INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA I IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09),  čl. 61. st 1. i čl. 75. st. 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka,116/08, 104/09 i 99/14), član 13. stav 2. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i člana 3. stav 2. Pravilnika o popunjavanju radnih mesta u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti („Službeni glasnik RS“, broj 61/15), Poverenik za zaštitu ravnopravnosti oglašava

 

INTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA I IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

I Organ u kome se popunjavaju radna mesta:

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

 

II Radna mesta koja se popunjavaju:

 

  1. Pomoćnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, položaj I grupa, Sektor za unapređenje ravnopravnosti

 

 

Opis poslova: Rukovodi radom Sektora, planira, organizuje i nadzire rad užih unutrašnjih jedinica u Sektoru, starajući se o blagovremenom i stručnom izvršavanju radnih zadataka zaposlenih; pruža stručnu pomoć zaposlenima u Sektoru u vezi sa izvršavanjem poslova; obezbeđuje da se  aktivnosti u Sektoru odvijaju po planu i utvrđenim prioritetima i po potrebi otklanja slabosti ili nedostatke koji se pojave u radu; organizuje stručne i konsultativne sastanke Sektora; izrađuje izveštaje o radu Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu Poverenika.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, političke nauke ili sociološke nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 9 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika i znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, Zakona o opštem upravnom postupku, propisa o organizaciji i radu državnih organa i poznavanja prava Evropske unije – usmeno – razgovorom; znanje engleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom; veština rukovođenja, analitičkog i logičnog rezonovanja, organizacione sposobnosti i veština komunikacije – usmeno – razgovorom..

 

  1. Radno mesto za postupanje po pritužbama, u zvanju samostalnog savetnika, Grupa za pritužbe – privatni sektor, Odeljenje za postupanje po pritužbama, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 1 izvršilac

 

Opis poslova: Razmatra i predlaže preduzimanje potrebnih radnji u postupku po pritužbama fizičkih i pravnih lica koje se odnose na slučajeve diskriminacije u privatnom sektoru; priprema i izrađuje nacrte akata Poverenika za davanje mišljenja i preporuka, kao i za izricanje mera u slučaju nepostupanja po preporuci Poverenika; priprema i izrađuje nacrte akata za davanje preporuka Poverenika za sprovođenje postupka mirenja; upućuje podnosioce pritužbi na propisane postupke i nadležne organe u slučaju da razmatranje konkretne pritužbe nije u nadležnosti Poverenika; prikuplja i sistematizuje podatke o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti iz delokruga rada  Grupe; priprema izradu izveštaja iz delokruga rada  Grupe; priprema i pruža informacije  podnosiocima pritužbi o njihovim pravima i mogućnostima pokretanja postupaka zaštite; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen pravosudni, odnosno državni stručni ispit, znanje egleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru.

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, Zakona o opštem upravnom postupku, propisa o organizaciji i radu državnih organa – usmeno – razgovorom; znanje egleskog ili drugog svetskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom.

 

  1. Radno mesto za stručnu podršku u postupku po pritužbama, u zvanju savetnika, Grupa za pritužbe – javni sektor, Odeljenje za postupanje po pritužbama, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 2 izvršioca

 

Opis poslova: Postupa po pritužbama fizičkih i pravnih lica koje se odnose na slučajeve diskriminacije u javnom sektoru; utvrđuje činjenično stanje uvidom u podnete dokaze; uzima izjavu od podnosioca pritužbe, lica protiv kojeg je pritužba podneta, kao i od drugih lica; obavlja potrebne provere kod nadležnih organa o navodima iznetim u pritužbama; kompletira dokazni materijal i dokumentaciju za postupanje po pritužbama; pruža stručnu pomoć podnosiocima pritužbi prilikom sastavljanja i podnošenja pritužbi Povereniku; izrađuje nacrte akata Poverenika; prikuplja podatke o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti iz delokruga rada Grupe; priprema materijale relevantne za izradu pojedinačnih izveštaja iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, Zakona o opštem upravnom postupku, propisa o organizaciji i radu državnih organa –  usmeno – razgovorom; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština komunikacije – usmeno – razgovorom.

 

  1. Radno mesto za stručnu podršku u postupku po pritužbama, u zvanju savetnika, Grupa za pritužbe – privatni sektor, Odeljenje za postupanje po pritužbama, Sektor za zaštitu ravnopravnosti – 1 izvršilac.

 

Opis poslova: Postupa po pritužbama fizičkih i pravnih lica koje se odnose na slučajeve diskriminacije u privatnom sektoru; utvrđuje činjenično stanje uvidom u podnete dokaze; uzima izjavu od podnosioca pritužbe, lica protiv kojeg je pritužba podneta, kao i od drugih lica; obavlja potrebne provere kod nadležnih organa o navodima iznetim u pritužbama; kompletira dokazni materijal i dokumentaciju za postupanje po pritužbama; pruža stručnu pomoć podnosiocima pritužbi prilikom sastavljanja i podnošenja pritužbi Povereniku; izrađuje nacrte akata Poverenika; prikuplja podatke o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti iz delokruga rada Grupe; priprema materijale relevantne za izradu pojedinačnih izveštaja iz delokruga rada Grupe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

 

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog ili drugog svetskog jezika, znanje rada na računaru (MS Office paket i internet).

 

U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje delokruga Poverenika, Zakona o opštem upravnom postupku, propisa o organizaciji i radu državnih organa –  usmeno – razgovorom; znanje engleskog jezika – uvidom u sertifikat ili bilo koji drugi dokaz; znanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru; veština  komunikacije – usmeno- razgovorom.

 

III Mesto rada: Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 84

 

IV Adresa na koju se podnose prijave za javni konkurs: Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, Nemanjina br. 22-26 (zajednička pisarnica republičkih organa), sa naznakom „Za  interni konkurs”.

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Davorka Jovičić, broj telefona: 011/243 64 64, u vremenu od 10.00-14.00 časova.

 

VI Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja na internet prezentaciji Poverenika. Rok počinje da teče 22. jula 2017. godine i ističe 29. jula 2017. godine.

 

VII Pravo učešća na internom konkursu: Za radno mesto pod rednim brojem 1. Pomoćnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, položaj I grupa, Sektor za unapređenje ravnopravnosti, pravo da učestvuju na internom konkursu imaju samo državni službenici iz organa državne uprave i službi Vlade i državni službenici iz Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koji su u prethodne dve godine ocenjeni ocenom „naročito se ističe“, koji su već na položaju, kojima je proteklo vreme na koje su postavljeni, koji su podneli ostavku na položaj ili kojima je položaj ukinut.

Za radna mesta pod rednim brojevima: 2, 3. i 4.  mogu da učestvuju državni službenici iz svih organa državne uprave i službi Vlade i državni službenici iz Stručne službe Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

 

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na interni konkurs:

 

Za radno mesto pod rednim brojem 1, uz prijavu na interni konkurs prilažu se dokazi: diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; dokaz o znanju engleskog odnosno svetskog jezika (sertifikat, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci); isprave kojima se dokazuje pravo učešća na internom konkursu (rešenja o ocenjivanju državnog službenika ocenom ,,naročito se ističe” u prethodne dve godine, ili rešenje o postavljenju na položaj, ili rešenje o prestanku rada na položaju).

 

Za radna mesta pod rednim brojevima  2,3 i 4, uz prijavu na interni konkurs prilažu se dokazi: diploma kojom se potvrđuje stručna sprema; isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo u struci); uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno pravosudnom ispitu; dokaz o znanju engleskog odnosno svetskog jezika (sertifikat, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci); rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

 

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao).

Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskoj upravi.

 

Sadržina prijave: Prijava za konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva s kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave i odgovornosti na tim poslovima, podatke o stručnom usavršavanju i podatke o posebnim oblastima znanja i kontakt adresa i broj telefona. Prilikom izbornog postupka za popunjavanje položaja vrednuje se i sadržina prijave za konkurs.

Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odrebom čl. 9. i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

 

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da organ pribavi po službenoj dužnosti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno izjasni o davanju saglasnosti za korišćenje ličnih podataka u svrhu prikupljanja podataka o navedenom dokazu i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave I).

Ukoliko se učesnik konkursa opredeli da će sam pribaviti navedeni dokaz, dužan je da se pismeno o tome izjasni i da uz prijavu na interni konkurs dostavi i izjavu o tome (primer izjave II).

 

Primer izjave je moguće preuzeti se na zvaničnoj internet strani Poverenika: https://ravnopravnost.gov.rs/o-nama/konkursi/.

 

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

 

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

 

Strane visokoškolske isprave moraju biti priznate u skladu sa važećim  Zakonom o /visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – dr. propis, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – dr. propis, 68/15,87/16 ).

 

IX Trajanje radnog odnosa:

Za navedena radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, osim za radno mesto pod rednim brojem 1 – pomoćnici Poverenika postavljaju se na položaj na period od pet godina.

 

X Mesto, dan i vreme kada će se izvršiti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, potpune i razumljive, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašena radna mesta provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku obaviće se počev od 3. avgusta 2017. godine, u Beogradu, u prostorijama Poverenika za zaštitu ravnopravnost, Bulevar kralja Aleksandra 84.

O tačnom datumu i vremenu učesnici konkursa će biti blagovremeno obavešteni putem kontakta (adrese ili broja telefona) koje navedu u svojim prijavama.

 

Napomene: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta, podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštinskom odnosno gradskom organu uprave, sudu ili kod javnog beležnika, biće odbačene zaključkom konkursne komisije.

 

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji Poverenika za zaštitu ravnopravnosti: www.ravnopravnost.gov.rs.

 

Svi pojmovi upotrebljeni u ovom pravilniku u muškom gramatičkom rodu obuhvataju muški i ženski rod lica na koja se odnose.

 

 

Broj: 111-00-34/4/2017-04

U Beogradu, 21. jul 2017. god.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

 

Brankica Janković, s.r.

 

 


microsoft-word-iconINTERNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE POLOŽAJA I IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA U STRUČNOJ SLUŽBI POVERENIKA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTIPreuzmi


microsoft-word-icon

IZJAVA – prilog konkursnoj dokumentacijiPreuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top