Pritužba V.R. protiv banke zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-115/2015-02   datum: 19.7.2015.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe V. R. iz K, protiv A. B. a. d. N, Filijale u K. U pritužbi je navedeno da je krajem 2014. godine konkurisao za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima kroz beskamatne kredite kod A. B, Filijale u K, na osnovu konkursa koji je Gradska uprava grada K. raspisala, te da mu je odobren kredit od 3.100 evra u dinarskoj protivvrednosti. Upućen je u A. B. da potpiše ugovor, a tamo je obavešten da osobe starije od 70 godina ne mogu da dobiju kredit. U izjašnjenju A. B. a. d. N. navedeno je da V. R. nije ispunjavao uslove propisane odredbama tačke 2. Metodologije kreditiranja poljoprivrednih proizvođača, zbog čega mu nije odobren kredit. U toku postupka utvrđeno je da je odredbama tačke 2. Metodologije kreditiranja poljoprivrednih proizvođača A. B. a.d. N. propisano da korisnik poljoprivrednog kredita i drugih proizvoda namenjenih poljoprivrednim proizvođačima može biti nosilac gazdinstava koji u trenutku podnošenja zahteva nema više od 65 godina, kao ni više od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita, a ukoliko klijent ima preko 65 godina, potrebno je jemstvo člana porodice naslednika gazdinstva. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je A. B. a.d. N, propisivanjem uslova da korisnici poljoprivrednih kredita i drugih proizvoda namenjenih poljoprivrednim proizvođačima mogu biti isključivo nosioci registrovana poljoprivredna gazdinstva koji, pored ostalog, u trenutku podnošenja zahteva nemaju više od 65 godina, kao ni više od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita, izvršila akt diskriminacije na osnovu starosnog doba. Zbog toga je A. B. a.d. N. preporučeno da uputi pisano izvinjenje V. R. zbog diskriminatornog postupanja prema njemu, da uskladi Metodologiju kreditiranja poljoprivrednih proizvođača sa antidiskriminacionim propisima, kao i da ubuduće, u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratio V. R. iz K, koju je podneo protiv Agroindustrijske komercijalne banke „A. B.” a. d. N, Filijala K. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba.

1.2. U pritužbi je, između ostalog, naveo:

– da je krajem 2014. godine Gradska uprava grada K. raspisala konkurs za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima kroz beskamatne kredite kod A. B, Filijale u K. i da mu je na konkursu odobren kredit od 3.100 evra u dinarskoj protivvrednosti, zbog čega je upućen u A. B. da potpiše ugovor;

– da je pribavio sve tražene dokumente i predao ih banci, ali da su ga obavestili da zbog godina života, s obzirom da je rođen 1942. godine, ne može da dobije kredit, jer osobe starije od 70 godina ne mogu da ostvare pravo na kredit;

– da je kredit višestruko obezbeđen: njegovom penzijom i penzijom njegove supruge, zaradom njegove troje dece, vrednošću nepokretnosti koja daleko prevazilazi vrednost kredita i visokom kreditnom sposobnošću žiranta;

– da je od službenika banke u više navrata tražio pisano obrazloženje zašto su ga odbili, međutim banka mu nije dostavila pisani odgovor;

– da je obrazloženje da zbog godina života ne može da dobije kredit od banke uvredljivo.

1.3. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka zatraženo izjašnjenje A. B. a.d. N.

1.4. U izjašnjenju S. I, direktorke Sektora za kontrolu usklađenosti poslovanja, između ostalog, navedeno je:

– da su između Gradske uprave grada K. i A. B. a.d. N. na osnovu sprovedene javne nabavke, zaključena dva ugovora 4. jula 2014. godine, čiji je predmet isplata kamate na kredite koje dodeljuju poslovne banke po partijama, radi podsticaja razvoja poljoprivrede grada K.;

– da je odredbama člana 2. ugovora regulisano je da će banka odobriti korisnicima kredita – registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima – namenske kredite pod uslovima koji su navedeni u ugovoru;

– da je odredbama člana 4. predviđeno da Gradska uprava grada K. dostavi banci izveštaj sa predlogom iznosa sredstava po korisnicima koji banka treba da odobri;

– da je ugovorom regulisano da banka na osnovu pozitivnih propisa i utvrđenih procedura sagledava bonitet budućih korisnika kredita, kao i sredstva obezbeđenja koja su korisnici kredita ponudili i da banka utvrđuje maksimalni iznos kredita koji se pojedinom korisniku može odobriti na osnovu propisa, internih akata i procedura banke i ponuđenih sredstava obezbeđenja;

– da je odredbama člana 6. ugovora regulisano da Gradska uprava, na osnovu dostavljenog spiska korisnika i iznosa kredita koji se može odobriti, donosi konačnu odluku o dodeli sredstava fonda;

– da je odredbama člana 7. ugovora regulisano da na osnovu konačne odluke Gradske uprave sa spiskom korisnika i iznosom kredita, banka pristupa odobravanju kredita zainteresovanim korisnicima;

– da se podnosilac pritužbe, kao nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva nalazio na preliminarnom spisku onih kojima je odobren zahtev za dodelu sredstava budžetskog fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede grada Kruševca za isplatu kamate na kredite za iznos od 3.100 evra, međutim nije ispunjavao uslove propisane odredbama tačke 2. Metodologije kreditiranja poljoprivrednih proizvođača, zbog čega mu banka nije mogla odobriti kredit;

– da je podnosilac pritužbe u trenutku podnošenja zahteva imao 72 godine života, a njegova supruga, kao jedina prijavljena članica poljoprivrednog gazdinstva 71 godinu, a nema druge prijavljene članove porodice kao naslednike poljoprivrednog gazdinstva, zbog čega u konkretnom slučaju uopšte nisu ispunjeni uslovi za odobrenje kredita, bez obzira na ponuđena sredstva obezbeđenja;

– da banka ne može odstupiti od primene svojih opštih akata i da je Metodologijom regulisano odobrenje i namenska kontrola kredita odobrenih poljoprivrednim gazdinstvima, pri čemu je banka „posebno imala u vidu da kod odobrenja kredita registrovano poljoprivredno gazdinstvo kredit zaista iskoristi u svrhu u koju je odobren, kao i da bude sposobno da isti kredit i vrati, a ne da se banka naplaćuje iz obezbeđenja, jer bi u protivnom takva politika banke bila suprotna smislu i cilju odobrenja predmetnih kredita, a to je razvoj poljoprivrede”;

– da opšti uslovi poslovanja svih banaka u Republici Srbiji predviđaju za pojedine proizvode i usluge određena ograničenja kad se radi o korisnicima određenog starosnog doba (stambeni krediti na 10 i 20 godina i sl) i „iste odredbe niko ne smatra diskriminatorskim odredbama”;

– da je Metodologija, kao opšti akt banke dostavlja nadležnoj službi Narodne banke Srbije na kontrolu i da NBS nije imala primedbe na sadržaj akta;

– da u skladu sa svim pozitivnim propisima, ugovorne strane slobodnom voljom odlučuju da li će, kada i sa kim zaključiti zakonom dozvoljen ugovor. U slučaju banke kao kreditora, pored pozitivnih propisa, volja banke ograničena je i odredbama internih akata banke i ponekad i odlukama nadležnih organa.

1.5. Uz izjašnjenje su dostavljeni sledeći dokazi: 1) ugovor A. B. a.d. N. i Gradske uprave grada K. zavedenog kod gradske uprave pod brojem 404-317/IV od 4. jula 2014. godine i 404-316/IV od 4. jula 2014. godine, 2) poziv za podnošenje ponude, 3) ponuda A. B. a.d. N, 4) odluka o dodeli ugovora broj 404-186-03/IV/2014 od 19. juna 2014. godine, 5) zapisnik o otvaranju ponude broj 404-186-01/IV/2014 od 16. juna 2014. godine, 6) kreditni zahtev podnosioca pritužbe i 7) Metodologija kreditiranja poljoprivrednih proizvođača A. B. a.d. N. verzija 1.0 od 28. aprila 2014. godine.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u Metodologiju kreditiranja poljoprivrednih proizvođača A. B. a.d. N. od 28. aprila 2014. godine utvrđeno je da se ovim dokumentom definišu osnovna pravila kreditiranja registrovanih poljoprivrednih proizvođača, koja se odnose na adekvatnu procenu kreditne sposobnosti i upravljanje kreditnim rizikom, kao i da dokument pruža osnovne smernice u proceni kreditne sposobnosti poljoprivrednih proizvođača i upravljanju kreditnim rizikom. U delu 2. Opšti uslovi propisano je da korisnici poljoprivrednih kredita i drugih proizvoda namenjenih poljoprivrednim proizvođačima mogu biti isključivo registrovana poljoprivredna gazdinstva, odnosno, njihovi nosioci koji poseduju dokaze o registraciji i čiji nosilac, između ostalog, u trenutku podnošenja zahteva nema više od 65 godina, kao ni više od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita, a ukoliko ima preko 65 godina, potrebno je jemstvo člana porodice naslednika gazdinstva.

2.2. Među stranama nije sporno da je V. R. rođen 1942. godine, da je u trenutku podnošenja zahteva za kredit imao 72 godine, kao i da je njegov zahtev odbijen zbog njegovog starosnog doba.

2.3. Uvidom u izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava broj 320-1-3-1645/14 od 12. avgusta 2014. godine, utvrđeno je da V. R. ima aktivno porodično poljoprivredno gazdinstvo, a da je njegova supruga L. R. upisana kao članica poljoprivrednog gazdinstva.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu cenila je navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su priloženi, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti i drugim licima preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Preporukom Komiteta ministara Saveta Evrope o promociji ljudskih prava starijih osoba (2014) Komitet je potvrdio prava starijih osoba i preporučio državama članicama niz mera u cilju borbe protiv diskriminacije na osnovu starosnog doba. Poseban osvrt dat je na oblasti nediskriminacije, samostalnosti i participacije, zaštite od nasilja i zlostavljanja, socijalne zaštite i zapošljavanja, nege i uređenja pravnog sistema. Između ostalog, preporučeno je državama članicama da starije osobe uživaju svoja prava i slobode bez diskriminacije po bilo kom osnovu, uključujući i starosno doba, kao i da starije osobe treba da dobiju odgovarajuće resurse koje im omogućavaju da imaju adekvatan životni standard i učestvuju u javnom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu.

3.4. Ustav Republike Srbije  u čl. 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije koji u čl. 2. st. 1. t. 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

3.6. Odredbama čl. 6. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da neposredna diskriminacija postoji ako se lice ili grupa lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog  svojstva u istoj ili sličnoj situaciji, bilo kojim aktom, radnjom ili propuštanjem, stavljaju ili su stavljeni u nepovoljniji položaj ili bi mogli biti stavljeni u nepovoljniji položaj. Odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije propisni su posebni slučajevi diskriminacije, pa je tako čl. 17. st. 1. propisano da  diskriminacija u pružanju javnih usluga postoji ako pravno ili fizičko lice, u okviru svoje delatnosti, odnosno zanimanja, na osnovu ličnog svojstva lica ili grupe lica, odbije pružanje usluge, za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica, odnosno ako u pružanju usluga neopravdano omogući prvenstvo drugom licu ili grupi. Takođe, s obzirom na činjenice i okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantne su i odredbe člana 23. Zakona o zabrani diskriminacije, kojima je zabranjena diskriminacija na osnovu starosnog doba i izričito je utvrđeno da starije osobe imaju pravo na jednak pristup u korišćenju svih javnih usluga.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja s aspekta antidiskriminacionih propisa

3.7. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je A. B. a.d. N, propisivanjem da korisnik poljoprivrednog kredita može biti nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji u trenutku podnošenja zahteva nema više od 65 godina, kao ni više od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita, a ukoliko ima preko 65 godina potrebno je jemstvo člana porodice naslednika gazdinstva, izvršila akt diskriminacije na osnovu starosnog doba.

3.8. Metodologijom kreditiranja poljoprivrednih proizvođača A. B. a.d. N. od 28. aprila 2014. godine propisano je da pravo na poljoprivredni kredit ima nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji „u trenutku podnošenja zahteva nema više od 65 godina, kao ni više od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita, ukoliko klijent ima preko 65 godina, potrebno je jemstvo člana porodice naslednika gazdinstva”. Analiza ove odredbe pokazala je da pravo na kredit imaju: 1) klijenti koji u trenutku podnošenja zahteva nemaju više od 65 godina, ni više od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita i 2) klijenti koji imaju preko 65 godina, ukoliko imaju jemstvo člana porodice naslednika gazdinstva. Iz navedenog proizlazi da osoba koja je mlađa od 65 godina može da ostvari pravo na poljoprivredni kredit samo ako neće imati više od 70 godina života u trenutku otplate poslednje rate kredita, a ako je starija od 65 godina potrebno je jemstvo člana porodice koji je naslednik gazdinstva.

3.9. Evidentno je da Metodologija kreditiranja poljoprivrednih proizvođača dovodi do toga da od starosnog doba klijenta zavisi ispunjenost uslova za dobijanje poljoprivrednog kredita, kao i da se od osoba koje su starije od 65 godina, za pružanje ove usluge, traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica koja su mlađa od 65 godina. U izjašnjenju banke je navedeno da je V. R. u trenutku podnošenja zahteva imao 72 godine, a njegova supruga, kao jedina prijavljena članica gazdinstva 71 godinu, kao i da nema druge prijavljene članove porodice kao naslednike poljoprivrednog gazdinstva, zbog čega „uopšte nisu ispunjeni uslovi za odobrenje kredita, bez obzira na ponuđena sredstva obezbeđenja.” Zakonsko načelo jednakog tretmana zahteva da sva lica koja podnesu zahtev za korišćenje kredita budu tretirana na isti način, na osnovu uporedivih i objektivnih kriterijuma. Tako i u konkretnom slučaju, kada je u pitanju kredit za poljoprivredne proizvođače, neophodno je odrediti objektivne kriterijume koji su jednaki za sve potencijalne korisnike – poljoprivredne proizvođače, a koji se ne odnose na lična svojstva podnosioca kredita. Očigledno je da godine starosti, koje je banka propisala kao kriterijum za odobravanje kredita, osobama koje su starije od 65 godina nameće dodatni uslov (jemstvo člana porodice koji je naslednik gazdinstva), koji se ne traži od drugih potencijalnih korisnika kredita, čime se osobe starije od 65 godina lišavaju mogućnosti da banka proceni njihovu kreditnu sposobnost, na osnovu uporedivih i objektivnih  kriterijuma i da im odobri traženi kredit, ukoliko su kreditno sposobne.

3.10. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je navode iz izjašnjenja A. B. a.d. da „ugovorne strane slobodnom voljom odlučuju da li će, kada i sa kim zaključiti dozvoljen ugovor”, odnosno da je volja banke, pored pozitivnih propisa, „ograničena i odredbama internih akata banke i ponekad odlukama nadležnih organa”. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da nije sporno da je Metodologija kreditiranja poljoprivrednih proizvođača A. B. a.d. N. opšti akt banke, kojim banka reguliše odnose sa klijentima i propisuje uslove pod kojim je moguće koristiti poljoprivredni kredit. Takođe, nesporno je da je banka ovlašćena da donosi opšte akte kojim uređuje svoje poslovanje, ali svi akti banke moraju da budu usklađeni sa Ustavom Republike Srbije i zakonskim propisima, kako iz oblasti finansija i poslovanja banaka, tako i drugim propisima, uključujući i antidiskriminacione propise.

3.11. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti uzela je u obzir činjenicu da banka vrši procenu kreditnog rizika, odnosno, da je ovlašćena da u svakom pojedinačnom slučaju vrši procenu kreditne sposobnosti klijenta. Naime, banka ima ekonomski i zakonski opravdan interes da plasiranjem sredstava obezbedi odgovarajuću dobit, što podrazumeva i adekvatnu procenu kreditnog rizika prilikom odobravanja kredita. U skladu sa tim, banka je ovlašćena da povodom svakog zahteva za kredit odluči da li će kredit i odobriti, odnosno, da vrši procenu finansijske mogućnosti svakog klijenta da efikasno i blagovremeno isplaćuje rate kredita. Međutim, Poverenica ukazuje da starosno doba klijenta nema nikakav uticaj na ovu procenu, niti na sposobnost klijenta da otplaćuje kredit. Činjenica da neka osoba ima više od 65 ili 70 godina ni na koji način ne znači da ona nema finansijske mogućnosti da efikasno i blagovremeno otpati kredit, niti da su njene finansijske mogućnosti manje od mogućnosti osobe mlađe od 65 godina. Ovo pogotovo ako se ima u vidu da redovni mesečni prihodi, vrednost nepokretnosti koja se daje kao obezbeđenje, kao i prihodi žiranta ne zavise od starosnog doba korisnika kredita.

3.12. Što se tiče navoda iz izjašnjenja da je banka „posebno imala u vidu da kod odobrenja kredita registrovano poljoprivredno gazdinstvo kredit zaista iskoristi u svrhu u koju je odobren, kao i da bude sposobno da isti kredit i vrati, a ne da se banka naplaćuje iz obezbeđenja, jer bi u protivnom takva politika banke bila suprotna smislu i cilju da odobrenja predmetnih kredita, a to je razvoj poljoprivrede”, Poverenica je stava da bez obzira što je u pitanju namenski kredit za poljoprivrednike, ova usluga mora biti dostupna svim potencijalnim korisnicima, nosiocima poljoprivrednih gazdinstava, pod istim uslovima. Naime, banka je ovlašćena da propiše uslove koje poljoprivredni proizvođači moraju da ispune da bi ostvarili pravo na kredit, ali bez diskriminacije na osnovu starosnog doba ili bilo kog drugog ličnog svojstva. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da godine života korisnika kredita ne mogu biti garancija da će se namenski kredit upotrebiti u cilju odobrenja kredita i da je ovakav kriterijum diskriminatoran. Banka ima ovlašćenje da za korisnike namenskih kredita propiše posebne kriterijume na osnovu kojih će odobriti traženi kredit, kao i način na koji će vršiti kontrolu korišćenja namenskog kredita, ali i ti dodatni kriterijumi moraju biti objektivni, uporedivi i jednaki za sve i ne smeju se dovoditi u vezu sa ličnim svojstvima korisnika kredita.

3.13. Povodom navoda iz izjašnjenja da „opšti uslovi poslovanja svih banaka u Republici Srbiji predviđaju za pojedine proizvode i usluge određena ograničenja kada se radi o korisnicima određenog starosnog doba i iste odredbe niko ne smatra diskriminatorskim odredbama”, potrebno je podsetiti da je Zakonom o zabrani diskriminacije ustanovljen Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, jedini specijalizovani državni organ u čijoj je nadležnosti davanje mišljenja o povredi antidiskriminacionih propisa. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podseća da je 2011. godine, postupajući po pritužbama građana i građanki koje su se odnosile na usluge koje banke nude fizičkim licima, uputila preporuku Narodnoj banci Srbije radi otklanjanja diskriminacije na osnovu starosnog doba u pružanju bankarskih usluga. Takođe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, postupajući po pritužbi građanke protiv jedne poslovne banke u Srbiji, dala je mišljenje da je opštim aktom banke uskraćeno pravo na pozajmicu po tekućem računu osobama starijim od 67 godina, čime je izvršena diskriminacija na osnovu starosnog doba i preporučila da se ovakav kriterijum eliminiše iz opšteg akta banke.

3.14. Imajući sve navedeno u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja  da je A. B. a.d. N, propisivanjem da korisnik poljoprivrednog kredita i drugih proizvoda namenjenih poljoprivrednim proizvođačima može biti isključivo nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva koji, pored ostalog, u trenutku podnošenja zahteva nema više od 65 godina, kao ni više od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita, a ukoliko ima preko 65 godina potrebno je jemstvo člana porodice naslednika gazdinstva, izvršila akt diskriminacije na osnovu starosnog doba.

4. MIŠLjENjE

Opštim aktom A. B. a.d. N. Metodologija kreditiranja poljoprivrednih proizvođača propisano je da korisnik poljoprivrednog kredita može biti nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji u trenutku podnošenja zahteva nema više od 65 godina, kao ni više od 70 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita, a ukoliko ima preko 65 godina potrebno je jemstvo člana porodice naslednika gazdinstva. Propisivanjem uslova koji se odnosi na starosno doba korisnika poljoprivrednog kredita prekršene su odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje A. B. a.d. N. da:

5.1. Uputi pisano izvinjenje V. R. zbog diskriminatornog postupanja na osnovu njegovog starosnog doba;

5.2. Uskladi odredbe Metodologije kreditiranja poljoprivrednih proizvođača  sa antidiskriminacionim propisima.

5.3. Da ubuduće, u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krši antidiskriminacione propise.

Potrebno je da A. B. a.d. N. obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko A. B. a.d. N. ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

POVERENICA ZA

ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba V.R. protiv banke zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top