40-22 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-47/2022-02 datum: 7.9.2022.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo AA, protiv M. f. u , zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti, jezika i starosnog doba. Podnositelj pritužbe je, između ostalog, naveo da nije reizabran u zvanje vanrednog profesora, kao jedini kandidat koji je ispunjavao zakonom propisane uslove konkursa, iz razloga što je pripadnik nacionalne manjine i zbog starosnog doba, s obzirom da za tri godine stiče uslov za penziju i iz razloga jer primedba na njegov izbor nije obrazložena i diskutovana pred članovima Izbornog veća kao u slučaju mlađih kolega. U pritužbi je istakao da izražava sumnju da je postojao još neki „uslov“ koji nije naveden u konkursu, ali je naveden u podnetom prigovoru BB, te da je prigovor pisan govorom mržnje, uz jasnu poruku netrpeljivsti. Da je zbog proteka vremena u postupku izbora u zvanje primio rešenje od strane Saveta M. f., kojim se poništava tačka 9. Konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora za koji je konkurisao. U izjašnjenju je navedeno i da je Pokrajinska prosvetna inspekcija po predstavci AAe, izvršila vanredni inspekcijski nadzor na M.f., kao i dopunski inspekcijski nadzor i nakon utvrđenog činjeničnog stanja konstatovano da nisu utvrđene nezakonitosti u postupku izbora u zvanje vanrednog profesora za koji je konkurisao AA. S obzirom da se raspisani konkurs nije okončao u zakonski propisanom roku, savet M. f. doneo je rešenje, kojim se poništava tačka 9. Odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) i tačke 9. Konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečja i preventivna stomatologija), objavljenog u listu Poslovi 24.3.2021. godine, za koje je konkurisao AA. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je u ovom postupku cenio da li su razlozi iz kojih prof AA nije re(izabran) za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) po raspisanom konkursu M. f. u uzročno- posledičnoj vezi sa ličnim svojstvima navedenim u pritužbi. Poverenik je u toku postupka analizirao samo one navode iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije, dok navodi koji se odnose na propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje. U postupku je utvrđeno da je AA bio zaposlen na M.f. na radnom mesto vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, po Ugovoru o radu, kao i da mu je radni odnos prestao rešenjem, istekom roka na koji je izabran. Takođe je utvrđeno i da je AA  bio jedini kandidat koji je konkurisao po raspisanom Konkursu M. f., za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija). Dalje je utvrđeno da je odredom člana 163. stav 5. Statuta i odredbom člana 10. Poslovnika o radu Izbornog veća, propisano da Izborno veće punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje više od polovine od ukupnog broja članova i da odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova koji imaju pravo da odlučuju. Na osnovu  uvida u zapisnik sa 5. sednici može se konstatovati broj članova Izbornog veća sa pravom glasa, broj prisutnih članova Izbornog veća koji su glasali te da odluka nije doneta iz razloga što nije utvrđen dovoljan broj glasova za njeno donošenje, saglasno članu Statuta. Uvidom u rešenje M.f, može se konstatovati da se  poništava tačka 9. Konkursa za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečja i preventivna stomatologija). U obrazloženju ovog rešenja je navedeno da odluka po tačkama dnevnog reda sa 4. i 5. sednice Izbornog veća nije doneta jer nakon sprovedenog glasanja i prebrojanih glasova nije bio dovoljan broj glasova za njihovo donošenje, kako je propisano opštim aktom fakulteta. Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost koji je izvršio vanredni ispekcijski nadzor ukazao je M.f. da je visokoškolska ustanova dužna da konkurs za sticanje zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika okonča u roku od devet meseci od dana raspisivanja konkursa, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju. Dalje je utvrđeno da je M. f. akultet raspisao nove konkurse u 2021. godini i 2022. godini. Povodom navoda podnosioca pritužbe da je prigovor BB diskriminatoran, Poverenik je konstatovao da je pritužba podneta protiv M.  f.akulteta, a ne  protiv BB, kao i da je M.f. odbio ovaj prigovor, odnosno Komisija za pisanje izveštaja jednoglasno je odbacila navedeni prigovor, i ostala pri svojoj prvobitnoj odluci da se podnosilac pritužbe oredloži za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija jer ispunjava sve uslove u skladu sa zakonom. U vezi navoda podnosioca pritužbe da je diskriminisan na osnovu starosnog doba, sa aspekta Zakona o zabrani diskriminacije neophodno je da se lice (ili grupa lica) nalaze u istoj ili sličnoj situaciji, što u konkretnom slučaju nije ispunjeno, imajući u vidu različit način glasanja i odlučivanja za pojedina zvanja (profesor/saradnik/asistent). Iz zapisnika sa 4. sednice Izbornog veća fakulteta, može se konstatovati da se glasalo samo za saradnička zvanja, a ne i nastavnička, jer nije bilo kvoruma za izbor i odlučivanje za nastavnička zvanja. U postupku je takođe utvrđeno da je po raspisanom konkursu izabran jedan vanredni profesor za drugu naučnu oblast koji je starije životne dobi, kao i AA. Na osnovu dostavljenih dokaza u ovom predmetu i utvrđenih činjenica, u konkretnom slučaju ne može se zaključiti da postoji uzročno-posledična veza između postupanja M. f.i bilo kog ličnog svojstva podnosioca pritužbe. S tim u vezi doneto je mišljenje da u postupku po pritužbi AA, M. f. nije povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio AA, koju je podneo protiv M.f., zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti, jezika i starosnog doba.
  • U pritužbi je, između ostalog, navedeno:

– da u toku izbornog postupka nije reizabran u zvanje vanrednog profesora, kao jedini kandidat koji je ispunjavao zakonom propisane uslove konkursa, iz razloga što je pripadnik nacionalne manjine i što za tri godine stiče uslov za penziju;

– da je Komisija za vrednovanje rada nastavnika i Komisija za pisanje referata za izbor u zvanje vanrednog profesora sačinila pozitivan zapisnik i potpisala pozitivan referat o prijavljenom kandidatu, kao i da je jednoglasno predložila da se on ponovo izabere u pomenuto zvanje, iz razloga što ispunjava sve zakonom propisane uslove. Naime, referat Komisije stavljen je na uvid javnosti 1. avgusta 2021. godine, ali poslednjeg dana roka uložena je primedba na referat, od osobe koja nema akademsko zvanje i nije učestvovala na pomenutom konkursu;

– da je Komisija odbacila prigovor i ostala pri svojoj prvobitnoj odluci da se on  ponovo izabere u isto zvanje, iz razloga što ispunjava sve uslove konkursa;

– da smatra da je diskriminisan i po osnovu starosnog doba iz razloga što primedba na njegov izbor nije obrazložena i diskutovana pred članovima Izbornog veća, kao što je to u slučaju mlađih kolega – asistenata. U pritužbi je naveo da je na 4. sednici, mlađim kolegama pružena je još jedna šansa da budu izabrani u zvanje, iz razloga što je rečeno da će nakon tri meseca od pomenutog konkursa, biti raspisan naredni konkurs na kojem će biti izabrani oni kandidati koji nisu „prošli“ na ovom konkursu, dok je u njegovom slučaju, tačka je poništena bez obrazloženja i mogućnosti raspisivanja novog Konkursa;

– da je ovakvim postupanjem prinuđen da ode u penziju kao klinički lekar sa doktoratom, koji je radni vek proveo u ambulanti, a ne kao profesor fakulteta;

– da smatra da je ostao i bez mogućnosti da povrati dostojanstvo, ugled i akademsko zvanje ponovnim izborom na novom konkursu, kao što je to predloženo mlađim kolegama, kao i da je zbog svojih godina starosti diskriminsan u odnosu na mlađe kolege koje se nalaze u istoj situaciji;

– da je njegov izbor u zvanje neopravdano prekinut samo sa jednim elektronskim glasanjem na 5. sednici Izbornog veća i da nije završen izborni postupak u zakonom propisanom roku, bez obrazloženja;

– da je 31. godinu bio član Izbornog veća na fakultetu,  zajedno sa kolegama koji su kao i on pripadnici nacionalnih manjina i da niko nikada nije imao prigovor u kojem pripadnik većinske nacionalne zajednice vređa, ponižava i ismeva njihov naučni i stručni rad uz isticanje njihove nacionalne pripadnosti i jezika, koje bi rezultiralo da se ne izaberu u nastavna zvanja, pogotovu ne pred penzionisanjem;

– da izražava sumnju da je postojao još neki „uslov“ koji nije naveden u konkursu, ali je naveden u prigovoru u kome je, između ostalog, navedeno: „AA je demonstrirao nepoznavanje materije i pravila jezika,…što je čist kroatizam i pokušaj diskriminacije mog maternjeg srpskog jezika u Srbiji“;

– da je prigovor pisan govorom mržnje, uz jasnu poruku netrpeljivsti, koja podstiče diskriminaciju na javnim skupovima;

– da je zbog proteka vremena u postupku izbora u zvanje primio rešenje, kojim se poništava tačka 9. Konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologije, čime smatra da se jasno ukazuje da za njega kao pripadnika nacionalne manjine više nema mesta na  fakultetu

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije[1], te je zatražio izjašnjenje na navode iz pritužbe od M.f.
 • U izjašnjenju i dopuni izjašnjenja dekanke navedeno je:

– da je Izborno veće, pod tačkom 7. uvrstilo razmatranje primedbe (prigovora) na izveštaj Komisije za izbor AA u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečja i preventivna stomatologija) po Konkursu objavljenom i pod tačkom 8. odgovor na primedbu na izveštaj komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast stomatologija i izveštaj komisije za pisanje referata;

– da je nakon stavljanja na glasanje prigovora na izveštaj komisije iz tačke 7. konstatovano da nije prisutan dovoljan broj članova izbornog veća iz reda redovnih i vanrednih profesora da bi moglo da se sprovede glasanje, prema članu 163. stav 5. Statuta, te da će se o tim tačkama glasati na narednoj sednici;

– da se naredna sednica održala elektronskim putem kako bi se odlučilo o izborima u nastavna zvanja po konkursu. Po tačkama dnevnog reda o kojima se odlučivalo o izboru AA u zvanje vanrednog profesora nisu donete odluke, jer je nakon prebrojenih glasova, konstatovano da nije bio dovoljan broj glasova za njihovo donošenje, kako je određeno Statutom fakulteta;

– da je Pokrajinska prosvetna inspekcija po predstavci AA, izvršila vanredni inspekcijski nadzor, i u zapisniku ukazala M.f. da je članom 75. stav 12. Zakona o visokom obrazovanju propisano da je visokoškolska ustanova dužna da konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika raspiše najkasnije šest meseci pre isteka vremena na koje je nastavnik biran i da ga okonča u roku od devet meseci od dana raspisivanja konkursa;

– da kako se raspisani konkurs nije okončao u zakonski propisanom roku, Savet doneo rešenje, kojim se poništava tačka 9. Odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) i tačke 9. Konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečja i preventivna stomatologija),

– da je u zapisniku o o vanrednom inspekcijskom nadzoru konstatovano da nisu utvrđene nezakonitosti u postupku izbora u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija);

– da su svi izbori u zvanje, osim postupka izbora u zvanje jednog vanrednog profesora za koji je konkurisao AA, okončani u zakonom propisanom roku;

– da je na osnovu ovog konkursa izabran jedan vanredni profesor za užu naučnu oblast Hirurgija sa anesteziologijom koji je starije životne dobi, kao i AA;

 

– da je prilikom izbora drugih/mlađih kolega po raspisanom konkursu za izbor tri saradnika u zvanje asistenta, konkurisalo šest kandidata. Kako su izbornom veću dostavljene primedbe na izveštaj komisije, izborno veće je postupalo u skladu sa članom 41. stav 8. Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača Usled nedostatka kvoruma za raspravljanje o pomenutim primedbama i nemogućnosti donošenja odluke Izborno veće se sastajalo više puta po ovom pitanju, kao što je učinjeno i povodom primedbena Izveštaj komisije za pisanje izveštaja povodom postupka izbora AA u zvanje vanrednog profesora.

– da M. f. sve svoje zaposlene tretira jednako kao i sve kandidate koji konkurišu na konkurs za izbore u zvanje i zasnivanje radnog odnosa i nikada na konkursu nije propisan uslov koji bi na bilo koji način diskriminisao kandidate na osnovu nacionalne pripadnosti, jezika, pola ili starosne dobi. Izbori u zvanje se vrše isključivo po odredbama Zakona o visokom obrazovanju i Pravilnika o izborima u zvanje nastavnika, saradnika i istraživača, a AA nije naveo da je pripadnik nacionalne manjine niti je zahtevao da se postupak po Konkursu vodi na jeziku nacionalne manjine“;

 

 

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Uvidom u tekst konkursa koji je raspisao M.f., utvrđeno je da je konkurs raspisan za izbor u zvanje 33 lica (redovni i vanredni profesori, docenti, asistenti) za 28 radnih mesta/uže naučne oblasti, među kojima je i konkurs za jednog nastavnika za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) na određeno radno vreme. Na osnovu navoda pritužbe i izjašnjenja nesporno je da je za ovo radno mesto kunkurisao jedan kandidat, AA.

 

 • Iz dostavljenih dokaza može se zaključiti da je AA imao zasnovan radni odnos na M. f. kao vanredni profesor za užu naučnu oblast Stomatologija, a da mu je radni odnos prestao, istekom roka na koji je izabran, na osnovu rešenja M. f. o prestanku radnog odnosa.

 

 • Iz dokaza se može konstatovati da je M. fakultetu dostavljen prigovor BB na prijavljenog kandidata AA na konkurs za izbor vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečja i preventivna stomatologija). U prigovoru su navedeni razlozi iz kojih ne treba izabrati AA za vanrednog profesora po raspisanom konkursu, pa je tako između ostalog navedeno: „Dogodilo se da je AA bio predsednik komisije za izbor docenta na fakultetu i potpisuje izveštaj koji eliminiše kandidata koji je po svim kriterijumima mnogostruko bolji od predloženog kandidata, kršeći pri tom sve moguće pravne, proceduralne, naučne norme i kriterijume. Umesto da odgovori na činjenice obrazložene prigovorom, Komisija ponaša se poput kaznene ekspedicije, pa se čak upušta u lingvističku i etimološku raspravu za koju nije kvalifikovana i u kojoj je AA demonstrirao svoj um, nepoznavanje materije i pravila jezika zamerajući i namećući kao jedini ispravan, suštinski nebitan termin, koji je čist kroatizam, što je više nego očigledan pokušaj diskriminacije mog maternjeg srpskog jezika u Srbiji.

 

 • Utvrđeno je da je Komisija za pisanje izveštaja odbacila prigovor (primedbu) i ostala pri odluci da se jedini prijavljeni kandidat, vanredni profesor AA predloži za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija na, jer ispunjava sve uslove u skladu sa zakonom i predložila Izbornom veću da prihvati odgovor Komisije za pisanje izveštaja na dostaljeni prigovor i nastavi dalji postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora.

 

 • Iz predloga zapisnika sa 4. sednice izbornog veća, utvrđeno je da je u zapisniku, između ostalog konstatovano „da je deo redovnih i vanrednih profesora napustio sednicu odmah posle tajnog glasanja po tačkama 4, 5 i 6, kao i da članovi izbornog veća i dalje napuštaju sednicu, te da će se sednica Izbornog veća, što se tiče nastavničkih zvanja održati elektronskim putem od 14.12 od 8,00 časova do 15.12. do 8,00 časova, a da se na ovoj sednici glasa samo za saradnička zvanja, jer je nemoguće obezbediti kvorum po tačkama za nastavnička zvanja.

 

 • Iz zapisnika sa 5. sednice Izbornog veća utvrđeno je da je usvojeni dnevni red na ovoj sednici i pod tačkom 2. Razmatranje primedbe (prigovora) na izveštaj komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija po konkursu od 24.3.20021. godine, a pod tačkom 3. Odgovor na primedbu na Izveštaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija po konkursu od 24.3.20021. godine i izveštaj Komisije za pisanje referata. Dalje je utvrđeno, da je nakon prebrojenih glasova (glasali svi prisutni redovni i vanredni profesori, 190 od 288), sa 52 glasa „ZA“, 60 glasova „PROTIV“ i 78 „UZDRŽANIH“ konstatovano da nije doneta odluka po tački 2. Razmatranje primedbe (prigovora) na izveštaj komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija po konkursu. Takođe, utvrđeno je nakon prebrojenih glasova (glasali svi prisutni redovni i vanredni profesori, 190 od 288), sa 101 glasa „ZA“, 11 glasova „PROTIV“ i 78 „UZDRŽANIH“ da nije doneta odluka po tački 3. Odgovor na primedbu na Izveštaj komisije za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija po konkursu i izveštaj komisije za pisanje referata.

 

 • Iz zapisnika o vanrednom inspekcijskom nadzoru Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost utvrđeno je da je predmet naloga provera zakonitosti postupka za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija). Pokrajinski inspektor je u ovom zapisniku konstatovao da će radi potpunog utvrđivanja činjenica, izdati nalog za dopunski inspekcijski nadzor, nakon dostavljanja zapisnika sa 4. i 5. sednice Izbornog veća, i izrekao preventivne mere, odnosno ukazao M. f. da je odredbom člana 75. stav 12. Zakona o visokom obrazovanju propisano da je visokoškolska ustanova dužna da konkurs za sticanje zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika raspiše najkasnije šest meseci pre isteka vremena na koji je nastavnik biran i da ga okonča u roku od devet meseci od dana raspisivanja konkursa. Takođe, ukazao je i na prekršajnu kaznu, u skladu sa članom 136. stav 1. tačka 20. Zakona o visokom obrazovanju, u slučaju ako se ne okonča postupak sprovođenja raspisanog javnog konkursa u roku od devet meseci od dana raspisivanja konkursa.

 

 • U zapisniku o dopunskom inspekcijskom nadzoru Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, utvrđeno je činjenično stanje iz zapisnika sa 4. i 5 . sednice Izbornog veća, i konstatovano da nisu utvrđene nezakonitosti.

 

 • Utvrđeno je da je na 23. elektronskoj sednici jednoglasno sa 22 glasa „ZA“ doneto rešenje M. f., kojim se poništava tačka 9. Odluke o raspisivanju konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija), kao i tačka 9. Konkursa za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa, za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija). U obrazloženju ovog rešenja, između ostalog, konstatovano je da odluke nisu donete jer nije bio dovoljan broj glasova za njihovo donošenje, kako je određeno članom 163. stav 5. Statuta F, te da je rešenje o poništavanju konkursa doneto jer se raspisani konkurs nije okončao u zakonski propisanom roku.

 

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom davanja mišljenja u ovom predmetu, analizirao je navode iz pritužbe, izjašnjenja, dokaze koji su dostavljeni, kao i relevantne međunarodne i domaće pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba kojima se zabranjuje diskriminacija. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

 

 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 

 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije koji diskriminaciju definiše kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, nivoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.
 • Odredbom člana 75. stav. 1 Zakona o visokom obrazovanju[4] propisano je da visokoškolska ustanova raspisuje konkurs za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika za uže naučne, stručne, odnosno umetničke oblasti utvrđene opštim aktom visokoškolske ustanove. Način i postupak zasnivanja radnog odnosa i sticanja zvanja nastavnika uređuju se opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove (stav 7).  Stavom 12. ovog člana propisano je da je. Visokoškolska ustanova dužna da konkurs iz stava 1. ovog člana raspiše najkasnije šest meseci pre isteka vremena na koje je nastavnik biran i da ga okonča u roku od devet meseci od dana raspisivanja konkursa.

3.5. Odredbom člana 163. stav 3. Statuta Medicinskog fakulteta Novi Sad br. 02-1260 od 2.4.2019. godine[5] propisano je da sednicama Izbornog veća predsedava dekan. Dekan je predsednik Izbornog veća po funkciji. Sastav Izbornog veća pri utvrđivanju predloga za izbor u zvanje nastavnika čine nastavnici sa istim ili višim zvanjem. Za izbor asistenata sa doktoratom i asistenta glasaju svi članovi izbornog veća. Izbrno veće punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Izbornog veća (50%+1). Stavom 5. ovog člana propisano je da izborno veće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova koji imaju pravo da odlučuju. Glasanje je po pravilu javno.

3.6. Poslovnikom o radu izbornog veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu br. 01-2028 od 7.7.2020. godine[6]  regulisan je način rada i ostala pitanja u vezi sa radom Izbornog veća Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Članom 2. stav 1. ovog poslovnika propisano je da Izborno veće čine svi nastavnici koji su u radnom odnosu na Medicinskom fakultetu Novi Sad. Sastav Izbornog veća pri utvrđivanju predloga za izbor u zvanje nastavnika čine nastavnici sa istim ili višim zvanjem (član 3. stav 1).

3.7. Odredbom člana 10. ovog Poslovnika propisano je da Izborno veće punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova (50%+1) shodno odredbi člana 163. Statuta fakulteta. Članom 20. propisano je da je glasanje po pravilu javno, a obavlja se tako što predsedavajući poziva članove veća da se izjasne o tome ko je „za“, predlog, ko je „protiv“ predloga i koje „uzdržan“. Nakon prebrojavanja glasova dekan obaveštava Izborno veće koliko je glasova bilo „za“, koliko „protiv“  i koliko „uzdržano“ i saopštava da li je doneta odluka, odnosno zaključak po pitanju po kome se glasalo.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.8. Imajući u vidu predmet pritužbe, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je M. f.  diskriminatorno postupao prema AA, na osnovu njegove nacionalne pripadnosti, jezika i starosnog doba.

 

3.9. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, najpre, konstatuje da su u toku postupka analizirani samo oni navodi iz pritužbe i izjašnjenja koji su od značaja za utvrđivanje diskriminacije. Navodi koji se odnose na propuste u radu ili postupanju za koje su nadležni drugi državni organi, nisu uzeti u razmatranje. S tim u vezi, imajući u vidu pojam diskriminacije iz člana 2. Zakona o zabrani diskriminacije, Poverenik ističe da je za utvrđivanje diskriminacije u svakom konkretnom slučaju neophodno da je neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje zasnovano na nekom ličnom svojstvu (osnovu diskriminacije) i da postoji uzročno posledična veza između ličnog svojstva i konkretnog akta diskriminacije. Saglasno tome, Poverenik je u ovom postupku cenio da li su razlozi iz kojih AA nije re(izabran) za vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) po raspisanom konkursu M. f., u uzročno posledičnoj vezi sa ličnim svojstvima navedenim u pritužbi.

 

3.10. Prema utvrđenom činjeničnom stanju u ovom predmetu nesporno je da je AA bio zaposlen na M. f. na radnom mesto vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, po Ugovoru o radu, , kao i da mu je radni odnos prestao rešenjem, istekom roka na koji je izabran.

 

3.11. Takođe, nesporno je da je AA bio jedini kandidat koji je konkurisao po raspisanom Konkursu M. f., za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija).

 

3.12. Dalje, Komisija za pisanje izveštaja o prijavljenom kandidatu na konkurs za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija, koju je činilo šest članova je odbacila primedbe (prigovor) koji je podnela BB i predložila Izbornom veću M. f. da prihvati odgovor Komisije i nastavi dalji postupak za izbor u zvanje vanrednog profesora kandidata AA.

 

3.13. Povodom navoda podnosioca pritužbe da je prigovor BB diskriminatoran jer sadrži govor mržnje, odnosno diskriminaciju na osnovu nacionalne pripadnosti i jezika Poverenik najpre konstatuje, da s obzirom da je pritužba podneta protiv M. f., a ne  protiv BB da je organ M. f. odbio ovaj prigovor. Naime,  Komisija za pisanje izveštaja jednoglasno je odbacila prigovor, i ostala pri svojoj prvobitnoj odluci, odnosno predložila da se postupak za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast stomatologija (dečja i preventivna stomatologija) za koji je konkurisao  AA nastavi.

 

3.14. U postupku izbora, na 4. sednici Izbornog veća, konstatovano je da nije obezbeđen kvorim, odnosno da nije prisutan dovoljan broj članova Izbornog veća za odlučivanje po tačkama dnevnog reda (7,8,9,10) za nastavnička zvanja, zbog čega je ova sednica, što se tiče nastavničkih zvanja odložena da se održi elektronskim putem , dok se na ovoj sednici glasalo samo za saradnička zvanja. S tim u vezi, Poverenik konstatuje da je  odredom člana 163. stav 4. i 5. Statuta M. f. odredbom člana 10. Poslovnika o radu Izbornog veća, propisano da Izborno veće punovažno odlučuje ako na sednici prisustvuje više od polovine od ukupnog broja članova i da odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova koji imaju pravo da odlučuju. Na ovoj sednici nije doneta odluka po tački 7. i 8. dnevnog reda, koje se tiču razmatranja primedbe na izveštaj komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) i odgovora na primedbu na Izveštaj komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) iz razloga što nije bilo kvoruma/dovoljan broj članova Izbornog veća sa pravom glasanja za sprovođenje glasova i punovažno odlučivanje po ovim tačkama.

 

3.15. Iz zapisnika 5. sednice Izbornog veća M. f. utvrđeno je da je sadržala tačke dnevnog reda sa 4. sednice Izbornog o kojima Izborno veće nije moglo da se izjasni zbog nedostatka kvoruma/propisane većine za donošenje odluke. Takođe, iz zapisnika sa ove sednice utvrđeno je da Izborno veće nije donelo odluku po tačkama 2. i 3. usvojenog dnevnog reda, a koje se tiču razmatranja primedbe (prigovora) na Izveštaj komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) i odgovora na primedbu na Izveštaj komisije za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečija i preventivna stomatologija) po raspisanom konkursu, a u kome je petočlana komisija jednoglasno odbacila prigovor na izveštaj i ostala pri svom prvobitnom predlogu Izbornom veću da AA predlaže za izbor u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečja i preventivna stomatologija). Imajući u vidu izvedene dokaze može se konstatovati da odluka nije doneta iz razloga što nije utvrđen dovoljan broj glasova za donošenje, saglasno članu 163. stav 5. Statuta. Pored toga, Poverenik konstatuje da je u ovom zapisniku, nakon glasanja, naveden tačan broj članova Izbornog veća sa pravom glasa, broj prisutnih članova Izbornog veća koji su glasali, kao i način na koji su glasali. M. f. je konačnu odluku o poništavanju konkursa doneo iz razloga što konkurs za izbor za vanrednog profesora nije okončan u zakonom propisanom roku, a ne iz razloga i navoda koji su sadržani u prigovoru koji je uložila BB. Takođe, i sam podnosilac pritužbe navodi da je „31 godinu bio član Izbornog veća na M.f., zajedno sa kolegama, koji su, kao i on pripadnici nacionalnih manjina, niko i nikad nije imao prigovor u kojem pripadnik većinske nacionalne zajednice vređa, ponižava i ismeva njihov naučni i stručni rad“.

 

3.16. Iz rešenja, Poverenik je utvrdio da  Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa za jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečja i preventivna stomatologija) , nije okončan u zakonom propisanom roku, zbog čega je Savet M.f. doneo odluku da se poništava tačka 9. Konkursa za izbor u zvanje jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Stomatologija (dečja i preventivna stomatologija). U obrazloženju navedenog rešenja navedeno je da odluka po tačkama dnevnog reda sa 4. i 5. sednice Izbornog veća nije doneta jer nakon sprovedenog glasanja i prebrojanih glasova nije bio dovoljan broj glasova za njihovo donošenje, kako je propisano opštim aktom (statutom).  Imajući u vidu  nevedeno, Poverenik konstatuje da se iz obrazloženja ove odluke ne može zaključiti da je razlog poništavanja konkursa za izbor u zvanje za koji je konkurisao AA zasnovan na nekom njegovom ličnom svojstvu. Zbog toga se ne može zaključiti i da je M. f.diskriminatorski postupano prema podnosiocu pritužbe zbog nekog njegovog ličnog svojstva, uključujući i lična svojstva koja su navedena u pritužbi.  Poverenik konstatuje, na osnovu dostavljenih dokaza u ovom predmetu i utvrđenih činjenica da u konkretnom slučaju ne postoji uzročno posledična veza između postupanja M. f. u postupku izbora u zvanje vanrednog profesora AA za užu naučnu oblast stomatologija (dečkja i preventivna stomatologija) i bilo kog ličnog svojstva AA. S tim u vezi i Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost koji je izvršio vanredni ispekcijski nadzor ukazao je M. f. da je visokoškolska ustanova dužna da konkurs za sticanje zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika okonča u roku od devet meseci od dana raspisivanja konkursa, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

 

 

3.17. Povodom navoda podnosioca pritužbe da je diskriminisan na osnovu starosnog doba, u odnosu na njegove mlađe kolege u postupku izbor po raspisanom konkursu, te da neposredno pred penzionisanje nije ponovo (re)izabran, Poverenik najpre ističe da je iz dostavljenih dokaza u ovom predmetu i opštih akata fakulteta utvrđen način izbora nastavnika (redovnih i vanrednih profesora, asistenaka, saradnika). Tako je, na osnovu predloga zapisnika sa 4. sednice Izbornog veća utvrđeno da nije bilo kvoruma/dovoljan broj članova  za izbor i odlučivanje za nastavnička zvanja,  zbog čega je na ovoj sednici odlučivano samo za saradnička zvanja. S tim u vezi, Poverenik ističe da je za pojam diskriminacije i diskriminatornog postupanja neophodno da se lice (ili grupa lica) nalaze u istoj ili sličnoj situaciji, što u konkretnom slučaju nije ispunjeno, imajući u vidu različita zvanja (profesor/saradnik/asistent) kao i način glasanja i odlučivanja za ova zvanja.  Pored toga, Medicinski fakultet je u izjašnjenju naveo da je po raspisanom konkursu, izabran jedan vanredni profesor za užu naučnu oblast hirurgija sa anesteziologom, koji je starije životne dobi, kao i AA.

 

3.18. Na osnovu svega navedenog, Poverenik konstatuje da se postupanje M. f. ne može podvesti pod pojam diskriminacije propisan članom 2. Zakona o zabrani diskriminacije, jer takvo postupanje,  koje se ogleda u tome što AA nije reizabran za vanrednog profesora na M. f.nije u  uzročno posledičnoj vezi sa bilo kojim ličnim svojstvom podnosioca pritužbe. Međutim, ovo ne znači da u postupku, koji je predmet ove pritužbe nema nepravilnosti ili povrede drugog prava, već da ona nije u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. S tim u vezi, Poverenik ističe da je Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost ispitivao zakonitost postupka izbora u zvanje vanrednog profesora za užu naučnu oblast stomatologija na M. f.. U dopunskom ispekcijskom nadzoru, nakon utvrđenog  činjeničnog stanja i uvida u zapisnike sa 4. i 5. sednici Izbornog veća, pokrajinski prosvetni ispektor nije utvrdio nezakonitost.

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sporoveden po pritužbi AA, M. f.nije povredio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09 i 52/21

[2] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21)

[3] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06 i 115/21)

[4] „Službeni glasnik RS“, br.88/17, 73/18, 27/18 –dr.zakon, 67/19, 6/20- dr.zakon, 11/21-autentično tumačenje, 67/21 i 67/21- dr.zakon

[5] https://www.mf.uns.ac.rs/files/pravilnici/Statut%2002_04_2019.pdf

[6] https://www.mf.uns.ac.rs/files/pravilnici/Poslovnik_o_radu_Izbornog_veca_MF.pdf

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon40-22 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top