40-22 Притужба због дискриминације на основу националне припадности

бр. 07-00-47/2022-02      датум: 7.9.2022.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео AA, против М. ф. у , због дискриминације на основу националне припадности, језика и старосног доба. Подноситељ притужбе је, између осталог, навео да није реизабран у звање ванредног професора, као једини кандидат који је испуњавао законом прописане услове конкурса, из разлога што је припадник националне мањине и због старосног доба, с обзиром да за три године стиче услов за пензију и из разлога јер примедба на његов избор није образложена и дискутована пред члановима Изборног већа као у случају млађих колега. У притужби је истакао да изражава сумњу да је постојао још неки „услов“ који није наведен у конкурсу, али је наведен у поднетом приговору ББ, те да је приговор писан говором мржње, уз јасну поруку нетрпељивсти. Да је због протека времена у поступку избора у звање примио решење од стране Савета М. ф., којим се поништава тачка 9. Конкурса за избор у звање и заснивање радног односа једног ванредног професора за који је конкурисао. У изјашњењу је наведено и да је Покрајинска просветна инспекција по представци ААе, извршила ванредни инспекцијски надзор на М.ф., као и допунски инспекцијски надзор и након утврђеног чињеничног стања констатовано да нису утврђене незаконитости у поступку избора у звање ванредног професора за који је конкурисао АА. С обзиром да се расписани конкурс није окончао у законски прописаном року, савет М. ф. донео је решење, којим се поништава тачка 9. Одлуке о расписивању конкурса за избор у звање и заснивање радног односа једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) и тачке 9. Конкурса за избор у звање и заснивање радног односа једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечја и превентивна стоматологија), објављеног у листу Послови 24.3.2021. године, за које је конкурисао АА. Повереник за заштиту равноправности је у овом поступку ценио да ли су разлози из којих проф АА није ре(изабран) за ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) по расписаном конкурсу М. ф. у узрочно- последичној вези са личним својствима наведеним у притужби. Повереник је у току поступка анализирао само оне наводе из притужбе и изјашњења који су од значаја за утврђивање дискриминације, док наводи који се односе на пропусте у раду или поступању за које су надлежни други државни органи, нису узети у разматрање. У поступку је утврђено да је АА био запослен на М.ф. на радном место ванредног професора за ужу научну област Стоматологија, по Уговору о раду, као и да му је радни однос престао решењем, истеком рока на који је изабран. Такође је утврђено и да је АА  био једини кандидат који је конкурисао по расписаном Конкурсу М. ф., за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија). Даље је утврђено да је одредом члана 163. став 5. Статута и одредбом члана 10. Пословника о раду Изборног већа, прописано да Изборно веће пуноважно одлучује ако на седници присуствује више од половине од укупног броја чланова и да одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова који имају право да одлучују. На основу  увида у записник са 5. седници може се констатовати број чланова Изборног већа са правом гласа, број присутних чланова Изборног већа који су гласали те да одлука није донета из разлога што није утврђен довољан број гласова за њено доношење, сагласно члану Статута. Увидом у решење М.ф, може се констатовати да се  поништава тачка 9. Конкурса за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечја и превентивна стоматологија). У образложењу овог решења је наведено да одлука по тачкама дневног реда са 4. и 5. седнице Изборног већа није донета јер након спроведеног гласања и пребројаних гласова није био довољан број гласова за њихово доношење, како је прописано општим актом факултета. Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност који је извршио ванредни испекцијски надзор указао је М.ф. да је високошколска установа дужна да конкурс за стицање звања и заснивања радног односа наставника оконча у року од девет месеци од дана расписивања конкурса, у складу са Законом о високом образовању. Даље је утврђено да је М. ф. акултет расписао нове конкурсе у 2021. години и 2022. години. Поводом навода подносиоца притужбе да је приговор ББ дискриминаторан, Повереник је констатовао да је притужба поднета против М.  ф.акултета, а не  против ББ, као и да је М.ф. одбио овај приговор, односно Комисија за писање извештаја једногласно је одбацила наведени приговор, и остала при својој првобитној одлуци да се подносилац притужбе оредложи за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија јер испуњава све услове у складу са законом. У вези навода подносиоца притужбе да је дискриминисан на основу старосног доба, са аспекта Закона о забрани дискриминације неопходно је да се лице (или група лица) налазе у истој или сличној ситуацији, што у конкретном случају није испуњено, имајући у виду различит начин гласања и одлучивања за поједина звања (професор/сарадник/асистент). Из записника са 4. седнице Изборног већа факултета, може се констатовати да се гласало само за сарадничка звања, а не и наставничка, јер није било кворума за избор и одлучивање за наставничка звања. У поступку је такође утврђено да је по расписаном конкурсу изабран један ванредни професор за другу научну област који је старије животне доби, као и АА. На основу достављених доказа у овом предмету и утврђених чињеница, у конкретном случају не може се закључити да постоји узрочно-последична веза између поступања М. ф.и било ког личног својства подносиоца притужбе. С тим у вези донето је мишљење да у поступку по притужби АА, М. ф. није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратио АА, коју је поднео против М.ф., због дискриминације на основу националне припадности, језика и старосног доба.
  • У притужби је, између осталог, наведено:

– да у току изборног поступка није реизабран у звање ванредног професора, као једини кандидат који је испуњавао законом прописане услове конкурса, из разлога што је припадник националне мањине и што за три године стиче услов за пензију;

– да је Комисија за вредновање рада наставника и Комисија за писање реферата за избор у звање ванредног професора сачинила позитиван записник и потписала позитиван реферат о пријављеном кандидату, као и да је једногласно предложила да се он поново изабере у поменуто звање, из разлога што испуњава све законом прописане услове. Наиме, реферат Комисије стављен је на увид јавности 1. августа 2021. године, али последњег дана рока уложена је примедба на реферат, од особе која нема академско звање и није учествовала на поменутом конкурсу;

– да је Комисија одбацила приговор и остала при својој првобитној одлуци да се он  поново изабере у исто звање, из разлога што испуњава све услове конкурса;

– да сматра да је дискриминисан и по основу старосног доба из разлога што примедба на његов избор није образложена и дискутована пред члановима Изборног већа, као што је то у случају млађих колега – асистената. У притужби је навео да је на 4. седници, млађим колегама пружена је још једна шанса да буду изабрани у звање, из разлога што је речено да ће након три месеца од поменутог конкурса, бити расписан наредни конкурс на којем ће бити изабрани они кандидати који нису „прошли“ на овом конкурсу, док је у његовом случају, тачка је поништена без образложења и могућности расписивања новог Конкурса;

– да је оваквим поступањем принуђен да оде у пензију као клинички лекар са докторатом, који је радни век провео у амбуланти, а не као професор факултета;

– да сматра да је остао и без могућности да поврати достојанство, углед и академско звање поновним избором на новом конкурсу, као што је то предложено млађим колегама, као и да је због својих година старости дискриминсан у односу на млађе колеге које се налазе у истој ситуацији;

– да је његов избор у звање неоправдано прекинут само са једним електронским гласањем на 5. седници Изборног већа и да није завршен изборни поступак у законом прописаном року, без образложења;

– да је 31. годину био члан Изборног већа на факултету,  заједно са колегама који су као и он припадници националних мањина и да нико никада није имао приговор у којем припадник већинске националне заједнице вређа, понижава и исмева њихов научни и стручни рад уз истицање њихове националне припадности и језика, које би резултирало да се не изаберу у наставна звања, поготову не пред пензионисањем;

– да изражава сумњу да је постојао још неки „услов“ који није наведен у конкурсу, али је наведен у приговору у коме је, између осталог, наведено: „АА је демонстрирао непознавање материје и правила језика,…што је чист кроатизам и покушај дискриминације мог матерњег српског језика у Србији“;

– да је приговор писан говором мржње, уз јасну поруку нетрпељивсти, која подстиче дискриминацију на јавним скуповима;

– да је због протека времена у поступку избора у звање примио решење, којим се поништава тачка 9. Конкурса за избор у звање и заснивање радног односа једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологије, чиме сматра да се јасно указује да за њега као припадника националне мањине више нема места на  факултету

 

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. став 1. Закона о забрани дискриминације[1], те је затражио изјашњење на наводе из притужбе од М.ф.
 • У изјашњењу и допуни изјашњења деканке наведено је:

– да je Избoрнo вeћe, под тачком 7. уврстило разматрање примедбе (приговора) на извештај Комисије за избор АА у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечја и превентивна стоматологија) по Конкурсу објављеном и под тачком 8. одговор на примедбу на извештај комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област стоматологија и извештај комисије за писање реферата;

– да је након стављања на гласање приговора на извештај комисије из тачке 7. констатовано да није присутан довољан број чланова изборног већа из реда редовних и ванредних професора да би могло да се спроведе гласање, према члану 163. став 5. Статута, те да ће се о тим тачкама гласати на наредној седници;

– да се наредна седница одржала електронским путем како би се одлучило о изборима у наставна звања по конкурсу. По тачкама дневног реда о којима се одлучивало о избору АА у звање ванредног професора нису донете одлуке, јер је након пребројених гласова, констатовано да није био довољан број гласова за њихово доношење, како је одређено Статутом факултета;

– да је Покрајинска просветна инспекција по представци АА, извршила ванредни инспекцијски надзор, и у записнику указала М.ф. да је чланом 75. став 12. Закона о високом образовању прописано да је високошколска установа дужна да конкурс за стицање звања и заснивање радног односа наставника распише најкасније шест месеци пре истека времена на које је наставник биран и да га оконча у року од девет месеци од дана расписивања конкурса;

– да како се расписани конкурс није окончао у законски прописаном року, Савет донео решење, којим се поништава тачка 9. Одлуке о расписивању конкурса за избор у звање и заснивање радног односа једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) и тачке 9. Конкурса за избор у звање и заснивање радног односа једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечја и превентивна стоматологија),

– да је у записнику о о ванредном инспекцијском надзору констатовано да нису утврђене незаконитости у поступку избора у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија);

– да су сви избори у звање, осим поступка избора у звање једног ванредног професора за који је конкурисао АА, окончани у законом прописаном року;

– да је на основу овог конкурса изабран један ванредни професор за ужу научну област Хирургија са анестезиологијом који је старије животне доби, као и АА;

 

– да је приликом избора других/млађих колега по расписаном конкурсу за избор три сарадника у звање асистента, конкурисало шест кандидата. Како су изборном већу достављене примедбе на извештај комисије, изборно веће је поступало у складу са чланом 41. став 8. Правилника о изборима у звање наставника, сарадника и истраживача Услед недостатка кворума за расправљање о поменутим примедбама и немогућности доношења одлуке Изборно веће се састајало више пута по овом питању, као што је учињено и поводом примедбена Извештај комисије за писање извештаја поводом поступка избора АА у звање ванредног професора.

– да М. ф. све своје запослене третира једнако као и све кандидате који конкуришу на конкурс за изборе у звање и заснивање радног односа и никада на конкурсу није прописан услов који би на било који начин дискриминисао кандидате на основу националне припадности, језика, пола или старосне доби. Избори у звање се врше искључиво по одредбама Закона о високом образовању и Правилника о изборима у звање наставника, сарадника и истраживача, а АА није навео да је припадник националне мањине нити је захтевао да се поступак по Конкурсу води на језику националне мањине“;

 

 

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у текст конкурса који је расписао М.ф., утврђено је да је конкурс расписан за избор у звање 33 лица (редовни и ванредни професори, доценти, асистенти) за 28 радних места/уже научне области, међу којима је и конкурс за једног наставника за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) на одређено радно време. На основу навода притужбе и изјашњења неспорно је да је за ово радно место кункурисао један кандидат, АА.

 

 • Из достављених доказа може се закључити да је АА имао заснован радни однос на М. ф. као ванредни професор за ужу научну област Стоматологија, а да му је радни однос престао, истеком рока на који је изабран, на основу решења М. ф. о престанку радног односа.

 

 • Из доказа се може констатовати да је М. факултету достављен приговор ББ на пријављеног кандидата АА на конкурс за избор ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечја и превентивна стоматологија). У приговору су наведени разлози из којих не треба изабрати AA за ванредног професора по расписаном конкурсу, па је тако између осталог наведено: „Догодило се да је AA био председник комисије за избор доцента на факултету и потписује извештај који елиминише кандидата који је по свим критеријумима многоструко бољи од предложеног кандидата, кршећи при том све могуће правне, процедуралне, научне норме и критеријуме. Уместо да одговори на чињенице образложене приговором, Комисија понаша се попут казнене експедиције, па се чак упушта у лингвистичку и етимолошку расправу за коју није квалификована и у којој је AA демонстрирао свој ум, непознавање материје и правила језика замерајући и намећући као једини исправан, суштински небитан термин, који је чист кроатизам, што је више него очигледан покушај дискриминације мог матерњег српског језика у Србији.

 

 • Утврђено је да је Комисија за писање извештаја одбацила приговор (примедбу) и остала при одлуци да се једини пријављени кандидат, ванредни професор AA предложи за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија на, јер испуњава све услове у складу са законом и предложила Изборном већу да прихвати одговор Комисије за писање извештаја на достаљени приговор и настави даљи поступак за избор у звање ванредног професора.

 

 • Из предлога записника са 4. седнице изборног већа, утврђено је да је у записнику, између осталог констатовано „да је део редовних и ванредних професора напустио седницу одмах после тајног гласања по тачкама 4, 5 и 6, као и да чланови изборног већа и даље напуштају седницу, те да ће се седница Изборног већа, што се тиче наставничких звања одржати електронским путем од 14.12 од 8,00 часова до 15.12. до 8,00 часова, а да се на овој седници гласа само за сарадничка звања, јер је немогуће обезбедити кворум по тачкама за наставничка звања.

 

 • Из записника са 5. седнице Изборног већа утврђено је да је усвојени дневни ред на овој седници и под тачком 2. Разматрање примедбе (приговора) на извештај комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија по конкурсу од 24.3.20021. године, а под тачком 3. Одговор на примедбу на Извештај комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија по конкурсу од 24.3.20021. године и извештај Комисије за писање реферата. Даље је утврђено, да је након пребројених гласова (гласали сви присутни редовни и ванредни професори, 190 од 288), са 52 гласа „ЗА“, 60 гласова „ПРОТИВ“ и 78 „УЗДРЖАНИХ“ констатовано да није донета одлука по тачки 2. Разматрање примедбе (приговора) на извештај комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија по конкурсу. Такође, утврђено је након пребројених гласова (гласали сви присутни редовни и ванредни професори, 190 од 288), са 101 гласа „ЗА“, 11 гласова „ПРОТИВ“ и 78 „УЗДРЖАНИХ“ да није донета одлука по тачки 3. Одговор на примедбу на Извештај комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија по конкурсу и извештај комисије за писање реферата.

 

 • Из записника о ванредном инспекцијском надзору Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност утврђено је да је предмет налога провера законитости поступка за избор у звање и заснивање радног односа за једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија). Покрајински инспектор је у овом записнику констатовао да ће ради потпуног утврђивања чињеница, издати налог за допунски инспекцијски надзор, након достављања записника са 4. и 5. седнице Изборног већа, и изрекао превентивне мере, односно указао М. ф. да је одредбом члана 75. став 12. Закона о високом образовању прописано да је високошколска установа дужна да конкурс за стицање звања и заснивања радног односа наставника распише најкасније шест месеци пре истека времена на који је наставник биран и да га оконча у року од девет месеци од дана расписивања конкурса. Такође, указао је и на прекршајну казну, у складу са чланом 136. став 1. тачка 20. Закона о високом образовању, у случају ако се не оконча поступак спровођења расписаног јавног конкурса у року од девет месеци од дана расписивања конкурса.

 

 • У записнику о допунском инспекцијском надзору Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност, утврђено је чињенично стање из записника са 4. и 5 . седнице Изборног већа, и констатовано да нису утврђене незаконитости.

 

 • Утврђено је да је на 23. електронској седници једногласно са 22 гласа „ЗА“ донето решење М. ф., којим се поништава тачка 9. Одлуке о расписивању конкурса за избор у звање и заснивање радног односа за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија), као и тачка 9. Конкурса за избор у звање и заснивање радног односа, за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија). У образложењу овог решења, између осталог, констатовано је да одлуке нису донете јер није био довољан број гласова за њихово доношење, како је одређено чланом 163. став 5. Статута F, те да је решење о поништавању конкурса донето јер се расписани конкурс није окончао у законски прописаном року.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 

Повереник за заштиту равноправности, приликом давања мишљења у овом предмету, анализирао је наводе из притужбе, изјашњења, доказе који су достављени, као и релевантне међународне и домаће правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

 

 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

 

 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације који дискриминацију дефинише као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, нивоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.
 • Одредбом члана 75. став. 1 Закона о високом образовању[4] прописано је да висoкoшкoлскa устaнoвa рaсписуje кoнкурс зa стицaњe звaњa и зaснивaњe рaднoг oднoсa нaстaвникa зa ужe нaучнe, стручнe, oднoснo умeтничкe oблaсти утврђeнe oпштим aктoм висoкoшкoлскe устaнoвe. Нaчин и пoступaк зaснивaњa рaднoг oднoсa и стицaњa звaњa нaстaвникa урeђуjу сe oпштим aктoм сaмoстaлнe висoкoшкoлскe устaнoвe (став 7).  Ставом 12. овог члана прописано је да је. Висoкoшкoлскa устaнoвa дужнa дa кoнкурс из стaвa 1. oвoг члaнa рaспишe нajкaсниje шeст мeсeци прe истeкa врeмeнa нa кoje je нaстaвник бирaн и дa гa oкoнчa у рoку oд дeвeт мeсeци oд дaнa рaсписивaњa кoнкурсa.

3.5. Одредбом члана 163. став 3. Статута Медицинског факултета Нови Сад бр. 02-1260 од 2.4.2019. године[5] прописано је да седницама Изборног већа председава декан. Декан је председник Изборног већа по функцији. Састав Изборног већа при утврђивању предлога за избор у звање наставника чине наставници са истим или вишим звањем. За избор асистената са докторатом и асистента гласају сви чланови изборног већа. Избрно веће пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова Изборног већа (50%+1). Ставом 5. овог члана прописано је да изборно веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују. Гласање је по правилу јавно.

3.6. Пословником о раду изборног већа Медицинског факултета у Новом Саду бр. 01-2028 од 7.7.2020. године[6]  регулисан је начин рада и остала питања у вези са радом Изборног већа Медицинског факултета у Новом Саду. Чланом 2. став 1. овог пословника прописано је да Изборно веће чине сви наставници који су у радном односу на Медицинском факултету Нови Сад. Састав Изборног већа при утврђивању предлога за избор у звање наставника чине наставници са истим или вишим звањем (члaн 3. стaв 1).

3.7. Одредбом члана 10. овог Пословника прописано је да Изборно веће пуноважно одлучује ако седници присуствује више од половине укупног броја чланова (50%+1) сходно одредби члана 163. Статута факултета. Чланом 20. прописано је да је гласање по правилу јавно, а обавља се тако што председавајући позива чланове већа да се изјасне о томе ко је „за“, предлог, ко је „против“ предлога и које „уздржан“. Након пребројавања гласова декан обавештава Изборно веће колико је гласова било „за“, колико „против“  и колико „уздржано“ и саопштава да ли је донета одлука, односно закључак по питању по коме се гласало.

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.8. Имајући у виду предмет притужбе, у конкретном случају је потребно утврдити да ли је М. ф.  дискриминаторно поступао према AA, на основу његове националне припадности, језика и старосног доба.

 

3.9. Повереник за заштиту равноправности, најпре, констатује да су у току поступка анализирани само они наводи из притужбе и изјашњења који су од значаја за утврђивање дискриминације. Наводи који се односе на пропусте у раду или поступању за које су надлежни други државни органи, нису узети у разматрање. С тим у вези, имајући у виду појам дискриминације из члана 2. Закона о забрани дискриминације, Повереник истиче да је за утврђивање дискриминације у сваком конкретном случају неопходно да је неоправдано прављење разлике или неједнако поступање засновано на неком личном својству (основу дискриминације) и да постоји узрочно последична веза између личног својства и конкретног акта дискриминације. Сагласно томе, Повереник је у овом поступку ценио да ли су разлози из којих AA није ре(изабран) за ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) по расписаном конкурсу М. ф., у узрочно последичној вези са личним својствима наведеним у притужби.

 

3.10. Према утврђеном чињеничном стању у овом предмету неспорно је да је AA био запослен на М. ф. на радном место ванредног професора за ужу научну област Стоматологија, по Уговору о раду, , као и да му је радни однос престао решењем, истеком рока на који је изабран.

 

3.11. Такође, неспорно је да је AA био једини кандидат који је конкурисао по расписаном Конкурсу М. ф., за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија).

 

3.12. Даље, Комисија за писање извештаја о пријављеном кандидату на конкурс за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија, коју је чинило шест чланова је одбацила примедбе (приговор) који је поднела ББ и предложила Изборном већу М. ф. да прихвати одговор Комисије и настави даљи поступак за избор у звање ванредног професора кандидата АА.

 

3.13. Поводом навода подносиоца притужбе да је приговор ББ дискриминаторан јер садржи говор мржње, односно дискриминaцију на основу националне припадности и језика Повереник најпре констатује, да с обзиром да је притужба поднета против М. ф., а не  против ББ да је орган М. ф. одбио овај приговор. Наиме,  Комисија за писање извештаја једногласно је одбацила приговор, и остала при својој првобитној одлуци, односно предложила да се поступак за избор једног ванредног професора за ужу научну област стоматологија (дечја и превентивна стоматологија) за који је конкурисао  АА настави.

 

3.14. У поступку избора, на 4. седници Изборног већа, констатовано је да није обезбеђен кворим, односно да није присутан довољан број чланова Изборног већа за одлучивање по тачкама дневног реда (7,8,9,10) за наставничка звања, због чега је ова седница, што се тиче наставничких звања одложена да се одржи електронским путем , док се на овој седници гласало само за сарадничка звања. С тим у вези, Повереник констатује да је  одредом члана 163. став 4. и 5. Статута М. ф. одредбом члана 10. Пословника о раду Изборног већа, прописано да Изборно веће пуноважно одлучује ако на седници присуствује више од половине од укупног броја чланова и да одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова који имају право да одлучују. На овој седници није донета одлука по тачки 7. и 8. дневног реда, које се тичу разматрања примедбе на извештај комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) и одговора на примедбу на Извештај комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) из разлога што није било кворума/довољан број чланова Изборног већа са правом гласања за спровођење гласова и пуноважно одлучивање по овим тачкама.

 

3.15. Из записника 5. седнице Изборног већа М. ф. утврђено је да је садржала тачке дневног реда са 4. седнице Изборног о којима Изборно веће није могло да се изјасни због недостатка кворума/прописане већине за доношење одлуке. Такође, из записника са ове седнице утврђено је да Изборно веће није донело одлуку по тачкама 2. и 3. усвојеног дневног реда, а које се тичу разматрања примедбе (приговора) на Извештај комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) и одговора на примедбу на Извештај комисије за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечија и превентивна стоматологија) по расписаном конкурсу, а у коме је петочлана комисија једногласно одбацила приговор на извештај и остала при свом првобитном предлогу Изборном већу да АА предлаже за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечја и превентивна стоматологија). Имајући у виду изведене доказе може се констатовати да одлука није донета из разлога што није утврђен довољан број гласова за доношење, сагласно члану 163. став 5. Статута. Поред тога, Повереник констатује да је у овом записнику, након гласања, наведен тачан број чланова Изборног већа са правом гласа, број присутних чланова Изборног већа који су гласали, као и начин на који су гласали. М. ф. је коначну одлуку о поништавању конкурса донео из разлога што конкурс за избор за ванредног професора није окончан у законом прописаном року, а не из разлога и навода који су садржани у приговору који је уложила ББ. Такође, и сам подносилац притужбе наводи да је „31 годину био члан Изборног већа на М.ф., заједно са колегама, који су, као и он припадници националних мањина, нико и никад није имао приговор у којем припадник већинске националне заједнице вређа, понижава и исмева њихов научни и стручни рад“.

 

3.16. Из решења, Повереник је утврдио да  Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечја и превентивна стоматологија) , није окончан у законом прописаном року, због чега је Савет М.ф. донео одлуку да се поништава тачка 9. Конкурса за избор у звање једног ванредног професора за ужу научну област Стоматологија (дечја и превентивна стоматологија). У образложењу наведеног решења наведено је да одлука по тачкама дневног реда са 4. и 5. седнице Изборног већа није донета јер након спроведеног гласања и пребројаних гласова није био довољан број гласова за њихово доношење, како је прописано општим актом (статутом).  Имајући у виду  неведено, Повереник констатује да се из образложења ове одлуке не може закључити да је разлог поништавања конкурса за избор у звање за који је конкурисао АА заснован на неком његовом личном својству. Због тога се не може закључити и да је М. ф.дискриминаторски поступано према подносиоцу притужбе због неког његовог личног својства, укључујући и лична својства која су наведена у притужби.  Повереник констатује, на основу достављених доказа у овом предмету и утврђених чињеница да у конкретном случају не постоји узрочно последична веза између поступања М. ф. у поступку избора у звање ванредног професора АА за ужу научну област стоматологија (дечкја и превентивна стоматологија) и било ког личног својства АА. С тим у вези и Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност који је извршио ванредни испекцијски надзор указао је М. ф. да је високошколска установа дужна да конкурс за стицање звања и заснивања радног односа наставника оконча у року од девет месеци од дана расписивања конкурса, у складу са Законом о високом образовању.

 

 

3.17. Поводом навода подносиоца притужбе да је дискриминисан на основу старосног доба, у односу на његове млађе колеге у поступку избор по расписаном конкурсу, те да непосредно пред пензионисање није поново (ре)изабран, Повереник најпре истиче да је из достављених доказа у овом предмету и општих аката факултета утврђен начин избора наставника (редовних и ванредних професора, асистенака, сарадника). Тако је, на основу предлога записника са 4. седнице Изборног већа утврђено да није било кворума/довољан број чланова  за избор и одлучивање за наставничка звања,  због чега је на овој седници одлучивано само за сарадничка звања. С тим у вези, Повереник истиче да је за појам дискриминације и дискриминаторног поступања неопходно да се лице (или група лица) налазе у истој или сличној ситуацији, што у конкретном случају није испуњено, имајући у виду различита звања (професор/сарадник/асистент) као и начин гласања и одлучивања за ова звања.  Поред тога, Медицински факултет је у изјашњењу навео да је по расписаном конкурсу, изабран један ванредни професор за ужу научну област хирургија са анестезиологом, који је старије животне доби, као и АА.

 

3.18. На основу свега наведеног, Повереник констатује да се поступање М. ф. не може подвести под појам дискриминације прописан чланом 2. Закона о забрани дискриминације, јер такво поступање,  које се огледа у томе што АА није реизабран за ванредног професора на М. ф.није у  узрочно последичној вези са било којим личним својством подносиоца притужбе. Међутим, ово не значи да у поступку, који је предмет ове притужбе нема неправилности или повреде другог права, већ да она није у надлежности Повереника за заштиту равноправности. С тим у вези, Повереник истиче да је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност испитивао законитост поступка избора у звање ванредног професора за ужу научну област стоматологија на М. ф.. У допунском испекцијском надзору, након утврђеног  чињеничног стања и увида у записнике са 4. и 5. седници Изборног већа, покрајински просветни испектор није утврдио незаконитост.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спороведен по притужби АА, М. ф.није повредио одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

Против овог мишљења није допуштена жалба нити друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21)

[3] Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06 и 115/21)

[4] „Службени гласник РС“, бр.88/17, 73/18, 27/18 –др.закон, 67/19, 6/20- др.закон, 11/21-аутентично тумачење, 67/21 и 67/21- др.закон

[5] https://www.mf.uns.ac.rs/files/pravilnici/Statut%2002_04_2019.pdf

[6] https://www.mf.uns.ac.rs/files/pravilnici/Poslovnik_o_radu_Izbornog_veca_MF.pdf

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon40-22 Притужба због дискриминације на основу националне припадности Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top