Притужба Д. Д. против привредног друштва О. због дискриминације у остваривању права из радног односа на основу пола

дел. бр. 568/2011 датум: 13. 5. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбе Д. Д. из Б., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Привредно друштво О. д. о. о. из Б. није извршило акт дискриминације према Д. Д. из Б.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности се притужбом од 08. априла 2011. године обратила Д. Д. из Б. и навела да је њен послодавац, привредно друштво О. д. о. о. из Б., дискриминише на основу личног својства – пола. Навела је да се до 11. децембра 2010. године налазила на породиљском одсуству, а након тога на одсуству ради посебне неге детета. Деца запослених радника и радница су добила новогодишње пакетиће, а она није успела да оствари то право за своје дете. Такође, сви запослени су добили новогодишњи бонус у износу од 100 евра у динарској противвредности, а она није остварила то право. Обраћала се руководству послодавца, али није добила никакав одговор.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је току поступка прибављено изјашњење привредног друштва О. д. о. о. од 6. маја 2011. године, у којем је наведено следеће:

– да нису тачни наводи које је Д. Д. изнела у притужби, јер она није запослена у привредном друштву О. д. о. о. већ у привредном друштву П. д. о. о. из Б. и то на неодређено време од 30. октобра 2008. године,
– да О. и П. имају закључен уговор о пружању услуга, на основу којег је П. д. о. о. обавезан да стави на располагање извршиоце (своје запослене) који ће посао обављати у просторијама О.,
– да је Д. Д. једна од запослених у привредном друштву П., а да је посао обављала у просторијама привредног друштва О.,
– да не постоји обавеза О. да обезбеди новогодишњи пакетић, новогодишњи бонус или било које друго право особама које нису у радном односу у овом привредном друштву,

Уз изјашњење је достављена и следећа документација: уговор о пружању услуга бр. 797/08 од 30. октобра 2008. године, закључен између О. д. о. о. и П. д. о. о., уговор о раду бр. 552 од 30. октобра 2008. године између послодавца П. д. о. о. из Б. и Д. Р. (касније Д.), у којем је чланом 6. регулисано да ће запослена посао обављати у просторијама О., као и Правилник о раду О. д. о. о. Б.

Увидом у поднету документацију, Повереница за заштиту равноправности је утврдила да је подноситељка притужбе у радном односу на неодређено време у привредном друштву П. д. о. о. из Б.. Имајући то у виду, Повереница за заштиту равноправности је става да није направљена разлика у поступању заснована на личном својству подноситељке притужбе, већ је неједнако поступање засновано на различитој правној ситуацији у којој се налази подноситељка притужбе у односу на особе које су запослене у привредном друштву О. д. о. о. из Б.

За остваривање права из радног односа, подноситељка притужбе треба да се обрати свом послодавцу – привредном друштву П. д. о. о. из Б.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да у овом случају није извршена дискриминација.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Д. Д. против привредног друштва О. због дискриминације у остваривању права из радног односа на основу пола Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top