1114-20 Mišljenje povodom pritužbe predsednika sindikata AA, protiv Ministarstva odbrane

br. 07-00-558/2020-02 datum: 10. 6. 2021.

 

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podeo  predsednik  sindikata AA, protiv Ministarstva odbrane, zbog diskriminacije sindikata AA, u odnosu na druge sindikate u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. U pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navedeno je da je sindikat AA diskriminisan kao pravno lice, na taj način što je prethodni ministar odbrane jednostranim nezakonitim aktom ukinuo reprezentativnost sindikatu, zatim nijednom nije pristao da se sastane sa predstavnicima sindikata AA, niti je sindikat AA mogao da učestvuje u izradi Nacra zakona o vojsci Srbije, da je suprotno odredbama Zakona o radu, organ ministarstva obustavio odbijanje od iznosa zarade zaposlenima koji su članovi sindikata AA, kao i da Ministarstvo odbrane na brojne molbe/predloge/zahteve koje mu upućuje sindikat AA ne odgovara. U izjašnjenju Ministarstva odbrane je navedeno da su svi navodi iz pritužbe neosnovani, da se vodio postupak utvrđivanja reprezentativnosti sindikata AA, da je sindikat AA dva puta podnosio tužbe Upravnom sudu, od kojih je naknadno odustao, da je u januaru 2021. godine održan sastanak sa predstavnicima sindikata AA u cilju rešavanja pitanja u vezi sa isplatom članarine, da je na zahteve i predloge ovog sindikata Ministarstvo odbrane odgovaralo, te da je poslednji sastanak sa predstavnicima sindikata AA održan u martu 2021. godine. Tokom postupka, prilikom utvrđivanja činjeničnog stanja, Poverenik je, povodom navoda podnosioca pritužbe da Ministarstvo odbrane ne postupa po zahtevima sindikata AA, konstatovao da podnosilac pritužbe do okončanja ovog postupka nije dostavio dokaze u prilogu ovih navoda iz pritužbe. Sa druge strane, Ministarstvo odbrane je ovom organu dostavilo tabelu pregleda realizacije zadataka sa sindikalnim organizacijama zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, iz koje je utvrđeno da je sindikat AA, podnosio više zahteva Ministarstvu odbrane, dok su odgovori/postupanja Ministarstva odbrane po konkretno označenim zahtevima/predlozima/inicijativama ovog sindikata naznačeni u koloni-postupanje po zahtevu i realizacija. Dalje, u vezi navoda da je bivši ministar odbrane jednostranim aktom ukinuo reprezentativnost sindikata AA, Poverenik je, na osnovu navoda pritužbe i izjašnjenja zaključio da je po zahtevima sindikata AA za utvrđivanje reprezentativnosti vođen prvostepeni i drugostepeni postupak, kao i upravni spor. Sa druge strane, Poverenik je utvrdio, uvidom na internet prezentaciju sindikata AA da je ovom sindikatu rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja od 29. marta 2021. godine, utvrđena reprezentativnost, u delatnosti odbrane, na teritoriji Republike Srbije. Povodom navoda pritužbe da sindikat AA jedini nije učestvovao u izradi teksta Nacrta zakona o vojsci Srbije, Poverenik je konstatovao da se na osnovu navoda pritužbe i izjašnjenja može zaključiti da konačni tekst Nacrta zakona o vojsci još uvek nije izrađen, kao i da je sindikat AA pismenim putem upućivao primedbe/predloge u vezi nacrta ovog zakona, te da je Ministarstvo odbrane dopisom od 7.12.2020. godine, odgovorilo sindikatu AA, između ostalog, da će primedbe na tekst Nacrta zakona koji je sindikat AA dostaio, biti razmatrane prilikom primene konačne verzije Nacrta zakona. Imajući u vidu  navode iz pritužbe, izjašnjenja, dostavljene dokaze, kao i pojam diskriminacije na osnovu sindikalne pripadnosti, prema Zakonu o zabrani diskriminacije, Poverenik je istakao da u konkretnom slučaju nije dokazano da je bilo kome od članova/članica sindikata AA koji su zaposleni u MO i VS  uskraćeno neko pravo iz radnog odnosa, samo zato što su članovi/članice ovog sindikata. Zbog toga je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti dao mišljenje da Ministartvo odbrane nije prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio sindikat AA, protiv Ministarstva odbrane, zbog diskriminacije ovog sindikata.
  • U pritužbi i dopuni pritužbe između ostalog, navedeno je:

– da je rukovodstvo sindikata AA izloženo diskriminatorskom ponašanju kroz pokretanje neosnovanih disciplinskih postupaka, mobingu, kao i izricanju nezakonitih otkaza sa rada;

– da je Ministarstvo neosnovano prekomandovalo sindikalne predstavnike u druga mesta služenja koja su udaljena više od 50km od mesta u kojima stanuju;

– da je protiv  odlikovanog podoficira i starijeg vodnika prve klase, protivzakonito i neosnovano pokrenut disciplinski postupak okončan donošenjem drugostepenog upravnog akta Vojnog disciplinskog suda, kojom je osuđen na kaznu „gubitak službe“ isključivo zbog javnog zastupanja stavova  sindikata AA, čiji je generalni;

– da je BB pozvan na disciplinsku odgovornost kod poslodavca više od 15 puta za godinu dana i kažnjen oduzimanjem čina i službe u vojsci – otkazom sa rada, isključivo zbog sindikalnog delovanja, tačnije zastupanja sindikata i iznošenja stavova sindikata na javnim okupljanjima koji su uredno prijavljeni i organizovani u skladu sa zakonom;

– da je VV stariji vodnik prve klase, prekomandovan početkom 2019. godine, iako u Nišu ima trajno rešeno stambeno pitanje i od strane sindikata je ukazivano poslodavcu da je on sindikalni predstavnik u jedinici u kojoj radi;

– da se GG nalazio na dužnosti inžinjerijskog podoficira u Prokuplju, gde je osnovao sindikalnu grupu, kada je pokrenut i okončan postupak za njegov premeštaj i pored toga što je sindikat ukazivao na nezakonitosti i činjenicu da u celoj VS ima starešina koji bi po profesionalnim karakteristikama pre njega trebalo da budu premešteni, kao i na to da se radi o sindikalnom predstavniku koji ne može da bude premešten dok je na položaju predstavnika zaposlenih, niti na bilo koji način stavljen u nepovoljan položaj (po Zakonu o radu i od Srbije ratifikovanom konvencijom MOR br. 98);

– da je administracija Ministarstva odbrane donela 2019. godine rešenje kojim se  sindikatu AA oduzima reprezentativnost, a kasnije kad je sindikat AA u novom postupku dokazao da je i dalje reprezentativan ceo upravni predmet je proglašen „vojnom tajnom“ i  sindikatu AA je onemogućeno razgledanje spisa i ostvarivanje prava koja mu pripadaju;

– da je administracija Ministarstva odbrane, na nezakonit način, naredila 2019. godine Računovodstvenom centru Ministarstva odbrane, u trajanju od dva meseca, obustavljanje uplata članarine, a  sindikat je bio uslovljen da izmeni svoj statut prema zahtevu poslodavca;

– da je u postupku ponovnog utvrđivanja reprezentativnosti  sindikata AA komisija za utvrđivanje reprezentativnosti priznala i utvrdila reprezentativnost sindikatu AA, ali je naknadno Ministarstvo odbrane uslovljavalo  sindikat AA da promeni svoj statut prema volji poslodavca, a kad je sindikat AA to odbio da učini, ministar odbrane je odbio zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti  sindikatu AA, sa obrazloženjem da ne deluje prema načelima slobode sindikalnog udruživanja iako je uredno registrovan i deluje u skladu sa zakonom još od novembra 2012. godine;

– da je Ministarstvo odbrane više puta odbijalo da, na poziv sindikata, pregovara o zaključenju kolektivnog ugovora;

– da Ministarstvo odbrane u potpunosti ignoriše  sindikat AA ne dostavljajući mu nacrte propisa i ne uključujući ga u rad u izradi propisa koji se odnose na radno-pravni, socijalni i materijalni položaj zaposlenih;

– da je  sindikat AA u više navrata pokušao da zaštiti svoja prava pred Ministarstvom odbrane i drugim državnim organima, kao što je Agencija za mirno rešavanje sporova, Zaštitnik građana i sl. ali Ministarstvo odbrane nije pokazalo volju da se medijacijom reši nastali spor;

– da sindikat AA smatra da je diskriminisan kao grupa, odnosno kao organizacija zaposlenih, pri čemu diskriminaciju u produženom trajanju neposredno vrše predstavnici Ministarstva odbrane;

– da se na dopise i akta koja sindikat upućuje ministru odbrane i Ministarstvu odbrane ne odgovara i po njima se ne postupa, dok se sa druge strane vrši korespondencija sa drugim sindikatima koji okupljaju zaposlene u Vojsci Srbije i koji broje svega nekoliko desetina članova;

– da u 2019. godini, na sastanak u vezi sa izradom Nacrta novog zakona o Vojsci Srbije jedino sindikat AA nije bio pozvan, niti obaveštavan i pozivan na sastanke radne grupe koja je pripremala Nacrt zakona o Vojsci Srbije.

 • U prilogu pritužbe dostavljena su sledeća dokumenta: 1) objave sa FB stranice drugih saindikata ; 2) obaveštenje o prestanku vojne službe AA; 3) obaveštenje o prestanku osnova za odbijanje iznosa od plate na ime sindikalne članarine zaposlenima koji su članovi  sindikata AA;
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 35. stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje Ministarstva odbrane.
 • U izjašnjenju ministra odbrane, Nebojše Stefanovića, navedeno je:

– da je neosnovana pritužba sindikata AA da su njegovi članovi diskriminisani i  stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na ostale zaposlene u Ministarstvu odbrane;

– da navedena četiri lica u pritužbi nisu kažnjena zbog članstva u sindikatima niti bilo koje sindikalne aktivnosti, već zbog određenog ponašanja za koje je u propisanom postupku utvrđeno da predstavlja zakonom određeni disciplinski prestup;

– da su neosnovani navodi  sindikata AA da je došlo do nezakonitog uklanjanja reprezentativnog statusa. Naime,  sindikat AA, kao sindikat koji je osnovan kod poslodavca – Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, dana 26. 08. 2014. godine, je podneo zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti tog sindikata kod poslodavca. Ministarstvo odbrane je 31. 03. 2015. godine donelo rešenje, kojim je utvrđena reprezentativnost  sindikata AA kod Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Rešenje je bilo zasnovano na činjenici da je zahtev podneo sindikat čiji je nivo osnivanja – kod poslodavca. Međutim,  sindikat AA je 28. 03. 2015. godine promenom statuta sindikata, promenio nivo osnivanja, odnosno delovanja, tako da od 28. 03. 2015. godine ovaj sindikat deluje „za teritoriju Republike Srbije u delatnosti odbrane“ pri čemu o navedenoj promeni nivoa delovanja  sindikat AA nije obavestio Ministarstvo odbrane kao poslodavca i kao organ pred kojim se u tom trenutku vodi postupak za utvrđivanje reprezentativnosti. Ministarstvo odbrane je u opštem upravnom postupku ponovilo taj postupak, iz razloga jer je činjenica promena nivoa osnivanja tj. delovanja sindikata takve prirode da je mogla dovesti do drugačijeg rešenja, da je bila poznata u ranijem postupku. Stoga je u ponovljenom postupku, rešenjem od 15. 04. 2019. godine poništeno rešenje od 31. 03. 2015. godine kojim je utvrđena reprezentativnost sindikata AAkod poslodavca – Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;

– da je 30. 04. 2019. godine  sindikat AA podneo tužbu Upravnom sudu protiv rešenja kojim je poništeno rešenje o utvrđivanju reprezentativnosti, dok je dana 19. 03. 2021. godine, sindikat AA obavestio Ministarstvo odbrane da je 15. 03. 2021. godine podneo Upravnom sudu u Beogradu podnesak kojim povlači tužbu podnetu protiv rešenja Ministarstva odbrane od 15. 04. 2019. godine;

– da je 16. 04. 2019. godine, sindikat AA ponovo podneo zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti kod poslodavca po istom pravnom osnovu;

– da  sindikat AA, u naknadno postavljenom roku nije dostavio dokaz o ispunjenosti uslova za reprezentativnost, te je ministar odbrane  doneo rešenje kojim se utvrđuje da  sindikat AA ne ispunjava uslove reprezentativnosti, zbog čeaga je zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti kod poslodavca odbijen;

– da je protiv navedenog rešenja  sindikat AA dana 23. 12. 2019. godine podneo tužbu Upravnom sudu u Beogradu, od koje je odustao dana 29. 01. 2021. godine, o čemu je obavestio Ministarstvo odbrane 05. 02. 2021. godine;

– da je sindikat AA izvršio izmenu Statuta i uklonio sporne odredbe o čemu je obavestio Ministarstvo odbrane dana 18. 02. 2021. godine;

– da je Računovodstveni centar Sektora za budžet i finansije, na osnovu obaveštenja Sekreterijata ministarstva od 15.04.2019. godine, da je sindikat AA promenio nivo delovanja i da više nije registrovan kod poslodavca te da Ministarstvo odbrane ne može na osnovu postojećih izjava članova navedenog sindikata odbijati iznos od plate na ime sindikalne članarine i taj iznos uplaćivati na račun sindikata, obustavio odbijanje od plate sindikalne članarine profesionalnim pripadnicima koji su članovi sindikata AA od obračuna i isplate plate za april 2019. godine. Međutim, nakon što je Sekreterijat ministarstva 17. 06. 2019. godine dostavio Sporazum o tehničko-prostornim i drugim uslovima za rad sindikata, ukazujući na obaveze iz sporazuma da se članovima tog sindikata na osnovu njihove pisane izjave odbija članarina počev od aprila 2019. godine, naknadno je obustavljena članarina i uplaćena sindikatu, čime je obezbeđen kontinuitet u obustavi članarina i isplatama sindikatu;

– da je u cilju rešavanja spornih pitanja u vezi sa isplatom članarine i utvrđenih neslaganja sa podacima kojima raspolaže Računovodstveni centar Ministarstva odbrane dana 27. januara 2021. godine održan sastanak sa predstavnicima sindikata AA, na kom je dogovoreno da sindikat AA dostavi spisak članova kojima se vrši uplata sindikalne članarine Računovodstvenom centru, kako bi se identifikovali razlozi u što kraćem roku i preduzele odgovarajuće mere radi rešavanja predmetnog problema;

– da su neosnovani navodi iz pritužbe da predstavnici ovog sindikata nisu pozvani na sastanak 2019. godine u vezi sa izradom Nacrta novog Zakona o Vojsci Srbije, nepozivanje na sastanke radne grupe koja je pripremala Nacrt Zakona o Vojsci Srbije, kao i odbijanje zahteva da se upoznaju sa sadržajem predmetnog nacrta, iz razloga što se radi o radnim verzijama nacrta zakona, koji nisu upućeni u proceduru usvajanja, odnosno gde su još uvek ostala otvorena pitanja usaglašavanja i definisanja određenih materijalnih rešenja, kao i pitanje same strukture zakona, i da nikada nije zatraženo službeno mišljenje od sindikalnih organizacija, pa u konkretnom slučaju ne može ni biti govora o bilo kakvom diskriminatorskom postupanju Ministarstva odbrane;

– da su neosnovani i neargumentovani navodi da Ministarstvo odbrane odbija svaki dijalog sa sidnikatom AA i da se na dopise i akta koje sindikat upućuje ministru odbrane i Ministarstvu ne odgovara, dok se sa druge strane vrši korespondencija sa drugim sindikatima;

– da je Ministarstvo odbrane opredeljeno da u dijalogu sa sindikatima rešava sve eventualne konkretne zahteve i da u prilog tome stoji činjenica da je od decembra 2020. godine do marta 2021. godine održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima sindikata koji deluju u vezi sa položajem pripadnika Ministarstva odbrane.

1.6. Uz izjašnjenje je  dostavljena tabela kao pregled realizacije zadataka sa sindikalnim organizacijama zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije iz koje se može sagledati broj zahteva koje je podneo sindikat AA, po kojima je postupljeno, i broj zahteva koje su podnele druge sindikalne organizacije u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • U obaveštenju Sekretarijata Ministarstva, broj 1503-3 od 15. 04. 2019. godine, koji je upućen Sektoru za budžet i finansije Ministarstva odbrane, navedeno je, između ostalog da „Ministarstvo odbrane ne može, na osnovu postojećih izjava članova sindikata AA, odbijati iznos od plate na ime sindikalne članarine i taj iznos uplaćivati na račun sindikata, u smislu odredaba člana 207. stav 2. Zakona o radu, budući da je sindikat AA promenio nivo delovanja i da više nije registrovan kao sindikat kod poslodavca“.

 

 • Uvidom u tabelu-Pregled realizacije zadataka sa sindikalnim organizacijama zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije utvrđeno je da je tokom 2020 i 2021. godine, sindikat AA podneo 30 zahteva/primedbi/inicijativa i dr., da su i druge sindikalne organizacije u MO i VS podnosile zahteve, dok je u koloni- postupanje po zahtevu i realizcija, naznačen način postupanja za pojedinačne podnete zahteve.

 

 • Uvidom u rešenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 110-00-710/2016-02 od 29. marta 2021. godine,  utvrđeno je da je sindikatu AA utvrđena reprezentativnost, u delatnosti pod nazivom: Poslovi odbrane, na teritoriji Republike Srbije. U obrazloženju navedenog rešenja, između ostalog, navedeno je da „podnosilac zahteva ispunjava uslove reprezentativnosti u delatnosti pod nazivom –poslovi odbrane na teritoriji Republike Srbije, jer pored ispunjenja ostalih zakonskih uslova, u svom članstvu ima više od 10% od ukupnog broja zaposlenih, u navedenoj delatnosti“.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dostavljene dokaze, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

 

Pravni okvir

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

 

 • Ustav Republike Srbije[3] u članu 21. stav 3. propisuje da je zabranjena svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 

 • Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine, u članu 14. zabranjuje diskriminaciju, odnosno, propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

 

 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima[4]. Članom 25. stav 1. ovog zakona zabranjena je diskriminacija zbog političkih ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci odnosno sindikalnoj organizaciji. Članom 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je propisano da će se postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončati po odredbama Zakona o zabrani diskrimnacije ( „Službeni glasnik RS“, broj 22/09) i opštih akata po kojima su započeti.

 

 • Zakon o Vojsci Srbije[5] uređuje položaj i nadležnost Vojske Srbije, organizaciju, sastav i načela službe u Vojsci Srbije, specifična vojna služba i služba pod otežanim uslovima, komandovanje i rukovođenje Vojskom Srbije, činovi u Vojsci Srbije, simboli i obeležja Vojske Srbije, vojni praznici, nazivi jedinica i ustanova, verska služba, odgovornost za štetu koju pričini Vojska Srbije, demokratska i civilna kontrola, javnost rada, kancelarijsko poslovanje,i evidencije u Vojsci Srbije, služba u Vojsci Srbije i druga pitanja od značaja za Vojsku Srbije. Članom 14. ovog zakona propisano je da učešće profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u grupama sindikalnog karaktera mora biti u skladu sa pravilima vojne službe.

 

 • Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 87 o sindikalnim slobodama i zaštiti sindikalnih prava[6], u članu 2. propisuje da radnici i poslodavci, bez ikakvih izuzetaka, imaju pravo bez prethodnog odobrenja, da obrazuju organizacije po svom izboru, kao i da pristupaju ovim organizacijama, pod isključivim uslovom da se pridržavaju statuta ovih poslednjih. članom 3. je propisano da radničke i poslodavačke organizacije imaju pravo na donošenje svojih statuta i administrativnih pravila, slobodnih izbora svojih predstavnika, organizovanje svoga upravljanja i delatnosti i formulisanja svoga akcionog programa. Javne vlasti moraju se uzdržavati svake intervencije takve prirode koja bi imala za cilj ograničenje ovoga prava ili smetanje zakonskog izvršenja. U članu 11. kojim se uređuje zaštita sindikalnih prava, propisano je da se svaki član Međunarodne organizacije rada za koga je ova konvencija na snazi obavezuje da preduzme sve potrebne i pogodne mere da bi trudbenicima i radnicima obezbedio slobodno vršenje sindikalnih prava.

 

 • Uredbom o ratifikaciji Konvencije Međunarodne organizacije rada broj 98[7] o primeni principa organizovanja i kolektivnog pregovaranja propisano je da radnici treba da koriste odgovarajuću zaštitu protiv svih dela diskriminacije u materiji zaposlenja koja bi mogla da bude štetna po sindikalne slobode. Dalje je propisano da se takva zaštita može naročito primeniti ukoliko se radi o delima koja bi imala za cilj da se zaposlenje radnika podredi uslovu da se on ne učlanjuje u sindikat ili da prestane da pripada sindikatu, da se otpusti radnik ili da mu se svim ostalim sredstvima nanese šteta zbog toga što je član sindikata ili što učestvuje u sindikalnim delatnostima izvan radnih časova ili sa pristankom poslodavca za vreme radnih časova. Takođe, propisano je da organizacije radnika i poslodavaca treba da koriste odgovarajuću zaštitu protiv svih dela uplitanja jednih na račun drugih, bilo direktno, bilo preko svojih agenata ili agenata ili članova, u njihovo formiranje, funkcionisanje i administraciju. U smislu  ove odredbe  u  dela  mešanja  spadaju  mere  koje  idu  za  tim  da  izazovu stvaranje organizacije radnika kojima gospodare poslodavac ili organizacije poslodavaca ili izdržavanje organizacija radnika finansijskim ili drugim sredstvima, sa namerom da se ove organizacije stave pod kontrolu poslodavaca ili organizacije poslodavaca.

 

Analiza navoda pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

3.9. Na osnovu navoda pritužbe i dopune pritužbe može se zaključiti da je predsednik sindikata AA pritužbu Povereniku za zaštitu ravnopravnosti podneo zbog diskriminacije  sindikata kao pravnog lica, a da je osnov diskriminacije članstvo u sindikalnoj organizaciji.  S tim u vezi, Poverenik najpre ukazuje da su odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije regulisani posebni slučajevi diskriminacije, pa je tako odredbom člana 25. stav 1. ovog zakona propisano da je zabranjena diskriminacija zbog političkog ubeđenja lica ili grupe lica, odnosno pripadnosti ili nepripadnosti političkoj stranci, odnosno sindikalnoj organizaciji.

Imajući u vidu propisanu zakonsku odredbu, Poverenik konstatuje da diskriminacija zbog sindikalne pripadnosti, definisana članom 25. Zakona o zabrani diskriminacije, postoji kada je neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno uskraćivanje prava nekom licu ili grupi lica zasnovano na činjenici da to lice pripada, odnosno da ne pripada sindikalnoj organizaciji. S druge strane, s obzirom da su članovi i članice sindikata samo pojedinci (fizička lica), diskriminaciji zbog pripadnosti ili nepripadnosti sindikalnoj organizaciji mogu, po prirodi stvari, biti izložena lica ili grupa lica koji su povezani upravo činjenicom da pripadaju, odnosno da ne pripadaju sindikalnoj organizaciji. Dalje, članom 28. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije je propisano da će se postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončati po odredbama Zakona o zabrani diskrimnacije ( „Službeni glasnik RS“, broj 22/09) i opštih akata po kojima su započeti.

3.10. Podnosilac pritužbe navodi da je jedan od načina diskriminacije  sindikata AA taj što se na dopise i akte koje sindikat upućuje Ministarstvu odbrane ne odgovara i po njima se ne postupa, dok se, sa druge strane vrši korespodencija sa drugim sindikatima u Vojsci Srbije, kao i da bivši ministar odbrane i pored više dopisa, molbi i zahteva koje mu je sindikat upućivao nije pristao da se sastane sa predstavnicima sindikata AA, dok se npr. redovno sastajao sa predstavnicima drugih sindikata.  Povodom ovih navoda, Poverenik je zatražio da  sindikat AA dostavi sve dopise, akte, predloge, zahteve, odnosno druga pismena, kojima se sindikat obraćao Ministarstvu odbrane od kraja 2017. godine, do danas. Međutim, sindikat AA nije, do okončanja ovog postupka dostavio dokaze koji bi potvrdio ove navode iz pritužbe. Sa druge strane, Ministarstvo odbrane je ovom organu dostavilo pregled realizacije zadataka sa sindikalnim organizacijama zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Uvidom u ovaj prilog, utvrđeno je da je sindikat AA, podnosio više zahteva Ministarstvu odbrane, kao i drugi  sindikati u MO i VS, dok su odgovori/postupanja Ministarstva odbrane po konkretno označenim zahtevima/primedbama/inicijativama naznačeni u koloni-postupanje po zahtevu i realizacija. Prema tome, iz dokaza koji su dostavljeni uz izjašnjenje i to pregleda realizacije zadataka sa sindikalnim organizacijama zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, Poverenik konstatuje da je Ministarstvo odbrane odgovaralo i postupalo po zahtevima koje je upućivao  sindikat AA.  Tako je npr. u ovom pregledu naznačeno da je sindikat AA uputio primedbe na odgovor MO u vezi predmeta prestanka PVS generalnom sekretaru sindikata, zaveden pod br. 1689 od 30.12.2020. godine, dok je u postupanju po zahtevu naznačeno da je 21.1.2021. godine, održan sastanak sa predsednikom sindikata i advokatom sindikata, dok je u delu realizacija navedeno da su na sastanku razmatrani mogući načini rešavanja predmeta: ukoliko generalni sekretar podnese tužbu, sačekati presudu, na osnovu člana 168. Zakona o Vojsci Srbije predsedniku RS podneti molbu za ublažavanje disciplinske kazne, po zahtevu sindikata pokrenuti postupak pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova. Takođe, po zahtevu/inicijativ sindikata AA za poboljšanje socijalnog, materijalnog i radnog položaja civilnih lica u VS na način da se poveća koeficijent za posebne uslove službe za 5%, tako da ukupno iznosi 25%, navedeno je da je 29.3.2021. godine SBiF dostavio odgovor sindikatu i ukazao na razloge koji uslovljavaju različite koeficijente za PVL i CL.

 

3.11.  Sindikat AA navodi da je ovaj sindikat diskriminisan na taj način što je Ministar odbrane, polovinom 2019. godine jednostrano doneo rešenje kojim se ukida reprezentativnost sindikata, bez pravnosg osnova, nakon čega je naredio službi za obračun plata Ministarstva odbrane da obustavi uplatu članarine sindikatu AA, suprotno članu 207. Zakona o radu. Dalje, u postupku ponovnog utvrđivanja reprezentativnosti, komisija je priznala i utvrdila reprezentativnost sindikata AA, ali je naknadno Ministarstvo odbrane uslovljavalo sindikat da promeni svoj statut, na koji način su grubo povređena pravila iz konvencije br. 87 MOR-a. Povodom ovih navoda Poverenik ističe da se iz navoda pritužbe, kao i navoda izjašnjenja zaključuje da je u 2019. godini vođen postupak utvrđivanja reprezentativnosti  sindikata AA. Takođe, prema navodima iz izjašnjenja sindikat AA je dva puta podnosio tužbu Upravnom sudu, protiv konačnih rešenja, koje je, naknadno, povukao. Međutim, tokom postupka nisu dostavljeni dokazi (rešenja) iz kojih bi se utvrdilo da su razlozi osporavanja i ukidanja reprezentativnosti sindikata, diskriminatorne prirode. Sa druge strane, Poverenik je uvidom na internet prezentaciju sindikata AA utvrdio da je rešenjem Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja br. 110-00-710/2016-02 od 29. marta 2021. godine, sindikatu AA utvrđena reprezentativnost, u delatnosti  odbrane, na teritoriji Republike Srbije. U obrazloženju navedenog rešenja, naznačeno, između ostalog, da je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja utvrđeno da  sikdikat AAispunjava uslove reprezentativnosti u delatnosti odbrane na teritoriji Republike Srbije, jer pored ispunjenja ostalih zakonskih uslova u svom članstvu ima više od 10% od ukupnog broja zaposlenih u navedenoj delatnosti.

 

3.12. Dalje, na osnovu navoda pritužbe, izjašnjenja, i obaveštenja Sekretarijata ministarstva od 15.4. 2019. godine, zaključuje se da je računovodstveni centar Sektora za budžet i finansije obustavio odbijanje od plata sindikalne članarine profesionalnim pripadnicima koji su članovi sindikata AA iz razloga što je  sindikat AA promenio nivo delovanja i nije registrovan kod poslodavca, zbog čega Ministarstvo odbrane nije moglo na osnovu postojećih izjava članova odbijati iznos od plate na ime sindikalne članarine i taj iznos uplaćivati na račun sindikata. Poverenik ukazuje da je odredbom člana 207. stav 2. Zakona o radu propisano da je poslodavac dužan da zaposlenom koji je član sindikata na ime sindikalne članarine odbije iznos od zarade na osnovu njegove pismene izjave i da taj iznos uplati na odgovarajući račun sindikata. Prema tome, ukoliko je, u konkretnom slučaju bilo povrede člana 207. Zakona o radu, Poverenik ukazuje da se primena i/ili povreda ovog člana, za koju podnosilac pritužbe ističe da je povređena, ne utvrđuje u postupku pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, već u postupku inspekcijskog nadzora, saglasno članu 268. Zakona o radu. Sa druge strane, Ministarstvo odbrane je, povodom ovih navoda iz pritužbe,  u izjašnjenju navelo da nakon što je Sekretarijat ministarstva, 17.6.2020. godine dostavio Sporazum o tehničko prostornim uslovima i drugim uslovima za rad sindikata AA, ukazujući na obaveze sporazuma da se članovima tog sindikata na osnovu njihove pisane izjave odbije sindikalna članarina počev od aprila 2019. godine, naknadno je obustavljena članarina i uplaćena sindikatu, čime je obezbeđen kontinuitet u obustavi članarine i isplatama sindikata. Pored toga, iz izjašnjenja i dokaza dostavnjenog uz izjašnjenje zaključuje se da je u januaru 2021. godine, u cilju rešavanja pitanja u vezi sa isplatom članarine i utvrđivanja neslaganja sa podacima kojima raspolaže Računovodstveni centra Ministarstva odbrane, održan sastanak između predstavnika sindikata AA i Ministarstva odbrane. U izjašnjenju se navodi da je sastanak završen dogovorom da sindikat AA dostavi spisak članova kojima se vrši uplata sindikalne članarine.

3.13. U vezi navoda iz  pritužbe da sidikat AA  jedini nije učestvovao u izradi teksta nacrta Zakona o vojsci Srbije,  Poverenik konstatuje da se na osnovu navoda pritužbe i izjašnjenja može zaključiti da konačni tekst Nacrta zakona o vojsci još uvek nije izrađen, kao da je  sindikat AA pismenim putem upućivao primedbe/zahteve u vezi izrade nacrta ovog zakona, te da je dopisom Ministarstva odbrane od 7.12.2020. godine, odgovoreno sindikatu AA, između ostalog i da će primedbe na tekst nacrta zakona koji je sindikat AA dostavio, biti razmatrane prilikom primene konačne verzije nacrta zakona. Takođe, u izjašnjenju se navodi da će nakon izrade konačnih verzija nacrti zakona biti dostavljeni na mišljenje svim sindikatima koji deluju u MO i VS.

Povodom navoda iz pritužbe koji se odnose na diskriminatorno postupanje Ministarstva odbrane  prema predsedniku  sindikata  AA i još trojici predstavnika ovog sindikata, može se konstatovati da podnosiolac pritužbe do okončanja postupka pred Poverenikom nije dostavio dokaze kojima bi učinio verovatnim ove navode kao ni saglasnost ovih lica za vođenje postupka. Naime, Poverenik je povodom ovih navoda, zahtevao od podnosioca pritužbe da precizira, na koji način, po kom ličnom svojstvu i u odnosu na koga su diskriminisani, uz dostavljanje dokaza (odluke, rešenja i druga pismena) kojima je  odlučivano o pojedinim pravima lica za koja smatra da su diskriminisana. Međutim do okončanja postupka, nisu dostavljeni dokazi koji bi potvrdili ove navode, niti saglasnost ovih lica za pokretanje postupka pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti u njihovo ime, čime nisu otklonjeni nedostaci za postupanje pred ovim državnim organom u smislu člana 21. stav 1. tačka 2. Poslovnika o radu[8].

3.14. Imajući u vidu sve navedeno, navode iz pritužbe, izjašnjenja, dostavljene dokaze, kao i pojma diskriminacije na osnovu sindikalne pripadnosti prema Zakonu o zabrani diskriminacije, Poverenik konstatuje  da u konkretnom slučaju ne postoje dokazi da je bilo kome od članova/članica sindikata AA koji su zaposleni u MO i VS  uskraćeno neko pravo iz radnog odnosa, samo zato što su članovi određene sindikalne organizacije. Zbog toga, u konkretnom slučaju nema povrede prava iz Zakona o zabrani diskriminacije.

 

3.15. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti koristi priliku da podseti da je sloboda sindikalnog organizovanja i delovanja zaposlenih zagarantovana Ustavom i Zakonom o radu, te da je zabranjeno svako lošije/nepovoljnije postupanje poslodavca prema zaposlenima zbog njihovog članstva u sindikalnoj organizaciji ili zbog sindikalnih aktivnosti, dok prema Zakonu o Vojsci Srbije učešće profesionalnih pripadnika Vojske Srbije u grupama sindikalnog karaktera mora biti u skladu sa pravilima vojne službe.

 

 

 

 1. MIŠLjENjE

 

Ministarstvo odbrane Republike Srbije nije povredilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21

[2] Zakon o zabrani diskriminacije, član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06

[4] Zakon o zabrani diskriminacije, član 2.

[5] „Službeni glasnik RS“, br. 116/07,88/09,101/10-dr.zakon, 10/15,88/15-US, 36/18 i 94/19

[6] „Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumiˮ, broj 8/58

[7] „Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumiˮ, broj 11/58

[8] „Službveni glasnik RS“, broj 34/11

 

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon1114-20 Mišljenje povodom pritužbe predsednika sindikata AA, protiv Ministarstva odbrane Download


Print Friendly, PDF & Email
back to top