Препорука предузећу И. за предузимање мера за спречавање објављивања огласа који садрже дискриминаторне услове

дел. бр. 1070 датум: 23. 7. 2012.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности (чл. 33. т. 7. и 9. Закона о забрани дискриминације, „Сл. гласник РС„ бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје „И“ д. о. о. из С. (препорука је послата на адресу 11 преносиоца огласа на интернет берзама послова)

 

ПРЕПОРУКУ

 

1. „И“ д. о. о. из С. убудуће неће објављивати огласе за посао који садрже дискриминаторне услове за запослење, и то оне који се односе на пол, старосно доба, изглед кандидата/киње или неко друго лично својство. Изузетак су ситуације када се оглас за запослење односи на посао чија је природа таква или се посао обавља у таквим условима да лично својство представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана, сагласно чл. 16. ст. 3. Закона о забрани дискриминације и чл. 22. Закона о раду.

2. „И.“ д. о. о. из С. ће, без одлагања, предузети све потребне мере како би спречио сваку могућност објављивања огласа за посао који, супротно закону, садрже дискриминаторне услове за запослење и о предузетим мерама ће обавестити Повереницу за заштиту равноправности, најкасније у року од 30 дана од дана пријема ове препоруке.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући у оквиру надлежности прописаних чл. 33. Закона о забрани дискриминације, Повереница за заштиту равноправности дошла је до сазнања да jе на домаћoj интернет берзи послова, односно, на сајту http:… објављен оглас за посао који садржи дискриминаторне услове за запошљавање. У огласу за радно место пословни секретар-администратор наведени су услови за конкурисање за овај посао, и то: „женска особа, од 25 до 35 година старости, пожељна је виша или висока стручна спрема, радно искуство минимум 3 године, знање енглеског језика и рада на рачунару, пријатан изглед, као и да је уз пословну биографију потребно доставити и 3 фотографије. Повереница за заштиту равноправности има сазнања да се огласи сличног садржаја могу наћи и на другим интернет берзама послова.

Повереница за заштиту равноправности најпре констатује да Устав Републике Србије у чл. 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, који у чл. 4. прописује да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости, односно забрану дискриминације. Одредбом чл. 16. ст. 1. Закона о забрани дискриминације забрањена је дискриминација у области рада, односно, нарушавање једнаких могућности за заснивање радног односа или уживање под једнаким условима свих права у области рада, а заштиту од дискриминације према ст. 2. овог члана ужива и лице које тражи посао.

С аспекта Закона о забрани дискриминације, могућност за заснивање радног односа не сме бити нарушена, како би сва лица која траже посао имала једнаке услове, без икакве дискриминације по основу пола, старосног доба, физичког изгледа или било ког другог личног својства. Закон о раду садржи сет одредаба које се односе на забрану дискриминације: чл. 18. је забрањена непосредна и посредна дискриминација лица која траже запослење, као и запослених, с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство, док је чл. 20. ст. 1. тач. 1. прописано да је дискриминација забрањена у односу на услове рада и избор кандидата за обављање одређеног посла.

Поред тога, чл. 16. ст. 3. Закона о забрани дискриминације прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике, искључење или давање првенства због особености одређеног посла код кога лично својство лица представља стварни и одлучујући услов обављања посла, ако је сврха која се тиме жели постићи оправдана. Слична одредба је садржана и у чл. 22. ст. 1. Закона о раду којом је прописано да се не сматра дискриминацијом прављење разлике или давање првенства у односу на одређени посао када је природа посла таква или се посао обавља у таквим условима да карактеристике повезане са неким од основа из чл. 18. Закона о раду представљају стварни и одлучујући услов за обављање посла и да је сврха која се тиме жели постићи оправдана.

Поверница за заштиту равноправности указује и на Закон о оглашавању , којим се уређују услови и начин оглашавања, као и обавезе лица која учествују у поступку оглашавања. Одредбом чл. 7. ст. 1. овог закона прописано је начело забране дискриминације, односно, забрањено је оглашавање које, непосредно или посредно, подстиче на дискриминацију по било ком основу, а нарочито по основу расе, боје коже, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог убеђења, имовинског стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Чланом 11. истог закона прописана је дужност оглашивача да преносиоцу огласне поруке достави уз огласну поруку и декларацију која садржи све детаље у вези са огласом који се објављује. На тај начин, преносилац огласне поруке се у потпуности упознаје са садржином огласа, те је у могућности да реагује на евентуалне повреде законских одредаба и онемогући објављивање огласа којим се врши дискриминација.

Имајући у виду наведене законске одредбе, Повереница за заштиту равноправаности констатује да је недопуштено објављивање огласа који садрже услове за заснивање радног односа који се тичу личних својстава кандидата/киња, а да, при томе, нису стварни и одлучујући услов за обављање посла, с обзиром на природу и особеност посла и услове у којима се он обавља.

Наиме, анализом наведеног огласа за запошљавање за радно место пословног секретара – администратора, може се закључити да за конкретно радно место није од одлучујућег значаја пол кандидата, односно, да особе оба пола могу одговорно и компетентно да обављају посао администратора, ако испуњавају услове који се односе на степен образовања и радно искуство. Постављањем услова да је кандидат одређеног пола, аутоматски се елиминишу потенцијални кандидати другог пола који испуњавају услове образовања и искуства и на тај начин се непосредно дискриминишу. У конкретном примеру постоји непосредна дискриминација мушкараца јер се, постављањем услова да се на радно место администратора примају само особе женског пола, онемогућава да за ове послове конкуришу мушкарци.

Иста је ситуација и по питању услова који се односи на старосно доба кандидаткиње – 25 до 35 година. Очигледно је да за адекватно и стручно обављање радних задатака овог радног места, старосно доба од 25 до 35 година не представља стварни и одлучујући услов за обављање посла, нарочито ако се има у виду чињеница да се огласом тражи минимум 3 године радног искуства у тој области, из чега произлази да би одређене особе које су старије од 35 година, имале више искуства и више стручности за обављање послова овог радног места. Стога, постављање овог услова представља непосредну дискриминацију особа старијих од 35 година и директно их елиминише из конкуренције за посао, јер године старости нису нити могу бити стварни и одлучујући услов за обављање посла пословне секретарке, имајући у виду природу посла који се обавља и услове под којим се обавља.

По питању услова да је кандидаткиња „пријатног изгледа“, уз захтев да се доставе три фотографије кандидаткиње, Повереница за заштиту равноправности констатује да је „пријатан изглед“ формулација која је нејасна, субјективна и индивидуална, те доводи до несигурности и неизвесности код кандидата/киња за посао. С друге стране, постављање услова који се односи на физички изглед за обављање радних задатака било ког посла је крајње непримерено и недопуштено, а представља и посредну дискриминацију свих оних који по мишљењу послодавца нису „пријатног изгледа“. Повереница за заштиту равноправности уједно указује да постављени услови за радно место пословни секретар – администратор (млада жена, пријатног изгледа) осликавају дубоко укорењене предрасуде и поступање по друштвеним обрасцима који су засновани на идеји стереотипних улога полова.

Имајући у виду да се у конкретном случају, дискриминација врши већ приликом запошљавања, односно, при самом оглашавању слободних радних места, и то тако што се пол, старосно доба и изглед постављају као услови за заснивање радног односа, Повереница за заштиту равноправности сматра да је приликом пријема огласа у којима су означена ова лична својства и/или се од кандидата/киње тражи достављање фотографије, преносилац огласне поруке дужан да послодавца (оглашивача) упозори на одредбе антидискриминационих прописа и да захтева измену огласа или да одбије да објави оглас који садржи дискриминаторне услове. У супротном, објављивање огласа са дискриминаторним условима доводи до онемогућавања појединих категорија грађана и грађанки да конкуришу за жељени посао, само због неког њиховог личног својства. Последица је да овакви огласи унапред ускраћују могућност потенцијалним кандидатима/кињама, да под једнаким условима буду вреднована њихова стручна знања и професионалне компетенције.

На крају, Повереница за заштиту равноправности констатује да наш правни систем гарантује слободу оглашавања, као и пуну слободу да послодавац, на основу објективних критеријума, изабере особу коју ће примити у радни однос. Међутим, слобода оглашавања и слобода избора запослених није и не може бити изговор за кршење антидискриминационих прописа и искључивање особа на основу њихових личних својстава.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно чл. 33. тач. 9. Закона о забрани дискриминације, упућује препоруку „И“ д. о. о. из С, као преносиоцу огласних порука, ради предузимања радњи којима ће спречити нарушавање једнаких могућности за запошљавање и сваки облик дискриминације особа које траже запослење, на основу било ког њиховог личног својства, укључујући пол, старосно доба и физички изглед.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Препорука предузећу И. за предузимање мера за спречавање објављивања огласа који садрже дискриминаторне услове Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top