29-20 Pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja

br. 07-00-20/2020-02  datum: 25. 3. 2021.

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom tri pritužbe koju je podnela A. A. iz A, u svoje ime i ime svojih maloletnih sinova B.A. i V.A., protiv OŠ „Čeh Karolj“ u Adi, direktorke i psihološkinje škole, zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja i bračnog i porodičnog statusa. U pritužbama je, između ostalog, navedeno da su direktorka i psihološkinja škole omalovažavale podnositeljku pritužbe i njenu decu koja su učenici škole, da su je gledale sa visine i da joj je direktorka „usmeno dala na znanje da nema roditeljske sposobnosti, da ne vodi brigu o svojoj deci“, da su u različitim postupcima škole davale prednost deci imućnijih roditelja u odnosi na njene sinove. U izjašnjenju direktorke i psihološkinje škole je navedeno da poriču navode pritužbe, da škola ostvaruje saradnju sa podnositeljkom pritužbe, da je škola ostvarila saradnju sa Centrom za socijalni rad povodom pružanja podrške učenicima i njihovoj porodici, kao i da se škola povodom potrebe pružanja podrške deci podnositeljke pritužbe obraćala i nadležnoj školskoj upravi i prosvetnom savetniku. U toku postupka je utvrđeno da podnositeljka pritužbe nije dostavila dokaze kojima bi učinila verovatnim navode pritužbe o davanju prednosti deci imućnijih roditelja, kao i da je škola dostavila dokaze kojim je potkrepila navode da postupanje škole nije uzrokovano nekim ličnim svojstvom podnositeljke pritužbe i njene dece. Dalje je u postupku utvrđeno da postupanje povodom bacanja užine učenika B. A. i V. A. u đubre 22. novembra 2019. godine, predstavlja ponižavajuće postupanje koje je povredilo dostojanstvo učenika B. A. i V. A. i stvorilo ponižavajuće i uvredljivo okruženje za njih. Zbog svega navedenog, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dao mišljenje da je u toku postupka po pritužbi A. A. iz A. utvrđeno da imovno stanje i porodični status podnositeljke pritužbe i njenih sinova nisu uticali na postupanje OŠ „Čeh Karolj“ u Adi kako prilikom preduzimanja mera, aktivnosti, pružanja podrške u vaspitanju i obrazovanju učenicima B. A. i B. M, tako i u saradnji i komunikaciji sa podnositeljkom pritužbe u svojstvu majke učenika škole, odnosno da nije svojim postupanjem škola stavila u nepovoljniji položaj podnositeljku pritužbe na osnovu njenog imovnog stanja i bračnog i porodičnog statusa, dok je povodom slučaja nastalog u vezi bačene užine i ukazivanja pred drugim učenicima na činjenicu da su deca korisnici socijalne pomoći, utvrđeno da su povređene odredbe člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije. Poverenik je OŠ „Čeh Karolj“ u Adi dao preporuku da uputi pisano izvinjenje učinicima B. A. i V. A. povodom događaja od 22. novembra 2019.  godine, da za sve zaposlene u školi organizuje obuku na temu zabrane diskriminacije i zaštite od diskriminacije, kao i da ubuduće prilikom vršenja poslova iz svoje delatnosti ne krše odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i antidiskiminacione propise. 

 

 

1.  TOK POSTUPKA

1.1.  Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se A. A. iz A. sa tri pritužbe protiv OŠ „Čeh Karolj“ Ada, direktorke G. G. i psihološkinje D. D, u svoje i u ime svojih maloletnih sinova B. A. i B. A, zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja i bračnog i porodičnog statusa.

1.2.  U pritužbama je, između ostalog, navedeno:

–        da je direktorka više puta podnositeljki pritužbe usmeno dala na znanje da nema roditeljske sposobnosti, da ne vodi brigu o svojoj deci i da „pošto sam socijalni slučaj da će ona lično preko socijalne ustanove tražiti da moja deca primaju jedan obrok“;

–        da ju je „pri svakom kontaktu gledala sa visine“ i često omalovažavala podnositeljku pritužbe i njenu decu koja su učenici 5a odeljenja;

–        da se u februaru 2018. godine obratila direktorki sa zahtevom za zaštitu od diskriminatornog ponašanja školske psihološkinje i tadašnje učiteljice svoje dece i da direktorka nije postupila u skladu sa zakonom;

–         da je 8. novembra 2018. godine direktorka sazvala konferenciju slučaja sa centrom za socijalni rad sa zahtevom da se deca podnositeljke pritužbe stave u domski smeštaj;

–        „pošto nisu naišli na saradnju ostalih institucija“ u 2019. godini „počinju prijavljivanje policiji i centru za socijalni rad samo moje dece kao nasilnika“ i tako dokažu da podnositeljka pritužbe ne vodi brigu i da deca „nasilnici“ treba da budu „odstranjeni od majke“.

–        da je psihološkinja maloletnog B. A. nazivala lažovom, manipulatorom, zaostalim u razvoju i ubeđivala ga da je on izazivač sukoba sa drugom decom. Da prilikom prijavljivanja situacija gde je B. A. bio napadnut nije reagovala, već je prvenstvo davala drugoj deci. Ako je došlo do sukoba sa decom iz imućnijih porodica, samo bi B. A. bio kažnjavan i etiketiran kao nasilnik.

–        da je školska psihološkinja u Timu za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja zbog čega su pokrenuti vaspitno-disciplinski postupci protiv B. A. u kojima je data prednost deci iz imućnijih porodica.

–        da je maloletni V. A. diskriminisan jer je „socijalni slučaj“; da je uvek davana prednost imućnijim osobama, da je direktorka rekla da je ona omogućila užinu B. A, jer je iz siromašne porodice, kao i da za razliku od njega ona ima para i šta da jede;

–        da je 22. novembra 2019. godine pred početak šestog časa koji su imali u učionici 212 u školskoj zgradi, direktorka donela kantu za smeće i povećanim tonom naredila V. A. da iz smeća izvadi svoju užinu koju je bacio. Pošto je V. A. odbio „naređenje ona vadi i pruža B. da jede. Kada je dete zahvalilo direktoru, ali da njemu ne treba i da slobodno pojede ona“, direktorka je rekla da ona kući ima šta da pojede za razliku od njega.

–        da je događaju prisustvovala N. N, razredna starešina 5a odeljenja, peti razred i 7a razred, kao i da je 25. novembra 2019. godine direktorka „od roditelja traži da otpiše u Centru za socijalni rad užinu koju je primao V. A.“.

1.3.  U prilogu pritužbi i dopuna pritužbi dostavljen je veliki broj dokumenta.

1.4.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje direktorke OŠ „Čeh Karolj“ u Adi G. G., psihološkinje D. D. i svedoka.

1.5.  U izjašnjenju direktorke škole, između ostalog, navedeno je:

–        da se saradnja sa majkom A. A., majkom B. A. i V. A. učenicima OŠ „Čeh Karolj“ Ada, zasniva na Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (u daljem tekstu: ZOSOV);

–        da su B. A. i V. A. učenici škole od prvog razreda, sada su u odeljenju 5a, kao i da im je obrazovanje i vaspitanje obezbeđeno u skladu sa opštim principima obrazovanja i vaspitanja propisanim članom 7. ZOSOV-a;

–        da se posebna pažnja u školi posvećuje saradnji sa porodicom, uključivanjem roditelja odnosno drugog zakonskog zastupnika radi uspešnog ostvarivanja postavljenih ciljeva obrazovanja i vaspitanja, lokalnom zajednicom i širom društvenom sredinom i da su u školi uvažena prava deteta i učenika prema članu 79. ZOSOV-a;

–        sve navedeno se ostvaruje kroz saradnju sa roditeljima, preko učitelja, nastavnika, razredne starešine, stručnih saradnika, radnika škole kao i sa rukovodstvom škole- zamenika direktora i direktora. Svi roditelji su uvaženi i sarađuje se sa njima u okviru zajedničkog rada;

–        da se saradnja sa majkom A. A. ostvarila preko: roditeljskih sastanaka (dokazi su zapisi u Dnevniku rada u toku školovanja dece), prijema roditelja i razgovor sa učiteljem/razrednim starešinom, nastavnikom, stručnim saradnicima i direktorom; otvoreni dane škole (roditelji imaju mogućnost da prisustvuju na časovima i aktivnostima svakog meseca jedan dan u toku školske godine); saradnje sa Timom za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije više puta godišnje po potrebi i pozivu;

–        škola je ostvarila saradnju sa Centrom za socijalni rad povodom pružanja podrške učenicima B. A. i V. A. i majci A. A.:

–        10. novembra 2017. godine škola se obratila za pomoć Centru za socijalni rad Ada, tražeći podršku u radu sa porodicom;

–        8. novembra 2018. godine je održana konsultativna sednica na kojoj je škola tražila pomoć, između ostalog i Centra za socijalni rad, da bi postigli bolji rezultat. Zatraženo je od Policijske stanice, Doma zdravlja i Centra za socijalni rad da ulože napore u radu sa porodicom, u najboljem interesu dece. Postignuto je da učenici dobiju besplatan ručak u okviru Narodne kuhinje, jer su oni sami izjavili da su gladni. Majka nije dozvolila da blizanci ostaju u školi dok čekaju ručak, pod nadzorom zaduženih nastavnika i stručnih saradnika, zbog čega je rešeno da dobiju gotov ručak (konzervisana hrana) koju su nosili kući. I ove godine je škola obezbedila da blizanci dobiju užinu.

–        druga konsultativna sednica održana je 18. oktobra 2019. godine i sazvana je zbog učestalih agresivnih događaja u kojima su aktivno učestvovali B. A. i V. A. Pored skoro svakodnevnih događaja u školi, policijskoj stanici su prijavljeni i neki događaji koji su se desili van škole (tuče, verbalni vidovi nasilja, elektronsko nasilje). Centar za socijalni rad je nakon konsultativne sednice izradio plan usluga porodici.

–        15. januara 2020. godine održana je konsultativna sednica u Centru za socijalni rad opštine Ada;

–        20. januara 2020. godine su sa predstavnicima Centra za socijalni rad usaglašeni i izrađeni planovi aktivnosti i zadataka saradnje sa porodicom A.;

–        škola se obraćala i nadležnoj školskoj upravi i prosvetnom savetniku radi stručne pomoći u obezbeđivanju zaštite učenika od diskriminacije i nasilja:

–        1. novembra 2019. godine u telefonskom razgoru sa savetnicom direktorka je tražila pomoć u radu sa B. A. i V. A. i majkom A. A.;

–        11. novembra 2019. godine su savetnice izvršile vanredni stručno-pedagoški nadzor u školi (zapisnik br. 902-424-614-85/2019-15 od 10. decembra 2019. godine);

–        18. novembra 2019. godine održan je savetodavni rad u vidu radionice sa spoljašnjom saradnicom MPNTR …. za nastavnike koji predaju u odeljenju 5a, kao i za ostale nastavnike, učitelje, stručne saradnike škole.

–        da poriče sve navode pritužbe da je usmeno dala na znanje da podnositeljka pritužbe nema roditeljske sposobnosti, da ne vodi brigu deci i da je socijalni slučaj i da će lično preko socijalne službe tražiti da deca primaju jedan obrok, da je pri svakom kontaktu gleda sa visine i često omalovažava nju i decu.

–        da je uvek u na prvom mestu najbolji interes i dobrobit dece, dobar odnos sa roditeljem služi ovome;

–        da je obrok za učenike B. A. i V. A. zatražila vanredno, na konsultativnoj sednici 8. novembra 2018. godine na osnovu izjava učenika B. A. i V. A. i razredne starešine;

–        da nije sazivala konferenciju slučaja da se deca podnositeljke pritužbe stave u smeštaj;

–        da kroz rad sa roditeljima i decom, kao i sa trećim licima, uvažava ličnost, daje poštovanje, drži se zakona. U radu sa majkom A. A. škola je uložila puno truda, mada se teško napreduje uz stalne prijave i žalbe majke.

1.6.  U dopuni izjašnjenja direktorke škole broj 232-1/2020 od 28. februara 2020. godine, između ostalog, navedeno je:

–        da na navode pritužbe da učenik V. A. 10. decembra 2019. godine usmeno prijavljuje … (majku učenika …) za pretnje u školskom dvorištu, odgovara da je ovu optužbu V. A. izneo i na glavnoj raspravi u vaspitno-disciplinskom postupku 27. decembra 2019. godine. Učenik je u postupku izjavio „Rano ujutro u sedam sati, … me je udarila u glavu. (…) Neke srede pre nekoliko nedelja … mi je pretila i rekla mi ako još jednom dotaknem … da će nas obesiti na drvo i da će nam isčupati uši. I rekla je da će naša mama otići u zatvor a mi u dom.“. Pošto je … bila prisutna na raspravi, odmah se izjasnila povodom ove optužbe i negerila je. Za navedene događaje koje je izneo učenik V. A. nema svedoka.

–        optužbe iznete na račun D. D. nisu potvrđene od prisutnih svedoka sa saslušanja, 12. decembra 2019. godine, a povodom ovih navoda pritužbe D.D. se već izjasnila;

–        da je rešenje o obustavi vaspitno-disciplinskog postupka za slučaj koji je pokrenut zaključkom broj 536-1/2019 od 12. decembra 2019. godine donet 10. januara 2020. godine pod brojem 143-1/2020 u zakonskom roku (prilog 1);

–        da u prilogu dostavlja materijal o vaspitno disciplinskom postupku protiv svih učesnika , a koji je u toku: zaključak o pokretanju vaspitno-disciplinskog postupka broj 177-1/2020 (prilog 2); rešenje broj 224-1/2020 od 25. februara 2020. godine (prilog 3); odluka o određivanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada učeniku B. A. broj 200-1/2020 od 12. februara 2020. godine (prilog 4); odluka o određivanju društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada učeniku D. T. broj 225-1/2020 od 25. februara 2020. godine (prilog 5);

–        da dostavlja i dokaze povodom zahteva za zaštitu od diskriminacije roditelja A. A.: odgovor direktorke škole Školskoj upravi Zrenjanin, (…) po prijavi A. A. broj 504-1/2019 od 19. novembra 2019. godine sa svim prilozima koji su sastavni deo odgovora; zapisnik o vanrednom nadzoru u OŠ „Čeh Karolj“ Ada broj 902-424-614-95/2019-15 od 10. decembra 2019. godine (prilog 7) i obaveštenje postupanju po predloženim merama broj 194-1/2020 od 6. februara 2020. godine (prilozi 8, 8/1, 8/2 i 8/3).

1.7.  U izjašnjenju psihološkinje škole, između ostalog, navedeno je:

–        da je ovo četvrta prijave A. A. protiv nje: prvi put je prijavila direktorki škole zbog diskriminacije, posle toga opštinskom prosvetnom inspektoru i Školskoj upravi Zrenjanin. Oba puta je izvršen vanredni inspekcijski nadzor, inspektori su pregledali svu dokumentaciju vezanu za učenika V. A., saslušali više radnika škole, nju i direktorku. Ni u jednom izveštaju nije bio osporen njen stručni rad. Jedina preporuka koja se odnosila na nju (psihološkinju) je da učestvuje u medijaciji sa A. A., što je i urađeno.

–        da B. A. i V. A. poznaje od prvog razreda osnovne škole, a sa majkom je sarađivala i ranije u vezi obrazovanja starijeg sina; da su B. A. i V. A. dolazili kod nje svake školske godine više puta i bili su uključeni u raznovrsne aktivnosti;

–        da ona krajnje stručno tretira decu koja dolaze kod nje, da ih testira sa verifikovanim testovima, vodi razgovore u prijatnoj atmosferi, prilagođeno uzrasnim karakteristikama učenika, bez konflikta ili podizanja tona. Isto postupa i prema roditeljima i ne dolazi u konflikt sa njima i nema predrasude ni prema jednoj osobi. Trudi se da ostvari visok nivo kompetencije i tolerancije u svom radu, kao i da njen rad bude profesionalan, objektivan i odgovoran prema strankama. Na prvom mestu joj je interes dece, kao i da im pomogne u razvoju i napredovanju u školi.

–        apsolutno poriče navode pritužbe da je B. A. nazvala „lažovom, manipulatorom i zaostalim u razvoju i ubeđivala da je on izazivač sukoba“. Zbog svoje stručnosti i zbog ličnog ubeđenja ovakve i slične reči, pojmove i etiketiranja ne koristi.

–        povodom navoda da vrši diskriminaciju na osnovu imovnog stanja i porodičnog statusa, navodi da to nije tačno, ne samo u konkretnom slučaju nego u celokupnom radu. Nikada nije pravila razliku među učenicima ni po kojoj osnovi, interes dece je uvek na prvom mestu. Stručno i objektivno ispitujemo svu decu koja su učesnici ili svedoci nekog nasilničkog čina. Ispitivanje nikada ne radi sama već to vrši Tim za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije, gde ima više članova.

–        da je ove školske godine bilo prijavljeno do sada 42 slučaja nasilja. Procesuirani su na razne načine, zavisno od nivoa, učestalosti, uzrasta učenika i to: Tim je saslušao učenike u prisustvu roditelja u 19 slučajeva; MUP Ada je vodio proces u šest slučajeva; članovi tima su vodili razgovor sa odeljenskim starešinom, učenicima individualno ili grupno u 12 slučajeva, pokrenut je disciplinski postupak u četiri slučaja, jer je nivo nasilja bio 3. nivoa – tuča, koja je prijavljena i odgovarajućim institucijama. U tri slučaja je bila održana konsultativna sednica sa lokalnim ustanovama (CSR, DZ, MUP Ada i škola).

–        da se dokumentacija iz Policijske stanice Ada koju je majka priložila uz pritužbu odnosi na četiri odvojena slučaja nasilja a svaki dokument nosi isti datum  – 28. novembar 2019. godine. Da su ovi slučajevi obrađeni na disciplinskom postupku škole i da su zapisnici sa dva dostavljeni Povereniku.

–        da nije tačno da je povodom događaja od 12. decembra 2019. godine data prednost učeniku D. Ć. kako je navedeno u pritužbi. Tog dana je B. A. u prisustvu majke ispitao Tim za zaštitu učenika, bez prisustva D. Ć. i B. A. je ispričao celi tok događaja. Kasnije je vođen disciplinski postupak što se može videti iz zapisnika koji je priložila majka.

1.8.  U izjašnjenju direktorke škole broj 222-1/2020 od 24. februara 2020. godine, između ostalog, navedeno je:

–        da kao dokaz pojačanog vaspitnog rada sa B. A. dostavlja dokumentaciju o pojačanom vaspitnom radu sa B. A. od trećeg razreda i Akcioni plan prevencije za odeljenje koje pohađa B. A. (5a) za prvo i drugo polugodište;

–        kao dokaze o uspostavljanju saradnje sa ustanovama socijalne zaštite radi pružanja adekvatne podrške maloletnom L. M i njegovoj porodici dostavlja:

–                     dopis Centru za socijalni rad Ada sa izveštaje učiteljice … od 11. novembra 2017. godine kojim se škola obraća za pomoć centru za socijalni rad tražeći podršku u radu sa porodicom (prilog 3);

–                     službena beleška od 7. decembra 2017. godine o dogovoru sa voditeljem slučaja … iz Centra za socijalni rad Ada (prilog 4);

–                     hronološki pregled saradnje sa institucijama od 31. oktobra 2018. godine (prilog 5);

–                     dokaz o održanoj konsultativnoj sednici 8. novembra 2018. godine na kojoj je škola tražila pomoć između ostalog i od Centra za socijalni rad da bi postigli bolje rezultate u saradnji sa porodicom A. (prilog 6);

–                     dopis škole Centru za socijalni rad od 1. februara 2019. godine (prilog 7);

–                     dopis škole od 8. oktobra 2019. godine za dalju saradnju sa institucijama (MUP i CSR) (prilog 8);

–                     druga konsultativna sednica 18. oktobra 2019. godine zbog učestalih događaja u kojima su aktivno učestvovali B. A. i V. A. Pored skoro svakodnevnih događaja u školi, policijskoj stanici su prijavljeni i neki događaji koji su se desili van škole (tuče, verbalni vidovi nasilja, elektronsko nasilje) (prilog 9);

–                      konsultativna sednica održana 15. januara 2020. u Centru za socijalni rad Ada radi usaglašavanja aktivnosti pojedinih institucija u radu sa porodicom (prilog 10);

–                     20. januara 2020. godine škola i predstavnici Centra za socijalni rad su usaglasili i izradili plan aktivnosti i zadataka saradnje u nadi što uspešnije saradnje sa porodicom A. (prilog 11);

–        povodom navoda pritužbe o disciplinskim postupcima prilaže materijal za tri okončana od četiri pokrenuta disciplinska postupka (prilozi 12, 13 i 14);

–        aktivnosti koje je škola, odnosno stručna služba preduzela radi ostvarivanja saradnje sa A. A.: Tim za zaštitu učenika o nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije obavio je konsultacije i savetodavne razgovore sa majkom B. A. i V. A. u školskoj 2019/2020. godini (12, 23, 26. i 27. septembra 2019. godine, 10, 11, 15, 17, 21. i 28. oktobra 2019. godine, 1. i 21. novembra 2019. godine, 10. decembra 2019. godine i 28. januara 2020. godine), u školskoj 2018/2019. godini (6. septembra 2018. godine, 29. i 31. oktobra 2018. godine); u školskoj 2017/2018. godini (7, 10, 18, 23. i 28. novembra 2017. godine, 25. i 29. januara 2018. godine i 15. marta 2018. godine); u školskoj 2016/2017. godini (20. januara 2017. godine) i u školskoj 2015/2016. godini više puta je konsultovala psihologa sa roditeljem zbog kašnjenja dece iz škole i napredovanja u školskom radu.

–        da ne diskriminiše nikog ni po kom osnovu, da ne daje „prednost“ imućnim osobama; da nije rekla V. A. da im je omogućena užina jer su iz siromašne porodice i da za razliku od njega ona ima para i šta da jede;

–        da nije povišenim tonom naredila V. A. da iz smeća izvadi užinu; da je ona izvadila užinu i pitala braću zašto su bacili užinu i objasnila im da se hrana ne baca i ako neće da je pojedu, neka je ostave u kuhinji, ili da je odnesu kući;

–        da je upakovane sendvič kifle ostavila na sto i rekla im da to odnesu kući, kao i da se V. A. nije zahvalio i da se neprimerno ponašao;

–        da nije vodila raspravu sa učenikom da li ona ima šta jesti kod kuće, niti o tome da li oni imaju šta jesti kod kuće;

–        da je događaju prisustvovala … (razredna starešina 5.a odeljenja), … (pedagog škole) i više učenika 5. a i 7. a odeljenja;

–        da je 25. novembra 2020. godine majka bila prisutna u školi i da ju je direktorka zamolila da ako neće da B. A. i V. A. dobijaju užinu, o tome treba da se ona izjasni Centru za socijalni rad.

1.9.  U prilogu izjašnjenja dostavljen je veliki broj dokumenta.

1.10.      U izjavi svedokinje … broj 221-2/2020 od 24. februara 2020. godine koja je dostavljena Povereniku 26. februara 2020. godine navedeno je:

–        da daje izjavu o događaju koji se dogodio između direktorke i učenika V. A. 22. novembra 2019. godine pre početka 6. časa u učionici 212, a povodom užine B. M;

–        da je bila prisutna, držala je čas muzičke kulture, kada su direktorka i pedagogica došle u učionicu i donele dve zapakovane užine, bačene u korpu za otpatke. Te užine dobijaju deca besplatno iz Narodne kuhinje opštine Ada. Iz razgovora se ispostavilo da su te užine bacili učenici braća V. A. i B. A. Na pitanje direktorke zašto su to uradili, V. A. je drsko odgovorio: „To govno vi pojedite!“. Na šta je direktorka kulturno objasnila da je to besplatna užina za njih i ako ne žele da je pojedu neka ostave u kuhinji škole ili je odnesu kući. V. A. je na to odgovorio da ni mama neće to da jede i da bi ona isto bacila. Direktorka je potom stavila užine na sto i zamolila ih da iste odnesu kući. V. A. je sve vreme bio drzak i bezobrazan.

1.11.      U izjavi V. A. koja je dostavljena Povereniku 6. aprila 2020. godine navedeno je:

–        da su on i brat 22. novembra 2019. godine uzeli ručak „ali bilo je nešto gadno pa smo ga bacili“;

–        da je direktorka došla na čas kod razredne, na kojem su bili i „sedmaci i mi petaci“ i „drala se na nas da uzmemo iz kante taj ručak“. Dalje je navedeno da je on odbio da to uradi, da je direktorka izvadila sendviče iz kante i rekla njemu i bratu da ih pojedu;

–        da je direktorki rekao „Hvala, pojedite Vi“ i „Ja imama kući šta da jedem“. Dalje je navedeno da se direktorka na to još više razljutila i rekla „kako zahvaljujući samo njoj smo dobijali ručak“, stavila sendviče na sto i ljutito izašla iz učionice.

1.12.      U izjavi maloletnog B. A., brata V. A. koja je dostavljena Povereniku 6. aprila 2020. godine navedeno je:

–        da su on i brat 22. novembra 2019. godine, kada su videli šta ima za užinu, „odma’ smo bacili“ i vratili se na čas kod razredne. Da je nekoliko minuta kasnije došla direktorka, donela kantu za smeće i „drala se na nas“;

–        da je direktorka rekla da izvade sendviče iz kante, a da joj je V. A. rekao da on ne čeprka po smeđu. Dalje je navedeno da je B. A. želo da izvadi sendvič iz kante za smeće jer je video da se razredna uhvatila za srce i da je znao da ona boluje od srca, a da nije hteo da ga „opet optuže da joj je pozlilo zbog mene“. Navedeno je da ga je brat zaustavio i da je direktorka izvadila sendviče iz kante za smeće i pružila ih obojici.

–        da je B. rekao direktorki „Hvala, pojedite Vi“ nakon čega se direktorka razljutila i počela da govori kako ona ima šta da jede za razliku od nas, kako je ona lično nama obezbedila ovaj ručak, „ona obećava da više nikada nećemo dobiti ručak“, posle čega je dve užine stavila na sto i otišla.

–        da je sledećeg ponedeljka bio sa mamom u školi kada je direktorka rekla mami da „posle sastanka ode u socijalno i otkaže nam užinu. Mama se složila sa tim.“ Da je direktorka pitala mamu da li zna šta se dogodilo u petak, da je mama „rekla da su joj deca pričala i da je upoznata sa događajem i više o tome nije pričala“.

1.13.      Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je jedinstveni postupak u skladu sa odredbama člana 95. Zakona o opštem upravnom postupku[2] i doneo jedinstveno mišljenje na osnovu sve tri pritužbe.

 

2.    ČINjENIČNO STANjE

 

2.1.  Uvidom u fotokopiju Obaveštenja Prosvetne inspekcije Opštinske uprave opštine Ada broj 614-16/2019-4 od 26. juna 2019. godine, utvrđeno je da je po predstavci A. A. od 22. maja 2019. godine, prosvetna inspektorka Opštinske uprave opštine Ada, …, 13. juna 2019. godine izvršila vanredan terenski inspekcijski nadzor u OŠ „Čeh Karolj“ u Adi, da su uzete pisane izjave zaposlenih, kao i da je izvršen uvid u evidenciju i dokumentaciju koju vodi ustanova. Dalje je utvrđeno da je inspektorka pregledom dokumentacije Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja utvrdila da Tim reaguje na svaki vid nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i u svom radu primenjuje Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kao i da se na nasilje reaguje odmah. Dalje je utvrđeno da je prosvetna inspektorka utvrdila da direktorka nije postupila u skladu sa članom 79. stav 3. i 5. ZOSOV-a nakon pismenog obraćanja A. A. povodom navodnog diskriminatornog postupanja psihološkinje D. D. prema učeniku B. A. Takođe, inspektorka je utvrdila i da Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja pre delovanja nije razvrstavao nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje po obliku i nivou, da su kazne dobijali i drugi učenici u zavisnosti od stepena krivice, kao i da je tražena pomoć od Centra za socijalni rad, Policijske stanice Ada, Doma zdravlja u Adi u vidu konferencije slučaja. Dalje je utvrđeno da je inspektorka izrekla sledeće mere i naložila direktorki da: 1) preduzme odgovarajuće mere i obezbedi kontinuirano praćenje ponašanja učenika V. A. i B. A, kontinuiranu primenu kako preventivnih tako i interventnih aktivnosti predviđenih propisima, da obezbedi potpunu dokumentaciju i evidenciju, kao i da preduzme mere da se pronađe način za poboljšanje saradnje sa roditeljem; 2) preduzme odgovarajuće mere i na početku školske 2019/2020. godine obezbedi da Tim za inkluzivno obrazovanje formiranu dokumentaciju IOP-a vodi na propisanim obrascima i 3) obrazuje Tim za pružanje dodatne podrške učeniku B. A. po predlogu Tima za inkluzivno obrazovanje.

2.2.  Uvidom u Zapisnik Školske uprave Zrenjanin o vanrednom nadzoru u OŠ „Čeh Karolj“ u Adi br. 902-424-614-95/2019-15 od 10. decembra 2019. godine, utvrđeno je da je 11. novembra 2019. godine izvršen vanredni stručno-pedagoški nadzor u školi radi kontrole postupanja ustanove u vezi sa navodima roditelja A. A. i proveravanje navoda da se nad njenom decom vrši nepedagoški odnos i diskriminacija. Dalje je utvrđeno da je prilikom vanrednog nadzora izvršen uvid u dokumentaciju škole i obavljen razgovor sa zaposlenima, na osnovu čega je konstatovano da je 21. oktobra 2019. godine prosvetna inspektorka obavila kontrolni inspekcijski nadzor i utvrdila da je škola u celosti postupila po izrečenim merama za otklanjanje nezakonitosti i primenu odgovarajućih preventivnih mera. Vanredni nadzor je utvrdio da se sastajao Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i da postoji izjava Tima o kontinuiranom praćenju ponašanja učenika V. A. i B. A. i o primeni preventivnih i interventnih aktivnosti, kao i da su realizovane radionice „Poštujemo pravila“, „Moja osećanja, bes i kako sa njima“, „Učimo o prijateljstvu“ i „Mi smo tim“. Takođe, utvrđeno je da su školi predložene mere: 1) sačiniti plan medijacije za učenika L. M, roditelje učenika i članove IOP tima, direktorku škole i školskog psihologa; 2) revidirati plan prevencije za odeljenje 5a i uključiti sve nastavnike koji predaju u ovom odeljenju u realizaciju plana, kao i sačiniti novi plan pojačanog vaspitnog rada za učenika B. A. uz učešće roditelja, medijatora i Tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja; 3) kontinuirano sprovođenje aktivnosti cele škole i odeljenja 5a radi obezbeđivanja podsticajnog i bezbednog okruženja, razvijanje nenasilnog ponašanja i uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju; 4) u cilju osnaživanja učenika nastaviti sa sprovođenjem planiranih aktivnosti iz akcionog plana i 5) u cilju osnaživanja škole u procesu odgovora na nasilje sačiniti plan uključivanja roditelja i Saveta roditelja, Vršnjačkog tima i Učeničkog parlamenta tokom drugog polugodišta školske 2019/2020. godine.

2.3.  Uvidom u  Zapisnik sa konsultativne sednice od 15. januara 2020. godine, utvrđeno je da su sednici prisustvovali direktorka i psihološkinja škole, predsednica Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja učenika, zamenik direktorke škole, odeljenska starešina 5a, načelnik Policijske stanice Ada, zamenik komandira PS Ada, direktorka Centra za socijalni rad Ada, pedijatar Doma zdravlja Ada, psihološkinja i voditeljka slučaja u CSR Ada i pedagoškinja i voditeljka slučaja u CSR Ada. Dalje je utvrđeno da je, između ostalog, zaključeno da će Centar ubuduće da radi na osnaživanju porodice, da će pratiti porodicu i vršiti savetodavni rad sa decom i majkom, kao i da će škola i Centar sačiniti zajednički plan, kako bi se usaglasile aktivnosti i zadaci i postigao pomak u ponašanju maloletnika i majke.

2.4.  Uvidom u dokumentaciju o pojačanom vaspitnom radu sa učenikom B. A. utvrđeno da su planirane određene aktivnosti pedagoga sa B. A. u periodu od 17. oktobra do 19. decembra 2019. godine, kao i u periodu od 15. januara do 27. marta 2020. godine. Dalje je utvrđeno da je pojačani vaspitni rad sa učenikom B. A. određen i rešenjem 160-2/2018 od 5. februara 2018. godine (učenik trećeg razreda). Uvidom u izveštaje učiteljice …, psihološkinje D. D. i pedagoškinje …, utvrđeno je da su u februaru 2018. godine preduzimane određene aktivnosti sa braćom V. A. i B. A. radi pojačanog vaspitnog rada.

2.5.  Uvidom u Akcioni plan individialnog rada sa učenikom B. A. kod psihologa, utvrđeno je da je pojačani vaspitni rad izrečen učeniku 30. septembra 2019. godine zbog sukoba učenika B. A. i V. A. 26. septembra 2019. godine; da je plan individualnog rada sproveden u periodu od 17. oktobra do 12. decembra 2019. godine, kao i da je 20. decembra 2019. godine Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije izvršio evaluaciju pojačanog vaspitnog rada i konstatovao da poželjno dalje nastaviti pojačani vaspitni rad.

2.6.  Uvidom u obaveštenje škole broj 445-1/2019 od 30. septembra 2019. godine, utvrđeno je da je OŠ „Čeh Karolj“ Ada obavestila roditelja A. A. o nastavku pojačanog vaspitnog rada u školskoj 2019/2020. godini sa B. A., učenikom 5a odeljenja, sa ciljem definisanja i pružanja podrške u vezi promene ponašanja.

2.7.  Uvidom u rešenje OŠ „Čeh Karolj“ Ada broj 512-1/2019 od 27. novembra 2019. godine, utvrđeno je da je učeniku B. A. izrečena vaspitno-disciplinska mera ukor direktora i smanjena ocena iz vladanja. Mera je izrečena zbog utvrđene odgovornosti za učinjenu povredu zabrane nasilja, koju je izvršio 28. oktobra 2019. godine tako što je u trpezariji centralne školske zgrade stegao rukama u predelu vrata i oborio na pod učenika A. H. a zatim ga šutirao više puta u predelu leve strane trupa u lumbalnom delu, čime mu je naneo laku telesnu povredu. U obrazloženju rešenja je, između ostalog, navedeno i da se prilikom izricanja vaspitno-disciplinske mere imalo u A. da je učenik B. A. u školskoj 2019/2020. godini, u više navrata ponavljao nasilno ponašanje sa prvog i drugog nivoa i da vaspitni rad tj. pojačani vaspitni rad nije bio delotvoran niti su tada izrečene vaspitne mere  dovele do pozitivnih promena u njegovom ponašanju.

2.8.  Uvidom u rešenje Školskog odboja OŠ „Čeh Karolj“ Ada broj 543-1/2019 od 18. decembra 2019. godine, utvrđeno je da je kao neosnovana odbijena žalba broj 530-1/2019 od 6. decembra 2019. godine koju je podnela A. A. na rešenje direktora broj 512-1/2019 od 27. novembra 2019. godine.

2.9.  Uvidom u rešenje OŠ „Čeh Karolj“ Ada broj 525-1/2019 od 29. novembra 2019. godine, utvrđeno je da su učenici B. A. i D. Ć. proglašeni odgovornim što su se 1. novembra 2019. godine potukli u učionici centralne školske zgrade na taj način što su jedan drugog udarali u predelu ramena i stomaka. Dalje je utvrđeno da je učeniku B. A. izrečena vaspitno-disciplinska mera ukor nastavničkog veća i smanjena ocena iz vladanja, dok je učeniku D. Ć. izrečena vaspitno-disciplinska mera ukor direktora i smanjena ocena iz vladanja. U obrazloženju rešenja navedeno je da se prilikom izricanja vaspitno-disciplinske mere ukora nastavničkog veća učeniku B. A. imalo u A. da je učenik u školskoj 2019/2020. godini, u više navrata ponavljao nasilno ponašanje sa prvog i drugog nivoa, za koje su postupnu izricane vaspitne mere, odnosno nedavno i sa trećeg nivoa, o čemu je doneto rešenje direktorke broj 512-1/2019 od 27. novembra 2019. godine kojim je izrečena vaspitno-disciplinska mera ukor direktora, te da vaspitni rad tj. pojačani vaspitni rad u prethodnom periodu nije bio u potpunosti delotvoran i izrečene vaspitne mere nisu dovele do pozitivnih promena u njegovom ponašanju. Dalje, u obrazloženju rešenja je navedeno da se prilikom izricanja vaspitno-disciplinske mere ukor direktora učeniku D. Ć imalo u A. da učenik u školskoj 2019/2020. godini nije ranije iskazivao nasilno ponašanje, kao i to da su za povredu zabrane kao vaspitno-disciplinske mere jedino propisane ukor direktora ili ukor nastavničkog veća.

2.10.      Uvidom u rešenje Školskog odboja OŠ „Čeh karolj“ Ada broj 544-1/2019 od 18. decembra 2019. godine, utvrđeno je da je kao neosnovana odbijena žalba broj 537-1/2019 od 12. decembra 2019. godine koju je podnela A. A. na rešenje direktora broj 525-1/2019 od 29. novembra 2019. godine.

2.11.      Uvidom u dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 07-00-01065/2019-07 od 9. decembra 2019. godine, utvrđeno je da je Ministarstvo obavestilo A. A. da je po prijemu njenog dopisa Ministarstvo, Grupa za obrazovanje manjina, socijalnu inkluziju i zaštitu od nasilja i diskriminacije preduzelo aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima i pristupila prikupljanju relevantnih podataka i njihovom analiziranju. Dalje je navedeno da je analizom zapisnika o vanrednom inspekcijskom nadzoru (broj: 614-16/2019-03 od 24. juna 2019. godine) utvrđeno da su školi naložene mere za otklanjanje nepravilnosti koje je u obavezi da sprovede i ukazano je da se svaka obrazovno-vaspitna ustanova mora pridržavati procedura i odredbi koje su zakonom propisane. Dalje je navedeno da je izvršen kontrolni inspekcijski nadzor 14. oktobra 2019. godine (broj zapisnika 614-16/2019-6 od 21. oktobra 2019. godine), kao i da je utvrđeno da je škola postupila po izrečenim merama i odgovarajućim preventivnim merama određenim zapisnikom broj 614-16/2019-03 od 24. juna 2019. godine. Dalje je navedeno da je Školska uprava Zrenjanin izvršila vanredni nadzor 11. novembra 2019. godine (zapisnik broj: 902-424-614-11/2019-15) radi kontrole postupanja ustanove u vezi sa navodima roditelja učenika B. A. i V. A. povodom sumnje da je došlo do diskriminacije učenik, da je ostvaren uvid u relevantnu dokumentaciju škole i da su date preporuke za dalje postupanje sa posebnim naglaskom na izradu plana medijacije koji će realizovati školski pedagog.

2.12.      Uvidom u rešenje direktorke OŠ „Čeh Karolj“ u Adi broj 224-1/2020 od 25. februara 2020. godine, utvrđeno je da su učenici B. A. i D. T. odgovorni što su se 28. januara 2020. godine potukli u hodniku centralne zgrade škole i učeniku B. A. je izrečena vaspitno-disciplinska mera premeštaj učenika od petog do osmog razreda u drugu osnovnu školu na osnovu odluke nastavničkog veća, uz saglasnost škole u koju prelazi, a uz obaveštenje roditelja i smanjena mu je ocena iz vladanja. Učeniku A. T. izrečena je vaspitno-disciplinska mera ukor direktora i smanjena mu je ocena iz vladanja. Učenik V. A. oslobođen je odgovornosti za povredu zabrane nasilja iz člana 111. i 112. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zbog postojanja razloga koji isključuju postojanje povrede zabrane i zbog nedostatka dokaza.

2.13.      Uvidom u odluku direktorke OŠ „Čeh Karolj“ u Adi broj 200-1/2020 od 12. februara 2020. godine, utvrđeno je da je učeniku B. A. određena obaveza obavljanja društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada na način što će tri puta nedeljno po 15 minuta, u periodu od dve nedelje, a po utvrđenom rasporedu pomagati dežurnim nastavnicima na drugom spratu škole.

2.14.      Uvidom u dostavljene priloge uz izjašnjenje direktorke škole, utvrđeno je da su se škola i stručna služba više puta obraćali Centru za socijalni rad Ada radi saradnje povodom ponašanja maloletnih B. A. i V. A. i saradnje sa njihovom majkom, kao i da škola ima aktivnu saradnju sa Centrom za socijalni rad Ada povodom učenika V. A. i B. A. Utvrđeno je da se škola prvi put obratila centru za socijalni rad 10. novembra 2017. godine dopisom broj 485-1/2017, kao i da je održano nekoliko konsultativnih sednica radi saradnje škole i više institucija (CSR, MUP i Dom zdravlja) povodom ponašanja ovih učenika i saradnje sa njihovom majkom: 7. decembra  2017. godine, 8. novembra 2018. godine, 18. oktobra 2019. godine i 15. januara 2020. godine. Takođe, 20. januara 2020. godine održan je radni sastanak predstavnika škole i Centra za socijalni rad Ada radi izrade zajedničkog plana aktivnosti pružanja podrške učenicima i majci, odnosno porodici A.

2.15.      U službenoj belešci broj 508-1/2019 od 23. novembra 2019. godine navedeno je da je sačinjena u prisustvu: G. G., direktorke; …., pedagogice, …, razredne starešine, i zaposlenih … i … Navedeno je da su B. A. i V. A. u trpezariji Centralne školske zgrade preuzeli i u korpu za smeće bacili upakovane, neotvorene sendviče koje su besplatno dobili za ručak iz projekta „Ishrana za socijalno ugrožene stanovnike opštine Ada“. Dalje je navedeno da je direktorka uzela korpu za smeće sa sendvičima i sa pedagogicom škole … otišla u razred gde su se B. A. i V. A. „nevaspitano, nedolično ponašali prema direktoru, pedagogu i razrednoj starešini …“. Dalje je navedeno da je direktorka dala sendviče učenicima da ih odnesu kući i da je V. A. odgovorio „To treba da jedete Vi, mi imamo šta jesti. To mi bacamo, isto će sa sendvičima raditi i mama kući!“. Službenu belešku je sačinila i potpisala direktorka škole G. G.

 

3.    MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

3.1.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je prilikom odlučivanja u ovom predmetu imao u A. navode iz pritužbe i izjašnjenja, priloge, izjave svedoka, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir  

3.2.  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[3] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3.  Ustav Republike Srbije[4] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.4.  Zakon o zabrani diskriminacije definiše diskriminaciju kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbom člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije zabranjeno je uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

3.5.  Odredbama člana 110. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano je da su u ustanovi zabranjene diskriminacija i diskriminatorno postupanje, kojima se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, odnosno vrši propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lice ili grupe lica, kao i na članove njihovih porodica ili njima bliska lica na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, statusu migranta, odnosno raseljenog lica, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, smetnji u razvoju i invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, kao i po drugim osnovama utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.

3.6.  Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zamenarivanje[5], koji je bio na snazi do 3. jula 2019. godine, propisano je da je ustanova dužna da interveniše uvek kada postoji sumnja ili saznanje da dete i učenik trepi nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, bez obzira na to gde se ono dogodilo, gde se događa ili se priprema. Dalje je propisano da Tim za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja odrđuje direktor ustanove iz reda zaposlenih (nastavnik, vaspitač, stručni saradnik, sekretar i dr.). Broj i sastav članova tima za zaštitu zavisi od specifičnosti ustanove (vrsta i veličina ustanove, organizacija rada, izdvojena odeljenja, prisustvo dece i učenika iz manjinskih i marginalizovanih grupa i dr.). Direktor određuje, psihologa, pedagoga ili, izuzetno, drugog zaposlenog – člana tima za zaštitu, kao odgovornog za vođenje i čuvanje dokumentacije o svim situacijama nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u kojima tima za zaštit učestvuje. Ustanova može da uključi u tim za zaštitu predstavnike roditelja i lokalne zajednice, učeničkog parlamenta i po potrebi odgovarajuće stručnjake (socijalni radnik, specijalni pedagog, lekar, predstavnik policije i dr.).

 

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja i priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.7.  Imajući u vidu sadržine sve tri pritužbe, kao i nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, u konkretnom slučaju potrebno je ispitati da li su OŠ „Čeh Karolj“ u Adi, direktorka G. G. i psihološkinja D. D., svojim postupanjem ili propuštanjem da postupe, diskriminisali A. A. i njene maloletne sinove B. A. i V. A, na osnovu imovnog stanja i bračnog i porodičnog statusa.

3.8.  Poverenik je analizirao navode pritužbe da je direktorka „više puta podnositeljki pritužbe usmeno dala na znanje da nema roditeljske sposobnosti, da ne vodi brigu o svojoj deci i da „pošto sam socijalni slučaj da će ona lično preko socijalne ustanove tražiti da moja deca primaju jedan obrok“, da ju je „pri svakom kontaktu gledala sa visine“ i često omalovažavala podnositeljku pritužbe i njenu decu. Podnositeljka pritužbe nije dostavila dokaze kojima bi učinila verovatim navode da je nju i njenu decu direktorka omalovažavali i gledala sa visine, kao i da joj je „usmeno dala na znanje“ da nema roditeljske sposobnosti. Direktorka je u svom izjašnjenju osporila ove navode ističući da u radu sa roditeljima i decom uvažava njihove ličnosti i odnosi se sa poštovanjem, kao i da su joj u radu na prvom mestu interes i dobrobit dece, zbog čega je potreban dobar odnos sa roditeljima. S obzirom da su navodi pritužbe i izjašnjenja u suprotnosti u ovom delu, kao i da podnositeljka pritužbe nije dostavila dokaze kojim potkrepljuje svoje navode, Poverenik u nedostatku dokaza ne može da utvrdi šta je tačno izgovoreno spornom prilikom, odnosno da li se direktorka prema podnositeljki pritube i njenoj deci odnosila sa omalovažavanjem.

3.9.  Isto se odnosi i na navode podnositeljke pritužbe da je psihološkinja nazivala učenika B. A. „lažovom, manipulatorom, zaostalim u razvoju i ubeđivala ga da je on izazivač sukoba sa drugom decom“. Uz pritužbu nisu dostavljeni dokaze koji potkrepljuju ove navode, dok je psihološkinja škole u svom izjašnjenju negirala ove navode pritužbe i navela da zbog svoje stručnosti i zbog ličnog ubeđenja „ovakve i slične reči, pojmove i etiketiranja ne koristi“. S obzirom da su navodi pritužbe i izjašnjenja u suprotnosti u ovom delu, kao i da podnositeljka pritužbe nije dostavila dokaze kojim potkrepljuje svoje navode, Poverenik u nedostatku dokaza ne može utvrditi šta je tačno spornom prilikom izrečeno.

3.10.      Dalje su analizirani navodi pritužbe da je direktorka diskriminisala podnositeljku pritužbe i njenu decu na osnovu imovnog stanja jer je direktorka „lično preko socijalne ustanove tražiti da moja deca primaju jedan obrok“ „pošto sam socijalni slučaj“. U izjašnjenju direktorke škole navedeno je da je u novembru 2018. godine postignuto da učenici dobijaju besplatan ručak u okviru Narodne kuhinje, jer su direktorka i razredna starešina imale informaciju od dece da su često gladna. Poverenik konstatuje da se angažovanje direktorke oko ostvarivanja prava na besplatan obrok za decu podnositeljke pritužbe ne može smatrati aktom diskriminacije. Deca podnositeljke pritužbe ostvarila su pravo na besplaten obroke ispunjenjem uslova koje je propisala jedinica lokalne samouprave za ovo materijalno davanje, dok se bilo kakvo angažovanje po ovom pitanju ne može smatrati aktom koji decu dovodi u nepovoljniji položaj, niti predstavlja uznemiravanje i ponižavajuće postupanje kojim se vređa dostojanstvo lica.

3.11.      Poverenik je analizirao i navode pritužbe da se podnositeljka pritužbe u februaru 2018. godine obratila direktorki sa zahtevom za zaštitu od diskriminatornog ponašanja školske psihološkinje i tadašnje učiteljice svoje dece i da direktorka nije postupila u skladu sa zakonom već da je 8. novembra 2018. godine sazvala konferenciju slučaja sa centrom za socijalni rad sa zahtevom da se deca podnositeljke pritužbe stave u domski smeštaj, a da u 2019. godini „počinju prijavljivanje policiji i centru za socijalni rad samo moje dece kao nasilnika“ i da tako žele da dokažu da ona ne vodi brigu o deci da oni treba da budu „odstranjeni od majke“. S obzirom da se podnositeljka pritužbe povodom iste stvari obratila i prosvetnoj inspekciji, prosvetna inspekcija Opštinske uprave opštine Ada je u vanrednom inspekcijskom nadzoru 13. juna 2019. godine utvrdila da direktorka škole po prijavi A. A. nije postupila u skladu sa odredbama člana 79. stav 3. i 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Odredbama stava 3. ovog člana propisano je da učenik, roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika može da podnese pismenu prijavu direktoru ustanove u slučaju povrede prava učenika ili neprimerenog ponašanja zaposlenih prema učeniku, dok je odredbom stava 5. ovog člana propisano da je direktor dužan da prijavu razmotri i da, uz konsultaciju sa učenikom i roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom učenika, kao i zaposlenim odluči i preduzme odgovarajuće mere, u roku od osam dana od prijema prijave. U toku inspekcijskog nadzora utvrđeno je da je direktorka uzela izjavu od psihološkinje D. D. i nakon toga uputila pismeno obaveštenje majci podnositeljki prijave, ali i da nije preduzela sve aktivnosti koje su predviđene odredbama člana 79. stava 5.

3.12.      Zadatak Poverenika je da utvrdi da li je ovakvim postupanjem, konkretno propuštanjem da postupi, direktorka diskriminisala podnositeljku pritužbe na osnovu njenog imovnog stanja i bračnog i porodičnog statusa, kako je navedeno u pritužbi ili nekog drugog ličnog svojstva. Naime, akt diskriminacije predstavlja neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje prema licu na osnovu njegovog ličnog svojstva. Dakle, da bi postojao akt diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, potrebno je da je konkretan akt zasnovan na ličnim svojstvima, odnosno da postoji uzročno-posledična veza između ličnog svojstva i učinjenog akta. Podnositeljka pritužbe nije dostavila dokaze koji bi učinili verovatnim postojanje uzročno-posledične veze između propuštanja direktorke da postupi u skladu sa zakonom povodom njene prijave i bilo kog ličnog svojstva podnositeljke pritužbe ili njene dece. U skladu sa tim, Poverenik konstatuje da konkretno propuštanje direktorke da postupi u skladu sa zakonom ne predstavlja akt diskriminacije, već povredu nekog drugog prava koja nije u nadležnosti Poverenika. Takođe, uvidom u dostavljene priloge utvrđeno je da je prosvetna inspekcija konstatovala povredu zakona u ovom slučaju i dala školi preporuke za dalje postupanje.

3.13.      Povodom navoda pritužbe da je direktorka 8. novembra 2019. godine sazvala konferenciju slučaja kako bi joj „oduzeli decu“ i da, pošto nije uspela u toj nameri, u 2019. godini „počinju prijavljivanje policiji i centru za socijalni rad samo moje dece kao nasilnika“ sa namerom da dokažu da ona nije dobra majka. Poverenik je analizirao navode izjašnjenja i priloge uz izjašnjenje povodom ovih navoda pritužbe i zaključio da je direktorka dostavila dokaze kojim je osporila navode pritužbe. Direktorka škole je dokazala da je sastanak koji je održan 8. novembra 2018. godine na kojem su prisustvovali predstavnici Centra za socijalni rad Ada, Policijske stanice u Adi i Doma zdravlja u Adi, imao za cilj pružanja stručne podrške školi i porodici A. u prevazilaženju poteškoća sa kojima se susreću škola i majka u vezi sa obrazovovanjem i vaspitanjem učenika B. A. i V. A. S obzirom na ovlašćenja škole da svoje aktivnosti preduzima samo u okviru obrazovno-vaspitnog rada u školi, neophodna je saradnja i drugih sistema (socijalne i zdravstvene zaštite, pre svega) koji su nadležni da pruže podršku deci i porodici. Takođe, škola ima i zakonsku obavezu da se obrati drugim institucijama čija je stručna podrška neophodna za postizanje rezultata i ostvarivanje najboljeg interesa deteta. Podrška u vršenju roditeljskog prava je jedan od načina za pružanje potrebne pomoći u obrazovno – vaspitnom radu sa decom, zbog čega se postupanje škole, odnosno direktorke u konkretnom slučaju ne može smatrati aktom diskriminacije, već ispunjenje zakonske obaveze uspostavljanja saradnje sa drugim sistemima radi pružanja podrške učenicima.

3.14.      U obaveštenju prosvetne inspekcije broj 614-16/2019-4 od 26. juna 2019. godine kojim je podnositeljka pritužbe obaveštena o sprovedenom inspekcijskom nadzoru škole, navedeno je da je prosvetna inspektorka utvrdila da su „kazne dobijali i drugi učenici u zavisnosti od stepena krivice“. U zapisniku sa konsultativnog sastanka održanog 15. januara 2020. godine u Centru za socijalni rad Ada, zabeleženo je da je psihološkinja škole D. D. izjavila da su od ukupno 37 slučajeva nasilja u školi u 14 učestvovali B. A. i V. A. iz čega se može zaključiti da su postupci u slučaju vršnjačkog nasilja vođeni i kada su učesnici bili i drugi učenici, odnosno da lično svojstvo podnositeljke pritužbe i njenih sinova nije u uzročno-posledičnoj vezi sa postupanjem škole.

3.15.      Poverenik je analiziro i navode iz dopune pritužbe od 17. februara 2020. godine u kojoj je podnositeljka pritužbe ukazala na navodne nepravilnosti u toku vođenja dva vaspitno-disciplinska postupka protiv njenih sinova.

Poverenik nije analizirao da li je u toku vođenja vaspitno-disciplinskih postupaka došlo do povrede propisa kojim se reguliše vođenje vaspitno-disciplinskog postupka, kao što su rokovi za donošenje odluke i način utvrđivanja činjeničnog stanja. Nadležnost Poverenika je da utvrdi da li u događajima koji su navedeni u dopuni pritužbe postoji akt diskriminacije, zbog čega je predmet analiza bilo postojanje neopravdanog pravljenja razlike ili stavljanje u nejednak položaj A. A. i njenih sinova na osnovu imovnog stanja i porodičnog statusa ili nekog drugog ličnog svojstva. Na osnovu analize navoda dopune pritužbe i dostavljenih priloga, može se zaključiti da podnositeljka pritužbe nije učinila verovatnim da je postupanje direktorke škole povodom događaja u kojima su učestvovali njeni sinovi 10. decembra 2019. godine i 28. januara 2020. godine, odnosno u toku vaspitno-disciplinskih postupaka povodom ovih događaja, u uzročno-posledičnoj vezi sa bilo kojim ličnim svojstvom podnositeljke pritužbe i njenih sinova. Nepostojanje uzročno posledične veze između postupanja direktorke škole i ličnog svojstva podnositeljke pritužbe i njenih sinova, ne znači da ne postoji eventalna povreda nekog drugog prava, već da ta eventualna povreda prava nije u nadležnosti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

3.16.      U rešenju OŠ „Čeh Karolj“ Ada broj 525-1/2019 od 29. novembra 2019. godine, između ostalog, navedeno je da je u toku trajanja vaspitno disciplinskog postupka sa učenikom V. A, uz učešće roditelja, pojačan vaspitni rad aktivnostima: u okviru odeljenske zajednice na osnovu sačinjenog akcionog plana sa ciljem smanjenja nivoa nasilja unutar odeljenja, a uz realizaciju odeljenske starešine kroz radionice na časovima odeljenske zajednice, daljim stručnim radom odeljenske starešine koji je uključivao učenike u vannastavne aktivnosti, školske manifestacije, priredbe kroz učešće u školskom horu. Navedeno je i da se sa učenikom B. A. posebno radilo na izgrađivanju pozitivnih stavova u međuljudskim odnosima. Pedagog i psiholog su kroz izrađeni akcioni plan radili sa učenikom sa ciljem da se smanji učestalost i nivo nasilničkog ponašanja. Plan je izrađen na duži period odnosno do kraja prvog polugodišta i učenik nedeljno dolazi na individualno savetovanje, gde su aktivnosti usmerene na izgrađivanje pozitivnih stavova u međuljudskim odnosima (drugarstvo, saradnja, tolerancija…) i prema školi, školskom radu (metoda učenja, domaći rad…). Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja nedeljno je radio sa učenikom planski i prilikom incidentnih situacija.

3.17.      Posebno su analizirani navodi pritužbe da je psihološkinja „davala prednost“ deci iz imućnijih porodica. U pritužbi je navedeno da „prilikom prijavljivanja situacija gde je B. A. bio napadnut (…) je prvenstvo davala drugoj deci“ i da je u vaspitno-disciplinskim postupcim protiv B. A. data prednost deci iz imućnijih porodica. Analizom navoda izjašnjenja i dostavljenih priloga može se zaključiti da imovno stanje i porodični status učenika B. A. nisu uticali na postupanje stručne službe škole i same psihološkinje. Naime, iz dostavljenih priloga se utvrđuje da je škola preduzela niz mera i aktivnosti u pružanju podrške učeniku V. A. radi prevazilaženja poteškoća u učenju, kao i u ponašanju. Za učenika B. A. je od trećeg razreda određen pojačan vaspitni rad (rešenje OŠ „Čeh Karolj“ Ada broj 160-2/2018 od 5. februara 2018. godine) za čije obavljanje su određene …, odeljenska starešina, …, pedagoškinja škole, D. D, psihološkinja škole, kao i Centar za socijalni rad Ada uz učešće roditelja A. A. Dalje su dostavljeni dokazi o izrađenom Akcionom planu prevencije za odeljene 5a koje pohađa učenik B. A. na osnovu predloženih mera prosvetne savetnice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u koji su uključeni svi nastavnici koji predaju odeljenju, Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, stručni saradnici, kao i savetodavno telo. Takođe, dostavljeni su i dokazi koji potkrepljuju navode škole da je u obrazovno-vaspitnom radu sa B. A. i njegovim bratom blizancem zatražila pomoć i saradnju sa drugim institucijama koje su po zakonu dužne da pružaju pomoć i podršku deci i porodici (Centar za socijalni rad Ada, Dom zdravlja Ada i Policijska stanica Ada). Takođe je analizom priloženih rešenja o sprovedenim vaspitno-disciplinskim postupcima, utvrđeno da je u svakom postupku uzimana izjava učenika L. M, kao i da su vaspitno-disciplinski postupci vođeni i prema drugim učenicima kojima su, takođe izricane različite vaspitne mere zavisno od okolnosti konkretnog slučaja, odnosno nivoa i učestalosti nasilja kao i ranijeg ponašanja učenika.

3.18.      Poverenik je posebno analizirao navode pritužbe da su sinovi podnositeljke pritužbe diskriminisani na osnovu imovnog stanja, kao ličnog svojstva, kada im je pred drugim učenicima ukazano da su korisnici usluge socijalne zaštitite, odnosno narodne kuhinje. Na osnovu navoda iz pritužbe i izjašnjenja, kao i dostavljenih priloga i izjava svedoka, ne može se utvrditi šta je tačno tom prilikom izgovoreno, međutim izjave svedoka su saglasne oko opisa šta se dogodilo. S obzirom na okolnosti slučaja i utvrđenog činjeničnog stanja, nesporno je da se događaj odigrao 22. novembra 2019. godine u učionici u kojoj su bili prisutni B. A. i B. M, G. G., …, … i učenici petog i sedmog razreda. Takođe je nesporno da su sinovi podnositeljke pritužbe bacili u kantu za smeće sendviče koje su dobili kao ručak u okviru pomoći socijalno ugroženim stanovnicima opštine Ada. Dalje je nesporno da je korpu za smeće sa bačenim sendvičima G. G. donela u učionicu i izvadila sendviče iz korpe zatraživši da ih učenici ponesu kući. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da situacija u kojoj su se tom prilikom našli maloletni sinovi podnositeljke pritužbe predstavlja uznemiravanje i ponižavajuće postupanje odnosno povredu dostojanstva učenika na osnovu njihovog ličnog svojstva. Iako je nesporno da su učenici svojim ponašanjem izazvali potrebu za pedagoškom reakcijom, reakcija na način na koji je pred drugim učenicima konkretnim radnjama ukazano na imovinsko stanje učenika, nije adekvatna za profesionalce u obrazovnoj ustanovi.

3.19.      S obzirom na sve navedeno, u toku postupka je utvrđeno da imovno stanje i porodični status podnositeljke pritužbe i njenih sinova nije uticao na postupanje OŠ „Čeh Karolj“ u Adi prilikom preduzimanja mera i aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako prilikom pružanja podrške u vaspitanju i obrazovanju učenicima B. A. i V. A., tako i u saradnji i komunikaciji sa podnositeljkom pritužbe u svojstvu majke učenika škole, odnosno da nije svojim postupanjem stavila u nepovoljniji položaj podnositeljku pritužbe A. A., majku učenika ove škole, na osnovu njenog imovnog stanja i bračnog i porodičnog statusa, niti na osnovu nekog drugog ličnog svojstva. Međutim, povodom slučaja nastalog u vezi bačene užine i ukazivanju pred drugom decom na činjenicu da su deca korisnici socijalne pomoći, Poverenik je utvrdio da su povređene odredbe člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

4.    MIŠLjENjE

 

U toku postupka po pritužbi A. A. iz A. utvrđeno je da imovno stanje i porodični status podnositeljke pritužbe i njenih sinova nisu uticali na postupanje OŠ „Čeh Karolj“ u Adi kako prilikom preduzimanja mera, aktivnosti, pružanja podrške u vaspitanju i obrazovanju učenicima B. A. i V. A, tako i u saradnji i komunikaciji sa podnositeljkom pritužbe u svojstvu majke učenika škole, odnosno da nije svojim postupanjem škola stavila u nepovoljniji položaj podnositeljku pritužbe na osnovu njenog imovnog stanja i bračnog i porodičnog statusa, dok je povodom slučaja nastalog u vezi bačene užine i ukazivanja pred drugim učenicima na činjenicu da su deca korisnici socijalne pomoći, utvrđeno da su povređene odredbe člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije.

 

5.    PREPORUKA

 

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, na osnovu člana 33. stava 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, preporučuje OŠ „Čeh Karolj“ u Adi da:

5.1. Uputi pisano izvinjenje učinicima B. A. i V. A. povodom događaja od 22. novembra 2019.  godine.

5.2. Organizuje obuku za sve zaposlene u školi na temu zabrane diskriminacije i zaštite od diskriminacije.

5.3. Ubuduće prilikom vršenja poslova iz svoje delatnosti ne krše odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i antidiskiminacione propise.

 

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata. Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko OŠ „Čeh Karolj“ u Adi ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] „Službeni glasnik RS”, broj 18/16 i 95/2018 – autentično tumačenje

[3] član 1. stav 2.

[4] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06, član 21

[5] „Službeni glasnik RS“, broj 30/2010

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon29-20 Pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu imovnog stanja Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top