288-21 притужба АА против музичке школе због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-280/2021-02 датум: 27. 9. 2021.

 

МИШЉЕЊЕ

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела A. A, у име свог малолетног сина Б. Б, против средње музичке школе В. В. и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У притужби је, између осталог наведено да Б. Б. има развојне потешкоће, да је похађао редовно основно и ниже музичко образовање по индивидуално образовном плану са прилагођеним циљевима садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада (ИОП 2), да је полагао пријемни испит за упис у средњу музичку школу који није прилагођен његовом ИОП2 програму, као и да пријемни испит није положио. У изјашњењу школе је наведено да је школа поступала у складу са Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка за школску 2021/2022. годину. Школа је доставила доказе да је о потреби измене садржаја пријемног испита обавестила Окружну уписну комисију, Школску управу Пожаревац, као и да је од Министарства просвете, науке и технолошког развоја затражила писано мишљење о могућности измене садржаја појединих делова пријемног испита, односно, испита у целини за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању. У изјашњењу Министарства је, између осталог наведено да је смисао пријемног испита да се препознају ученици са изузетним склоностима, способностима и талентом и да би измена садржаја пријемног испита онемогућило процену „изузетних склоности и способности“. У току поступка је утврђено да је музичка школа предузела све активности у складу са Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу, као и да је одредбама члана 6. Правилника о упису ученика у средњу школу прописано да кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита и да овим чланом није предвиђено пружање подршке за полагање пријемног испита у односу на садржај испита, као и да је школа била дужна да поступа у складу са наведеним прописима. Анализом утврђеног чињеничног стања поводом дела притужбе која се односи на Министарства просвете, науке и технолошког развоја, утврђено је да је Повереник већ одлучивао о истој ствари давањем препоруке мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације број 021-01-345/2021-02 од 19. јула 2021. године, као и да је Министарство обавестило Повереника о мерама и активностима које ће предузети ради поступања по препоруци мера. С тим у вези Повереник за заштиту равноправности је дао мишљење да у поступку који је спроведен по делу притужбе А. А. против музичке школе В. В, утврђено је да школа В. В. није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације, док је у делу притужбе против Министарства просвете, науке и технолошког развоја, утврђено да је Повереник већ одлучивао о истој ствари давањем препоруке мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације број 021-01-345/2021-02 од 19. јула 2021. године.

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности обратила се А. А, у име свог малолетног сина Б. Б, притужбом против музичке школе В. В, директора З. З. и заменице директора Д. Д, као и „надлежних у министарству просвете“, због дискриминације малолетног сина на основу здравственог стања и инвалидитета.
  • У притужби А. А, између осталог, наведено је:
 • да су лица против којих је поднела притужбу прекршили законске одредбе које су прописане у Уставу и закону о образовању деце са ИОП-2;
 • да је њен син, Б. Б, има сметње у развоју, да га је узела као хранитељица од кад је био беба и да га је усвојила пре годину дана;
 • да је њен син завршио 7 година музичке школе и да је планирано да то школовање и настави;
 • да су на полагању пријемног испита за средњу музичку школу В. В. прилагођени технички услови, али не и садржај, због чега је њен син полагао пријемни испит по редовном програму иако је школовање радио по ИОП2 индивидуалном плану и програму;
 • да је овим поступком био оштећен и измалтретиран и да је лично рекао да је одрадио испит са „страхом“, на ком је добио 100 поена из хармонике и 47 поена из солфеђа;
 • да је питала заменицу директора уколико дете има право на додатне поене на основу своје ромске националности, на шта је добила одговор да се додатни поени добијају у основној али не у музичкој школи, што сматра кршењем закона и дискриминацијом.
  • У прилогу притужбе је достављена жалба Министарству просвете, науке и технолошког развоја на резултате пријемног испита за упис у средњу музичку школу В. В.
  • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом 35. став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је у току поступка прибављено изјашњење музичке школе В. В. и Министарства просвете, науке и технолошког развја.
  • У изјашњењу музичке школе између осталог је наведено:
 • да у току организације и спровођења пријемног испита, школа примењује све законске и подзаконске прописе;
 • да је школа примила обавештења родитеља/законских заступника о намери четворо ученика који су основно образовање завршили по индивидуално образовном плану да се пријаве за полагање пријемног испита;
 • да је у тренутку примања обавештења школа поступала у складу са Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка из школске године 2020/21 пошто у фебруару није било објављено Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину;
 • да је школа упутила дописе матичним основним школама четворо ученика тражећи детаљан опис потребних услова рада за наведене ученике од Стручних тимова за инклузивно образовање, који су упутили и сопственом Стручном тиму за инклузивно образовање;
 • да је ОШ „…“ одговорила наводећи да Б. Б. похађа наставу по ИОП-2 програму из српском језика, математике, историје, географије, биологије, физике, хемије, енглеског језика и француског језика (али не и музичке културе), наводећи да ће се за ученика израдити посебни тестови за полагање испита;
 • да су наставник главног предмета (хармонике) … и наставнице солфеђа …, чланови Стручног тима за инклузивно образовање музичке школе, доставили своје извештаје о учењу и напредовању ученика, као и о потребним прилагођавањима, из којих се могло закључити да је за Б. Б. неопходно прилагођавање услова и начина полагања пријемног испита из хармонике, солфеђа и теорије музике, али и да је потребна измена садржаја појединих делова испита;
 • да је школа на основу извештаја закључила да је била потребна промена садржаја појединих делова испита и за поједине друге ученике;
 • да је школа 10. марта 2021. године телефонским позивом обавестила руководиоца Школске управе Пожаревца о изведеним закључцима и иницирала састанак са представницима Окружне уписне комисије. На састанку су чланови окружне комисије обавештени да се поступа по упутствима датим у Смерницама за прилагођавање пријемног испита за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и закључено је да је потребна стручна подршка Одсека за људска и мањинска права у образовању Министарства просвете, науке и технолошког развоја (област инклузија);
 • да је 19. марта 2021. године одржан наредни састанак са Окружном уписном комисијом, где је закључено да је за одређене ученике неопходна измена садржаја појединих делова пријемног испита, што није предвиђено Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка. Представницима школе је указано на потребу за доследним придржавањем свих прописа и процедура и саветовано да се обрате Одсеку за људска и мањинска права у образовању, област: инклузија, ради пружања стручне помоћи и подршке око пријемног испита за упис у средњу музичку школу.
 • да је Окружна уписна комисија обавештена да школа има четворо кандидата који су исказали интересовање за полагање пријемног, а којима је потребна додатна образовна подршка, као и о свим потребама за прилагођавањем пријемног испита;
 • да се школа обратила Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Одсеку за људска и мањинска права, област: инклузија, тражећи писано мишљење о томе да ли су могуће измене садржаја појединих делова пријемног испита, односно испита у целини за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању;
 • да је школа 26. марта 2021. године примила позив из Министарства просвете, науке и технолошког развоја у којем је усмено саопштено да промена садржаја испита није предвиђена Смерницама за прилагођавање пријемног испита за средњу школу ученицима којима је потребна додатна образовна подршка, али да ће питање бити прослеђено Сектору за средње образовање од ког још увек нису добили званични одговор;
 • да су родитељи Б. Б. поднели персонализовану електронску пријаву за полагање пријемног 12. априла 2021. године за вокално-инструментални одсек, главни предмет хармоника и да је мајка Б. Б. навела као специфичне начине полагања и израде теста да „дете по ИОП-2 програму прати наставу“;
 • да је кандидат добио одштампан захтев за пријемни испит, списак питања из теорије музике за испит из солфеђа са теоријом музике, као и да су захтев за пријемни испит и списак питања за усмени део из солфеђа са теоријом музике објављени на сајту школе 12. априла 2021. године;
 • да је у допуни пријаве, на захтев школе, подноситеља притужбе навела да ученик Б. Б. похађа наставу по ИОП -2 програму, да му је потребна већа концентрација и да му је неопходна помоћ пратиоца, као и да о посебним условима који су ученику потребни одлучи „наставница солфеђа“;
 • да је школа примила 23. априла 2021. године Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, број: 611-00-490/1/2021-03 од 21. априла 2021. године;
 • да је Б. Б. у школској 2022/2021. години уписан као редован ученик 6. разреда основне музичке школе, а наставу прати по индивидуалном образовном плану (ИОП2) током свих шест година. Одељенски старешина и предметна наставница су ученику континуирано пружали додатну подршку у образовању и били су додељени ученику и као лични пратиоци током свих етапа полагања пријемног испита. У току трајања наставе на даљину, ученик је часове одржавао, по жељи мајке, у вечерњим часовима, чак и викендом, своје снимке је слао наставнику свакодневно и на основу снимка добијао повратну информацију о свом раду и потребном кориговању. Након преласка на непосредан вид наставе, ученик је до пријемног испита на наставу хармонике долазио сваког дана и врло често је имао истог дана и „онлине“ час. Додатни часови су организовани као вид подршке, како би се ученику помогло у покушају да савлада комплетан испитни програм, који је био много већи у односу на програм предвиђен ИОП-ом 2.
 • на самом пријемном испиту ученика је, као одређени лични пратилац на испиту, због честих меморијских блокада, одељенски старешина упућивао на делове програма које треба да одсвира. Код извођења лествица дошло је до велике меморијске блокаде ученика, када су и пратилац и чланови комисије покушали да га охрабре и помогну му да се присети свих елемената које треба да изведе.
 • д је ученик Б. Б. 7. маја полагао испит из главног предмета – хармонике, а 8. маја 2021. године испит из солфеђа са теоријом музике;
 • да је школа извршила неопходна прилагођивања испита, предвиђена Смерницама: а) за испит из главног предмета – хармоника – 1. ученику је додељен пратилац, који му је помогао око кретања кроз школу, намештања инструмента и разумевања испитних захтева и 2. ученику је омогућено додатно време за испит; б) за испит из солфеђа са теоријом музике – 1. ученику је додељен пратилац, који му је помогао око кретања кроз школу и разумевања испитних захтева, 2. ученику је продужено време за усмени део испита из солфеђа и 3. ученик је полагао испит у посебном простору.
 • да је тешкоћа са којом се ученик сусреће блокаде мисли која се повремено јавља, као и евокација садржаја који су обрађивали у ближој или даљој прошлости, а које ученик има у искуству. Чланови комисије за бодовање испита из главног предмета – хармонике, информисани су о потреби за додатном подршком ученику, односно дата је препорука да га комисија не прекида уколико дође до сличне ситуације.
 • испит је надгледао супервизор из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, који није уочио нерегуларности током спровођења испитног процеса, као и да су организацију, спровођење и регуларност пријемног испита све време пратили просветни саветници Школске управе Пожаревац.
 • да су чланови испитних комисија били у обавези да воде записнике и забележе детаљна запажања и независно бодују кандидате. Комисија за испит из главног предмета – хармонике забележила је о ученику Б. Б. следеће запажање: „Ученик је задати програм (етиду, циклус и комад) одсвирао напамет. Етида без израза, ритмички нестабилан, непрецизно вођење меха. Бах – сувише раван, без вођења фраза. Свита – елементи динамике у мањој мери присутни (лакши циклус). Ученик није одсвирао комплетну скалу. Одсвирао је скалу (лествицу) паралелно и супротно без осталих елемената (трозвук, доминантни септакорд, разлагања). Ритмички и метрички нестабилан, динамички врло раван, без употребе и промене регистра“. Комисија је ученика оценила са 100 од 200 максималних бодова, док је за положени пријемни испит било неопходно да кандидат оствари најмање 120 бодова.
 • поводом навода притужбе да је комисија „терала мушку децу која су у пубертету и мутира им глас да испевају ноте које не могу да испевају како треба“ указано је да је одредбама Правилника о упису ученика у средњу школу и Правилника о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу, прописано да сви ученици, без обзира на пол и узраст, треба да отпевају један мелодијски пример, да прочитају један ритмички пример и да усмено одговоре на два питања из области теорије музике;
 • да је ученику Б. Б. на пријемном испиту из солфеђа са теоријом музике било прилагођено време за припрему испитних примера од 20 минута, да му је одређен лична пратитељка која је проверила да ли су ученику јасни задаци. Код првог задатка – мелодијског примера, испитивач је помогао ученику око проналаска регистра и опсега који му одговара због мутирања гласа. Комисија је разматрала постигнуте резултате ученика на тесту и закључила да схватање и интонирање тоналитета, перцепција ритма и теорија музике нису задовољили критеријуме који би омогућили кандидату да буде оцењен изнад прага знања.
 • да школа организује сваке године низ активности којима се подстиче поштовање различитости, толеранција, развија свест о дечијим правима, ради на превенирању насиља и дискриминације.
  • У прилогу изјашњења достављени су: 1) захтев за припремање ученика за упис у СМШ, бр. 197 од 22. фебруара 2021. године; 2) дописи упућени Стручним тимовима за инклузивно образовање основних школа које ученици похађају, дел. бројеви 200/1, 200/2, 200/3, 200/4 од 23. фебруара 2021. године; 3) допис упућен Стручном тиму за инклузивно образовање музичке школе В. В, дел. број 200/5 од 23. фебруара 2021. године; 4) допис ОШ „…“, примљен и заведен под редним бројем 252 од 8. марта 2021. године; 5) прилагођавање захтева на пријемном из хармонике, дел. број 256/3 од 9. марта 2021. године; 6) мишљење наставнице солфеђа и теорије музике о оспособљености Б. Б. за полагање пријемног испита, дел. број 256/4 од 9. марта 2021. године; 7) службена белешка, дел. број 258/1 од 10. марта 2021. године; 8) службена белешка, дел. број 287/2 од 19. марта 2021. године; 9) Обавештење о потреби за прилагођавањем пријемног испита за упис у средњу школу, за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, дел. број 287/1 од 19. марта 2021. године; 10) Молба за пружање стручне подршке за примену прописа и спровођење пријемног испита, дел. број 288 од 19. марта 2021. године; 11) Захтев за прилагођавање услова за полагање пријемног испита, дел. број 420 од 22. априла 2021. године; 12) извештај педагога о раду наставника … и … са учеником Б. Б, дел. број 555 од 25. маја 2021. године; 13) Извештај о пружању подршке и спроведеном пријемном испиту за ученика Б. Б, дел. број 556 од 26. маја 2021. године; 14) Записник о току полагања пријемног испита за главни предмет – хармонику 29) Изјава председника комисије за бодовање и оцењивање ученика, дел. број 553 од 25. маја 2021. године, 15) део саопштење Министарства просвете, науке и технолошког развоја заведеног код школе под дел. бр. 509 од 13. маја 2021. године.
  • У изјашњењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, између осталог, наведено је:
 • да је чланом 3. Закона о основама система образовања и васпитања прописано право на образовање без дискриминације;
 • да су чланом 7. овог закона прописани Општи принципи образовања и васпитања, међу којима је између осталог, прописано да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле „једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације“;
 • да Министарство више од једне деценије посвећено ради на остваривању принципа једнаких шанси унапређујући законе и подзаконска акта и уводећи посебне (афирмативне) мере, активности и пројекте како би се обезбедила додатна подршка деци, ученицима и одраслима укљученим у образовање;
 • да, иако у Републици Србији средње образовање и васпитање није обавезно, посебна пажња је усмерена на унапређивање процедуре уписа у средње школе ученика из осетљивих друштвених група: прилагођавање завршног испита на крају основног образовања и васпитања, увећање укупног броја бодова за ученике припаднике ромске националне мањине, упис преко окружне уписне комисије ученика који се образује по индивидуалном образовном плану са измењеним програмом и прилагођавања приликом полагања пријемног испита у средњу школу се прекатикују већ дуго година уназад у складу са чланом 36а Закона о средњем образовању и васпитању[2];
 • да је Законом о средњем образовању и васпитању прописано да се делатност средњег образовања и васпитања обавља у средњој школи, и то: гимназији, стручној школи, уметничкој школи, мешовитој школи (гимназији и стручној или уметничкој школи), школи за ученике са сметњама у развоју;
 • да је одредбама члана 38. Закона о средњем образовању и васпитању прописано да кандидати који се уписују у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са изузетним способностима, школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике, полажу пријемни испит за проверу изузетних склоности и способности;
 • да је овом одредбом прецизирана посебна улога уметничких школа као школа у којим се образују и васпитавају ученици који су даровити и имају изузетне способности у одређеном домену.
 • смисао пријемног испита јесте да се препознају ученици са изузетним склоностима, способностима и талентом и да се најбољи међу њима подрже да развијају свој таленат у уметничким (и другим специјализованим) школама. Измена садржаја пријемног испита, онемогућило би процену „изузетних склоности и способности“ као законске категорије којом је условљен упис у ове средње школе.
 • да су, свесни да изузетне способности у различитим доменима имају и ученици са сметњама у развоју, а у циљу остваривања принципа једнаких шанси, Министарство у склопу Стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу дефинисало Смернице за прилагођавање начина полагања пријемног испита за средњу школу за ученике којима је потребна додатна образовна подршка;
 • да је поред обезбеђивања приступачности, прилагођавања просторних услова, присуства пратиоца који пружа подршку ученику уз поштовање процедура и не угрожава регуларност испита, прилагођавање фонта, формата, писма и сл. омогућена и употреба асистивних технологија. Још једна значајна афирмативна мера се примењује када су у питању двоструко посебни ученици: за разлику од својих другова они се не рангирају већ се у уметничку школу уписују директно, уз услов да су положили пријемни испит у складу са Правилником о упису ученика у средњу школу. Ефекти ових мера су повећање броја ученика са сметњама у развоју у уметничким школама;
 • да сматрају да поступањем по важећим прописима и процедурама Министарство не врши дискриминацију приликом уписа ученика са сметњама у развоју у уметничке школе;
 • да је Министарство у сарадњи са Школском управом Пожаревац пратило спровођење пријемног испита у музичкој школи В. В, као и да су просветни саветници присуствовали пријемном испиту у школи и сачинили Извештај о праћењу спровођења пријемног испита, који садржи и податке о прилагођавању начина полагања пријемног испита за ученика Б. Б. и за још троје ученика.
 • да је на основу одлуке Окружне уписне комисије, ученик Б. Б. уписан као ученик који је основно образовање и васпитање завршио по ИОП2 у Економско-трговинску школу у Пожаревцу, смер: Туристичко-хотелијерски техничар, као и да је мајка ученика, А. А, изразила захвалност Окружној уписној комисији због доношења наведене одлуке.
  • Поступајући по другој притужби поводом полагања пријемног испита за упис у средњу музичку школу ученице са сметњама у развоју која је завршила основну школу по ИОП2, Повереник за заштиту равноправности је дао препоруку мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације Министарству просвете, науке и технолошког развоја број 021-01-345/2021-02 од 19. јула 2021. године поводом полагања пријемног испита за упис у средњу музичку школу којом препоруком је обухваћен и упис малолетног Б. Б. С обзиром на дату препоруку која је достављена и подноситељки притужбе и цитиране наводе из изјашњења Министарства да је малолетни Б. Б. уписан у Економско-трговинску школу, Повереник је затражио од подноситељке притужбе да се у року од 15 дана изјасни да ли остаје при поднетој притужби. Имајући у виду да се подноситељка притужбе након што је допис примила 18. августа 2021. године, није изјаснила о намери да ли жели да остане при притужби, Повереник је наставио поступак по притужби.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • Међу странама је неспорно да Б. Б. има сметње у развоју, да редовно основно и ниже музичко образовање похађа по индивидуално образовном плану са прилагођеним циљевима садржаја и начина остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада (ИОП 2). Такође, неспорно је да је полагао пријемни испит за упис у средњу музичку школу у музичкој школи В. В. и 8. маја 2021. године, као и да пријемни испит није положио.
 • Увидом у дописе музичке школе В. В. број 200/2 и 200/5 од 23. фебруара 2021. године, утврђено је да је музичка школа од редовне основне школе и ниже музичке школе које је похађао ученик Б. Б. затражила информације какви услови рада су потребни ученику Б. Б. током полагања пријемног испита, као и да наведу сва друга потребна прилагођавања (на основу начина на који су прилагођавали оцењивање ученика, план прилагођавања завршног испита, изворе доказа да су прилагођавања потребна, план прилагођавања, ИОП, да ли је потребно прилагођавање теста, да ли је потребно обезбедити посебну просторију у школи за ученика током израде теста/задатака у школи, да ли је потребно прилагођавање времена за израду теста и сл.).
 • Увидом у допис ОШ „…“број 252 од 8. марта 2021. године, утврђено је да основна школа обавестила музичку школу да Б. Б. похађа наставу по ИОП-2 програму из српском језика, математике, историје, географије, биологије, физике, хемије, енглеског језика и француског језика, да ће се за ученика израдити посебни тестови за полагање завршног испита, да за ученика није потребна посебна просторија за полагање и да није имао личног пратиоца, као и да друга прилагођавања нису била потребна.
 • Увидом у Обавештење о потреби за прилагођавањем пријемног испита за упис у средњу школу, за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, дел. број 287/1 од 19. марта 2021. године, утврђено је да се музичка школа В. В. овим дописом обратила Окружној уписној комисији Школске управе Пожаревац. У обавештењу је, између осталог, наведено да је школа примила обавештење да ће се четворо ученика пријавити за полагање пријемног испита у првом уписном року на одсецима; да је двоје кандидата претходни ниво образовања завршио по ИОП-у 2, а двоје по ИОП-у 1, као и да је школа упутила дописе матичним основним школама ученика, тражећи од Стручних тимова за инклузивно образовање да детаљно опишу какви услови рада су потребни наведеним ученицима током полагања пријемног испита, као и да наведу сва друга потребна прилагођавања. Даље је наведено да међу кандидатима има и оних којима би биле неопходне и измене садржаја појединих делова пријемног испита, што није предвиђено Смерницама за прилагођавање. Наведено је и да се школа обратила Одсеку за људска и мањинска права ради добијања стручне помоћи у тумачењу прописа и подршке у спровођењу свих процеса из области инклузивног образовања, да се Окружној уписној комисији обраћају са молбом да обавести Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ради припреме потребног броја тестова и задатака у другом формату, као и да школи доставе одговор у писаној форми.
 • Увидом у Молбу за пружање стручне подршке за примену прописа и спровођење пријемног испита за упис у средњу школу, за ученике којима је потребна додатна образовна подршка, дел. број 288 од 19. марта 2021. године, утврђено је да се музичка школа В. В. обратила Министарству просвете, Одсек за људска и мањинска права, Област: инклузија. У Молби је, између осталог, наведено да је школа примила обавештење да ће се четворо ученика пријавити за полагање пријемног испита у првом уписном року, као и да је двоје кандидата претходни ниво образовања завршио по ИОП-у 2, а двоје по ИОП-у 1. Даље је наведено да је се школа обратила Окружној уписној комисији, Школској управи Пожаревац и обавестила их да имају кандидате за полагање пријемног испита за које су потребна прилагођавања. Наведено је да су након сагледавања документације уочени потенцијални проблеми у организацији и спровођењу пријемног испита, јер је закључено да међу пријављеним кандидатима има и оних којима би биле неопходне и измене садржаја појединих делова пријемног испита, што није предвиђено Смерницама. Молбом је од Министарства затражено да пружи стручну подршку и да достави писано мишљење о томе да ли су могуће измене садржаја појединих делова пријемних испита, односно, испита у целини за ученике којима је потребна додатна подршка у образовању или су за ученике могућа само прилагођавања простора и услова наведена у Смерницама. Затражено је и да се писано мишљење достави у најкраћем могућем року како би школа на време обавестила родитеље и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ради штампања прилагођених тестова и задатака.

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, прилоге, као и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[3] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.
 • Устав Републике Србије[4] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.[5]
 • Република Србија је 1990. године ратификовала Конвенцију о правима детета[6], која у члану 28. прописује да дете, поред осталог, има право на образовање и да је држава дужна да осигура обавезно и бесплатно основно образовање за све, да омогући да образовне и стручне информације и савети буду доступни свој деци и предузме мере за редовно похађање школе и смањење стопе напуштање школе. Чланом 29. став 1. Конвенције о правима детета дефинисани су циљеви образовања тако што је прописано да образовање детета треба да буде усмерено на развој дететове личности, талента и менталних и физичких способности до његових крајњих могућности, уз развијање поштовања људских права, појачан осећај идентитета припадности и његову или њену социјализацију и интеракцију са другима и са окружењем.
 • Општим коментаром број 1. Комитета за права детета појашњен је члан 29. став 1. Конвенције, тако што је, између осталог, наведено да образовање треба да буде усмерено на дете, прилагођено детету и да омогућава његово или њено оснаживање. Образовање на које свако дете има право јесте оно које је осмишљено тако да развије код детета животне вештине, да ојача дететову способност да ужива читав низ људских права и да утиче на стварање културе прожете одговарајућим вредностима људских права. Комитет за права детета напомиње да наставни план мора да буде у директној вези са дететовим потребама, као и да потпуно узме у обзир дететове способности које се развијају. Наставне методе, стога, треба да се прилагоде различитим потребама различите деце. Образовање треба да тежи томе да обезбеди да свако дете савлада основне животне вештине и да ниједно дете не изађе из школе, а да није опремљено за суочавање са изазовима са којима се може очекивати да ће се суочити у животу.
 • Одредбама члана 24. Конвенције о правима особа са инвалидитетом[7] прописано је да државе потписнице признају право свих особа са инвалидитетом на образовање без дискриминације и на основу једнакости са другима, и да ће државе пописнице осигурати инклузивни систем образовања на свим нивоима и учење током читавог живота усмерено на пун развој људских потенцијала и осећања достојанства и самовредности, развијање личности, талената и менталних и физичких способности особе са инвалидитетом до највеће могуће мере. Даље је прописано да ће државе потписнице осигурати да особе са инвалидитетом не буду искључене из општег образовног система на основу свог инвалидитета, а да нити једно дете са инвалидитетом не буде искључено из бесплатног и обавезног основног образовања, или из средњег образовања, због свог инвалидитета, да имају приступ инклузивном, квалитетном, бесплатном и обавезном основном образовању, или средњем образовању у својој локалној заједници на основу једнакости са другима; да буде пружена подршка у склопу општег образовног система која им је потребна да би им се олакшало ефективно образовање, као и да буду пружене инклузивне мере подршке у окружењима које максимизирају академски и социјални развој, у складу са циљем пуне подршке.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[8], којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 6. прописано је да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај, или би могли бити стављени у неповољнији положај. Даље је одредбама члана 19. прописано да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом, као и да је забрањено лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступање према њима. Чланом 28. Закона о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације је прописано да ће се поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончати по одредбама Закона о забрани дискримнације ( „Службени гласник РС“, број 22/09) и општих аката по којима су започети.
 • Законом о основама система образовања и васпитања[9] прописано је да свако лице има право на образовање и васпитање, да су држављани Републике Србије једнаки у остваривању права на образовање и васпитање, као и да лице са сметњама у развоју и инвалидитетом има право на васпитање и образовање које уважава његове образовне и васпитне потребе у систему образовања и васпитања, уз појединачну односно групну додатну подршку у настави и учењу или у посебној васпитној групи или школи, у складу са овим и посебним законом (члан 3.). Одредбама члана 7. прописано је да систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање засновано на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације.
 • Одредбом члана 110. став 1. овог закона прописана је забрана дискриминације и одређено је да су у установи забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе, као и чланове њихових породица или њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националне припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
 • Закон о средњем образовању и васпитању[10] у члану 38. прописује да се редослед кандидата за упис у школу утврђује на основу успеха у претходном школовању које укључује и успех ученика на завршном испиту. Даље прописује да кандидат који се уписује у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са изузетним способностима (филолошка гимназија, математичка гимназија, гимназија за спортисте, гимназија за ученике са изузетним способностима за физику, за рачунарство и информатику), школа у којој се део наставе остварује на страном језику и школа за талентоване ученике, полажу пријемни испит за проверу изузетних склоности и способности.
 • Правилником о упису ученика у средњу школу[11] је прописано да се кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује у школу после положеног пријемног испита и полаже пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита (члан 6.). Одредбама члана 14. овог правилника прописано је да се пријемни испит за проверу посебних способности полаже за упис у уметничку школу (музичка, балетска и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, одељење за ученике са посебним способностима (одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке, одељење за ученике са посебним способностима за математику, одељење за ученике са посебним способностима за спорт, одељење за ученике са посебним способностима за физику, одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију, одељење за ученике са посебним способностима за географију и историју и одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји). На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил (члан 17.)
 • Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину[12] ближе уређује спровођење уписа ученика у средњу школу и прописује опште одредбе о упису кандидата са сметњама у развоју, као и организовање и спровођење пријемног испита за упис у школе за ученике са посебним способностима. У делу под називом Садржај и начин полагања пријемног испита је наведено да се на пријемном испиту проверавају знања, способности и склоности из предмета који су програмом предвиђени за полагање, да сви кандидати решавају тестове истог садржаја у складу са образовним стандардима за одређени предмет и под истим условима (место, време, упутство за рад, начин предлагања и контрола). Даље је наведено да кандидати који су остварили право на образовање према индивидуалним образовним плановима, и кандидати који остварују право на пружање посебне подршке у току спровођења пријемног испита, пријемни испит за проверу посебних способности полажу складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева њихова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружање подршке у односу на начин полагања пријемног испита.

У делу IV Смернице за прилагођавање начина полагања пријемног испита за средњу школу за ученике којима је потребна додатна образовна подршка наведено је да школа која организује и спроводи пријемни испит је у обавези да ученику којем је услед сметњи у развоју и инвалидитета потребна додатна образовна подршка прилагоди начин полагања пријемног испита и детаљније је објашњено на који начин се врши прилагођавање простора и услова за полагање пријемног, односно формата текста, текст задатака и другог писаног материјала.

Анализа навода из притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају је потребно утврдити да ли је ученик Б. Б. дискриминисан на основу развојних потешкоћа тако што садржај пријемног испита за упис у средњу музичку школу није био прилагођен индивидуално образовном плану по којем је ученик завршио претходни ниво образовања.
 • Међу странама је неспорно да је Б. Б. ученик са сметњама у развоју и да је похађао редовну основну школу и нижу музичку школу по индивидуално образовном плану са прилагођеним циљевима садржаја и начином остваривања програма наставе и учења и исхода образовно-васпитног рада тзв. ИОП 2. Такође је међу странама неспорно да није положио пријемни испит за упис у средњу музичку школу у музички школу В. В. за школску 2021/2022. годину који је био по садржају исти као пријемни испит који су полагали други кандидати, односно, кандидати који претходни ниво образовања нису похађали по индивидуално образовном плану.
 • Анализом утврђеног чињеничног стања на основу увида у наводе притужбе, изјашњења и достављене прилога, неспорно је да је музичка школа, након сазнања да ће Б. Б. и још троје ученика који су завршили основно образовање по ИОП-у полагати пријемни за упис у средњу школу, предузела активности прописане Стручним упутством за спровођење уписа ученика у средњу школу за претходну школску годину (с обзиром да упутство за школску 2021/2022. годину није било донето). Увидом у достављене прилоге уз изјашњење, утврђено је да је музичка школа у фебруару упутила дописе Стручним тимовима за инклузивно образовање основним школама које ученици похађају, као и Стручном тиму за инклузивно образовање своје школе, од којих су прибавили какви услови рада су потребни овим ученицима приликом полагања пријемног испита, укључујући и Б. Б. Даље је неспорно да је музичка школа, након сагледане документације, телефонски обавестила Школску управу Пожаревац о кандидатима којима је потребно прилагођавање пријемног испита (10. марта) и да је истог дана поводом исте теме одржала састанак са Стручним тимом за инклузивно образовање школе и Интерресорном комисијом града Пожаревца. Даље је утврђено да је музичка школа 19. марта 2021. године одржала састанак са Окружном уписном комисијом и Школском управом Пожаревац и да су усменим и писаним путем обавестили ШУ да школа има четворо кандидата за полагање пријемног испита којима је потребна додатна образовна подршка и прилагођавање пријемног испита. Школа је доставила доказе и да се обратила Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Одсеку за људска и мањинска права у образовању, област: инклузија молбом за пружање стручне подршке за примену прописа и спровођење пријемног испита. У поступку организовања и спровођења пријемног испита за упис у средњу школу музичка школа је обавезна да поступа у складу са важећим стручним упутством које добија од Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У изјашњењу школе и достављеним прилозима, наведено је да је на састанку са представницима Школске управе Пожаревац, представницима школе указано на потребу за доследним придржавањем свих прописа и процедура. У складу са тим, музичка школа је била обавезна да организује и спроведе полагање пријемног испита у складу са стручним упутством Министарства.
 • Правилник о упису ученика у средњу школу, који је ступио на снагу 1. априла 2021. године[13] прописује да кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом полаже пријемни испит за проверу посебних способности у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева њихова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на начин спровођења испита. У складу са оваквом одредбом Правилника о упису ученика у средњу школу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину од 21. априла 2021. године. Стручно упутство по којем је школа дужна да поступа, садржи инструкцију да сви кандидати решавају тестове истог садржаја и да се полагање пријемног испита прилагођава кандидатима са сметњама у развоју и инвалидитетом у односу на начин полагања пријемног испита.
 • Повереник констатује да су подзаконски акти, Правилник о упису ученика у средњу школу и Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину донети непосредно пред одржавање пријемних испита за упис у средњу школу, односно месец дана пре полагања испита. У изјашњењу Министарства је наведено да је смисао пријемног испита да се препознају ученици са изузетним склоностима, способностима и талентом и да би измена садржаја пријемног испита онемогућило процену „изузетних склоности и способности“ као категорије која је услов за упис средње школе за ученике са изузетним склоностима. Анализом навода изјашњења Министарства намеће се питање да ли се приликом процене изузетних склоности и способности на пријемном испиту где је кандидатима са сметњама у развоју омогућено само прилагођавање начина полагања испита, омогућено овим кандидатима да испоље своје изузетне склоности и способности. Дакле, чињеница да је ученик Б. Б. завршио редовну школу и нижу музичку школу по прилагођеном садржају, обавезује органе јавне власти да му омогуће полагање пријемног испита са садржајем који неће бити препрека да се изрази његове изузетне склоности и способности уколико постоје, као и да настави образовање.
 • С обзиром на све наведено, поводом дела притужбе која се односи на музичку школу В. В, која је била обавезна да примењује важеће прописе, конкретно Правилник о упису ученика у средњу школу и Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, а које је донело Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Повереник је мишљења да се у конкретном случају музичка школа В. В. није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

3.19. Анализом утврђеног чињеничног стања поводом дела притужбе која се односи на Министарства просвете, науке и технолошког развоја, утврђено је да је Повереник већ одлучивао о истој ствари давањем препоруке мера за остваривање равноправности и заштиту од дискриминације број 021-01-345/2021-02 од 19. јула 2021. године. Наиме, с обзиром да је Министарство доносилац Правилника о упису ученика у средњу школу и Стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину, Повереник је, на основу члана 33. Закона о забрани дискриминације, упутио препоруку мера Министарству просвете науке и технолошког развоја број 021-01-345/2021-02 од 19. јула 2021. године. Министарству је дата препорука мера да измени Правилника о упису у средњу школу и Стручно упутство за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину и да их усагласе са антидискриминационим прописима, као и да у сарадњи са музичком школом В. В, омогући да кандидати са сметњама у развоју и инвалидитетом који су завршили основну школу по ИОП2 и који су полагали пријемни испити за упис у ову музичку школу у мају 2021. године, а којима је било потребно прилагођавање садржаја, поновно полажу пријемни испит у складу са потребама за пружање подршке у односу на садржај и начин спровођења пријемног испита. Поводом датих препорука мера Министарство је обавестило Повереника о мерама и активностима које планира да предузме.

3.20. Поводом навода подноситељке притужбе да је заменица директора школе дискриминисала ученика Б. Б. када је изјавила да у музичкој школи нема право на додатне поене као припадник ромске националне мањине, Повереник указује следеће. Одредбама чл. 90. до 97. Правилника о упису ученика у средњу школу прописан је упис у школу под повољнијим условима ученика припадника ромске националне мањине. Овим одредбама је, између осталог, прописано да основна школа почев од седмог разреда предузима мере којима информише родитеље, односно друге законске заступнике ученика ромске националне мањине о мерилима и поступку уписа ученика у школу под повољнијим условима, као и да пријаву за упис у средњу школу под повољнијим условима за ученике ромске националне мањине подноси родитељ, односно други законски заступник ученика основној школи. Даље је прописано да ученик који је пријављен за упис под повољнијим условима у складу са овим правилником, полаже завршни испит и број бодова који оствари на основу успеха у школи и на основу завршног испита увећава се за 30% од броја бодова који му недостају до 100 бодова. С обзиром да се право на додатне бодове за упис у средњу школу остварује на завршном испиту у основној школи, а не на пријемном испиту у средњој школи, очигледно је да заменица директора средње музичке школе давањем информације да се додатни поени добијају у основној а не у музичкој школи, није, како наводи подноситељка притужбе, повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по делу притужбе А А. против музичке школе В. В, утврђено је да музичка школа В. В. није повредила одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09

[2] „Службени гласник РС“, бр. 55/13.101/17,27/18-др. закон, 6/20 и 52/21

[3] Закон о забрани дискриминације „Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21, члан 1. став 2.

[4] „Службени гласник РС”, број 98/06

[5] члан 21. Устава Републике Србије

[6] Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 4/96 и 2/97)

[7] Закон о потврђивању Конвенције о правима особа са инвалидитетом , „Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 42/09

[8] члан 2.

[9] „Службени гласник РС“, бр, 88/17 и 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18 – др. закон и 6/20

[10] „Службени гласник РС“, бр. 55/13, 101/17, 27/18 – др. закон, 6/20 и 52/21

[11] „Службени гласник РС“, бр. 31/21 и 46/21

[12] Број 611-00-490/1/2021-03 од 21. априла 2021. године

[13] измене и допуне правилника су ступиле на снагу 7. маја 2021. године

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon288-21 притужба АА против музичке школе због дискриминације на основу инвалидитета Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top