Pritužba C. M. R. protiv Elektrodistribucije Užice zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti pružanja usluga

del. br. 07-00-486/2013-01 datum: 11. 10. 2013.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije „C. M. R.” iz P. protiv „Elektrodistribucije” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U toku postupka je utvrđeno da je „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega, izmestila merne uređaje iz 30 romskih domaćinstava iz ulice B. M. u trafostanicu, dok je drugim domaćinstvima, koja se ne nalaze u romskom naselju izmestila merne uređaje na stubna mesta. Posledica ovakvog postupanja je da potrošači iz 30 romskih domaćinstava ne mogu u svakom trenutku da ostvare uvid u svoju potrošnju, za razliku od domaćinstava čija su brojila izmeštena na stubna mesta i koji mogu da ostvare uvid u sopstvenu potrošnju u svakom trenutku. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega, odlukom da izmesti merne uređaje iz 30 romskih domaćinstava u trafo stanice, prekršila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Zbog toga je „Elektrodistribuciji” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega preporučeno da bez odlaganja preduzme sve neophodne mere kako bi merni uređaji za sva romska domaćinstva koji se sada nalaze u trafostanici bili postavljeni na ono mesto koje omogućava da u svakom trenutku mogu da izvrše uvid u svoju potrošnju, na način na koji taj uvid mogu da izvrše druga domaćinstva, saglasno propisima o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila organizacija „C. M. R.” iz P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti.

1.2. U pritužbi je navedeno sledeće:

– da su pre nekoliko godina strujomeri vlasnika 40 domaćinstava, iz naselja koje se proteže duž jednog dela ulice B. M. i D. T., premešteni u trafo stanicu, tako da im je na taj način onemogućeno pravo da imaju uvid u kontrolu potrošnje električne energije;
– da merni uređaji potrošača koji nisu pripadnici romske nacionalnosti, a koji žive preko puta romskog naselja, sa jedne i druge strane ulice, nisu premeštani;
– da su se obraćali nekoliko puta nadležnima u ED Požega da se vrate strujomeri u objekte, jer na taj način vlasnici domaćinstava mogu imati uvid u potrošnju, te shodno tome mogu da, po potrebi, kontrolišu način trošenja električne energije, ali da nisu naišli na razumevanje odgovornih u elektrodistribuciji Požega;
– da su strujomeri premešteni bez prethodne saglasnosti potrošača;
– da i novim potrošačima u naselju, pripadnicima romske nacionalnosti, nije omogućeno da imaju strujomere u svojim objektima;
– da pored toga što potrošači nemaju uvid u potrošnju, kada ispadne faza usled neispravnosti banalnih uređaja poput sijalice, potrošačima padne sklopka u trafo stanici i tada često potrošači ostaju bez električne energije po nekoliko sati zbog bahatog ponašanja dežurnih službenika elektrodistribucije Požega, koji ne žele da dolaze kad čuju u kom je delu grada problem i kada čuju prezime potrošača;

1.3. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje „Elektrodistribucije” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega.

1.4. U izjašnjenju je navedeno:

– da smatraju da je pritužba neosnovana i bez dokaza i da ima za cilj izbegavanje izmirivanja obaveza za utrošenu električnu energiju, a da se ona istovremeno nesmetano koristi;
– da je 2007. i 2008. godine izvestan broj potrošača na konzumu pogona „ED Požega” zbog velikog duga za utrošenu električnu energiju isključen sa elektromreže;
– da se, prema spisku koji je dostavljen u prilogu pritužbe, radilo o broju od oko 60 potrošača, među kojima je bilo oko 30 potrošača iz ulice B. M. i D. T. koji su romske nacionalnosti;
– da je svim ovim potrošačima, pa i Romima, izvršena obustava isporuke električne energije, a protiv istih je već bio pokrenut sudski postupak za naplatu duga;
– da se većina ovih potrošača, nakon isključenja, samovlasno priključila na električnu mrežu i neovlašćeno koristila električnu energiju, a da nisu regulisali svoje dugovanje;
– da su vrlo često krađe vršene tako što su umetani rendgen snimci ispod brojčanika, postavljani razni magneti na brojilu, provlačene igle kroz brojilo kojima je kočen disk brojčanika i slično;
– da kod potrošača romske nacionalnosti, zbog nemaštine, nije mogao da se naplati dug preko suda, pa je predložen za otpis Upravnom odboru privrednog društva, što je i učinjeno, a što se može videti u prilogu izjašnjenja;
– da je poslovodstvo dobilo nalog da se za ove potrošače ubuduće izvrši izmeštanje mernog mesta, sve u skladu sa Zakonom o energetici i Uredbom o opštim uslovima za isporuku električne energije, što je sada uslov za sve potrošače i nove i stare, koji traže bilo kakvu promenu uslova u isporuci (zamena brojila, razdvajanje merenja, promena tarife), a sve da bi se izbegla krađa električne energije i oštećenje mernih uređaja, kao i nesmetano očitavanje i održavanje mernih uređaja koji su sada u vlasništvu ED;
– da su za potrošače sa spiska iz priloga, tamo gde su postojali uslovi, merni uređaji izmešteni na stubna mesta, a za oko 30 potrošača romske nacionalnosti brojila su postavljena u trafostanicu koja se nalazi u toj ulici, jer nisu postojali stubovi gde bi bili ugrađeni merni ormani, zbog same strukture ovog naselja u kojoj postoji samo krovna mreža;
– da su svi ti potrošači, nakon otpisa duga, evidentirani kao novi i za njih se mesto merenja nalazi u trafostanici sa pravom da mogu prisustvovati prilikom očitavanja električnog brojila ili da mogu, na sopstveni zahtev, izvršiti uvid u brojila;
– da na ovaj način potrošači nesmetano koriste električnu energiju i da do sada nije bilo primedbi, pod uslovom da redovno izmiruju svoje obaveze;
– da je troškove izmeštanja brojila koji su bili višemilionski, snosila „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo;
– da sada ne postoji mogućnost samovlasnog priključenja ili oštećenja mernih uređaja radi krađe električne energije;
– da se obustava isporuke električne energije vrši samo ukoliko se ne izmiruje dug i traje sve dotle dok se dug ne reguliše;
– da je verovatno iz tih razloga podneta ova pritužba, pošto i sada ima potrošača koji ne izmiruju dug, ali više ne mogu da koriste električnu energiju na način kako su to ranije radili sve dok ne izmire dug, bilo jednokratnom uplatom ili na rate;
– da je proverom podataka u evidenciji potrošača utvrđeno da podnosilac pritužbe D. V, koristi električnu energiju preko ED broja: 198851, koji se vodi na ime njegove majke Z. V. i da duguje na dan 30. jun 2013. godine iznos od 30.297,63 dinara, te da mu je izvršena obustava isporuke električne energije.
– da je D. V. dolazio u Elektrodistribuciju da reguliše dug, da mu je predočeno da mora da uplati jednu polovinu duga pre uključenja, a ostatak na tri rate, što je to stav „Elektroprivrede Srbije”. On to nije prihvatio i demonstrativno je otišao iz prostorija ED „Požega” sa pretnjom da će to rešiti na drugi način, zbog čega je verovatno podneo pritužbu;
– da je 25. marta 2009. godine na ED broju 163602 koji se vodi Z.V, isključen i demontiran priključak i da je otpisan dug od 99.696,00 dinara;
– da je pritužba da se neažurno otklanjaju kvarovi na TS koja snadbeva romska domaćinstva ne samo neosnovana, nego je besmislena i tehnički nelogična;
– da, ukoliko postoji kvar u trafostanici, preko koje se snadbeva nekoliko stotina potrošača na tom konzumu, bez električne energije ostaju svi potrošači na tom području, bez obzira na nacionalnost, a kada se otkloni kvar u TS svi potrošači dobiju električnu energiju, bez obzira na nacionalnost;
– da se obustava isporuke električne energije vrši samo u situaciji ako se ne izmiruju redovno obaveze za utrošenu električnu energiju, ili se ne postigne sporazum da se to izvrši na rate, bez obzira na nacionalnost;
– da u prilogu dostavljaju kopiju dokumenta koju poseduju u vezi ove pritužbe (spisak predloga za otpis potraživanja, spisak potrošača kojima je demontiran priključak i otpisan dug, spisak brojila koja su montirana u TS kao i kopija obračuna na ED broju 198851 na ime Z. V. ).

1.5. U prilogu izjašnjenja dostavljen je spisak potrošača iz romskog naselja kojima je demontiran priključak i otpisan dug „Elektrodistribucije” d. o. o. Kraljevo, spisak potrošača koji su predloženi za otpis potraživanja i spisak potrošača iz ulice B. M. kojima je brojilo izmešteno u trafostanicu.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u dokument „Elektrodistribucije” d. o. o. Kraljevo pod nazivom „Elektroprivreda Kraljevo – za Đ. A, Predmet: dostava podataka za romsko naselje”, koji je dostavljen uz izjašnjenje, utvrđeno je da se u njemu nalazi spisak potrošača iz ulica B. M. i D. T, kojima je „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega, zbog duga za struju demontirala priključak, a nakon toga otpisala dug za struju i na kraju vratila priključak. U istom dokumentu se nalazi spisak potrošača koji su ponovo priključeni na struju i čija se brojila nalaze u trafostanici.

2.2. Uvidom u dokument pod nazivom „Predlog za otpis potraživanja od kupaca” utvrđeno je da se u njemu nalazi spisak lica za koja je Upravni odbor „Elektrodistribucije” d. o. o. Kraljevo predložila za otpis duga.

2.3. Uvidom u dokument pod nazivom „Brojila u TS B. M. ” utvrđeno je da se u njemu nalazi spisak lica iz ulice B. M. kojima je „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega izmestila brojila u trafostanicu.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenja, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina, u Odeljku II čl. 4. pripadnicima nacionalnih manjina garantovana je ravnopravnost pred zakonom i zabranjena je svaka diskriminacija. Ratifikacijom Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije države članice, uključujući i Srbiju, obavezale su se da će zabraniti i ukinuti rasnu diskriminaciju u svim njenim oblicima, i garantovati pravo svakome na jednakost pred zakonom bez razlike na rasu, boju ili nacionalno ili etničko poreklo.

3.4. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Takođe, odredbom čl. 76. st. 2. propisano je da je zabranjena bilo kakva diskriminacija zbog pripadnosti nacionalnoj manjini.

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije , koji u čl. 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom čl. 2. st. 1. tač. 1. propisano je da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Članom 8. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je zabrana povrede načela jednakih prava i obaveza, koja postoji ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog ili njihovog ličnog svojstva neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, ako su cilj ili posledica preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se ovim merama ostvaruje. Odredbama čl. 24. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija nacionalnih manjina na osnovu nacionalne pripadnosti, etničkog porekla, verskih uverenja i jezika.

3.6. Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina zabranjen je svaki oblik diskriminacije na nacionalnoj, etničkoj, rasnoj, jezičkoj osnovi, prema licima koja pripadaju nacionalnim manjinama.

3.7. S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantne su i odredba Zakona o energetici , i to čl. 76. kojim je propisano da je operator distributivnog sistema električne energije odgovoran za nediskriminatorski i ekonomičan pristup distributivnom sistemu i čl. 77. kojim je propisano da je operater distributivnog sistema dužan da donese plan preuzimanja mernih uređaja, merno razvodnih ormana, odnosno priključnih vodova, instalacije i opreme u merno razvodnom ormanu i drugih uređaja u objektima postojećih kupaca, odnosno proizvođača. Istim članom je propisano i da je operator distributivnog sistema dužan da ne pravi diskriminaciju između korisnika ili grupe korisnika distributivnog sistema.

Analiza navoda i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.8. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je nesporno da su brojila iz romskih domaćinstava, koja se protežu ulicama B. M. i D. T, izmeštena u trafostanice, tako da ovi potrošači nemaju mogućnost da u svakom trenutku proveravaju svoju potrošnju, već samo kada službenici Elektrodistribucije očitavaju brojila ili kada potrošači podnesu zahtev da žele da ostvare uvid u brojilo.

3.9. Imajući u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, u konkretnom slučaju je potrebno ispitati da li su izmeštanjem mernih uređaja iz romskih domaćinstava u trafostanice, prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

3.10. Da bi se ispitalo da li su izmeštanjem mernih uređaja iz romskih domaćinstava u trafostanice prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, potrebno je najpre utvrditi da li su merni uređaji izmešteni samo iz romskih domaćinstava, kako je navedeno u pritužbi, ili su merni uređaji izmeštani iz romskih i neromskih domaćinstava, odnosno, iz svih domaćinstava koja nisu izmirivala svoje obaveze prema Elektrodistribuciji i koja su neovlašćeno koristila električnu energiju, kako je navedeno u izjašnjenju.

3.11. U pritužbi je navedeno da su merni uređaji iz 40 romskih domaćinstava iz ulica B. M. i D. T. izmešteni u trafostanice, a da merni uređaji iz neromskih domaćinstava, koja se nalaze preko puta romskih domaćinstava nisu izmeštani. U izjašnjenju je navedeno da je „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega, isključila sa mreže 60 domaćinstava zbog neizmirenih obaveza, da je među njima 30 domaćinstava romske nacionalnosti, kao i da je većina ovih domaćinstava nastavila sa neovlašćenim korišćenjem električne energije. Dalje je u izjašnjenju navedeno da je neovlašćeno korišćenje električne energije bilo razlog za izmeštanje mernih uređaja, koje je sprovedeno tako da su merni uređaji iz romskih domaćinstava izmešteni u trafostanice, a merni uređaji iz neromskih domaćinstava, izmešteni su na stubna mesta. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je neslaganje u vezi sa brojem domaćinstava kojima su merni uređaji izmešteni u trafostanice irelevantno (40, kako je navedeno u pritužbi ili 30, kako je navedeno u izjašnjenju), s obzirom da je analiza spiskova koji su dostavljeni u prilogu izjašnjenja na pritužbu pokazala da su merni uređaji izmešteni u trafostanice samo iz domaćinstava koja se nalaze u ulici B. M, odnosno, iz domaćinstava koja se nalaze u romskom naselju.

3.12. Nadalje, imajući u vidu navode iz izjašnjenja, može se konstatovati da nije sporna činjenica da su merni uređaji iz 30 romskih domaćinstava izmeštani u trafostanice, dok su merni uređaji iz drugih domaćinstava izmeštani na stubna mesta. Posledica toga je da potrošači iz 30 romskih domaćinstava ne mogu u svakom trenutku da ostvare uvid u svoju potrošnju, za razliku od domaćinstava čija su brojila izmeštena na stubna mesta i koji mogu da ostvare uvid u sopstvenu potrošnju u svakom trenutku. Imajući sve to u vidu, potrebno je ispitati da li su romska domaćinstva, stavljena u nepovoljniji položaj u odnosu na druga domaćinstva koja se nalaze u sličnoj situaciji, odnosno, da li je cilj takvog postupanja opravdan, kao i da li postoji srazmera između preduzete mere i cilja koji se želi postići.

3.13. Analizom izjašnjenja „Elektrodistribucije” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega može se zaključiti da je cilj ove mere zaštita Elektrodistribucije, odnosno, izbegavanje krađe električne energije i oštećenja mernih uređaja, kao i nesmetano očitavanje i održavanje mernih uređaja.

3.14. U vezi sa tim, Poverenica najpre konstatuje da su krađa električne energije i oštećenja mernih uređaja protivpravna dela koje vrše pojedinci, prema kojima se mogu preduzeti zakonom propisane mere, što uključuje i krivičnu odgovornost. „Elektrodistribucija”, međutim, nije izmestila merne uređaje onim pojedincima, odnosno njihovim domaćinstvima, za koje je utvrđeno da su izvršili ova protivpravna dela, već je meru preduzela prema svim domaćinstvima koja se nalaze u ulici B. M, odnosno, koja se nalaze u romskom naselju. Time je, zapravo, doprinela stvaranju pogrešnog utiska da samo građani romske nacionalnosti kradu električnu energiju i oštećuju merne uređaje, čime se neopravdano i neosnovano diskredituju oni građani romske nacionalnosti koji to ne čine i uredno izmiruju svoje obaveze.

3.15. Čak i kada bi se uzelo da je cilj koji se želeo ostvariti zakonit, evidentno je da ne postoji srazmera između preduzete mere i cilja koji se želeo postići. Naime, izmeštanje brojila iz domaćinstava koja nisu uredno izmirivala svoje obaveze je izvršeno na dva načina – brojila iz 30 domaćinstava iz romskog naselja izmeštena su u trafostanicu, dok su drugim potrošačima brojila izmeštena na stubna mesta, što je dovelo do toga da potrošači iz 30 romskih domaćinstava ne mogu da ostvare uvid u sopstvenu potrošnju u svakom trenutku. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je navode iz izjašnjenja da u romskom naselju u kojem se nalaze ova domaćinstva, zbog strukture samog naselja, nije bilo moguće izmestiti brojila na stubna mesta, jer ne postoje stubna mesta na koja je moguće postaviti brojila, odnosno, postoji samo krovna mreža. U vezi s tim, Poverenica ističe da nepostojanje stubnih mesta u romskom naselju na koje je moguće izmestiti brojila ukazuje na lošiju elektro-infrastrukturu u romskom naselju i pokazuje da „Elektrodistribucija” nije preduzela mere u cilju poboljšanja infrastrukture u romskom naselju, već se opredelila da brojila izmesti u trafostanicu. S druge strane, „Elektrodistribucija” nije ponudila nijedan dokaz u prilog činjenici da je izmeštanje brojila u trafostanicu bilo jedino tehnički moguće rešenje.

3.16. Imajući sve ove okolnosti u vidu, Poverenica je stava da izmeštanje brojila u trafostanicu nesrazmerno pogađa 30 romskih domaćinstava, u odnosu na ostale potrošače koji su u istoj situaciji, jer potrošači romske nacionalnosti mogu da ostvare uvid u potrošnju samo za vreme očitavanja brojila ili nakon što podnesu zahtev, dok ostali potrošači, kojima su brojila izmeštena na stubna mesta, mogu u svakom trenutku da ostvare uvid u sopstvenu potrošnju. Stoga ovakva mera predstavlja povredu načela jednakosti i u suprotnosti je sa antidiskriminacionim propisima.

3.17. U pogledu navoda iz izjašnjenja koji se odnose na D. V, koji je podneo pritužbu kao zastupnik organizacije „C. M. R.”, odnosno, navoda u vezi sa potrošnjom u njegovom domaćinstvu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da ovi navodi nisu relevantni za odlučivanje u konkretnom slučaju.

3.18. Poverenica je cenila tvrdnje podnosioca pritužbe da službenici Elektrodistribucije neažurno otklanjaju kvarove na trafostanici sa koje se romska domaćinstva snabdevaju električnom energijom, ali konstatuje da podnosilac pritužbe nije dostavio dokaze kojima bi to učinio verovatnim.

3.19. Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti koristi priliku da pohvali mere koje je „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo preduzela u pogledu otpisivanja duga za utrošenu električnu energiju domaćinstvima koja zbog teškog materijalnog i socijalnog stanja nisu bila u mogućnosti da izmire svoja dugovanja. Takođe, ujedno podseća da je romska nacionalna manjina, uprkos naporima različitih državnih institucija i organizacija civilnog društva koje preduzimaju mere usmerene ka poboljšanju položaja Roma, i dalje jedna od najugroženijih društvenih grupa u Srbiji, kao i da mere koje se preduzimaju još uvek nisu dovele do osetnijeg unapređenja uslova života i njihovog položaja u društvu.

4. MIŠLjENjE

Odlukom „Elektrodistribucije” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega da izmesti merne uređaje iz romskih domaćinstava u trafostanice, što dovodi do posledice da ovi potrošači mogu da ostvare uvid u svoju potrošnju samo za vreme dok službenici Elektrodistribucije očitavaju brojila ili ukoliko posebno podnesu zahtev, prekršene su odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje „Elektrodistribuciji” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega da bez odlaganja preduzme sve neophodne mere kako bi merni uređaji za sva romska domaćinstva koji se sada nalaze u trafostanici bili postavljeni na ono mesto koje omogućava da u svakom trenutku mogu da izvrše uvid u svoju potrošnju, na način na koji taj uvid mogu da izvrše druga domaćinstva, saglasno propisima o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom.
Potrebno je da „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, u roku 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom, o preduzetim merama u cilju postupanja po preporuci.
Saglasno čl. 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko „Elektrodistribucija” d. o. o. Kraljevo, ogranak Užice, pogon Požega ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić


microsoft-word-icon Pritužba C. M. R. protiv Elektrodistribucije Užice zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti pružanja usluga Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top