Притужба П. А. против удружења Р. ж. ф. због дискриминације у пружању подршке пројекту

del. br. 534/2011 datum: 10. 5. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe P. A., Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

Udruženje R. ž. f. iz B. je odbilo pružanje finansijske pomoći projektnom predlogu koji je P. A. podneo u ime R. i. c. za prevod filma „Jeretici”. Ovim postupkom nije izvršen akt diskriminacije ni po jednom ličnom svojstvu podnosioca pritužbe.

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbom protiv udruženja R. ž. f. iz B., poverenici za zaštitu ravnopravnosti se obratio P. A., predsednik R. i. c. U pritužbi je naveo da je R. ž. f. odbila da razmatra predlog projekta koji je podneo u ime R. i. c., i to samo zato što je u svojim javnim nastupima kritikovao njihov rad. Predlog projekata se odnosio na finansiranje troškova prevoda i titlovanja feminističkog dokumentarnog filma „Jeretici”, koji je trebalo da bude prikazan na Merlinka festivalu, organizovanom u saradnji Gej lezbejskog centra i Doma omladine Beograda. Podnosilac pritužbe navodi da se 14. decembra 2010. godine telefonom obratio R. ž. f. sa projektnim predlogom, kao i da je tada upućen da elektronskim putem dostavi objašnjenje aktivnosti, opis festivala i samog filma. P. A. je ovaj dopis dostavio, i nakon toga je R. ž. f. odbila predlog. Uz pritužbu je priložio svoj dopis od 14. decembra 2010. godine i odgovor R. ž. f. od 15. decembra 2010. godine.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je sprovela postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je toku postupka pribavljeno izjašnjenje udruženja R. ž. f. iz B.

S. S., direktorka R. ž. f. je u izjašnjenju od 15. marta 2011. godine navela sledeće:

– pritužba P. A. je u potpunosti neosnovana i cilj joj je dalje narušavanje ugleda R. ž. f. i uopšte aktivnosti i napora nevladinih organizacija koje se bave zaštitom i unapređenjem ljudskih prava, posebno određenih pojedinki, i to zloupotrebom prava i opasnim tumačenjem odredaba Zakona o zabrani diskriminacije,
– neosnovani su navodi iz pritužbe da feministička politika i kriterijumi R. ž. f. nisu nigde objavljeni, s obzirom da su objavljeni na internet adresi www…, u segmentu „Beležnica”, gde jasno dokumentuju feminističku politiku fonda i lako su dostupni čitavoj javnosti, pa i P. A.,
– da R. ž. f. ima potpunu slobodu pri izboru projekata koje podržava i finansira, kao i da podnosilac pritužbe nije aplicirao ni na kakav konkurs objavljen od strane fonda, da bi eventualno mogao da traži kriterijume za izbor i proceduru u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, koji reguliše tu materiju,
– podnosilac pritužbe je odbijen, o čemu je obavešten elektronskim putem, zbog napada na braniteljke ljudskih prava, i to napada koje karakterišu tehnike kriminalizacije braniteljki, njihovo nipodaštavanje, omalovažavanje i optužbe za rasipništvo. Javni istupi P. A. predstavljaju organizacione i nasilne napade na braniteljke ljudskih prava, i u suprotnosti su sa ciljevima zbog kojih je fond osnovan i feminističkom politikom fonda koja se suprotstavlja svakom obliku nasilja i netolerancije, pa i onog u komunikaciji i javnom istupanju,
– osnov politike R. ž. f. i društvene politike za koju se zalažu je zaštita braniteljki ljudskih prava, kao i poštovanje i promocija njihovog rada, na temelju Deklaracije UN o pravima i odgovornostima pojedinaca, grupa i organa društva u unapređenju i zaštiti univerzalno priznatih ljudskih prava i osnovnih sloboda i uputstva Evropske unije o obezbeđivanju zaštite branitelja/ki ljudskih prava. Takva politika je njihov izbor, njihova obaveza i njihova odgovornost. U skladu sa njom postupaju i prema sebi i prema drugima,
– izraženo uverenje da P. A. predmetnom pritužbom iskrivljeno i u svrhe sopstvene marketinške promocije tumači pojmove diskriminacije, prava na slobodu govora i javnog izražavanja, kao i da zloupotrebljava prava iz Zakona o zabrani diskriminacije.

Uz izjašnjenje su priloženi tekstovi sa bloga P. A. i njegove izjave za časopise A., P. i N., izvod iz Pravila R. ž. f. od 3. marta 2004. godine i izvod sa vebsajta.

Odredbom člana 7. Pravila R. ž. f. su propisani ciljevi fonda – čija je suština unapređenje delatnosti u oblasti kulture i promocije ljudskih prava, ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i antidiskriminacije. Članom 8. Pravila su propisane forme kroz koje će se ostvarivati ciljevi fonda, a među njima je i finansijska pomoć različitim inicijativama, programima i projektima koji se bave temama relevantnim za ostvarivanje ciljeva.

Izjave podnosioca pritužbe koje su sadržane u objavljenim tekstovima predstavljaju nipodaštavanje i omalovažavanje braniteljki ljudskih prava, i kao takve su u suprotnosti sa propisanim ciljevima koje R. ž. f. ostvaruje na različite načine, među kojima je i promocija i podrška, uključujući i finansijsku pomoć različitim inicijativama, programima i projektima koji se bave temama relevantnim za ostvarivanje ciljeva fonda.

Akt diskriminacije označava svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

Poverenica je cenila sve okolnosti ovog slučaja, a posebno činjenicu da se podnosilac pritužbe zahtevom obratio R. ž. f. za pružanje finansijske podrške, a da nije bio raspisan, odnosno upućen javni poziv svim zainteresovanim licima za dostavljanje projektnih predloga. Poverenica je stava da R. ž. f. ima pravo da, u okviru raspoloživih sredstava, odluči da li će podržati određeni projekat, imajući u vidu kriterijume propisane opštim aktima fonda, a posebno kriterijum doprinošenja ostvarivanju ciljeva fonda predloženim projektnim predlogom.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da u ovom slučaju nije izvršena diskriminacija.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon Pritužba P. A. protiv udruženja R. ž. f. zbog diskriminacije u pružanju podrške projektu Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top