Pritužba B. M. protiv Gradske uprave za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteva grada L. zbog diskriminacije u pogledu korišćenja javne površine na osnovu invaliditeta

del. br. 552/2011 datum: 11. 5. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe B. M. iz L., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Rešenjem Gradske uprave za urbanizam, građevinske, komunalno-stambene poslove, saobraćaj i puteva grada L. br. 352-675/09-2 od 16. juna 2009. godine, kojim je odobreno M. B. iz L. zauzeće javne površine u vremenu od 15. juna do 15. jula 2009. godine, radi postavljanja pokretnog aparata za pripremu i prodaju kokica u parku … od spomenika „…” prema zgradi …, a kojim je delimično usvojen zahtev jer nije odobrena tražena lokacija, nije izvršen akt diskriminacije na osnovu ličnog svojstva – invaliditeta.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti je Zaštitnik građana dopisom 15-1171/10 od 20. decembra 2010. godine, prosledio na dalju nadležnost pritužbu B. M. iz L., koji tvrdi da je diskriminisan postupanjem Gradske uprave za urbanizam, građevinsko-komunalne poslove, saobraćaj i puteve grada L.. Diskriminatorno postupanje ogleda se u određivanju lokacije za zauzeće javne površine, na kojoj je podnosiocu pritužbe odobreno postavljanje pokretnog aparata za prodaju kokica u periodu od 15. juna do 15. jula 2009. godine. Podnosilac pritužbe navodi da na lokaciji koja mu je odobrena nema dovoljno prolaznika koji bi mogli biti potencijalni kupci, što nije bio slučaj tokom prethodnih godina kada mu je rešenjima Gradske uprave grada L. bilo odobreno zauzeće javne površine na lokaciji kod … u L.. U pritužbi posebno ističe da je osoba sa invaliditetom i izražava uverenje da je ovo njegovo lično svojstvo jedini razlog promene lokacije za zauzeće javne površine u 2009. godini. Navodi i da je činjenica da je on osoba sa invaliditetom bila razlog za donošenje rešenja br. 355-765/09-07 od 4. februara 2009. godine, kojim mu je naloženo uklanjanje aparata za kokice sa javne površine (trotoar) u ulici … u L., dok su na istoj lokaciji postavljeni mnogi veći montažni objekti koji nisu uklonjeni.

Uz pritužbu je priložio dokaze da je osoba sa invaliditetom, dokaze da je korisnik materijalne pomoći, kao i da je nosilac prava po osnovu invaliditeta. Povodom postupanja Gradske uprave grada L., uz pritužbu je dostavio rešenja br. 352-369/06-02 od 12. juna 2006. godine, br. 355-2441/07-07 od 31. jula 2007. godine, br. 352-675/09-02 od 16. juna 2009. godine, br. 352-1031/08-02 od 6. novembra 2008. godine, žalbu na rešenje br. 355-765/09-07 od 23. februara 2009. godine i zahtev kojim traži da mu se odobri zauzeće javne površine od 30. marta 2009. godine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je toku postupka pribavljeno izjašnjenje Gradske uprave za urbanizam i stambeno-komunalne poslove grada L..

Gradska uprava grada L. u izjašnjenju od 10. marta 2011. godine, navodi sledeće:

– rešenjima br. 353-369/06-02 od 12. juna 2006. godine i br. 351-1031/08-02 od 6. novembra 2008. godine, B. M. je odobreno da postavi aparat za kokice na traženoj lokaciji, u skladu sa odlukama Gradskog veća grada L.,
– da je B. M. i u 2009. godini, po rešenju br. 351-675/09-02 od 16. juna 2009. godine, odobreno zauzeće javne površine radi postavljanja aparata za kokice ali na drugoj lokaciji od one za koju je podneo zahtev, a jedini razlog za promenu lokacije je odluka Gradskog veća kojom su određene lokacije na kojima se može odobriti zauzeće javnih površina,
– da se podnosilac pritužbe nije žalio ni na jedno rešenje o odobravanju lokacije za zauzeće javne površine, već da je žalbu izjavio na rešenje Komunalne inspekcije koja se nalazi u sklopu Gradske uprave za inspekcijske poslove, kojim je naloženo uklanjanje aparata postavljenog na lokaciji za koju nije imao odobrenje,
– da je postupanje Gradske uprave za urbanizam i stambeno-komunalne poslove grada L. bilo u skladu sa pozitivnim propisima, i da nije izvršena diskriminacija prema podnosiocu pritužbe po bilo kom njegovom ličnom svojstvu,
– da će ubuduće, imajući u vidu da je B. M. osoba sa invaliditetom, nastojati da donose odluke koje su u skladu kako sa njegovim interesima i potrebama tako i sa propisima kojima se uređuju postupak i uslovi zauzeća javne površine u cilju obavljanja delatnosti.

Odlukom o postavljanju manjih montažnih objekata na javnim površinama na teritoriji grada L. propisani su postupak i uslovi za postavljanje i uklanjanje manjih montažnih objekata na javnim površinama. Odredbom člana 4. Odluke propisano je da Gradsko veće donosi Program koji mora, između ostalog da sadrži i: katastarske podatke i prostorna obeležja javne površine sa konkretnim lokacijama za postavljanje, urbanističko-tehničke uslove za postavljanje sa uslovima priključenja na infrastrukturu, vrstu i namenu objekta sa optimalnim rokom za postavljanje po svakoj lokaciji i dr.

Postavljanje pokretnih tezgi, rashladnih uređaja i pokretnih aparata propisano je odredbama članova 25 – 31. Odluke, na osnovu kojih odobrenje za postavljanje izdaje Gradska uprava nadležna za komunalne delatnosti na lokacijama predviđenim planom, a ukoliko plan nije donet, odobrenje za zauzeće donosi se u skladu sa mogućnostima konkretnog prostora.

Akt diskriminacije označava svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

Imajući u vidu da su Odlukom propisana dva različita postupka, kao i drugačiji uslovi za dobijanje odobrenja za zauzeće javnih površina „manjim montažnim objektima” i „pokretnim aparatima”, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da nije napravljena razlika u postupanju zasnovana na ličnom svojstvu podnosioca pritužbe, već je nejednako postupanje zasnovano na različitoj pravnoj situaciji u kojoj se nalazi podnosilac pritužbe u odnosu na osobe koje su postavile „manje montažne objekte”.
Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da u ovom slučaju nije izvršena diskriminacija.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba B. M. protiv Gradske uprave za urbanizam, građevinske, komunalno – stambene poslove, saobraćaj i puteva grada L. zbog diskriminacije u pogledu korišćenja javne površine na osnovu invaliditeta Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top