sledeće:

– da nisu tačni navodi koje je D. D. iznela u pritužbi, jer ona nije zaposlena u privrednom društvu O. d. o. o. već u privrednom društvu P. d. o. o. iz B. i to na neodređeno vreme od 30. oktobra 2008. godine,
– da O. i P. imaju zaključen ugovor o pružanju usluga, na osnovu kojeg je P. d. o. o. obavezan da stavi na raspolaganje izvršioce (svoje zaposlene) koji će posao obavljati u prostorijama O.,
– da je D. D. jedna od zaposlenih u privrednom društvu P., a da je posao obavljala u prostorijama privrednog društva O.,
– da ne postoji obaveza O. da obezbedi novogodišnji paketić, novogodišnji bonus ili bilo koje drugo pravo osobama koje nisu u radnom odnosu u ovom privrednom društvu,

Uz izjašnjenje je dostavljena i sledeća dokumentacija: ugovor o pružanju usluga br. 797/08 od 30. oktobra 2008. godine, zaključen između O. d. o. o. i P. d. o. o., ugovor o radu br. 552 od 30. oktobra 2008. godine između poslodavca P. d. o. o. iz B. i D. R. (kasnije D.), u kojem je članom 6. regulisano da će zaposlena posao obavljati u prostorijama O., kao i Pravilnik o radu O. d. o. o. B.

Uvidom u podnetu dokumentaciju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je utvrdila da je podnositeljka pritužbe u radnom odnosu na neodređeno vreme u privrednom društvu P. d. o. o. iz B.. Imajući to u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da nije napravljena razlika u postupanju zasnovana na ličnom svojstvu podnositeljke pritužbe, već je nejednako postupanje zasnovano na različitoj pravnoj situaciji u kojoj se nalazi podnositeljka pritužbe u odnosu na osobe koje su zaposlene u privrednom društvu O. d. o. o. iz B.

Za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, podnositeljka pritužbe treba da se obrati svom poslodavcu – privrednom društvu P. d. o. o. iz B.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da u ovom slučaju nije izvršena diskriminacija.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba D. D. protiv privrednog društva O. zbog diskriminacije u ostvarivanju prava iz radnog odnosa na osnovu pola Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top