OBAVEŠTENjE ZA JAVNOST

U postupku koji je sproveden po pritužbama roditelja četvoro maloletne dece iz Niša zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao je mišljenje da je Gradska uprava za društvene delatnosti Grada Niša povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. Naime, mišljenje o diskriminatornom postupanju je doneto jer deci nije pružena usluga ličnog pratioca iako im je utvrđena potreba za tom uslugom, nego su stavljena na listu čekanja pre svega zbog činjenice da jedan od roditelja nije u radnom odnosu.

Nakon sprovedenog postupka, Poverenik je dao preporuku da Grad Niš obezbedi pružanje usluge ličnog pratioca ovoj deci za školsku 2023/2024. i dalje dok postoji potreba, kao i da obezbedi pružanje ove usluge za svako dete kod kojeg je prepoznata potreba. Takođe, preporučeno je da svoja podzakonska akta usaglase sa antidiskriminacionim propisima na način da ne propisuju diskriminatorne kriterijume kao što je, na primer, kriterijum radno-pravni status roditelja/ staratelja deteta, kao i da se ubuduće u okviru svojih aktivnosti pridržavaju propisa o zabrani diskriminacije. Poverenik je posebno istakao da u skladu sa zakonom roditelj/staratelj ne može biti lični pratilac deteta i prisustvovati nastavi.

S obzirom da Grad Niš nije postupio po preporuci ni posle izrečene mere opomene u zakonskom roku od 30 dana, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, u skladu sa Zakonom, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top