Saopštenje povodom Redovnog godišnjeg izveštaja za 2015. godinu

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Narodnoj skupštini Republike Srbije Redovan godišnji izveštaj za 2015. godinu.

Izveštaj pokazuje trend porasta broja predmeta, kojih je u 2015. bilo oko 20 odsto više nego prethodne godine. Ipak, porast broja pritužbi ne znači da u našem društvu ima više diskriminacije, nego da se ova pojava sve više prepoznaje, ali i da je institucija Poverenika znatno vidljivija u javnosti.

Najviše pritužbi prošle godine podneto je zbog diskriminacije na osnovu pola, a slede pritužbe zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti, invaliditeta i na osnovu starosnog doba. Kada govorimo o oblasti u kojima se diskriminacija najčešće pojavljuje, najveći broj pritužbi odnosio se na diskriminaciju u postupku zapošljavanja ili na poslu Sledeće najčešće oblasti u kojima se pojavljuje diskriminacija su postupci pred organima javne vlasti, kao i diskriminacija prilikom pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina.

Na osnovu rada Poverenika u prošloj godini, može se zaključiti da su u Srbiji diskriminaciji najviše izložene žene, a razlog je bio i usvajanje Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru. U lošijem položaju su i osobe sa invaliditetom, kao i pripadnici romske nacionalne manjine, a žene i deca iz ovih marginalizovanih grupa najčešće su izložene dvostrukoj ili višestrukoj diskriminaciji.

U izveštaju je dato 19 preporuka za suzbijanje diskriminacije i unapređenje ravnopravnosti, među kojima su: uspostavljanje centralizovanog sistema za prikupljanje svih podataka o diskriminaciji u Srbiji, unapređenje pravnog okvira sistema zaštite od nasilja u porodici, usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, izmena propisa koji se odnose na lišenje poslovne sposobnosti, itd.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je prvi put u izveštaju objavio i najznačajnije presude Evropskog suda za ljudska prava, ukazujući na dobru praksu u oblasti borbe protiv diskriminacije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top