Predlog uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

487/2017

 

  1. 110-00-9/2017-04 datum: 18. jul 2017.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti,  daje

 

MIŠLJENJE

 

         na Predlog uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je dopisom broj: 110-00-112/2017-19 od 7. jula 2017. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Predlog uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru (u daljem tekstu: Predlog uredbe), radi davanja mišljenja.

 

Postupajući po ovom dopisu, dajemo mišljenje na Predlog uredbe, sa aspekta delokruga rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

Prvenstveno ukazujemo da Predlog uredbe ne sadrži odredbu o rodno diferenciranom jeziku, odnosno da su u tekstu navedene uredbe upotrebljene reči u muškom rodu (npr. pravnik, zapisničar, programer), kao generički neutralni termini i za muški i ženski rod, čime se narušava princip ravnopravnosti polova. Upotreba jezika, u kojem se prisustvo, jednak status i uloge žena i muškaraca u društvu ravnopravno odražavaju i tretiraju sa jednakom vrednošću i dostojanstvom, suštinski je aspekt rodne ravnopravnosti i od značaja je za postizanje faktičke ravnopravnosti polova. Ovaj stav je izražen u mnogim međunarodnim dokumentima koji se odnose na nediskriminatornu upotrebu jezika.

Takođe, imajući u vidu obimnost Kataloga radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoru i kratkoću rokova za davanje mišljenja, Poverenik ističe da je u delu koji se odnosi na opšte/tipične opise radnih mesta potrebno u najvećoj mogućoj meri izvršiti terminološko usklađivanje sa antidiskriminacionim propisima.

 

S poštovanjem,

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09, član 1. i član 33. tačka 7)

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Predlog uredbe o Katalogu radnih mesta u javnim službama i drugim organizacijama u javnom sektoruDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top