288-21 pritužba AA protiv muzičke škole zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta

br. 07-00-280/2021-02 datum: 27. 9. 2021.

 

MIŠLjENjE

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela A. A, u ime svog maloletnog sina B. B, protiv srednje muzičke škole V. V. i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U pritužbi je, između ostalog navedeno da B. B. ima razvojne poteškoće, da je pohađao redovno osnovno i niže muzičko obrazovanje po individualno obrazovnom planu sa prilagođenim ciljevima sadržaja i načina ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada (IOP 2), da je polagao prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu koji nije prilagođen njegovom IOP2 programu, kao i da prijemni ispit nije položio. U izjašnjenju škole je navedeno da je škola postupala u skladu sa Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška za školsku 2021/2022. godinu. Škola je dostavila dokaze da je o potrebi izmene sadržaja prijemnog ispita obavestila Okružnu upisnu komisiju, Školsku upravu Požarevac, kao i da je od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zatražila pisano mišljenje o mogućnosti izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, odnosno, ispita u celini za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju. U izjašnjenju Ministarstva je, između ostalog navedeno da je smisao prijemnog ispita da se prepoznaju učenici sa izuzetnim sklonostima, sposobnostima i talentom i da bi izmena sadržaja prijemnog ispita onemogućilo procenu „izuzetnih sklonosti i sposobnosti“. U toku postupka je utvrđeno da je muzička škola preduzela sve aktivnosti u skladu sa Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa učenika u srednju školu, kao i da je odredbama člana 6. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu propisano da kandidati sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polažu prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita i da ovim članom nije predviđeno pružanje podrške za polaganje prijemnog ispita u odnosu na sadržaj ispita, kao i da je škola bila dužna da postupa u skladu sa navedenim propisima. Analizom utvrđenog činjeničnog stanja povodom dela pritužbe koja se odnosi na Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, utvrđeno je da je Poverenik već odlučivao o istoj stvari davanjem preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije broj 021-01-345/2021-02 od 19. jula 2021. godine, kao i da je Ministarstvo obavestilo Poverenika o merama i aktivnostima koje će preduzeti radi postupanja po preporuci mera. S tim u vezi Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dao mišljenje da u postupku koji je sproveden po delu pritužbe A. A. protiv muzičke škole V. V, utvrđeno je da škola V. V. nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, dok je u delu pritužbe protiv Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, utvrđeno da je Poverenik već odlučivao o istoj stvari davanjem preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije broj 021-01-345/2021-02 od 19. jula 2021. godine.

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti obratila se A. A, u ime svog maloletnog sina B. B, pritužbom protiv muzičke škole V. V, direktora Z. Z. i zamenice direktora D. D, kao i „nadležnih u ministarstvu prosvete“, zbog diskriminacije maloletnog sina na osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta.
  • U pritužbi A. A, između ostalog, navedeno je:
 • da su lica protiv kojih je podnela pritužbu prekršili zakonske odredbe koje su propisane u Ustavu i zakonu o obrazovanju dece sa IOP-2;
 • da je njen sin, B. B, ima smetnje u razvoju, da ga je uzela kao hraniteljica od kad je bio beba i da ga je usvojila pre godinu dana;
 • da je njen sin završio 7 godina muzičke škole i da je planirano da to školovanje i nastavi;
 • da su na polaganju prijemnog ispita za srednju muzičku školu V. V. prilagođeni tehnički uslovi, ali ne i sadržaj, zbog čega je njen sin polagao prijemni ispit po redovnom programu iako je školovanje radio po IOP2 individualnom planu i programu;
 • da je ovim postupkom bio oštećen i izmaltretiran i da je lično rekao da je odradio ispit sa „strahom“, na kom je dobio 100 poena iz harmonike i 47 poena iz solfeđa;
 • da je pitala zamenicu direktora ukoliko dete ima pravo na dodatne poene na osnovu svoje romske nacionalnosti, na šta je dobila odgovor da se dodatni poeni dobijaju u osnovnoj ali ne u muzičkoj školi, što smatra kršenjem zakona i diskriminacijom.
  • U prilogu pritužbe je dostavljena žalba Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na rezultate prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu V. V.
  • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje muzičke škole V. V. i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvja.
  • U izjašnjenju muzičke škole između ostalog je navedeno:
 • da u toku organizacije i sprovođenja prijemnog ispita, škola primenjuje sve zakonske i podzakonske propise;
 • da je škola primila obaveštenja roditelja/zakonskih zastupnika o nameri četvoro učenika koji su osnovno obrazovanje završili po individualno obrazovnom planu da se prijave za polaganje prijemnog ispita;
 • da je u trenutku primanja obaveštenja škola postupala u skladu sa Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška iz školske godine 2020/21 pošto u februaru nije bilo objavljeno Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu;
 • da je škola uputila dopise matičnim osnovnim školama četvoro učenika tražeći detaljan opis potrebnih uslova rada za navedene učenike od Stručnih timova za inkluzivno obrazovanje, koji su uputili i sopstvenom Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje;
 • da je OŠ „…“ odgovorila navodeći da B. B. pohađa nastavu po IOP-2 programu iz srpskom jezika, matematike, istorije, geografije, biologije, fizike, hemije, engleskog jezika i francuskog jezika (ali ne i muzičke kulture), navodeći da će se za učenika izraditi posebni testovi za polaganje ispita;
 • da su nastavnik glavnog predmeta (harmonike) … i nastavnice solfeđa …, članovi Stručnog tima za inkluzivno obrazovanje muzičke škole, dostavili svoje izveštaje o učenju i napredovanju učenika, kao i o potrebnim prilagođavanjima, iz kojih se moglo zaključiti da je za B. B. neophodno prilagođavanje uslova i načina polaganja prijemnog ispita iz harmonike, solfeđa i teorije muzike, ali i da je potrebna izmena sadržaja pojedinih delova ispita;
 • da je škola na osnovu izveštaja zaključila da je bila potrebna promena sadržaja pojedinih delova ispita i za pojedine druge učenike;
 • da je škola 10. marta 2021. godine telefonskim pozivom obavestila rukovodioca Školske uprave Požarevca o izvedenim zaključcima i inicirala sastanak sa predstavnicima Okružne upisne komisije. Na sastanku su članovi okružne komisije obavešteni da se postupa po uputstvima datim u Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju i zaključeno je da je potrebna stručna podrška Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (oblast inkluzija);
 • da je 19. marta 2021. godine održan naredni sastanak sa Okružnom upisnom komisijom, gde je zaključeno da je za određene učenike neophodna izmena sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, što nije predviđeno Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška. Predstavnicima škole je ukazano na potrebu za doslednim pridržavanjem svih propisa i procedura i savetovano da se obrate Odseku za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, oblast: inkluzija, radi pružanja stručne pomoći i podrške oko prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu.
 • da je Okružna upisna komisija obaveštena da škola ima četvoro kandidata koji su iskazali interesovanje za polaganje prijemnog, a kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, kao i o svim potrebama za prilagođavanjem prijemnog ispita;
 • da se škola obratila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odseku za ljudska i manjinska prava, oblast: inkluzija, tražeći pisano mišljenje o tome da li su moguće izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, odnosno ispita u celini za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju;
 • da je škola 26. marta 2021. godine primila poziv iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u kojem je usmeno saopšteno da promena sadržaja ispita nije predviđena Smernicama za prilagođavanje prijemnog ispita za srednju školu učenicima kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, ali da će pitanje biti prosleđeno Sektoru za srednje obrazovanje od kog još uvek nisu dobili zvanični odgovor;
 • da su roditelji B. B. podneli personalizovanu elektronsku prijavu za polaganje prijemnog 12. aprila 2021. godine za vokalno-instrumentalni odsek, glavni predmet harmonika i da je majka B. B. navela kao specifične načine polaganja i izrade testa da „dete po IOP-2 programu prati nastavu“;
 • da je kandidat dobio odštampan zahtev za prijemni ispit, spisak pitanja iz teorije muzike za ispit iz solfeđa sa teorijom muzike, kao i da su zahtev za prijemni ispit i spisak pitanja za usmeni deo iz solfeđa sa teorijom muzike objavljeni na sajtu škole 12. aprila 2021. godine;
 • da je u dopuni prijave, na zahtev škole, podnositelja pritužbe navela da učenik B. B. pohađa nastavu po IOP -2 programu, da mu je potrebna veća koncentracija i da mu je neophodna pomoć pratioca, kao i da o posebnim uslovima koji su učeniku potrebni odluči „nastavnica solfeđa“;
 • da je škola primila 23. aprila 2021. godine Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu, broj: 611-00-490/1/2021-03 od 21. aprila 2021. godine;
 • da je B. B. u školskoj 2022/2021. godini upisan kao redovan učenik 6. razreda osnovne muzičke škole, a nastavu prati po individualnom obrazovnom planu (IOP2) tokom svih šest godina. Odeljenski starešina i predmetna nastavnica su učeniku kontinuirano pružali dodatnu podršku u obrazovanju i bili su dodeljeni učeniku i kao lični pratioci tokom svih etapa polaganja prijemnog ispita. U toku trajanja nastave na daljinu, učenik je časove održavao, po želji majke, u večernjim časovima, čak i vikendom, svoje snimke je slao nastavniku svakodnevno i na osnovu snimka dobijao povratnu informaciju o svom radu i potrebnom korigovanju. Nakon prelaska na neposredan vid nastave, učenik je do prijemnog ispita na nastavu harmonike dolazio svakog dana i vrlo često je imao istog dana i „online“ čas. Dodatni časovi su organizovani kao vid podrške, kako bi se učeniku pomoglo u pokušaju da savlada kompletan ispitni program, koji je bio mnogo veći u odnosu na program predviđen IOP-om 2.
 • na samom prijemnom ispitu učenika je, kao određeni lični pratilac na ispitu, zbog čestih memorijskih blokada, odeljenski starešina upućivao na delove programa koje treba da odsvira. Kod izvođenja lestvica došlo je do velike memorijske blokade učenika, kada su i pratilac i članovi komisije pokušali da ga ohrabre i pomognu mu da se priseti svih elemenata koje treba da izvede.
 • d je učenik B. B. 7. maja polagao ispit iz glavnog predmeta – harmonike, a 8. maja 2021. godine ispit iz solfeđa sa teorijom muzike;
 • da je škola izvršila neophodna prilagođivanja ispita, predviđena Smernicama: a) za ispit iz glavnog predmeta – harmonika – 1. učeniku je dodeljen pratilac, koji mu je pomogao oko kretanja kroz školu, nameštanja instrumenta i razumevanja ispitnih zahteva i 2. učeniku je omogućeno dodatno vreme za ispit; b) za ispit iz solfeđa sa teorijom muzike – 1. učeniku je dodeljen pratilac, koji mu je pomogao oko kretanja kroz školu i razumevanja ispitnih zahteva, 2. učeniku je produženo vreme za usmeni deo ispita iz solfeđa i 3. učenik je polagao ispit u posebnom prostoru.
 • da je teškoća sa kojom se učenik susreće blokade misli koja se povremeno javlja, kao i evokacija sadržaja koji su obrađivali u bližoj ili daljoj prošlosti, a koje učenik ima u iskustvu. Članovi komisije za bodovanje ispita iz glavnog predmeta – harmonike, informisani su o potrebi za dodatnom podrškom učeniku, odnosno data je preporuka da ga komisija ne prekida ukoliko dođe do slične situacije.
 • ispit je nadgledao supervizor iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji nije uočio neregularnosti tokom sprovođenja ispitnog procesa, kao i da su organizaciju, sprovođenje i regularnost prijemnog ispita sve vreme pratili prosvetni savetnici Školske uprave Požarevac.
 • da su članovi ispitnih komisija bili u obavezi da vode zapisnike i zabeleže detaljna zapažanja i nezavisno boduju kandidate. Komisija za ispit iz glavnog predmeta – harmonike zabeležila je o učeniku B. B. sledeće zapažanje: „Učenik je zadati program (etidu, ciklus i komad) odsvirao napamet. Etida bez izraza, ritmički nestabilan, neprecizno vođenje meha. Bah – suviše ravan, bez vođenja fraza. Svita – elementi dinamike u manjoj meri prisutni (lakši ciklus). Učenik nije odsvirao kompletnu skalu. Odsvirao je skalu (lestvicu) paralelno i suprotno bez ostalih elemenata (trozvuk, dominantni septakord, razlaganja). Ritmički i metrički nestabilan, dinamički vrlo ravan, bez upotrebe i promene registra“. Komisija je učenika ocenila sa 100 od 200 maksimalnih bodova, dok je za položeni prijemni ispit bilo neophodno da kandidat ostvari najmanje 120 bodova.
 • povodom navoda pritužbe da je komisija „terala mušku decu koja su u pubertetu i mutira im glas da ispevaju note koje ne mogu da ispevaju kako treba“ ukazano je da je odredbama Pravilnika o upisu učenika u srednju školu i Pravilnika o planu i programu nastave i učenja umetničkog obrazovanja i vaspitanja za srednju muzičku školu, propisano da svi učenici, bez obzira na pol i uzrast, treba da otpevaju jedan melodijski primer, da pročitaju jedan ritmički primer i da usmeno odgovore na dva pitanja iz oblasti teorije muzike;
 • da je učeniku B. B. na prijemnom ispitu iz solfeđa sa teorijom muzike bilo prilagođeno vreme za pripremu ispitnih primera od 20 minuta, da mu je određen lična pratiteljka koja je proverila da li su učeniku jasni zadaci. Kod prvog zadatka – melodijskog primera, ispitivač je pomogao učeniku oko pronalaska registra i opsega koji mu odgovara zbog mutiranja glasa. Komisija je razmatrala postignute rezultate učenika na testu i zaključila da shvatanje i intoniranje tonaliteta, percepcija ritma i teorija muzike nisu zadovoljili kriterijume koji bi omogućili kandidatu da bude ocenjen iznad praga znanja.
 • da škola organizuje svake godine niz aktivnosti kojima se podstiče poštovanje različitosti, tolerancija, razvija svest o dečijim pravima, radi na preveniranju nasilja i diskriminacije.
  • U prilogu izjašnjenja dostavljeni su: 1) zahtev za pripremanje učenika za upis u SMŠ, br. 197 od 22. februara 2021. godine; 2) dopisi upućeni Stručnim timovima za inkluzivno obrazovanje osnovnih škola koje učenici pohađaju, del. brojevi 200/1, 200/2, 200/3, 200/4 od 23. februara 2021. godine; 3) dopis upućen Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje muzičke škole V. V, del. broj 200/5 od 23. februara 2021. godine; 4) dopis OŠ „…“, primljen i zaveden pod rednim brojem 252 od 8. marta 2021. godine; 5) prilagođavanje zahteva na prijemnom iz harmonike, del. broj 256/3 od 9. marta 2021. godine; 6) mišljenje nastavnice solfeđa i teorije muzike o osposobljenosti B. B. za polaganje prijemnog ispita, del. broj 256/4 od 9. marta 2021. godine; 7) službena beleška, del. broj 258/1 od 10. marta 2021. godine; 8) službena beleška, del. broj 287/2 od 19. marta 2021. godine; 9) Obaveštenje o potrebi za prilagođavanjem prijemnog ispita za upis u srednju školu, za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, del. broj 287/1 od 19. marta 2021. godine; 10) Molba za pružanje stručne podrške za primenu propisa i sprovođenje prijemnog ispita, del. broj 288 od 19. marta 2021. godine; 11) Zahtev za prilagođavanje uslova za polaganje prijemnog ispita, del. broj 420 od 22. aprila 2021. godine; 12) izveštaj pedagoga o radu nastavnika … i … sa učenikom B. B, del. broj 555 od 25. maja 2021. godine; 13) Izveštaj o pružanju podrške i sprovedenom prijemnom ispitu za učenika B. B, del. broj 556 od 26. maja 2021. godine; 14) Zapisnik o toku polaganja prijemnog ispita za glavni predmet – harmoniku 29) Izjava predsednika komisije za bodovanje i ocenjivanje učenika, del. broj 553 od 25. maja 2021. godine, 15) deo saopštenje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zavedenog kod škole pod del. br. 509 od 13. maja 2021. godine.
  • U izjašnjenju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, između ostalog, navedeno je:
 • da je članom 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja propisano pravo na obrazovanje bez diskriminacije;
 • da su članom 7. ovog zakona propisani Opšti principi obrazovanja i vaspitanja, među kojima je između ostalog, propisano da sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, učenike i odrasle „jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovanom na socijalnoj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije“;
 • da Ministarstvo više od jedne decenije posvećeno radi na ostvarivanju principa jednakih šansi unapređujući zakone i podzakonska akta i uvodeći posebne (afirmativne) mere, aktivnosti i projekte kako bi se obezbedila dodatna podrška deci, učenicima i odraslima uključenim u obrazovanje;
 • da, iako u Republici Srbiji srednje obrazovanje i vaspitanje nije obavezno, posebna pažnja je usmerena na unapređivanje procedure upisa u srednje škole učenika iz osetljivih društvenih grupa: prilagođavanje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja, uvećanje ukupnog broja bodova za učenike pripadnike romske nacionalne manjine, upis preko okružne upisne komisije učenika koji se obrazuje po individualnom obrazovnom planu sa izmenjenim programom i prilagođavanja prilikom polaganja prijemnog ispita u srednju školu se prekatikuju već dugo godina unazad u skladu sa članom 36a Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju[2];
 • da je Zakonom o srednjem obrazovanju i vaspitanju propisano da se delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja obavlja u srednjoj školi, i to: gimnaziji, stručnoj školi, umetničkoj školi, mešovitoj školi (gimnaziji i stručnoj ili umetničkoj školi), školi za učenike sa smetnjama u razvoju;
 • da je odredbama člana 38. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju propisano da kandidati koji se upisuju u umetničku školu (muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, školu ili odeljenje za učenike sa izuzetnim sposobnostima, školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike, polažu prijemni ispit za proveru izuzetnih sklonosti i sposobnosti;
 • da je ovom odredbom precizirana posebna uloga umetničkih škola kao škola u kojim se obrazuju i vaspitavaju učenici koji su daroviti i imaju izuzetne sposobnosti u određenom domenu.
 • smisao prijemnog ispita jeste da se prepoznaju učenici sa izuzetnim sklonostima, sposobnostima i talentom i da se najbolji među njima podrže da razvijaju svoj talenat u umetničkim (i drugim specijalizovanim) školama. Izmena sadržaja prijemnog ispita, onemogućilo bi procenu „izuzetnih sklonosti i sposobnosti“ kao zakonske kategorije kojom je uslovljen upis u ove srednje škole.
 • da su, svesni da izuzetne sposobnosti u različitim domenima imaju i učenici sa smetnjama u razvoju, a u cilju ostvarivanja principa jednakih šansi, Ministarstvo u sklopu Stručnog uputstva za sprovođenje upisa učenika u srednju školu definisalo Smernice za prilagođavanje načina polaganja prijemnog ispita za srednju školu za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška;
 • da je pored obezbeđivanja pristupačnosti, prilagođavanja prostornih uslova, prisustva pratioca koji pruža podršku učeniku uz poštovanje procedura i ne ugrožava regularnost ispita, prilagođavanje fonta, formata, pisma i sl. omogućena i upotreba asistivnih tehnologija. Još jedna značajna afirmativna mera se primenjuje kada su u pitanju dvostruko posebni učenici: za razliku od svojih drugova oni se ne rangiraju već se u umetničku školu upisuju direktno, uz uslov da su položili prijemni ispit u skladu sa Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu. Efekti ovih mera su povećanje broja učenika sa smetnjama u razvoju u umetničkim školama;
 • da smatraju da postupanjem po važećim propisima i procedurama Ministarstvo ne vrši diskriminaciju prilikom upisa učenika sa smetnjama u razvoju u umetničke škole;
 • da je Ministarstvo u saradnji sa Školskom upravom Požarevac pratilo sprovođenje prijemnog ispita u muzičkoj školi V. V, kao i da su prosvetni savetnici prisustvovali prijemnom ispitu u školi i sačinili Izveštaj o praćenju sprovođenja prijemnog ispita, koji sadrži i podatke o prilagođavanju načina polaganja prijemnog ispita za učenika B. B. i za još troje učenika.
 • da je na osnovu odluke Okružne upisne komisije, učenik B. B. upisan kao učenik koji je osnovno obrazovanje i vaspitanje završio po IOP2 u Ekonomsko-trgovinsku školu u Požarevcu, smer: Turističko-hotelijerski tehničar, kao i da je majka učenika, A. A, izrazila zahvalnost Okružnoj upisnoj komisiji zbog donošenja navedene odluke.
  • Postupajući po drugoj pritužbi povodom polaganja prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu učenice sa smetnjama u razvoju koja je završila osnovnu školu po IOP2, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je dao preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 021-01-345/2021-02 od 19. jula 2021. godine povodom polaganja prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu kojom preporukom je obuhvaćen i upis maloletnog B. B. S obzirom na datu preporuku koja je dostavljena i podnositeljki pritužbe i citirane navode iz izjašnjenja Ministarstva da je maloletni B. B. upisan u Ekonomsko-trgovinsku školu, Poverenik je zatražio od podnositeljke pritužbe da se u roku od 15 dana izjasni da li ostaje pri podnetoj pritužbi. Imajući u vidu da se podnositeljka pritužbe nakon što je dopis primila 18. avgusta 2021. godine, nije izjasnila o nameri da li želi da ostane pri pritužbi, Poverenik je nastavio postupak po pritužbi.

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Među stranama je nesporno da B. B. ima smetnje u razvoju, da redovno osnovno i niže muzičko obrazovanje pohađa po individualno obrazovnom planu sa prilagođenim ciljevima sadržaja i načina ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada (IOP 2). Takođe, nesporno je da je polagao prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu u muzičkoj školi V. V. i 8. maja 2021. godine, kao i da prijemni ispit nije položio.
 • Uvidom u dopise muzičke škole V. V. broj 200/2 i 200/5 od 23. februara 2021. godine, utvrđeno je da je muzička škola od redovne osnovne škole i niže muzičke škole koje je pohađao učenik B. B. zatražila informacije kakvi uslovi rada su potrebni učeniku B. B. tokom polaganja prijemnog ispita, kao i da navedu sva druga potrebna prilagođavanja (na osnovu načina na koji su prilagođavali ocenjivanje učenika, plan prilagođavanja završnog ispita, izvore dokaza da su prilagođavanja potrebna, plan prilagođavanja, IOP, da li je potrebno prilagođavanje testa, da li je potrebno obezbediti posebnu prostoriju u školi za učenika tokom izrade testa/zadataka u školi, da li je potrebno prilagođavanje vremena za izradu testa i sl.).
 • Uvidom u dopis OŠ „…“broj 252 od 8. marta 2021. godine, utvrđeno je da osnovna škola obavestila muzičku školu da B. B. pohađa nastavu po IOP-2 programu iz srpskom jezika, matematike, istorije, geografije, biologije, fizike, hemije, engleskog jezika i francuskog jezika, da će se za učenika izraditi posebni testovi za polaganje završnog ispita, da za učenika nije potrebna posebna prostorija za polaganje i da nije imao ličnog pratioca, kao i da druga prilagođavanja nisu bila potrebna.
 • Uvidom u Obaveštenje o potrebi za prilagođavanjem prijemnog ispita za upis u srednju školu, za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, del. broj 287/1 od 19. marta 2021. godine, utvrđeno je da se muzička škola V. V. ovim dopisom obratila Okružnoj upisnoj komisiji Školske uprave Požarevac. U obaveštenju je, između ostalog, navedeno da je škola primila obaveštenje da će se četvoro učenika prijaviti za polaganje prijemnog ispita u prvom upisnom roku na odsecima; da je dvoje kandidata prethodni nivo obrazovanja završio po IOP-u 2, a dvoje po IOP-u 1, kao i da je škola uputila dopise matičnim osnovnim školama učenika, tražeći od Stručnih timova za inkluzivno obrazovanje da detaljno opišu kakvi uslovi rada su potrebni navedenim učenicima tokom polaganja prijemnog ispita, kao i da navedu sva druga potrebna prilagođavanja. Dalje je navedeno da među kandidatima ima i onih kojima bi bile neophodne i izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, što nije predviđeno Smernicama za prilagođavanje. Navedeno je i da se škola obratila Odseku za ljudska i manjinska prava radi dobijanja stručne pomoći u tumačenju propisa i podrške u sprovođenju svih procesa iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, da se Okružnoj upisnoj komisiji obraćaju sa molbom da obavesti Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja radi pripreme potrebnog broja testova i zadataka u drugom formatu, kao i da školi dostave odgovor u pisanoj formi.
 • Uvidom u Molbu za pružanje stručne podrške za primenu propisa i sprovođenje prijemnog ispita za upis u srednju školu, za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška, del. broj 288 od 19. marta 2021. godine, utvrđeno je da se muzička škola V. V. obratila Ministarstvu prosvete, Odsek za ljudska i manjinska prava, Oblast: inkluzija. U Molbi je, između ostalog, navedeno da je škola primila obaveštenje da će se četvoro učenika prijaviti za polaganje prijemnog ispita u prvom upisnom roku, kao i da je dvoje kandidata prethodni nivo obrazovanja završio po IOP-u 2, a dvoje po IOP-u 1. Dalje je navedeno da je se škola obratila Okružnoj upisnoj komisiji, Školskoj upravi Požarevac i obavestila ih da imaju kandidate za polaganje prijemnog ispita za koje su potrebna prilagođavanja. Navedeno je da su nakon sagledavanja dokumentacije uočeni potencijalni problemi u organizaciji i sprovođenju prijemnog ispita, jer je zaključeno da među prijavljenim kandidatima ima i onih kojima bi bile neophodne i izmene sadržaja pojedinih delova prijemnog ispita, što nije predviđeno Smernicama. Molbom je od Ministarstva zatraženo da pruži stručnu podršku i da dostavi pisano mišljenje o tome da li su moguće izmene sadržaja pojedinih delova prijemnih ispita, odnosno, ispita u celini za učenike kojima je potrebna dodatna podrška u obrazovanju ili su za učenike moguća samo prilagođavanja prostora i uslova navedena u Smernicama. Zatraženo je i da se pisano mišljenje dostavi u najkraćem mogućem roku kako bi škola na vreme obavestila roditelje i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja radi štampanja prilagođenih testova i zadataka.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, priloge, kao i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

 

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[3] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.
 • Ustav Republike Srbije[4] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.[5]
 • Republika Srbija je 1990. godine ratifikovala Konvenciju o pravima deteta[6], koja u članu 28. propisuje da dete, pored ostalog, ima pravo na obrazovanje i da je država dužna da osigura obavezno i besplatno osnovno obrazovanje za sve, da omogući da obrazovne i stručne informacije i saveti budu dostupni svoj deci i preduzme mere za redovno pohađanje škole i smanjenje stope napuštanje škole. Članom 29. stav 1. Konvencije o pravima deteta definisani su ciljevi obrazovanja tako što je propisano da obrazovanje deteta treba da bude usmereno na razvoj detetove ličnosti, talenta i mentalnih i fizičkih sposobnosti do njegovih krajnjih mogućnosti, uz razvijanje poštovanja ljudskih prava, pojačan osećaj identiteta pripadnosti i njegovu ili njenu socijalizaciju i interakciju sa drugima i sa okruženjem.
 • Opštim komentarom broj 1. Komiteta za prava deteta pojašnjen je član 29. stav 1. Konvencije, tako što je, između ostalog, navedeno da obrazovanje treba da bude usmereno na dete, prilagođeno detetu i da omogućava njegovo ili njeno osnaživanje. Obrazovanje na koje svako dete ima pravo jeste ono koje je osmišljeno tako da razvije kod deteta životne veštine, da ojača detetovu sposobnost da uživa čitav niz ljudskih prava i da utiče na stvaranje kulture prožete odgovarajućim vrednostima ljudskih prava. Komitet za prava deteta napominje da nastavni plan mora da bude u direktnoj vezi sa detetovim potrebama, kao i da potpuno uzme u obzir detetove sposobnosti koje se razvijaju. Nastavne metode, stoga, treba da se prilagode različitim potrebama različite dece. Obrazovanje treba da teži tome da obezbedi da svako dete savlada osnovne životne veštine i da nijedno dete ne izađe iz škole, a da nije opremljeno za suočavanje sa izazovima sa kojima se može očekivati da će se suočiti u životu.
 • Odredbama člana 24. Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom[7] propisano je da države potpisnice priznaju pravo svih osoba sa invaliditetom na obrazovanje bez diskriminacije i na osnovu jednakosti sa drugima, i da će države popisnice osigurati inkluzivni sistem obrazovanja na svim nivoima i učenje tokom čitavog života usmereno na pun razvoj ljudskih potencijala i osećanja dostojanstva i samovrednosti, razvijanje ličnosti, talenata i mentalnih i fizičkih sposobnosti osobe sa invaliditetom do najveće moguće mere. Dalje je propisano da će države potpisnice osigurati da osobe sa invaliditetom ne budu isključene iz opšteg obrazovnog sistema na osnovu svog invaliditeta, a da niti jedno dete sa invaliditetom ne bude isključeno iz besplatnog i obaveznog osnovnog obrazovanja, ili iz srednjeg obrazovanja, zbog svog invaliditeta, da imaju pristup inkluzivnom, kvalitetnom, besplatnom i obaveznom osnovnom obrazovanju, ili srednjem obrazovanju u svojoj lokalnoj zajednici na osnovu jednakosti sa drugima; da bude pružena podrška u sklopu opšteg obrazovnog sistema koja im je potrebna da bi im se olakšalo efektivno obrazovanje, kao i da budu pružene inkluzivne mere podrške u okruženjima koje maksimiziraju akademski i socijalni razvoj, u skladu sa ciljem pune podrške.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[8], kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 6. propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj, ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Dalje je odredbama člana 19. propisano da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom, kao i da je zabranjeno licu ili grupi lica, na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu ili isključiti ih iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavljati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupanje prema njima. Članom 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je propisano da će se postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončati po odredbama Zakona o zabrani diskrimnacije ( „Službeni glasnik RS“, broj 22/09) i opštih akata po kojima su započeti.
 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[9] propisano je da svako lice ima pravo na obrazovanje i vaspitanje, da su državljani Republike Srbije jednaki u ostvarivanju prava na obrazovanje i vaspitanje, kao i da lice sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ima pravo na vaspitanje i obrazovanje koje uvažava njegove obrazovne i vaspitne potrebe u sistemu obrazovanja i vaspitanja, uz pojedinačnu odnosno grupnu dodatnu podršku u nastavi i učenju ili u posebnoj vaspitnoj grupi ili školi, u skladu sa ovim i posebnim zakonom (član 3.). Odredbama člana 7. propisano je da sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu, učenike i odrasle jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovano na socijalnoj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije.
 • Odredbom člana 110. stav 1. ovog zakona propisana je zabrana diskriminacije i određeno je da su u ustanovi zabranjene diskriminacija i diskriminatorsko postupanje, kojim se na neposredan ili posredan, otvoren ili prikriven način, neopravdano pravi razlika ili nejednako postupa, odnosno vrši propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe, kao i članove njihovih porodica ili njima bliska lica na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, statusu migranta, odnosno raseljenog lica, nacionalne pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, socijalnom i kulturnom poreklu, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, smetnji u razvoju i invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima, kao i po drugim osnovima utvrđenim zakonom kojim se propisuje zabrana diskriminacije.
 • Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju[10] u članu 38. propisuje da se redosled kandidata za upis u školu utvrđuje na osnovu uspeha u prethodnom školovanju koje uključuje i uspeh učenika na završnom ispitu. Dalje propisuje da kandidat koji se upisuje u umetničku školu (muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, školu ili odeljenje za učenike sa izuzetnim sposobnostima (filološka gimnazija, matematička gimnazija, gimnazija za sportiste, gimnazija za učenike sa izuzetnim sposobnostima za fiziku, za računarstvo i informatiku), škola u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i škola za talentovane učenike, polažu prijemni ispit za proveru izuzetnih sklonosti i sposobnosti.
 • Pravilnikom o upisu učenika u srednju školu[11] je propisano da se kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje u školu posle položenog prijemnog ispita i polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita (član 6.). Odredbama člana 14. ovog pravilnika propisano je da se prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polaže za upis u umetničku školu (muzička, baletska i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za filološke nauke, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za matematiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za sport, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za geografiju i istoriju i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizuelnu umetnost), školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji). Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil (član 17.)
 • Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu[12] bliže uređuje sprovođenje upisa učenika u srednju školu i propisuje opšte odredbe o upisu kandidata sa smetnjama u razvoju, kao i organizovanje i sprovođenje prijemnog ispita za upis u škole za učenike sa posebnim sposobnostima. U delu pod nazivom Sadržaj i način polaganja prijemnog ispita je navedeno da se na prijemnom ispitu proveravaju znanja, sposobnosti i sklonosti iz predmeta koji su programom predviđeni za polaganje, da svi kandidati rešavaju testove istog sadržaja u skladu sa obrazovnim standardima za određeni predmet i pod istim uslovima (mesto, vreme, uputstvo za rad, način predlaganja i kontrola). Dalje je navedeno da kandidati koji su ostvarili pravo na obrazovanje prema individualnim obrazovnim planovima, i kandidati koji ostvaruju pravo na pružanje posebne podrške u toku sprovođenja prijemnog ispita, prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti polažu skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njihova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanje podrške u odnosu na način polaganja prijemnog ispita.

U delu IV Smernice za prilagođavanje načina polaganja prijemnog ispita za srednju školu za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška navedeno je da škola koja organizuje i sprovodi prijemni ispit je u obavezi da učeniku kojem je usled smetnji u razvoju i invaliditeta potrebna dodatna obrazovna podrška prilagodi način polaganja prijemnog ispita i detaljnije je objašnjeno na koji način se vrši prilagođavanje prostora i uslova za polaganje prijemnog, odnosno formata teksta, tekst zadataka i drugog pisanog materijala.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je učenik B. B. diskriminisan na osnovu razvojnih poteškoća tako što sadržaj prijemnog ispita za upis u srednju muzičku školu nije bio prilagođen individualno obrazovnom planu po kojem je učenik završio prethodni nivo obrazovanja.
 • Među stranama je nesporno da je B. B. učenik sa smetnjama u razvoju i da je pohađao redovnu osnovnu školu i nižu muzičku školu po individualno obrazovnom planu sa prilagođenim ciljevima sadržaja i načinom ostvarivanja programa nastave i učenja i ishoda obrazovno-vaspitnog rada tzv. IOP 2. Takođe je među stranama nesporno da nije položio prijemni ispit za upis u srednju muzičku školu u muzički školu V. V. za školsku 2021/2022. godinu koji je bio po sadržaju isti kao prijemni ispit koji su polagali drugi kandidati, odnosno, kandidati koji prethodni nivo obrazovanja nisu pohađali po individualno obrazovnom planu.
 • Analizom utvrđenog činjeničnog stanja na osnovu uvida u navode pritužbe, izjašnjenja i dostavljene priloga, nesporno je da je muzička škola, nakon saznanja da će B. B. i još troje učenika koji su završili osnovno obrazovanje po IOP-u polagati prijemni za upis u srednju školu, preduzela aktivnosti propisane Stručnim uputstvom za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za prethodnu školsku godinu (s obzirom da uputstvo za školsku 2021/2022. godinu nije bilo doneto). Uvidom u dostavljene priloge uz izjašnjenje, utvrđeno je da je muzička škola u februaru uputila dopise Stručnim timovima za inkluzivno obrazovanje osnovnim školama koje učenici pohađaju, kao i Stručnom timu za inkluzivno obrazovanje svoje škole, od kojih su pribavili kakvi uslovi rada su potrebni ovim učenicima prilikom polaganja prijemnog ispita, uključujući i B. B. Dalje je nesporno da je muzička škola, nakon sagledane dokumentacije, telefonski obavestila Školsku upravu Požarevac o kandidatima kojima je potrebno prilagođavanje prijemnog ispita (10. marta) i da je istog dana povodom iste teme održala sastanak sa Stručnim timom za inkluzivno obrazovanje škole i Interresornom komisijom grada Požarevca. Dalje je utvrđeno da je muzička škola 19. marta 2021. godine održala sastanak sa Okružnom upisnom komisijom i Školskom upravom Požarevac i da su usmenim i pisanim putem obavestili ŠU da škola ima četvoro kandidata za polaganje prijemnog ispita kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška i prilagođavanje prijemnog ispita. Škola je dostavila dokaze i da se obratila Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Odseku za ljudska i manjinska prava u obrazovanju, oblast: inkluzija molbom za pružanje stručne podrške za primenu propisa i sprovođenje prijemnog ispita. U postupku organizovanja i sprovođenja prijemnog ispita za upis u srednju školu muzička škola je obavezna da postupa u skladu sa važećim stručnim uputstvom koje dobija od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. U izjašnjenju škole i dostavljenim prilozima, navedeno je da je na sastanku sa predstavnicima Školske uprave Požarevac, predstavnicima škole ukazano na potrebu za doslednim pridržavanjem svih propisa i procedura. U skladu sa tim, muzička škola je bila obavezna da organizuje i sprovede polaganje prijemnog ispita u skladu sa stručnim uputstvom Ministarstva.
 • Pravilnik o upisu učenika u srednju školu, koji je stupio na snagu 1. aprila 2021. godine[13] propisuje da kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njihova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na način sprovođenja ispita. U skladu sa ovakvom odredbom Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu od 21. aprila 2021. godine. Stručno uputstvo po kojem je škola dužna da postupa, sadrži instrukciju da svi kandidati rešavaju testove istog sadržaja i da se polaganje prijemnog ispita prilagođava kandidatima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u odnosu na način polaganja prijemnog ispita.
 • Poverenik konstatuje da su podzakonski akti, Pravilnik o upisu učenika u srednju školu i Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu doneti neposredno pred održavanje prijemnih ispita za upis u srednju školu, odnosno mesec dana pre polaganja ispita. U izjašnjenju Ministarstva je navedeno da je smisao prijemnog ispita da se prepoznaju učenici sa izuzetnim sklonostima, sposobnostima i talentom i da bi izmena sadržaja prijemnog ispita onemogućilo procenu „izuzetnih sklonosti i sposobnosti“ kao kategorije koja je uslov za upis srednje škole za učenike sa izuzetnim sklonostima. Analizom navoda izjašnjenja Ministarstva nameće se pitanje da li se prilikom procene izuzetnih sklonosti i sposobnosti na prijemnom ispitu gde je kandidatima sa smetnjama u razvoju omogućeno samo prilagođavanje načina polaganja ispita, omogućeno ovim kandidatima da ispolje svoje izuzetne sklonosti i sposobnosti. Dakle, činjenica da je učenik B. B. završio redovnu školu i nižu muzičku školu po prilagođenom sadržaju, obavezuje organe javne vlasti da mu omoguće polaganje prijemnog ispita sa sadržajem koji neće biti prepreka da se izrazi njegove izuzetne sklonosti i sposobnosti ukoliko postoje, kao i da nastavi obrazovanje.
 • S obzirom na sve navedeno, povodom dela pritužbe koja se odnosi na muzičku školu V. V, koja je bila obavezna da primenjuje važeće propise, konkretno Pravilnik o upisu učenika u srednju školu i Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu, a koje je donelo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Poverenik je mišljenja da se u konkretnom slučaju muzička škola V. V. nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

3.19. Analizom utvrđenog činjeničnog stanja povodom dela pritužbe koja se odnosi na Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, utvrđeno je da je Poverenik već odlučivao o istoj stvari davanjem preporuke mera za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštitu od diskriminacije broj 021-01-345/2021-02 od 19. jula 2021. godine. Naime, s obzirom da je Ministarstvo donosilac Pravilnika o upisu učenika u srednju školu i Stručnog uputstva za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu, Poverenik je, na osnovu člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije, uputio preporuku mera Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja broj 021-01-345/2021-02 od 19. jula 2021. godine. Ministarstvu je data preporuka mera da izmeni Pravilnika o upisu u srednju školu i Stručno uputstvo za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2021/2022. godinu i da ih usaglase sa antidiskriminacionim propisima, kao i da u saradnji sa muzičkom školom V. V, omogući da kandidati sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji su završili osnovnu školu po IOP2 i koji su polagali prijemni ispiti za upis u ovu muzičku školu u maju 2021. godine, a kojima je bilo potrebno prilagođavanje sadržaja, ponovno polažu prijemni ispit u skladu sa potrebama za pružanje podrške u odnosu na sadržaj i način sprovođenja prijemnog ispita. Povodom datih preporuka mera Ministarstvo je obavestilo Poverenika o merama i aktivnostima koje planira da preduzme.

3.20. Povodom navoda podnositeljke pritužbe da je zamenica direktora škole diskriminisala učenika B. B. kada je izjavila da u muzičkoj školi nema pravo na dodatne poene kao pripadnik romske nacionalne manjine, Poverenik ukazuje sledeće. Odredbama čl. 90. do 97. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu propisan je upis u školu pod povoljnijim uslovima učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Ovim odredbama je, između ostalog, propisano da osnovna škola počev od sedmog razreda preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika romske nacionalne manjine o merilima i postupku upisa učenika u školu pod povoljnijim uslovima, kao i da prijavu za upis u srednju školu pod povoljnijim uslovima za učenike romske nacionalne manjine podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika osnovnoj školi. Dalje je propisano da učenik koji je prijavljen za upis pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, polaže završni ispit i broj bodova koji ostvari na osnovu uspeha u školi i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaju do 100 bodova. S obzirom da se pravo na dodatne bodove za upis u srednju školu ostvaruje na završnom ispitu u osnovnoj školi, a ne na prijemnom ispitu u srednjoj školi, očigledno je da zamenica direktora srednje muzičke škole davanjem informacije da se dodatni poeni dobijaju u osnovnoj a ne u muzičkoj školi, nije, kako navodi podnositeljka pritužbe, povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po delu pritužbe A A. protiv muzičke škole V. V, utvrđeno je da muzička škola V. V. nije povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09

[2] „Službeni glasnik RS“, br. 55/13.101/17,27/18-dr. zakon, 6/20 i 52/21

[3] Zakon o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS“, br. 22/09 i 52/21, član 1. stav 2.

[4] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06

[5] član 21. Ustava Republike Srbije

[6] Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima deteta (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/90 i „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 4/96 i 2/97)

[7] Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom , „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori“, broj 42/09

[8] član 2.

[9] „Službeni glasnik RS“, br, 88/17 i 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18 – dr. zakon i 6/20

[10] „Službeni glasnik RS“, br. 55/13, 101/17, 27/18 – dr. zakon, 6/20 i 52/21

[11] „Službeni glasnik RS“, br. 31/21 i 46/21

[12] Broj 611-00-490/1/2021-03 od 21. aprila 2021. godine

[13] izmene i dopune pravilnika su stupile na snagu 7. maja 2021. godine

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon288-21 pritužba AA protiv muzičke škole zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top