Притужба Б. М. против Градске управе за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене послове, саобраћај и путева града Л. због дискриминације у погледу коришћења јавне површине на основу инвалидитета

дел. бр. 552/2011 датум: 11. 5. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), поводом притужбе Б. М. из Л., Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Решењем Градске управе за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене послове, саобраћај и путева града Л. бр. 352-675/09-2 од 16. јуна 2009. године, којим је одобрено М. Б. из Л. заузеће јавне површине у времену од 15. јуна до 15. јула 2009. године, ради постављања покретног апарата за припрему и продају кокица у парку … од споменика „…“ према згради …, а којим је делимично усвојен захтев јер није одобрена тражена локација, није извршен акт дискриминације на основу личног својства – инвалидитета.

О б р а з л о ж е њ е

Повереници за заштиту равноправности је Заштитник грађана дописом 15-1171/10 од 20. децембра 2010. године, проследио на даљу надлежност притужбу Б. М. из Л., који тврди да је дискриминисан поступањем Градске управе за урбанизам, грађевинско-комуналне послове, саобраћај и путеве града Л.. Дискриминаторно поступање огледа се у одређивању локације за заузеће јавне површине, на којој је подносиоцу притужбе одобрено постављање покретног апарата за продају кокица у периоду од 15. јуна до 15. јула 2009. године. Подносилац притужбе наводи да на локацији која му је одобрена нема довољно пролазника који би могли бити потенцијални купци, што није био случај током претходних година када му је решењима Градске управе града Л. било одобрено заузеће јавне површине на локацији код … у Л.. У притужби посебно истиче да је особа са инвалидитетом и изражава уверење да је ово његово лично својство једини разлог промене локације за заузеће јавне површине у 2009. години. Наводи и да је чињеница да је он особа са инвалидитетом била разлог за доношење решења бр. 355-765/09-07 од 4. фебруара 2009. године, којим му је наложено уклањање апарата за кокице са јавне површине (тротоар) у улици … у Л., док су на истој локацији постављени многи већи монтажни објекти који нису уклоњени.

Уз притужбу је приложио доказе да је особа са инвалидитетом, доказе да је корисник материјалне помоћи, као и да је носилац права по основу инвалидитета. Поводом поступања Градске управе града Л., уз притужбу је доставио решења бр. 352-369/06-02 од 12. jуна 2006. године, бр. 355-2441/07-07 од 31. jула 2007. године, бр. 352-675/09-02 од 16. јуна 2009. године, бр. 352-1031/08-02 од 6. новембра 2008. године, жалбу на решење бр. 355-765/09-07 од 23. фебруара 2009. године и захтев којим тражи да му се одобри заузеће јавне површине од 30. марта 2009. године.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације, па је току поступка прибављено изјашњење Градске управе за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Л..

Градска управа града Л. у изјашњењу од 10. марта 2011. године, наводи следеће:

– решењима бр. 353-369/06-02 од 12. јуна 2006. године и бр. 351-1031/08-02 од 6. новембра 2008. године, Б. М. је одобрено да постави апарат за кокице на траженој локацији, у складу са одлукама Градског већа града Л.,
– да је Б. М. и у 2009. години, по решењу бр. 351-675/09-02 од 16. јуна 2009. године, одобрено заузеће јавне површине ради постављања апарата за кокице али на другој локацији од оне за коју је поднео захтев, а једини разлог за промену локације је одлука Градског већа којом су одређене локације на којима се може одобрити заузеће јавних површина,
– да се подносилац притужбе није жалио ни на једно решење о одобравању локације за заузеће јавне површине, већ да је жалбу изјавио на решење Комуналне инспекције која се налази у склопу Градске управе за инспекцијске послове, којим је наложено уклањање апарата постављеног на локацији за коју није имао одобрење,
– да је поступање Градске управе за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Л. било у складу са позитивним прописима, и да није извршена дискриминација према подносиоцу притужбе по било ком његовом личном својству,
– да ће убудуће, имајући у виду да је Б. М. особа са инвалидитетом, настојати да доносе одлуке које су у складу како са његовим интересима и потребама тако и са прописима којима се уређују поступак и услови заузећа јавне површине у циљу обављања делатности.

Одлуком о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама на територији града Л. прописани су поступак и услови за постављање и уклањање мањих монтажних објеката на јавним површинама. Одредбом члана 4. Одлуке прописано је да Градско веће доноси Програм који мора, између осталог да садржи и: катастарске податке и просторна обележја јавне површине са конкретним локацијама за постављање, урбанистичко-техничке услове за постављање са условима прикључења на инфраструктуру, врсту и намену објекта са оптималним роком за постављање по свакој локацији и др.

Постављање покретних тезги, расхладних уређаја и покретних апарата прописано је одредбама чланова 25 – 31. Одлуке, на основу којих одобрење за постављање издаје Градска управа надлежна за комуналне делатности на локацијама предвиђеним планом, а уколико план није донет, одобрење за заузеће доноси се у складу са могућностима конкретног простора.

Акт дискриминације означава свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

Имајући у виду да су Одлуком прописана два различита поступка, као и другачији услови за добијање одобрења за заузеће јавних површина „мањим монтажним објектима“ и „покретним апаратима“, Повереница за заштиту равноправности је става да није направљена разлика у поступању заснована на личном својству подносиоца притужбе, већ је неједнако поступање засновано на различитој правној ситуацији у којој се налази подносилац притужбе у односу на особе које су поставиле „мање монтажне објекте“.
Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да у овом случају није извршена дискриминација.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Б. М. против Градске управе за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене послове, саобраћај и путева града Л. због дискриминације у погледу коришћења јавне површине на основу инвалидитета Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top