29-20 Притужба АА против ББ због дискриминације на основу имовног стања

бр. 07-00-20/2020-02  датум: 25. 3. 2021.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом три притужбе коју је поднела А. А. из А, у своје име и име својих малолетних синова Б.А. и В.А., против ОШ „Чех Карољ“ у Ади, директорке и психолошкиње школе, због дискриминације на основу имовног стања и брачног и породичног статуса. У притужбама је, између осталог, наведено да су директорка и психолошкиња школе омаловажавале подноситељку притужбе и њену децу која су ученици школе, да су је гледале са висине и да јој је директорка „усмено дала на знање да нема родитељске способности, да не води бригу о својој деци“, да су у различитим поступцима школе давале предност деци имућнијих родитеља у односи на њене синове. У изјашњењу директорке и психолошкиње школе је наведено да поричу наводе притужбе, да школа остварује сарадњу са подноситељком притужбе, да је школа остварила сарадњу са Центром за социјални рад поводом пружања подршке ученицима и њиховој породици, као и да се школа поводом потребе пружања подршке деци подноситељке притужбе обраћала и надлежној школској управи и просветном саветнику. У току поступка је утврђено да подноситељка притужбе није доставила доказе којима би учинила вероватним наводе притужбе о давању предности деци имућнијих родитеља, као и да је школа доставила доказе којим је поткрепила наводе да поступање школе није узроковано неким личним својством подноситељке притужбе и њене деце. Даље је у поступку утврђено да поступање поводом бацања ужине ученика Б. А. и В. А. у ђубре 22. новембра 2019. године, представља понижавајуће поступање које је повредило достојанство ученика Б. А. и В. А. и створило понижавајуће и увредљиво окружење за њих. Због свега наведеног, Повереник за заштиту равноправности је дао мишљење да је у току поступка по притужби А. А. из А. утврђено да имовно стање и породични статус подноситељке притужбе и њених синова нису утицали на поступање ОШ „Чех Карољ“ у Ади како приликом предузимања мера, активности, пружања подршке у васпитању и образовању ученицима Б. А. и Б. М, тако и у сарадњи и комуникацији са подноситељком притужбе у својству мајке ученика школе, односно да није својим поступањем школа ставила у неповољнији положај подноситељку притужбе на основу њеног имовног стања и брачног и породичног статуса, док је поводом случаја насталог у вези бачене ужине и указивања пред другим ученицима на чињеницу да су деца корисници социјалне помоћи, утврђено да су повређене одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације. Повереник је ОШ „Чех Карољ“ у Ади дао препоруку да упути писано извињење учиницима Б. А. и В. А. поводом догађаја од 22. новембра 2019.  године, да за све запослене у школи организује обуку на тему забране дискриминације и заштите од дискриминације, као и да убудуће приликом вршења послова из своје делатности не крше одредбе Закона о забрани дискриминације и антидискиминационе прописе. 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности обратила се А. А. из А. са три притужбе против ОШ „Чех Карољ“ Ада, директорке Г. Г. и психолошкиње Д. Д, у своје и у име својих малолетних синова Б. А. и Б. А, због дискриминације на основу имовног стања и брачног и породичног статуса.
  • У притужбама је, између осталог, наведено:
 • да је директорка више пута подноситељки притужбе усмено дала на знање да нема родитељске способности, да не води бригу о својој деци и да „пошто сам социјални случај да ће она лично преко социјалне установе тражити да моја деца примају један оброк“;
 • да ју је „при сваком контакту гледала са висине“ и често омаловажавала подноситељку притужбе и њену децу која су ученици 5а одељења;
 • да се у фебруару 2018. године обратила директорки са захтевом за заштиту од дискриминаторног понашања школске психолошкиње и тадашње учитељице своје деце и да директорка није поступила у складу са законом;
 • да је 8. новембра 2018. године директорка сазвала конференцију случаја са центром за социјални рад са захтевом да се деца подноситељке притужбе ставе у домски смештај;
 • „пошто нису наишли на сарадњу осталих институција“ у 2019. години „почињу пријављивање полицији и центру за социјални рад само моје деце као насилника“ и тако докажу да подноситељка притужбе не води бригу и да деца „насилници“ треба да буду „одстрањени од мајке“.
 • да је психолошкиња малолетног Б. А. називала лажовом, манипулатором, заосталим у развоју и убеђивала га да је он изазивач сукоба са другом децом. Да приликом пријављивања ситуација где је Б. А. био нападнут није реаговала, већ је првенство давала другој деци. Ако је дошло до сукоба са децом из имућнијих породица, само би Б. А. био кажњаван и етикетиран као насилник.
 • да је школска психолошкиња у Тиму за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања због чега су покренути васпитно-дисциплински поступци против Б. А. у којима је дата предност деци из имућнијих породица.
 • да је малолетни В. А. дискриминисан јер је „социјални случај“; да је увек давана предност имућнијим особама, да је директорка рекла да је она омогућила ужину Б. А, јер је из сиромашне породице, као и да за разлику од њега она има пара и шта да једе;
 • да је 22. новембра 2019. године пред почетак шестог часа који су имали у учионици 212 у школској згради, директорка донела канту за смеће и повећаним тоном наредила В. А. да из смећа извади своју ужину коју је бацио. Пошто је В. А. одбио „наређење она вади и пружа Б. да једе. Када је дете захвалило директору, али да њему не треба и да слободно поједе она“, директорка је рекла да она кући има шта да поједе за разлику од њега.
 • да је догађају присуствовала Н. Н, разредна старешина 5а одељења, пети разред и 7а разред, као и да је 25. новембра 2019. године директорка „од родитеља тражи да отпише у Центру за социјални рад ужину коју је примао В. А.“.
  • У прилогу притужби и допуна притужби достављен је велики број документа.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење директорке ОШ „Чех Карољ“ у Ади Г. Г., психолошкиње Д. Д. и сведока.
  • У изјашњењу директорке школе, између осталог, наведено је:
 • да се сарадња са мајком А. А., мајком Б. А. и В. А. ученицима ОШ „Чех Карољ“ Ада, заснива на Закону о основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: ЗОСОВ);
 • да су Б. А. и В. А. ученици школе од првог разреда, сада су у одељењу 5а, као и да им је образовање и васпитање обезбеђено у складу са општим принципима образовања и васпитања прописаним чланом 7. ЗОСОВ-а;
 • да се посебна пажња у школи посвећује сарадњи са породицом, укључивањем родитеља односно другог законског заступника ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, локалном заједницом и широм друштвеном средином и да су у школи уважена права детета и ученика према члану 79. ЗОСОВ-а;
 • све наведено се остварује кроз сарадњу са родитељима, преко учитеља, наставника, разредне старешине, стручних сарадника, радника школе као и са руководством школе- заменика директора и директора. Сви родитељи су уважени и сарађује се са њима у оквиру заједничког рада;
 • да се сарадња са мајком А. А. остварила преко: родитељских састанака (докази су записи у Дневнику рада у току школовања деце), пријема родитеља и разговор са учитељем/разредним старешином, наставником, стручним сарадницима и директором; отворени дане школе (родитељи имају могућност да присуствују на часовима и активностима сваког месеца један дан у току школске године); сарадње са Тимом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације више пута годишње по потреби и позиву;
 • школа је остварила сарадњу са Центром за социјални рад поводом пружања подршке ученицима Б. А. и В. А. и мајци А. А.:
 • новембра 2017. године школа се обратила за помоћ Центру за социјални рад Ада, тражећи подршку у раду са породицом;
 • новембра 2018. године је одржана консултативна седница на којој је школа тражила помоћ, између осталог и Центра за социјални рад, да би постигли бољи резултат. Затражено је од Полицијске станице, Дома здравља и Центра за социјални рад да уложе напоре у раду са породицом, у најбољем интересу деце. Постигнуто је да ученици добију бесплатан ручак у оквиру Народне кухиње, јер су они сами изјавили да су гладни. Мајка није дозволила да близанци остају у школи док чекају ручак, под надзором задужених наставника и стручних сарадника, због чега је решено да добију готов ручак (конзервисана храна) коју су носили кући. И ове године је школа обезбедила да близанци добију ужину.
 • друга консултативна седница одржана је 18. октобра 2019. године и сазвана је због учесталих агресивних догађаја у којима су активно учествовали Б. А. и В. А. Поред скоро свакодневних догађаја у школи, полицијској станици су пријављени и неки догађаји који су се десили ван школе (туче, вербални видови насиља, електронско насиље). Центар за социјални рад је након консултативне седнице израдио план услуга породици.
 • јануара 2020. године одржана је консултативна седница у Центру за социјални рад општине Ада;
 • јануара 2020. године су са представницима Центра за социјални рад усаглашени и израђени планови активности и задатака сарадње са породицом А.;
 • школа се обраћала и надлежној школској управи и просветном саветнику ради стручне помоћи у обезбеђивању заштите ученика од дискриминације и насиља:
 • новембра 2019. године у телефонском разгору са саветницом директорка је тражила помоћ у раду са Б. А. и В. А. и мајком А. А.;
 • новембра 2019. године су саветнице извршиле ванредни стручно-педагошки надзор у школи (записник бр. 902-424-614-85/2019-15 од 10. децембра 2019. године);
 • новембра 2019. године одржан је саветодавни рад у виду радионице са спољашњом сарадницом МПНТР …. за наставнике који предају у одељењу 5а, као и за остале наставнике, учитеље, стручне сараднике школе.
 • да пориче све наводе притужбе да је усмено дала на знање да подноситељка притужбе нема родитељске способности, да не води бригу деци и да је социјални случај и да ће лично преко социјалне службе тражити да деца примају један оброк, да је при сваком контакту гледа са висине и често омаловажава њу и децу.
 • да је увек у на првом месту најбољи интерес и добробит деце, добар однос са родитељем служи овоме;
 • да је оброк за ученике Б. А. и В. А. затражила ванредно, на консултативној седници 8. новембра 2018. године на основу изјава ученика Б. А. и В. А. и разредне старешине;
 • да није сазивала конференцију случаја да се деца подноситељке притужбе ставе у смештај;
 • да кроз рад са родитељима и децом, као и са трећим лицима, уважава личност, даје поштовање, држи се закона. У раду са мајком А. А. школа је уложила пуно труда, мада се тешко напредује уз сталне пријаве и жалбе мајке.
  • У допуни изјашњења директорке школе број 232-1/2020 од 28. фебруара 2020. године, између осталог, наведено је:
 • да на наводе притужбе да ученик В. А. 10. децембра 2019. године усмено пријављује … (мајку ученика …) за претње у школском дворишту, одговара да је ову оптужбу В. А. изнео и на главној расправи у васпитно-дисциплинском поступку 27. децембра 2019. године. Ученик је у поступку изјавио „Рано ујутро у седам сати, … ме је ударила у главу. (…) Неке среде пре неколико недеља … ми је претила и рекла ми ако још једном дотакнем … да ће нас обесити на дрво и да ће нам исчупати уши. И рекла је да ће наша мама отићи у затвор а ми у дом.“. Пошто је … била присутна на расправи, одмах се изјаснила поводом ове оптужбе и негерила је. За наведене догађаје које је изнео ученик В. А. нема сведока.
 • оптужбе изнете на рачун Д. Д. нису потврђене од присутних сведока са саслушања, 12. децембра 2019. године, а поводом ових навода притужбе Д.Д. се већ изјаснила;
 • да је решење о обустави васпитно-дисциплинског поступка за случај који је покренут закључком број 536-1/2019 од 12. децембра 2019. године донет 10. јануара 2020. године под бројем 143-1/2020 у законском року (прилог 1);
 • да у прилогу доставља материјал о васпитно дисциплинском поступку против свих учесника , а који је у току: закључак о покретању васпитно-дисциплинског поступка број 177-1/2020 (прилог 2); решење број 224-1/2020 од 25. фебруара 2020. године (прилог 3); одлука о одређивању друштвено корисног, односно хуманитарног рада ученику Б. А. број 200-1/2020 од 12. фебруара 2020. године (прилог 4); одлука о одређивању друштвено корисног, односно хуманитарног рада ученику Д. Т. број 225-1/2020 од 25. фебруара 2020. године (прилог 5);
 • да доставља и доказе поводом захтева за заштиту од дискриминације родитеља А. А.: одговор директорке школе Школској управи Зрењанин, (…) по пријави А. А. број 504-1/2019 од 19. новембра 2019. године са свим прилозима који су саставни део одговора; записник о ванредном надзору у ОШ „Чех Карољ“ Ада број 902-424-614-95/2019-15 од 10. децембра 2019. године (прилог 7) и обавештење поступању по предложеним мерама број 194-1/2020 од 6. фебруара 2020. године (прилози 8, 8/1, 8/2 и 8/3).
  • У изјашњењу психолошкиње школе, између осталог, наведено је:
 • да је ово четврта пријаве А. А. против ње: први пут је пријавила директорки школе због дискриминације, после тога општинском просветном инспектору и Школској управи Зрењанин. Оба пута је извршен ванредни инспекцијски надзор, инспектори су прегледали сву документацију везану за ученика В. А., саслушали више радника школе, њу и директорку. Ни у једном извештају није био оспорен њен стручни рад. Једина препорука која се односила на њу (психолошкињу) је да учествује у медијацији са А. А., што је и урађено.
 • да Б. А. и В. А. познаје од првог разреда основне школе, а са мајком је сарађивала и раније у вези образовања старијег сина; да су Б. А. и В. А. долазили код ње сваке школске године више пута и били су укључени у разноврсне активности;
 • да она крајње стручно третира децу која долазе код ње, да их тестира са верификованим тестовима, води разговоре у пријатној атмосфери, прилагођено узрасним карактеристикама ученика, без конфликта или подизања тона. Исто поступа и према родитељима и не долази у конфликт са њима и нема предрасуде ни према једној особи. Труди се да оствари висок ниво компетенције и толеранције у свом раду, као и да њен рад буде професионалан, објективан и одговоран према странкама. На првом месту јој је интерес деце, као и да им помогне у развоју и напредовању у школи.
 • апсолутно пориче наводе притужбе да је Б. А. назвала „лажовом, манипулатором и заосталим у развоју и убеђивала да је он изазивач сукоба“. Због своје стручности и због личног убеђења овакве и сличне речи, појмове и етикетирања не користи.
 • поводом навода да врши дискриминацију на основу имовног стања и породичног статуса, наводи да то није тачно, не само у конкретном случају него у целокупном раду. Никада није правила разлику међу ученицима ни по којој основи, интерес деце је увек на првом месту. Стручно и објективно испитујемо сву децу која су учесници или сведоци неког насилничког чина. Испитивање никада не ради сама већ то врши Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, где има више чланова.
 • да је ове школске године било пријављено до сада 42 случаја насиља. Процесуирани су на разне начине, зависно од нивоа, учесталости, узраста ученика и то: Тим је саслушао ученике у присуству родитеља у 19 случајева; МУП Ада је водио процес у шест случајева; чланови тима су водили разговор са одељенским старешином, ученицима индивидуално или групно у 12 случајева, покренут је дисциплински поступак у четири случаја, јер је ниво насиља био 3. нивоа – туча, која је пријављена и одговарајућим институцијама. У три случаја је била одржана консултативна седница са локалним установама (ЦСР, ДЗ, МУП Ада и школа).
 • да се документација из Полицијске станице Ада коју је мајка приложила уз притужбу односи на четири одвојена случаја насиља а сваки документ носи исти датум – 28. новембар 2019. године. Да су ови случајеви обрађени на дисциплинском поступку школе и да су записници са два достављени Поверенику.
 • да није тачно да је поводом догађаја од 12. децембра 2019. године дата предност ученику Д. Ћ. како је наведено у притужби. Тог дана је Б. А. у присуству мајке испитао Тим за заштиту ученика, без присуства Д. Ћ. и Б. А. је испричао цели ток догађаја. Касније је вођен дисциплински поступак што се може видети из записника који је приложила мајка.
  • У изјашњењу директорке школе број 222-1/2020 од 24. фебруара 2020. године, између осталог, наведено је:
 • да као доказ појачаног васпитног рада са Б. А. доставља документацију о појачаном васпитном раду са Б. А. од трећег разреда и Акциони план превенције за одељење које похађа Б. А. (5а) за прво и друго полугодиште;
 • као доказе о успостављању сарадње са установама социјалне заштите ради пружања адекватне подршке малолетном Л. М и његовој породици доставља:
 • допис Центру за социјални рад Ада са извештаје учитељице … од 11. новембра 2017. године којим се школа обраћа за помоћ центру за социјални рад тражећи подршку у раду са породицом (прилог 3);
 • службена белешка од 7. децембра 2017. године о договору са водитељем случаја … из Центра за социјални рад Ада (прилог 4);
 • хронолошки преглед сарадње са институцијама од 31. октобра 2018. године (прилог 5);
 • доказ о одржаној консултативној седници 8. новембра 2018. године на којој је школа тражила помоћ између осталог и од Центра за социјални рад да би постигли боље резултате у сарадњи са породицом А. (прилог 6);
 • допис школе Центру за социјални рад од 1. фебруара 2019. године (прилог 7);
 • допис школе од 8. октобра 2019. године за даљу сарадњу са институцијама (МУП и ЦСР) (прилог 8);
 • друга консултативна седница 18. октобра 2019. године због учесталих догађаја у којима су активно учествовали Б. А. и В. А. Поред скоро свакодневних догађаја у школи, полицијској станици су пријављени и неки догађаји који су се десили ван школе (туче, вербални видови насиља, електронско насиље) (прилог 9);
 • консултативна седница одржана 15. јануара 2020. у Центру за социјални рад Ада ради усаглашавања активности појединих институција у раду са породицом (прилог 10);
 • јануара 2020. године школа и представници Центра за социјални рад су усагласили и израдили план активности и задатака сарадње у нади што успешније сарадње са породицом А. (прилог 11);
 • поводом навода притужбе о дисциплинским поступцима прилаже материјал за три окончана од четири покренута дисциплинска поступка (прилози 12, 13 и 14);
 • активности које је школа, односно стручна служба предузела ради остваривања сарадње са А. А.: Тим за заштиту ученика о насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације обавио је консултације и саветодавне разговоре са мајком Б. А. и В. А. у школској 2019/2020. години (12, 23, 26. и 27. септембра 2019. године, 10, 11, 15, 17, 21. и 28. октобра 2019. године, 1. и 21. новембра 2019. године, 10. децембра 2019. године и 28. јануара 2020. године), у школској 2018/2019. години (6. септембра 2018. године, 29. и 31. октобра 2018. године); у школској 2017/2018. години (7, 10, 18, 23. и 28. новембра 2017. године, 25. и 29. јануара 2018. године и 15. марта 2018. године); у школској 2016/2017. години (20. јануара 2017. године) и у школској 2015/2016. години више пута је консултовала психолога са родитељем због кашњења деце из школе и напредовања у школском раду.
 • да не дискриминише никог ни по ком основу, да не даје „предност“ имућним особама; да није рекла В. А. да им је омогућена ужина јер су из сиромашне породице и да за разлику од њега она има пара и шта да једе;
 • да није повишеним тоном наредила В. А. да из смећа извади ужину; да је она извадила ужину и питала браћу зашто су бацили ужину и објаснила им да се храна не баца и ако неће да је поједу, нека је оставе у кухињи, или да је однесу кући;
 • да је упаковане сендвич кифле оставила на сто и рекла им да то однесу кући, као и да се В. А. није захвалио и да се непримерно понашао;
 • да није водила расправу са учеником да ли она има шта јести код куће, нити о томе да ли они имају шта јести код куће;
 • да је догађају присуствовала … (разредна старешина 5.а одељења), … (педагог школе) и више ученика 5. а и 7. а одељења;
 • да је 25. новембра 2020. године мајка била присутна у школи и да ју је директорка замолила да ако неће да Б. А. и В. А. добијају ужину, о томе треба да се она изјасни Центру за социјални рад.
  • У прилогу изјашњења достављен је велики број документа.
  • У изјави сведокиње … број 221-2/2020 од 24. фебруара 2020. године која је достављена Поверенику 26. фебруара 2020. године наведено је:
 • да даје изјаву о догађају који се догодио између директорке и ученика В. А. 22. новембра 2019. године пре почетка 6. часа у учионици 212, а поводом ужине Б. М;
 • да је била присутна, држала је час музичке културе, када су директорка и педагогица дошле у учионицу и донеле две запаковане ужине, бачене у корпу за отпатке. Те ужине добијају деца бесплатно из Народне кухиње општине Ада. Из разговора се испоставило да су те ужине бацили ученици браћа В. А. и Б. А. На питање директорке зашто су то урадили, В. А. је дрско одговорио: „То говно ви поједите!“. На шта је директорка културно објаснила да је то бесплатна ужина за њих и ако не желе да је поједу нека оставе у кухињи школе или је однесу кући. В. А. је на то одговорио да ни мама неће то да једе и да би она исто бацила. Директорка је потом ставила ужине на сто и замолила их да исте однесу кући. В. А. је све време био дрзак и безобразан.
  • У изјави В. А. која је достављена Поверенику 6. априла 2020. године наведено је:
 • да су он и брат 22. новембра 2019. године узели ручак „али било је нешто гадно па смо га бацили“;
 • да је директорка дошла на час код разредне, на којем су били и „седмаци и ми петаци“ и „драла се на нас да узмемо из канте тај ручак“. Даље је наведено да је он одбио да то уради, да је директорка извадила сендвиче из канте и рекла њему и брату да их поједу;
 • да је директорки рекао „Хвала, поједите Ви“ и „Ја имама кући шта да једем“. Даље је наведено да се директорка на то још више разљутила и рекла „како захваљујући само њој смо добијали ручак“, ставила сендвиче на сто и љутито изашла из учионице.
  • У изјави малолетног Б. А., брата В. А. која је достављена Поверенику 6. априла 2020. године наведено је:
 • да су он и брат 22. новембра 2019. године, када су видели шта има за ужину, „одма’ смо бацили“ и вратили се на час код разредне. Да је неколико минута касније дошла директорка, донела канту за смеће и „драла се на нас“;
 • да је директорка рекла да изваде сендвиче из канте, а да јој је В. А. рекао да он не чепрка по смеђу. Даље је наведено да је Б. А. жело да извади сендвич из канте за смеће јер је видео да се разредна ухватила за срце и да је знао да она болује од срца, а да није хтео да га „опет оптуже да јој је позлило због мене“. Наведено је да га је брат зауставио и да је директорка извадила сендвиче из канте за смеће и пружила их обојици.
 • да је Б. рекао директорки „Хвала, поједите Ви“ након чега се директорка разљутила и почела да говори како она има шта да једе за разлику од нас, како је она лично нама обезбедила овај ручак, „она обећава да више никада нећемо добити ручак“, после чега је две ужине ставила на сто и отишла.
 • да је следећег понедељка био са мамом у школи када је директорка рекла мами да „после састанка оде у социјално и откаже нам ужину. Мама се сложила са тим.“ Да је директорка питала маму да ли зна шта се догодило у петак, да је мама „рекла да су јој деца причала и да је упозната са догађајем и више о томе није причала“.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је јединствени поступак у складу са одредбама члана 95. Закона о општем управном поступку[2] и донео јединствено мишљење на основу све три притужбе.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Увидом у фотокопију Обавештења Просветне инспекције Општинске управе општине Ада број 614-16/2019-4 од 26. јуна 2019. године, утврђено је да је по представци А. А. од 22. маја 2019. године, просветна инспекторка Општинске управе општине Ада, …, 13. јуна 2019. године извршила ванредан теренски инспекцијски надзор у ОШ „Чех Карољ“ у Ади, да су узете писане изјаве запослених, као и да је извршен увид у евиденцију и документацију коју води установа. Даље је утврђено да је инспекторка прегледом документације Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања утврдила да Тим реагује на сваки вид насиља, злостављања и занемаривања и у свом раду примењује Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, као и да се на насиље реагује одмах. Даље је утврђено да је просветна инспекторка утврдила да директорка није поступила у складу са чланом 79. став 3. и 5. ЗОСОВ-а након писменог обраћања А. А. поводом наводног дискриминаторног поступања психолошкиње Д. Д. према ученику Б. А. Такође, инспекторка је утврдила и да Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања пре деловања није разврставао насиље, злостављање и занемаривање по облику и нивоу, да су казне добијали и други ученици у зависности од степена кривице, као и да је тражена помоћ од Центра за социјални рад, Полицијске станице Ада, Дома здравља у Ади у виду конференције случаја. Даље је утврђено да је инспекторка изрекла следеће мере и наложила директорки да: 1) предузме одговарајуће мере и обезбеди континуирано праћење понашања ученика В. А. и Б. А, континуирану примену како превентивних тако и интервентних активности предвиђених прописима, да обезбеди потпуну документацију и евиденцију, као и да предузме мере да се пронађе начин за побољшање сарадње са родитељем; 2) предузме одговарајуће мере и на почетку школске 2019/2020. године обезбеди да Тим за инклузивно образовање формирану документацију ИОП-а води на прописаним обрасцима и 3) образује Тим за пружање додатне подршке ученику Б. А. по предлогу Тима за инклузивно образовање.
 • Увидом у Записник Школске управе Зрењанин о ванредном надзору у ОШ „Чех Карољ“ у Ади бр. 902-424-614-95/2019-15 од 10. децембра 2019. године, утврђено је да је 11. новембра 2019. године извршен ванредни стручно-педагошки надзор у школи ради контроле поступања установе у вези са наводима родитеља А. А. и проверавање навода да се над њеном децом врши непедагошки однос и дискриминација. Даље је утврђено да је приликом ванредног надзора извршен увид у документацију школе и обављен разговор са запосленима, на основу чега је констатовано да је 21. октобра 2019. године просветна инспекторка обавила контролни инспекцијски надзор и утврдила да је школа у целости поступила по изреченим мерама за отклањање незаконитости и примену одговарајућих превентивних мера. Ванредни надзор је утврдио да се састајао Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и да постоји изјава Тима о континуираном праћењу понашања ученика В. А. и Б. А. и о примени превентивних и интервентних активности, као и да су реализоване радионице „Поштујемо правила“, „Моја осећања, бес и како са њима“, „Учимо о пријатељству“ и „Ми смо тим“. Такође, утврђено је да су школи предложене мере: 1) сачинити план медијације за ученика Л. М, родитеље ученика и чланове ИОП тима, директорку школе и школског психолога; 2) ревидирати план превенције за одељење 5а и укључити све наставнике који предају у овом одељењу у реализацију плана, као и сачинити нови план појачаног васпитног рада за ученика Б. А. уз учешће родитеља, медијатора и Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 3) континуирано спровођење активности целе школе и одељења 5а ради обезбеђивања подстицајног и безбедног окружења, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 4) у циљу оснаживања ученика наставити са спровођењем планираних активности из акционог плана и 5) у циљу оснаживања школе у процесу одговора на насиље сачинити план укључивања родитеља и Савета родитеља, Вршњачког тима и Ученичког парламента током другог полугодишта школске 2019/2020. године.
 • Увидом у Записник са консултативне седнице од 15. јануара 2020. године, утврђено је да су седници присуствовали директорка и психолошкиња школе, председница Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ученика, заменик директорке школе, одељенска старешина 5а, начелник Полицијске станице Ада, заменик командира ПС Ада, директорка Центра за социјални рад Ада, педијатар Дома здравља Ада, психолошкиња и водитељка случаја у ЦСР Ада и педагошкиња и водитељка случаја у ЦСР Ада. Даље је утврђено да је, између осталог, закључено да ће Центар убудуће да ради на оснаживању породице, да ће пратити породицу и вршити саветодавни рад са децом и мајком, као и да ће школа и Центар сачинити заједнички план, како би се усагласиле активности и задаци и постигао помак у понашању малолетника и мајке.
 • Увидом у документацију о појачаном васпитном раду са учеником Б. А. утврђено да су планиране одређене активности педагога са Б. А. у периоду од 17. октобра до 19. децембра 2019. године, као и у периоду од 15. јануара до 27. марта 2020. године. Даље је утврђено да је појачани васпитни рад са учеником Б. А. одређен и решењем 160-2/2018 од 5. фебруара 2018. године (ученик трећег разреда). Увидом у извештаје учитељице …, психолошкиње Д. Д. и педагошкиње …, утврђено је да су у фебруару 2018. године предузимане одређене активности са браћом В. А. и Б. А. ради појачаног васпитног рада.
 • Увидом у Акциони план индивидиалног рада са учеником Б. А. код психолога, утврђено је да је појачани васпитни рад изречен ученику 30. септембра 2019. године због сукоба ученика Б. А. и В. А. 26. септембра 2019. године; да је план индивидуалног рада спроведен у периоду од 17. октобра до 12. децембра 2019. године, као и да је 20. децембра 2019. године Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације извршио евалуацију појачаног васпитног рада и констатовао да пожељно даље наставити појачани васпитни рад.
 • Увидом у обавештење школе број 445-1/2019 од 30. септембра 2019. године, утврђено је да је ОШ „Чех Карољ“ Ада обавестила родитеља А. А. о наставку појачаног васпитног рада у школској 2019/2020. години са Б. А., учеником 5а одељења, са циљем дефинисања и пружања подршке у вези промене понашања.
 • Увидом у решење ОШ „Чех Карољ“ Ада број 512-1/2019 од 27. новембра 2019. године, утврђено је да је ученику Б. А. изречена васпитно-дисциплинска мера укор директора и смањена оцена из владања. Мера је изречена због утврђене одговорности за учињену повреду забране насиља, коју је извршио 28. октобра 2019. године тако што је у трпезарији централне школске зграде стегао рукама у пределу врата и оборио на под ученика А. Х. а затим га шутирао више пута у пределу леве стране трупа у лумбалном делу, чиме му је нанео лаку телесну повреду. У образложењу решења је, између осталог, наведено и да се приликом изрицања васпитно-дисциплинске мере имало у А. да је ученик Б. А. у школској 2019/2020. години, у више наврата понављао насилно понашање са првог и другог нивоа и да васпитни рад тј. појачани васпитни рад није био делотворан нити су тада изречене васпитне мере довеле до позитивних промена у његовом понашању.
 • Увидом у решење Школског одбоја ОШ „Чех Карољ“ Ада број 543-1/2019 од 18. децембра 2019. године, утврђено је да је као неоснована одбијена жалба број 530-1/2019 од 6. децембра 2019. године коју је поднела А. А. на решење директора број 512-1/2019 од 27. новембра 2019. године.
 • Увидом у решење ОШ „Чех Карољ“ Ада број 525-1/2019 од 29. новембра 2019. године, утврђено је да су ученици Б. А. и Д. Ћ. проглашени одговорним што су се 1. новембра 2019. године потукли у учионици централне школске зграде на тај начин што су један другог ударали у пределу рамена и стомака. Даље је утврђено да је ученику Б. А. изречена васпитно-дисциплинска мера укор наставничког већа и смањена оцена из владања, док је ученику Д. Ћ. изречена васпитно-дисциплинска мера укор директора и смањена оцена из владања. У образложењу решења наведено је да се приликом изрицања васпитно-дисциплинске мере укора наставничког већа ученику Б. А. имало у А. да је ученик у школској 2019/2020. години, у више наврата понављао насилно понашање са првог и другог нивоа, за које су поступну изрицане васпитне мере, односно недавно и са трећег нивоа, о чему је донето решење директорке број 512-1/2019 од 27. новембра 2019. године којим је изречена васпитно-дисциплинска мера укор директора, те да васпитни рад тј. појачани васпитни рад у претходном периоду није био у потпуности делотворан и изречене васпитне мере нису довеле до позитивних промена у његовом понашању. Даље, у образложењу решења је наведено да се приликом изрицања васпитно-дисциплинске мере укор директора ученику Д. Ћ имало у А. да ученик у школској 2019/2020. години није раније исказивао насилно понашање, као и то да су за повреду забране као васпитно-дисциплинске мере једино прописане укор директора или укор наставничког већа.
 • Увидом у решење Школског одбоја ОШ „Чех карољ“ Ада број 544-1/2019 од 18. децембра 2019. године, утврђено је да је као неоснована одбијена жалба број 537-1/2019 од 12. децембра 2019. године коју је поднела А. А. на решење директора број 525-1/2019 од 29. новембра 2019. године.
 • Увидом у допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 07-00-01065/2019-07 од 9. децембра 2019. године, утврђено је да је Министарство обавестило А. А. да је по пријему њеног дописа Министарство, Група за образовање мањина, социјалну инклузију и заштиту од насиља и дискриминације предузело активности у складу са својим надлежностима и приступила прикупљању релевантних података и њиховом анализирању. Даље је наведено да је анализом записника о ванредном инспекцијском надзору (број: 614-16/2019-03 од 24. јуна 2019. године) утврђено да су школи наложене мере за отклањање неправилности које је у обавези да спроведе и указано је да се свака образовно-васпитна установа мора придржавати процедура и одредби које су законом прописане. Даље је наведено да је извршен контролни инспекцијски надзор 14. октобра 2019. године (број записника 614-16/2019-6 од 21. октобра 2019. године), као и да је утврђено да је школа поступила по изреченим мерама и одговарајућим превентивним мерама одређеним записником број 614-16/2019-03 од 24. јуна 2019. године. Даље је наведено да је Школска управа Зрењанин извршила ванредни надзор 11. новембра 2019. године (записник број: 902-424-614-11/2019-15) ради контроле поступања установе у вези са наводима родитеља ученика Б. А. и В. А. поводом сумње да је дошло до дискриминације ученик, да је остварен увид у релевантну документацију школе и да су дате препоруке за даље поступање са посебним нагласком на израду плана медијације који ће реализовати школски педагог.
 • Увидом у решење директорке ОШ „Чех Карољ“ у Ади број 224-1/2020 од 25. фебруара 2020. године, утврђено је да су ученици Б. А. и Д. Т. одговорни што су се 28. јануара 2020. године потукли у ходнику централне зграде школе и ученику Б. А. је изречена васпитно-дисциплинска мера премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештење родитеља и смањена му је оцена из владања. Ученику А. Т. изречена је васпитно-дисциплинска мера укор директора и смањена му је оцена из владања. Ученик В. А. ослобођен је одговорности за повреду забране насиља из члана 111. и 112. Закона о основама система образовања и васпитања, због постојања разлога који искључују постојање повреде забране и због недостатка доказа.
 • Увидом у одлуку директорке ОШ „Чех Карољ“ у Ади број 200-1/2020 од 12. фебруара 2020. године, утврђено је да је ученику Б. А. одређена обавеза обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада на начин што ће три пута недељно по 15 минута, у периоду од две недеље, а по утврђеном распореду помагати дежурним наставницима на другом спрату школе.
 • Увидом у достављене прилоге уз изјашњење директорке школе, утврђено је да су се школа и стручна служба више пута обраћали Центру за социјални рад Ада ради сарадње поводом понашања малолетних Б. А. и В. А. и сарадње са њиховом мајком, као и да школа има активну сарадњу са Центром за социјални рад Ада поводом ученика В. А. и Б. А. Утврђено је да се школа први пут обратила центру за социјални рад 10. новембра 2017. године дописом број 485-1/2017, као и да је одржано неколико консултативних седница ради сарадње школе и више институција (ЦСР, МУП и Дом здравља) поводом понашања ових ученика и сарадње са њиховом мајком: 7. децембра године, 8. новембра 2018. године, 18. октобра 2019. године и 15. јануара 2020. године. Такође, 20. јануара 2020. године одржан је радни састанак представника школе и Центра за социјални рад Ада ради израде заједничког плана активности пружања подршке ученицима и мајци, односно породици А.
 • У службеној белешци број 508-1/2019 од 23. новембра 2019. године наведено је да је сачињена у присуству: Г. Г., директорке; …., педагогице, …, разредне старешине, и запослених … и … Наведено је да су Б. А. и В. А. у трпезарији Централне школске зграде преузели и у корпу за смеће бацили упаковане, неотворене сендвиче које су бесплатно добили за ручак из пројекта „Исхрана за социјално угрожене становнике општине Ада“. Даље је наведено да је директорка узела корпу за смеће са сендвичима и са педагогицом школе … отишла у разред где су се Б. А. и В. А. „неваспитано, недолично понашали према директору, педагогу и разредној старешини …“. Даље је наведено да је директорка дала сендвиче ученицима да их однесу кући и да је В. А. одговорио „То треба да једете Ви, ми имамо шта јести. То ми бацамо, исто ће са сендвичима радити и мама кући!“. Службену белешку је сачинила и потписала директорка школе Г. Г.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности је приликом одлучивања у овом предмету имао у А. наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, изјаве сведока, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

 

Правни оквир  

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[3] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[4] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.
 • Закон о забрани дискриминације дефинише дискриминацију као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбом члана 12. Закона о забрани дискриминације забрањено је узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.
 • Одредбама члана 110. Закона о основама система образовања и васпитања прописано је да су у установи забрањене дискриминација и дискриминаторно поступање, којима се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
 • Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и заменаривање[5], који је био на снази до 3. јула 2019. године, прописано је да је установа дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трепи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или се припрема. Даље је прописано да Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања одрђује директор установе из реда запослених (наставник, васпитач, стручни сарадник, секретар и др.). Број и састав чланова тима за заштиту зависи од специфичности установе (врста и величина установе, организација рада, издвојена одељења, присуство деце и ученика из мањинских и маргинализованих група и др.). Директор одређује, психолога, педагога или, изузетно, другог запосленог – члана тима за заштиту, као одговорног за вођење и чување документације о свим ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања у којима тима за заштит учествује. Установа може да укључи у тим за заштиту представнике родитеља и локалне заједнице, ученичког парламента и по потреби одговарајуће стручњаке (социјални радник, специјални педагог, лекар, представник полиције и др.).

 

Анализа навода из притужбе и изјашњења и прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду садржине све три притужбе, као и надлежност Повереника за заштиту равноправности, у конкретном случају потребно је испитати да ли су ОШ „Чех Карољ“ у Ади, директорка Г. Г. и психолошкиња Д. Д., својим поступањем или пропуштањем да поступе, дискриминисали А. А. и њене малолетне синове Б. А. и В. А, на основу имовног стања и брачног и породичног статуса.
 • Повереник је анализирао наводе притужбе да је директорка „више пута подноситељки притужбе усмено дала на знање да нема родитељске способности, да не води бригу о својој деци и да „пошто сам социјални случај да ће она лично преко социјалне установе тражити да моја деца примају један оброк“, да ју је „при сваком контакту гледала са висине“ и често омаловажавала подноситељку притужбе и њену децу. Подноситељка притужбе није доставила доказе којима би учинила вероватим наводе да је њу и њену децу директорка омаловажавали и гледала са висине, као и да јој је „усмено дала на знање“ да нема родитељске способности. Директорка је у свом изјашњењу оспорила ове наводе истичући да у раду са родитељима и децом уважава њихове личности и односи се са поштовањем, као и да су јој у раду на првом месту интерес и добробит деце, због чега је потребан добар однос са родитељима. С обзиром да су наводи притужбе и изјашњења у супротности у овом делу, као и да подноситељка притужбе није доставила доказе којим поткрепљује своје наводе, Повереник у недостатку доказа не може да утврди шта је тачно изговорено спорном приликом, односно да ли се директорка према подноситељки притубе и њеној деци односила са омаловажавањем.
 • Исто се односи и на наводе подноситељке притужбе да је психолошкиња називала ученика Б. А. „лажовом, манипулатором, заосталим у развоју и убеђивала га да је он изазивач сукоба са другом децом“. Уз притужбу нису достављени доказе који поткрепљују ове наводе, док је психолошкиња школе у свом изјашњењу негирала ове наводе притужбе и навела да због своје стручности и због личног убеђења „овакве и сличне речи, појмове и етикетирања не користи“. С обзиром да су наводи притужбе и изјашњења у супротности у овом делу, као и да подноситељка притужбе није доставила доказе којим поткрепљује своје наводе, Повереник у недостатку доказа не може утврдити шта је тачно спорном приликом изречено.
 • Даље су анализирани наводи притужбе да је директорка дискриминисала подноситељку притужбе и њену децу на основу имовног стања јер је директорка „лично преко социјалне установе тражити да моја деца примају један оброк“ „пошто сам социјални случај“. У изјашњењу директорке школе наведено је да је у новембру 2018. године постигнуто да ученици добијају бесплатан ручак у оквиру Народне кухиње, јер су директорка и разредна старешина имале информацију од деце да су често гладна. Повереник констатује да се ангажовање директорке око остваривања права на бесплатан оброк за децу подноситељке притужбе не може сматрати актом дискриминације. Деца подноситељке притужбе остварила су право на бесплатен оброке испуњењем услова које је прописала јединица локалне самоуправе за ово материјално давање, док се било какво ангажовање по овом питању не може сматрати актом који децу доводи у неповољнији положај, нити представља узнемиравање и понижавајуће поступање којим се вређа достојанство лица.
 • Повереник је анализирао и наводе притужбе да се подноситељка притужбе у фебруару 2018. године обратила директорки са захтевом за заштиту од дискриминаторног понашања школске психолошкиње и тадашње учитељице своје деце и да директорка није поступила у складу са законом већ да је 8. новембра 2018. године сазвала конференцију случаја са центром за социјални рад са захтевом да се деца подноситељке притужбе ставе у домски смештај, а да у 2019. години „почињу пријављивање полицији и центру за социјални рад само моје деце као насилника“ и да тако желе да докажу да она не води бригу о деци да они треба да буду „одстрањени од мајке“. С обзиром да се подноситељка притужбе поводом исте ствари обратила и просветној инспекцији, просветна инспекција Општинске управе општине Ада је у ванредном инспекцијском надзору 13. јуна 2019. године утврдила да директорка школе по пријави А. А. није поступила у складу са одредбама члана 79. став 3. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања. Одредбама става 3. овог члана прописано је да ученик, родитељ, односно други законски заступник ученика може да поднесе писмену пријаву директору установе у случају повреде права ученика или непримереног понашања запослених према ученику, док је одредбом става 5. овог члана прописано да је директор дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником и родитељем, односно другим законским заступником ученика, као и запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од пријема пријаве. У току инспекцијског надзора утврђено је да је директорка узела изјаву од психолошкиње Д. Д. и након тога упутила писмено обавештење мајци подноситељки пријаве, али и да није предузела све активности које су предвиђене одредбама члана 79. става 5.
 • Задатак Повереника је да утврди да ли је оваквим поступањем, конкретно пропуштањем да поступи, директорка дискриминисала подноситељку притужбе на основу њеног имовног стања и брачног и породичног статуса, како је наведено у притужби или неког другог личног својства. Наиме, акт дискриминације представља неоправдано прављење разлике или неједнако поступање према лицу на основу његовог личног својства. Дакле, да би постојао акт дискриминације у складу са Законом о забрани дискриминације, потребно је да је конкретан акт заснован на личним својствима, односно да постоји узрочно-последична веза између личног својства и учињеног акта. Подноситељка притужбе није доставила доказе који би учинили вероватним постојање узрочно-последичне везе између пропуштања директорке да поступи у складу са законом поводом њене пријаве и било ког личног својства подноситељке притужбе или њене деце. У складу са тим, Повереник констатује да конкретно пропуштање директорке да поступи у складу са законом не представља акт дискриминације, већ повреду неког другог права која није у надлежности Повереника. Такође, увидом у достављене прилоге утврђено је да је просветна инспекција констатовала повреду закона у овом случају и дала школи препоруке за даље поступање.
 • Поводом навода притужбе да је директорка 8. новембра 2019. године сазвала конференцију случаја како би јој „одузели децу“ и да, пошто није успела у тој намери, у 2019. години „почињу пријављивање полицији и центру за социјални рад само моје деце као насилника“ са намером да докажу да она није добра мајка. Повереник је анализирао наводе изјашњења и прилоге уз изјашњење поводом ових навода притужбе и закључио да је директорка доставила доказе којим је оспорила наводе притужбе. Директорка школе је доказала да је састанак који је одржан 8. новембра 2018. године на којем су присуствовали представници Центра за социјални рад Ада, Полицијске станице у Ади и Дома здравља у Ади, имао за циљ пружања стручне подршке школи и породици А. у превазилажењу потешкоћа са којима се сусрећу школа и мајка у вези са образововањем и васпитањем ученика Б. А. и В. А. С обзиром на овлашћења школе да своје активности предузима само у оквиру образовно-васпитног рада у школи, неопходна је сарадња и других система (социјалне и здравствене заштите, пре свега) који су надлежни да пруже подршку деци и породици. Такође, школа има и законску обавезу да се обрати другим институцијама чија је стручна подршка неопходна за постизање резултата и остваривање најбољег интереса детета. Подршка у вршењу родитељског права је један од начина за пружање потребне помоћи у образовно – васпитном раду са децом, због чега се поступање школе, односно директорке у конкретном случају не може сматрати актом дискриминације, већ испуњење законске обавезе успостављања сарадње са другим системима ради пружања подршке ученицима.
 • У обавештењу просветне инспекције број 614-16/2019-4 од 26. јуна 2019. године којим је подноситељка притужбе обавештена о спроведеном инспекцијском надзору школе, наведено је да је просветна инспекторка утврдила да су „казне добијали и други ученици у зависности од степена кривице“. У записнику са консултативног састанка одржаног 15. јануара 2020. године у Центру за социјални рад Ада, забележено је да је психолошкиња школе Д. Д. изјавила да су од укупно 37 случајева насиља у школи у 14 учествовали Б. А. и В. А. из чега се може закључити да су поступци у случају вршњачког насиља вођени и када су учесници били и други ученици, односно да лично својство подноситељке притужбе и њених синова није у узрочно-последичној вези са поступањем школе.
 • Повереник је анализиро и наводе из допуне притужбе од 17. фебруара 2020. године у којој је подноситељка притужбе указала на наводне неправилности у току вођења два васпитно-дисциплинска поступка против њених синова.

Повереник није анализирао да ли је у току вођења васпитно-дисциплинских поступака дошло до повреде прописа којим се регулише вођење васпитно-дисциплинског поступка, као што су рокови за доношење одлуке и начин утврђивања чињеничног стања. Надлежност Повереника је да утврди да ли у догађајима који су наведени у допуни притужбе постоји акт дискриминације, због чега је предмет анализа било постојање неоправданог прављења разлике или стављање у неједнак положај А. А. и њених синова на основу имовног стања и породичног статуса или неког другог личног својства. На основу анализе навода допуне притужбе и достављених прилога, може се закључити да подноситељка притужбе није учинила вероватним да је поступање директорке школе поводом догађаја у којима су учествовали њени синови 10. децембра 2019. године и 28. јануара 2020. године, односно у току васпитно-дисциплинских поступака поводом ових догађаја, у узрочно-последичној вези са било којим личним својством подноситељке притужбе и њених синова. Непостојање узрочно последичне везе између поступања директорке школе и личног својства подноситељке притужбе и њених синова, не значи да не постоји евентална повреда неког другог права, већ да та евентуална повреда права није у надлежности Повереника за заштиту равноправности.

 • У решењу ОШ „Чех Карољ“ Ада број 525-1/2019 од 29. новембра 2019. године, између осталог, наведено је да је у току трајања васпитно дисциплинског поступка са учеником В. А, уз учешће родитеља, појачан васпитни рад активностима: у оквиру одељенске заједнице на основу сачињеног акционог плана са циљем смањења нивоа насиља унутар одељења, а уз реализацију одељенске старешине кроз радионице на часовима одељенске заједнице, даљим стручним радом одељенске старешине који је укључивао ученике у ваннаставне активности, школске манифестације, приредбе кроз учешће у школском хору. Наведено је и да се са учеником Б. А. посебно радило на изграђивању позитивних ставова у међуљудским односима. Педагог и психолог су кроз израђени акциони план радили са учеником са циљем да се смањи учесталост и ниво насилничког понашања. План је израђен на дужи период односно до краја првог полугодишта и ученик недељно долази на индивидуално саветовање, где су активности усмерене на изграђивање позитивних ставова у међуљудским односима (другарство, сарадња, толеранција…) и према школи, школском раду (метода учења, домаћи рад…). Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања недељно је радио са учеником плански и приликом инцидентних ситуација.
 • Посебно су анализирани наводи притужбе да је психолошкиња „давала предност“ деци из имућнијих породица. У притужби је наведено да „приликом пријављивања ситуација где је Б. А. био нападнут (…) је првенство давала другој деци“ и да је у васпитно-дисциплинским поступцим против Б. А. дата предност деци из имућнијих породица. Анализом навода изјашњења и достављених прилога може се закључити да имовно стање и породични статус ученика Б. А. нису утицали на поступање стручне службе школе и саме психолошкиње. Наиме, из достављених прилога се утврђује да је школа предузела низ мера и активности у пружању подршке ученику В. А. ради превазилажења потешкоћа у учењу, као и у понашању. За ученика Б. А. је од трећег разреда одређен појачан васпитни рад (решење ОШ „Чех Карољ“ Ада број 160-2/2018 од 5. фебруара 2018. године) за чије обављање су одређене …, одељенска старешина, …, педагошкиња школе, Д. Д, психолошкиња школе, као и Центар за социјални рад Ада уз учешће родитеља А. А. Даље су достављени докази о израђеном Акционом плану превенције за одељене 5а које похађа ученик Б. А. на основу предложених мера просветне саветнице Министарства просвете, науке и технолошког развоја у који су укључени сви наставници који предају одељењу, Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, стручни сарадници, као и саветодавно тело. Такође, достављени су и докази који поткрепљују наводе школе да је у образовно-васпитном раду са Б. А. и његовим братом близанцем затражила помоћ и сарадњу са другим институцијама које су по закону дужне да пружају помоћ и подршку деци и породици (Центар за социјални рад Ада, Дом здравља Ада и Полицијска станица Ада). Такође је анализом приложених решења о спроведеним васпитно-дисциплинским поступцима, утврђено да је у сваком поступку узимана изјава ученика Л. М, као и да су васпитно-дисциплински поступци вођени и према другим ученицима којима су, такође изрицане различите васпитне мере зависно од околности конкретног случаја, односно нивоа и учесталости насиља као и ранијег понашања ученика.
 • Повереник је посебно анализирао наводе притужбе да су синови подноситељке притужбе дискриминисани на основу имовног стања, као личног својства, када им је пред другим ученицима указано да су корисници услуге социјалне заштитите, односно народне кухиње. На основу навода из притужбе и изјашњења, као и достављених прилога и изјава сведока, не може се утврдити шта је тачно том приликом изговорено, међутим изјаве сведока су сагласне око описа шта се догодило. С обзиром на околности случаја и утврђеног чињеничног стања, неспорно је да се догађај одиграо 22. новембра 2019. године у учионици у којој су били присутни Б. А. и Б. М, Г. Г., …, … и ученици петог и седмог разреда. Такође је неспорно да су синови подноситељке притужбе бацили у канту за смеће сендвиче које су добили као ручак у оквиру помоћи социјално угроженим становницима општине Ада. Даље је неспорно да је корпу за смеће са баченим сендвичима Г. Г. донела у учионицу и извадила сендвиче из корпе затраживши да их ученици понесу кући. Повереник за заштиту равноправности констатује да ситуација у којој су се том приликом нашли малолетни синови подноситељке притужбе представља узнемиравање и понижавајуће поступање односно повреду достојанства ученика на основу њиховог личног својства. Иако је неспорно да су ученици својим понашањем изазвали потребу за педагошком реакцијом, реакција на начин на који је пред другим ученицима конкретним радњама указано на имовинско стање ученика, није адекватна за професионалце у образовној установи.
 • С обзиром на све наведено, у току поступка је утврђено да имовно стање и породични статус подноситељке притужбе и њених синова није утицао на поступање ОШ „Чех Карољ“ у Ади приликом предузимања мера и активности из своје надлежности, како приликом пружања подршке у васпитању и образовању ученицима Б. А. и В. А., тако и у сарадњи и комуникацији са подноситељком притужбе у својству мајке ученика школе, односно да није својим поступањем ставила у неповољнији положај подноситељку притужбе А. А., мајку ученика ове школе, на основу њеног имовног стања и брачног и породичног статуса, нити на основу неког другог личног својства. Међутим, поводом случаја насталог у вези бачене ужине и указивању пред другом децом на чињеницу да су деца корисници социјалне помоћи, Повереник је утврдио да су повређене одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У току поступка по притужби А. А. из А. утврђено је да имовно стање и породични статус подноситељке притужбе и њених синова нису утицали на поступање ОШ „Чех Карољ“ у Ади како приликом предузимања мера, активности, пружања подршке у васпитању и образовању ученицима Б. А. и В. А, тако и у сарадњи и комуникацији са подноситељком притужбе у својству мајке ученика школе, односно да није својим поступањем школа ставила у неповољнији положај подноситељку притужбе на основу њеног имовног стања и брачног и породичног статуса, док је поводом случаја насталог у вези бачене ужине и указивања пред другим ученицима на чињеницу да су деца корисници социјалне помоћи, утврђено да су повређене одредбе члана 12. Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереник за заштиту равноправности, на основу члана 33. става 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације, препоручује ОШ „Чех Карољ“ у Ади да:

5.1. Упути писано извињење учиницима Б. А. и В. А. поводом догађаја од 22. новембра 2019.  године.

5.2. Организује обуку за све запослене у школи на тему забране дискриминације и заштите од дискриминације.

5.3. Убудуће приликом вршења послова из своје делатности не крше одредбе Закона о забрани дискриминације и антидискиминационе прописе.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката. Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико ОШ „Чех Карољ“ у Ади не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереник за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] „Службени гласник РС”, број 18/16 и 95/2018 – аутентично тумачење

[3] члан 1. став 2.

[4] „Службени гласник РС”, број 98/06, члан 21

[5] „Службени гласник РС“, број 30/2010

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon29-20 Притужба АА против ББ због дискриминације на основу имовног стања Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top