Saopštenje povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković skreće pažnju da se položaj osoba sa invaliditetom mora i dalje unapređivati i kada govorimo o njihovom pravnom i društvenom položaju.
I pored toga što postoji dobar zakonodavni okvir, pritužbe upućene Povereniku ukazuju da je diskriminacija osoba sa invaliditetom najuočljivija u oblastima obrazovanja, rada i zapošljavanja, života u zajednici, jednakosti pred zakonom, pristupu uslugama i informacijama, navodi poverenica. Ona dodaje da su veoma važni dobri antidiskriminacioni zakoni i njihova puna primena.
Smatramo da je neophodno reformisati sistem koji se odnosi na lišavanje poslovne sposobnosti osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim invaliditetom. Kod nas se postupak uglavnom zasniva na potpunom lišenju poslovne sposobnosti, dok je delimično lišenje i dalje izuzetak. Takva praksa protivna je međunarodnim dokumentima i standardima, tvrdi poverenica.
Kao dobar primer pozdravljamo novi Predlog zakona o dopunama Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom kojim bi se uveo u upotrebu pečat sa ugraviranim potpisom osobe koja ima trajne posledice telesnog ili senzornog oštećenja ili bolesti. Na taj način oni bi bili u mogućnosti da se svojeručno potpišu prilikom ostvarivanja nekog prava ili usluge, objašnjava poverenica.
U praksi, osobe sa invaliditetom često su onemogućene da ostvaruju svoja prava ili su stavljene u nepovoljniji položaj u odnosu na druga. Naročito izdvojamo žene i decu sa invaliditetom koji su često žrtve višestruke diskriminacije. Zato je neophodno kontinuirano unapređivanje mera koje bi njihov svakodnevni život učinile normalnim i bez prepreka, zaključuje Brankica Janković.

Print Friendly, PDF & Email
back to top