Притужба Ц. M. Р. прoтив Eлeктрoдистрибуциje Ужицe збoг дискриминације пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти пружања услугa

дел. бр. 07-00-486/2013-01 датум: 11. 10. 2013.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације „Ц. М. Р.“ из П. против „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега због дискриминације на основу националне припадности. У току поступка је утврђено да је „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега, изместила мерне уређаје из 30 ромских домаћинстава из улице Б. М. у трафостаницу, док је другим домаћинствима, која се не налазе у ромском насељу изместила мерне уређаје на стубна места. Последица оваквог поступања је да потрошачи из 30 ромских домаћинстава не могу у сваком тренутку да остваре увид у своју потрошњу, за разлику од домаћинстава чија су бројила измештена на стубна места и који могу да остваре увид у сопствену потрошњу у сваком тренутку. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега, одлуком да измести мерне уређаје из 30 ромских домаћинстава у трафо станице, прекршила одредбе Закона о забрани дискриминације. Због тога је „Електродистрибуцији“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега препоручено да без одлагања предузме све неопходне мере како би мерни уређаји за сва ромска домаћинства који се сада налазе у трафостаници били постављени на оно место које омогућава да у сваком тренутку могу да изврше увид у своју потрошњу, на начин на који тај увид могу да изврше друга домаћинства, сагласно прописима о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила организација „Ц. М. Р.“ из П. због дискриминације на основу националне припадности.

1.2. У притужби је наведено следеће:

– да су пре неколико година струјомери власника 40 домаћинстава, из насеља које се протеже дуж једног дела улице Б. М. и Д. Т., премештени у трафо станицу, тако да им је на тај начин онемогућено право да имају увид у контролу потрошње електричне енергије;
– да мерни уређаји потрошача који нису припадници ромске националности, а који живе преко пута ромског насеља, са једне и друге стране улице, нису премештани;
– да су се обраћали неколико пута надлежнима у ЕД Пожега да се врате струјомери у објекте, јер на тај начин власници домаћинстава могу имати увид у потрошњу, те сходно томе могу да, по потреби, контролишу начин трошења електричне енергије, али да нису наишли на разумевање одговорних у електродистрибуцији Пожега;
– да су струјомери премештени без претходне сагласности потрошача;
– да и новим потрошачима у насељу, припадницима ромске националности, није омогућено да имају струјомере у својим објектима;
– да поред тога што потрошачи немају увид у потрошњу, када испадне фаза услед неисправности баналних уређаја попут сијалице, потрошачима падне склопка у трафо станици и тада често потрошачи остају без електричне енергије по неколико сати због бахатог понашања дежурних службеника електродистрибуције Пожега, који не желе да долазе кад чују у ком је делу града проблем и када чују презиме потрошача;

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка затражено изјашњење „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега.

1.4. У изјашњењу је наведено:

– да сматрају да је притужба неоснована и без доказа и да има за циљ избегавање измиривања обавеза за утрошену електричну енергију, а да се она истовремено несметано користи;
– да је 2007. и 2008. године известан број потрошача на конзуму погона „ЕД Пожега“ због великог дуга за утрошену електричну енергију искључен са електромреже;
– да се, према списку који је достављен у прилогу притужбе, радило о броју од око 60 потрошача, међу којима је било око 30 потрошача из улице Б. М. и Д. Т. који су ромске националности;
– да је свим овим потрошачима, па и Ромима, извршена обустава испоруке електричне енергије, а против истих је већ био покренут судски поступак за наплату дуга;
– да се већина ових потрошача, након искључења, самовласно прикључила на електричну мрежу и неовлашћено користила електричну енергију, а да нису регулисали своје дуговање;
– да су врло често крађе вршене тако што су уметани рендген снимци испод бројчаника, постављани разни магнети на бројилу, провлачене игле кроз бројило којима је кочен диск бројчаника и слично;
– да код потрошача ромске националности, због немаштине, није могао да се наплати дуг преко суда, па је предложен за отпис Управном одбору привредног друштва, што је и учињено, а што се може видети у прилогу изјашњења;
– да је пословодство добило налог да се за ове потрошаче убудуће изврши измештање мерног места, све у складу са Законом о енергетици и Уредбом о општим условима за испоруку електричне енергије, што је сада услов за све потрошаче и нове и старе, који траже било какву промену услова у испоруци (замена бројила, раздвајање мерења, промена тарифе), а све да би се избегла крађа електричне енергије и оштећење мерних уређаја, као и несметано очитавање и одржавање мерних уређаја који су сада у власништву ЕД;
– да су за потрошаче са списка из прилога, тамо где су постојали услови, мерни уређаји измештени на стубна места, а за око 30 потрошача ромске националности бројила су постављена у трафостаницу која се налази у тој улици, јер нису постојали стубови где би били уграђени мерни ормани, због саме структуре овог насеља у којој постоји само кровна мрежа;
– да су сви ти потрошачи, након отписа дуга, евидентирани као нови и за њих се место мерења налази у трафостаници са правом да могу присуствовати приликом очитавања електричног бројила или да могу, на сопствени захтев, извршити увид у бројила;
– да на овај начин потрошачи несметано користе електричну енергију и да до сада није било примедби, под условом да редовно измирују своје обавезе;
– да је трошкове измештања бројила који су били вишемилионски, сносила „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево;
– да сада не постоји могућност самовласног прикључења или оштећења мерних уређаја ради крађе електричне енергије;
– да се обустава испоруке електричне енергије врши само уколико се не измирује дуг и траје све дотле док се дуг не регулише;
– да је вероватно из тих разлога поднета ова притужба, пошто и сада има потрошача који не измирују дуг, али више не могу да користе електричну енергију на начин како су то раније радили све док не измире дуг, било једнократном уплатом или на рате;
– да је провером података у евиденцији потрошача утврђено да подносилац притужбе Д. В, користи електричну енергију преко ЕД броја: 198851, који се води на име његове мајке З. В. и да дугује на дан 30. јун 2013. године износ од 30.297,63 динара, те да му је извршена обустава испоруке електричне енергије.
– да је Д. В. долазио у Електродистрибуцију да регулише дуг, да му је предочено да мора да уплати једну половину дуга пре укључења, а остатак на три рате, што је то став „Електропривреде Србије“. Он то није прихватио и демонстративно је отишао из просторија ЕД „Пожега“ са претњом да ће то решити на други начин, због чега је вероватно поднео притужбу;
– да је 25. марта 2009. године на ЕД броју 163602 који се води З.В, искључен и демонтиран прикључак и да је отписан дуг од 99.696,00 динара;
– да је притужба да се неажурно отклањају кварови на ТС која снадбева ромска домаћинства не само неоснована, него је бесмислена и технички нелогична;
– да, уколико постоји квар у трафостаници, преко које се снадбева неколико стотина потрошача на том конзуму, без електричне енергије остају сви потрошачи на том подручју, без обзира на националност, а када се отклони квар у ТС сви потрошачи добију електричну енергију, без обзира на националност;
– да се обустава испоруке електричне енергије врши само у ситуацији ако се не измирују редовно обавезе за утрошену електричну енергију, или се не постигне споразум да се то изврши на рате, без обзира на националност;
– да у прилогу достављају копију документа коју поседују у вези ове притужбе (списак предлога за отпис потраживања, списак потрошача којима је демонтиран прикључак и отписан дуг, списак бројила која су монтирана у ТС као и копија обрачуна на ЕД броју 198851 на име З. В. ).

1.5. У прилогу изјашњења достављен је списак потрошача из ромског насеља којима је демонтиран прикључак и отписан дуг „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево, списак потрошача који су предложени за отпис потраживања и списак потрошача из улице Б. М. којима је бројило измештено у трафостаницу.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у документ „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево под називом „Електропривреда Краљево – за Ђ. А, Предмет: достава података за ромско насеље“, који је достављен уз изјашњење, утврђено је да се у њему налази списак потрошача из улица Б. М. и Д. Т, којима је „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега, због дуга за струју демонтирала прикључак, а након тога отписала дуг за струју и на крају вратила прикључак. У истом документу се налази списак потрошача који су поново прикључени на струју и чија се бројила налазе у трафостаници.

2.2. Увидом у документ под називом „Предлог за отпис потраживања од купаца“ утврђено је да се у њему налази списак лица за која је Управни одбор „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево предложила за отпис дуга.

2.3. Увидом у документ под називом „Бројила у ТС Б. М. “ утврђено је да се у њему налази списак лица из улице Б. М. којима је „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега изместила бројила у трафостаницу.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе, изјашњења, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Оквирном конвенцијом за заштиту националних мањина, у Одељку II чл. 4. припадницима националних мањина гарантована је равноправност пред законом и забрањена је свака дискриминација. Ратификацијом Међународне конвенције о укидању свих облика расне дискриминације државе чланице, укључујући и Србију, обавезале су се да ће забранити и укинути расну дискриминацију у свим њеним облицима, и гарантовати право свакоме на једнакост пред законом без разлике на расу, боју или национално или етничко порекло.

3.4. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Такође, одредбом чл. 76. ст. 2. прописано је да је забрањена било каква дискриминација због припадности националној мањини.

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације , који у чл. 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом чл. 2. ст. 1. тач. 1. прописано је да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Чланом 8. Закона о забрани дискриминације прописана је забрана повреде начела једнаких права и обавеза, која постоји ако се лицу или групи лица, због његовог или њиховог личног својства неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. Одредбама чл. 24. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација националних мањина на основу националне припадности, етничког порекла, верских уверења и језика.

3.6. Законом о заштити права и слобода националних мањина забрањен је сваки облик дискриминације на националној, етничкој, расној, језичкој основи, према лицима која припадају националним мањинама.

3.7. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су и одредба Закона о енергетици , и то чл. 76. којим је прописано да је оператор дистрибутивног система електричне енергије одговоран за недискриминаторски и економичан приступ дистрибутивном систему и чл. 77. којим је прописано да је оператер дистрибутивног система дужан да донесе план преузимања мерних уређаја, мерно разводних ормана, односно прикључних водова, инсталације и опреме у мерно разводном орману и других уређаја у објектима постојећих купаца, односно произвођача. Истим чланом је прописано и да је оператор дистрибутивног система дужан да не прави дискриминацију између корисника или групе корисника дистрибутивног система.

Анализа навода и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.8. Повереница за заштиту равноправности констатује да је неспорно да су бројила из ромских домаћинстава, која се протежу улицама Б. М. и Д. Т, измештена у трафостанице, тако да ови потрошачи немају могућност да у сваком тренутку проверавају своју потрошњу, већ само када службеници Електродистрибуције очитавају бројила или када потрошачи поднесу захтев да желе да остваре увид у бројило.

3.9. Имајући у виду наводе из притужбе и изјашњења, у конкретном случају је потребно испитати да ли су измештањем мерних уређаја из ромских домаћинстава у трафостанице, прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације.

3.10. Да би се испитало да ли су измештањем мерних уређаја из ромских домаћинстава у трафостанице прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације, потребно је најпре утврдити да ли су мерни уређаји измештени само из ромских домаћинстава, како је наведено у притужби, или су мерни уређаји измештани из ромских и неромских домаћинстава, односно, из свих домаћинстава која нису измиривала своје обавезе према Електродистрибуцији и која су неовлашћено користила електричну енергију, како је наведено у изјашњењу.

3.11. У притужби је наведено да су мерни уређаји из 40 ромских домаћинстава из улица Б. М. и Д. Т. измештени у трафостанице, а да мерни уређаји из неромских домаћинстава, која се налазе преко пута ромских домаћинстава нису измештани. У изјашњењу је наведено да је „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега, искључила са мреже 60 домаћинстава због неизмирених обавеза, да је међу њима 30 домаћинстава ромске националности, као и да је већина ових домаћинстава наставила са неовлашћеним коришћењем електричне енергије. Даље је у изјашњењу наведено да је неовлашћено коришћење електричне енергије било разлог за измештање мерних уређаја, које је спроведено тако да су мерни уређаји из ромских домаћинстава измештени у трафостанице, а мерни уређаји из неромских домаћинстава, измештени су на стубна места. Повереница за заштиту равноправности констатује да је неслагање у вези са бројем домаћинстава којима су мерни уређаји измештени у трафостанице ирелевантно (40, како је наведено у притужби или 30, како је наведено у изјашњењу), с обзиром да је анализа спискова који су достављени у прилогу изјашњења на притужбу показала да су мерни уређаји измештени у трафостанице само из домаћинстава која се налазе у улици Б. М, односно, из домаћинстава која се налазе у ромском насељу.

3.12. Надаље, имајући у виду наводе из изјашњења, може се констатовати да није спорна чињеница да су мерни уређаји из 30 ромских домаћинстава измештани у трафостанице, док су мерни уређаји из других домаћинстава измештани на стубна места. Последица тога је да потрошачи из 30 ромских домаћинстава не могу у сваком тренутку да остваре увид у своју потрошњу, за разлику од домаћинстава чија су бројила измештена на стубна места и који могу да остваре увид у сопствену потрошњу у сваком тренутку. Имајући све то у виду, потребно је испитати да ли су ромска домаћинства, стављена у неповољнији положај у односу на друга домаћинства која се налазе у сличној ситуацији, односно, да ли је циљ таквог поступања оправдан, као и да ли постоји сразмера између предузете мере и циља који се жели постићи.

3.13. Анализом изјашњења „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега може се закључити да је циљ ове мере заштита Електродистрибуције, односно, избегавање крађе електричне енергије и оштећења мерних уређаја, као и несметано очитавање и одржавање мерних уређаја.

3.14. У вези са тим, Повереница најпре констатује да су крађа електричне енергије и оштећења мерних уређаја противправна дела које врше појединци, према којима се могу предузети законом прописане мере, што укључује и кривичну одговорност. „Електродистрибуција“, међутим, није изместила мерне уређаје оним појединцима, односно њиховим домаћинствима, за које је утврђено да су извршили ова противправна дела, већ је меру предузела према свим домаћинствима која се налазе у улици Б. М, односно, која се налазе у ромском насељу. Тиме је, заправо, допринела стварању погрешног утиска да само грађани ромске националности краду електричну енергију и оштећују мерне уређаје, чиме се неоправдано и неосновано дискредитују они грађани ромске националности који то не чине и уредно измирују своје обавезе.

3.15. Чак и када би се узело да је циљ који се желео остварити законит, евидентно је да не постоји сразмера између предузете мере и циља који се желео постићи. Наиме, измештање бројила из домаћинстава која нису уредно измиривала своје обавезе је извршено на два начина – бројила из 30 домаћинстава из ромског насеља измештена су у трафостаницу, док су другим потрошачима бројила измештена на стубна места, што је довело до тога да потрошачи из 30 ромских домаћинстава не могу да остваре увид у сопствену потрошњу у сваком тренутку. Повереница за заштиту равноправности ценила је наводе из изјашњења да у ромском насељу у којем се налазе ова домаћинства, због структуре самог насеља, није било могуће изместити бројила на стубна места, јер не постоје стубна места на која је могуће поставити бројила, односно, постоји само кровна мрежа. У вези с тим, Повереница истиче да непостојање стубних места у ромском насељу на које је могуће изместити бројила указује на лошију електро-инфраструктуру у ромском насељу и показује да „Електродистрибуција“ није предузела мере у циљу побољшања инфраструктуре у ромском насељу, већ се определила да бројила измести у трафостаницу. С друге стране, „Електродистрибуција“ није понудила ниједан доказ у прилог чињеници да је измештање бројила у трафостаницу било једино технички могуће решење.

3.16. Имајући све ове околности у виду, Повереница је става да измештање бројила у трафостаницу несразмерно погађа 30 ромских домаћинстава, у односу на остале потрошаче који су у истој ситуацији, јер потрошачи ромске националности могу да остваре увид у потрошњу само за време очитавања бројила или након што поднесу захтев, док остали потрошачи, којима су бројила измештена на стубна места, могу у сваком тренутку да остваре увид у сопствену потрошњу. Стога оваква мера представља повреду начела једнакости и у супротности је са антидискриминационим прописима.

3.17. У погледу навода из изјашњења који се односе на Д. В, који је поднео притужбу као заступник организације „Ц. М. Р.“, односно, навода у вези са потрошњом у његовом домаћинству, Повереница за заштиту равноправности констатује да ови наводи нису релевантни за одлучивање у конкретном случају.

3.18. Повереница је ценила тврдње подносиоца притужбе да службеници Електродистрибуције неажурно отклањају кварове на трафостаници са које се ромска домаћинства снабдевају електричном енергијом, али констатује да подносилац притужбе није доставио доказе којима би то учинио вероватним.

3.19. На крају, Повереница за заштиту равноправности користи прилику да похвали мере које је „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево предузела у погледу отписивања дуга за утрошену електричну енергију домаћинствима која због тешког материјалног и социјалног стања нису била у могућности да измире своја дуговања. Такође, уједно подсећа да је ромска национална мањина, упркос напорима различитих државних институција и организација цивилног друштва које предузимају мере усмерене ка побољшању положаја Рома, и даље једна од најугроженијих друштвених група у Србији, као и да мере које се предузимају још увек нису довеле до осетнијег унапређења услова живота и њиховог положаја у друштву.

4. МИШЉЕЊЕ

Одлуком „Електродистрибуције“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега да измести мерне уређаје из ромских домаћинстава у трафостанице, што доводи до последице да ови потрошачи могу да остваре увид у своју потрошњу само за време док службеници Електродистрибуције очитавају бројила или уколико посебно поднесу захтев, прекршене су одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује „Електродистрибуцији“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега да без одлагања предузме све неопходне мере како би мерни уређаји за сва ромска домаћинства који се сада налазе у трафостаници били постављени на оно место које омогућава да у сваком тренутку могу да изврше увид у своју потрошњу, на начин на који тај увид могу да изврше друга домаћинства, сагласно прописима о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом.
Потребно је да „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега обавестити Повереницу за заштиту равноправности, у року 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком, о предузетим мерама у циљу поступања по препоруци.
Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико „Електродистрибуција“ д. о. о. Краљево, огранак Ужице, погон Пожега не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић


microsoft-word-icon Притужба Ц. M. Р. прoтив Eлeктрoдистрибуциje Ужицe збoг дискриминације пo oснoву нaциoнaлнe припaднoсти у oблaсти пружања услугa Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top