Preporuka preduzeću I. za preduzimanje mera za sprečavanje objavljivanja oglasa koji sadrže diskriminatorne uslove

del. br. 1070 datum: 23. 7. 2012.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje „I” d. o. o. iz S. (preporuka je poslata na adresu 11 prenosioca oglasa na internet berzama poslova)

 

PREPORUKU

 

1. „I” d. o. o. iz S. ubuduće neće objavljivati oglase za posao koji sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje, i to one koji se odnose na pol, starosno doba, izgled kandidata/kinje ili neko drugo lično svojstvo. Izuzetak su situacije kada se oglas za zaposlenje odnosi na posao čija je priroda takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da lično svojstvo predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana, saglasno čl. 16. st. 3. Zakona o zabrani diskriminacije i čl. 22. Zakona o radu.

2. „I.” d. o. o. iz S. će, bez odlaganja, preduzeti sve potrebne mere kako bi sprečio svaku mogućnost objavljivanja oglasa za posao koji, suprotno zakonu, sadrže diskriminatorne uslove za zaposlenje i o preduzetim merama će obavestiti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema ove preporuke.

O b r a z l o ž e nj e

Postupajući u okviru nadležnosti propisanih čl. 33. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti došla je do saznanja da je na domaćoj internet berzi poslova, odnosno, na sajtu http:… objavljen oglas za posao koji sadrži diskriminatorne uslove za zapošljavanje. U oglasu za radno mesto poslovni sekretar-administrator navedeni su uslovi za konkurisanje za ovaj posao, i to: „ženska osoba, od 25 do 35 godina starosti, poželjna je viša ili visoka stručna sprema, radno iskustvo minimum 3 godine, znanje engleskog jezika i rada na računaru, prijatan izgled, kao i da je uz poslovnu biografiju potrebno dostaviti i 3 fotografije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ima saznanja da se oglasi sličnog sadržaja mogu naći i na drugim internet berzama poslova.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre konstatuje da Ustav Republike Srbije u čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u čl. 4. propisuje da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbom čl. 16. st. 1. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjena je diskriminacija u oblasti rada, odnosno, narušavanje jednakih mogućnosti za zasnivanje radnog odnosa ili uživanje pod jednakim uslovima svih prava u oblasti rada, a zaštitu od diskriminacije prema st. 2. ovog člana uživa i lice koje traži posao.

S aspekta Zakona o zabrani diskriminacije, mogućnost za zasnivanje radnog odnosa ne sme biti narušena, kako bi sva lica koja traže posao imala jednake uslove, bez ikakve diskriminacije po osnovu pola, starosnog doba, fizičkog izgleda ili bilo kog drugog ličnog svojstva. Zakon o radu sadrži set odredaba koje se odnose na zabranu diskriminacije: čl. 18. je zabranjena neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje, kao i zaposlenih, s obzirom na pol, rođenje, jezik, rasu, boju kože, starost, trudnoću, zdravstveno stanje, odnosno invalidnost, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, sindikatima ili neko drugo lično svojstvo, dok je čl. 20. st. 1. tač. 1. propisano da je diskriminacija zabranjena u odnosu na uslove rada i izbor kandidata za obavljanje određenog posla.

Pored toga, čl. 16. st. 3. Zakona o zabrani diskriminacije propisano da se ne smatra diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva zbog osobenosti određenog posla kod koga lično svojstvo lica predstavlja stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, ako je svrha koja se time želi postići opravdana. Slična odredba je sadržana i u čl. 22. st. 1. Zakona o radu kojom je propisano da se ne smatra diskriminacijom pravljenje razlike ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da karakteristike povezane sa nekim od osnova iz čl. 18. Zakona o radu predstavljaju stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla i da je svrha koja se time želi postići opravdana.

Povernica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje i na Zakon o oglašavanju , kojim se uređuju uslovi i način oglašavanja, kao i obaveze lica koja učestvuju u postupku oglašavanja. Odredbom čl. 7. st. 1. ovog zakona propisano je načelo zabrane diskriminacije, odnosno, zabranjeno je oglašavanje koje, neposredno ili posredno, podstiče na diskriminaciju po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, boje kože, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, imovinskog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Članom 11. istog zakona propisana je dužnost oglašivača da prenosiocu oglasne poruke dostavi uz oglasnu poruku i deklaraciju koja sadrži sve detalje u vezi sa oglasom koji se objavljuje. Na taj način, prenosilac oglasne poruke se u potpunosti upoznaje sa sadržinom oglasa, te je u mogućnosti da reaguje na eventualne povrede zakonskih odredaba i onemogući objavljivanje oglasa kojim se vrši diskriminacija.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, Poverenica za zaštitu ravnopravanosti konstatuje da je nedopušteno objavljivanje oglasa koji sadrže uslove za zasnivanje radnog odnosa koji se tiču ličnih svojstava kandidata/kinja, a da, pri tome, nisu stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla, s obzirom na prirodu i osobenost posla i uslove u kojima se on obavlja.

Naime, analizom navedenog oglasa za zapošljavanje za radno mesto poslovnog sekretara – administratora, može se zaključiti da za konkretno radno mesto nije od odlučujućeg značaja pol kandidata, odnosno, da osobe oba pola mogu odgovorno i kompetentno da obavljaju posao administratora, ako ispunjavaju uslove koji se odnose na stepen obrazovanja i radno iskustvo. Postavljanjem uslova da je kandidat određenog pola, automatski se eliminišu potencijalni kandidati drugog pola koji ispunjavaju uslove obrazovanja i iskustva i na taj način se neposredno diskriminišu. U konkretnom primeru postoji neposredna diskriminacija muškaraca jer se, postavljanjem uslova da se na radno mesto administratora primaju samo osobe ženskog pola, onemogućava da za ove poslove konkurišu muškarci.

Ista je situacija i po pitanju uslova koji se odnosi na starosno doba kandidatkinje – 25 do 35 godina. Očigledno je da za adekvatno i stručno obavljanje radnih zadataka ovog radnog mesta, starosno doba od 25 do 35 godina ne predstavlja stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla, naročito ako se ima u vidu činjenica da se oglasom traži minimum 3 godine radnog iskustva u toj oblasti, iz čega proizlazi da bi određene osobe koje su starije od 35 godina, imale više iskustva i više stručnosti za obavljanje poslova ovog radnog mesta. Stoga, postavljanje ovog uslova predstavlja neposrednu diskriminaciju osoba starijih od 35 godina i direktno ih eliminiše iz konkurencije za posao, jer godine starosti nisu niti mogu biti stvarni i odlučujući uslov za obavljanje posla poslovne sekretarke, imajući u vidu prirodu posla koji se obavlja i uslove pod kojim se obavlja.

Po pitanju uslova da je kandidatkinja „prijatnog izgleda”, uz zahtev da se dostave tri fotografije kandidatkinje, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je „prijatan izgled” formulacija koja je nejasna, subjektivna i individualna, te dovodi do nesigurnosti i neizvesnosti kod kandidata/kinja za posao. S druge strane, postavljanje uslova koji se odnosi na fizički izgled za obavljanje radnih zadataka bilo kog posla je krajnje neprimereno i nedopušteno, a predstavlja i posrednu diskriminaciju svih onih koji po mišljenju poslodavca nisu „prijatnog izgleda”. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ujedno ukazuje da postavljeni uslovi za radno mesto poslovni sekretar – administrator (mlada žena, prijatnog izgleda) oslikavaju duboko ukorenjene predrasude i postupanje po društvenim obrascima koji su zasnovani na ideji stereotipnih uloga polova.

Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju, diskriminacija vrši već prilikom zapošljavanja, odnosno, pri samom oglašavanju slobodnih radnih mesta, i to tako što se pol, starosno doba i izgled postavljaju kao uslovi za zasnivanje radnog odnosa, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da je prilikom prijema oglasa u kojima su označena ova lična svojstva i/ili se od kandidata/kinje traži dostavljanje fotografije, prenosilac oglasne poruke dužan da poslodavca (oglašivača) upozori na odredbe antidiskriminacionih propisa i da zahteva izmenu oglasa ili da odbije da objavi oglas koji sadrži diskriminatorne uslove. U suprotnom, objavljivanje oglasa sa diskriminatornim uslovima dovodi do onemogućavanja pojedinih kategorija građana i građanki da konkurišu za željeni posao, samo zbog nekog njihovog ličnog svojstva. Posledica je da ovakvi oglasi unapred uskraćuju mogućnost potencijalnim kandidatima/kinjama, da pod jednakim uslovima budu vrednovana njihova stručna znanja i profesionalne kompetencije.

Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da naš pravni sistem garantuje slobodu oglašavanja, kao i punu slobodu da poslodavac, na osnovu objektivnih kriterijuma, izabere osobu koju će primiti u radni odnos. Međutim, sloboda oglašavanja i sloboda izbora zaposlenih nije i ne može biti izgovor za kršenje antidiskriminacionih propisa i isključivanje osoba na osnovu njihovih ličnih svojstava.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. tač. 9. Zakona o zabrani diskriminacije, upućuje preporuku „I” d. o. o. iz S, kao prenosiocu oglasnih poruka, radi preduzimanja radnji kojima će sprečiti narušavanje jednakih mogućnosti za zapošljavanje i svaki oblik diskriminacije osoba koje traže zaposlenje, na osnovu bilo kog njihovog ličnog svojstva, uključujući pol, starosno doba i fizički izgled.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Preporuka preduzeću I. za preduzimanje mera za sprečavanje objavljivanja oglasa koji sadrže diskriminatorne uslove Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top