Obaveštenje javnosti – Dom zdravlja diskriminisao na konkursu za specijalizaciju

Poverenici se pritužbom obratila zaposlena u Doma zdravlja „Vladimirci” povodom konkursa za upis na specijalizaciju iz ginekologije. U pritužbi je navela da joj nije odobrena specijalizacija, da je konkurs sproveden sa mnogo nepravilnosti i da joj je u obrazloženju na žalbu povodom rezultata konkursa direktor rekao da „se udala u Beogradu”, te da procenjuje da će nakon završene specijalizacije biti zainteresovana za dobijanje radnog mesta u Beogradu. U izjašnjenju je navedeno da je odluka doneta na osnovu predloga komisije i u odluci nije navedeno ništa što bi se moglo smatrati diskriminacijom. Tokom postupka utvrđeno je da se na osnovu podnetih dokaza ne može zaključiti koji su bili kriterijumi za izbor kandidata. Direktor Doma zdravlja, kao razlog zbog kojeg podnositeljki pritužbe nije odobrena specijalizacija, navodi činjenicu da njen suprug živi u Beogradu i da ima bojazan da će ta okolnost uticati na nju da nakon specijalizacije potraži zaposlenje u Beogradu. Do okončanja postupka, DZ „Vladimirci” nije pokazao da su postojali objektivni razlozi zbog kojih je doneta odluka da se specijalizacija ne odobri podnositeljki pritužbe.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je prilikom izbora kandidata za upućivanje na specijalizaciju, odnosno, donošenjem odluke o odobravanju specijalizacije iz ginekologije, Dom zdravlja „Vladimirci” diskriminisao podnositeljku pritužbe na osnovu ličnog svojstva – mesta prebivališta supruga. Zbog toga je Domu zdravlja „Vladimirci” preporučeno da preduzme sve potrebne mere u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja, da mišljenje i preporuku Poverenika za zaštitu ravnopravnosti objavi na oglasnoj tabli ili drugom vidnom mestu u prostorijama Doma zdravlja, kao i da ubuduće vodi računa da prilikom donošenja odluke o dodeli specijalizacije ne krši odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

S obzirom da Dom zdravlja „Vladimirci” nije postupio po preporuci, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top