Притужба Б. Г. против Економске школе В. због дискриминације запосленог на основу националне припадности

дел. бр. 291/2011 датум: 19. 3. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, Сл. гласник РС бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

 

Решењем директора Економске школе В. дел. бр. 1165 од 16. септембра 2010. године, којим је Б. Г. распоређен на место наставника … у школској 2010/11 години, није извршен акт дискриминације на основу личног својстава – припадности ромској националној мањини.

О б р а з л о ж е њ е

Притужбом против решења директора Економске школе В. дел. бр. 1165 од 16. септембра 2010. године, повереници за заштиту равноправности обратио се Б. Г. из В. У притужби је навео да је према њему извршен акт дискриминације на основу његовог личног својства – националне припадности, и то тако што је одлуком директора стављен у неповољнији положај у односу на друге запослене. Неповољнији положај, односно, неједнако поступање се огледа у распоређивању подносиоца притужбе у школској 2010/11 години на место наставника са вишим образовањем, док је распоређивање наставнице Д. Ж. и наставника Д. К. извршено на места наставника са високим образовањем. Подносилац притужбе је истакао да су у претходној школској години сви били распоређени на радна места професора за … групу предмета, за која је потребно високо образовање. Сматра да је он сада једини стављен у неповољнији положај иако испуњава све прописане услове за место наставника на … групи предмета. Наводи и да је у школи извршен инспекцијски надзор почетком јула 2010. године на околност испуњености услова у погледу стеченог образовања за наставнике … групе предмета, при чему је записником о инспекцијском надзору број: 611-15/2010-09 од 13. јула 2010. године наложено да се за Д. К., Д. Ж. и Б. Г. затражи мишљење Министарства просвете. Подносилац притужбе указује на неједнако поступање и због чињенице да је мишљење Министарства просвете затражено само за њега, а не и за Д. К. и Д. Ж., како је наложено записником.

Уз притужбу, Б. Г. је доставио следеће доказе: диплому и потврду Факултета за … „Ф.“ из С. к., допис Министарства просвете Републике Србије од 02. децембра 2008. године, допис Покрајинског секретаријата за образовање од 23. априла 2009. године и записник о инспекцијском надзору бр. 611-15/2010-09 од 13. јула 2010. године.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности. У поступку је прибављено изјашњење директора школе, као и докази којим није располагао подносилац притужбе. У изјашњењу дел. бр. 121/11 од 7. фебруара 2011. године директор Економске школе В. истакао је следеће:

– да је по анонимној пријави у школи извршен инспекцијски надзор почетком јула 2010. године на околност испуњености услова у погледу стеченог образовања за наставнике економске групе предмета. Записником о инспекцијском надзору број: 611-15/2010-09 од 13. јула 2010. године наложено је да се за Д. К., Д. Ж. и Б. Г. затражи мишљење Министарства просвете,
– да се школа обратила Министарству просвете, у складу са налогом инспекције, и то за сво троје запослених који су у претходној школској години држали наставу … групе предмета, али да Министарство просвете није доставило одговор,
– да је професор Б. Г. у текућој школској 2010/11 години унет у регистар „Цена услуга“ за средње школе као наставник са шестим степеном стручне спреме, а да је у претходној школској години унет као наставник са седмим степеном стручне спреме,
– да је са Д. К. поступљено на исти начин као и са Б. Г.,
– да је Д. Ж. и у текућој школској 2010/11 години распоређена на место наставнице за … групу предмета са седмим степеном стручне спреме, јер је дипломирана … са мастером у области …, а претходно је завршила четворогодишњи факултет, за разлику од Б. Г. и Д. К.,
– да је у текућој школској години почео да се примењује нови Закон о основама система образовања, као и да је уписано знатно мање ученика/ца, па се смањио и број часова за … групу предмета,
– да је професор Б. Г. у претходној школској години био у повлашћеном положају у односу на колеге/инице јер је примао 100% зараде професора са седмим степеном стручне спреме иако је 70% радног времена предавао практичну наставу за коју се тражи шести степен стручне спреме,
– да је распоређивање Б. Г., као и осталих запослених, извршио у складу са законом, имајући у виду број часова који је неопходан за несметано одржавање наставе,

У току поступка су прибављени и следећи докази: дипломе и потврде о стеченом образовању за Д. Ж. и Д. К., Анекс бр. 3 уговора о раду за Д. К. и три дописа упућена Министарству просвете са захтевом да се достави мишљење о испуњености услова за наставнике … групе предмета.

Повереница за заштиту равноправности је увидом у приложену документацију утврдила да су Б. Г. и Д. К. завршили Факултет за … Ф. С. к., док је Д. Ж. завршила дипломске академске мастер студије на Универзитету …, Департман за…, а да је пре тога завршила … факултет у Београду. Из наведених чињеница произилази да су околности везане за Д. Ж. другачије од околности у којима су Б. Г. и Д. К., као и да те околности нису упоредиве.

Из Анекса бр. 3 уговора о раду, дел. бр. 1074/10 од 31. августа 2010. године је утврђено да је Д. К. распоређен на место наставника … и …, радна места за које је предвиђен шести степен стручне спреме (…). Надаље, из захтева дел. бр. 849/10 од 14. јула 2010. године упућеног Министарству просвете је утврђено да је тражено тумачење диплома за сво троје запослених, у складу са налогом инспекције. Садржина остала два захтева упућена Министарству просвете је ирелевантна у овом случају, јер је један захтев ургенција, а други је поднет након обраћања Б. Г., те се њиме поново тражи мишљење само за Б. Г.

Повереница за заштиту равноправности је након спроведеног поступка утврдила да је директор … школе приликом распоређивања поступао на једнак начин према Б. Г. и Д. К., имајући у виду да су они и били у једнакој правној ситуацији – диплома истог факултета и рад са седмим степеном стручне спреме у школској 2009/2010 години.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности сагласно члану 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да решењем о распоређивању Б. Г. није извршен акт дискриминације према подносиоцу притужбе на основу националне припадности.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 

 


microsoft-word-icon Притужба Б. Г. против Економске школе В. због дискриминације запосленог на основу националне припадности Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top