Притужба В.Р. против банке због дискриминације на основу старосног доба у области пружања услуга

бр. 07-00-115/2015-02   датум: 19.7.2015.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. Р. из К, против А. Б. а. д. Н, Филијале у К. У притужби је наведено да је крајем 2014. године конкурисао за помоћ пољопривредним газдинствима кроз бескаматне кредите код А. Б, Филијале у К, на основу конкурса који је Градска управа града К. расписала, те да му је одобрен кредит од 3.100 евра у динарској противвредности. Упућен је у А. Б. да потпише уговор, а тамо је обавештен да особе старије од 70 година не могу да добију кредит. У изјашњењу А. Б. а. д. Н. наведено је да В. Р. није испуњавао услове прописане одредбама тачке 2. Методологије кредитирања пољопривредних произвођача, због чега му није одобрен кредит. У току поступка утврђено је да је одредбама тачке 2. Методологије кредитирања пољопривредних произвођача А. Б. а.д. Н. прописано да корисник пољопривредног кредита и других производа намењених пољопривредним произвођачима може бити носилац газдинстава који у тренутку подношења захтева нема више од 65 година, као ни више од 70 година у тренутку отплате последње рате кредита, а уколико клијент има преко 65 година, потребно је јемство члана породице наследника газдинства. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је А. Б. а.д. Н, прописивањем услова да корисници пољопривредних кредита и других производа намењених пољопривредним произвођачима могу бити искључиво носиоци регистрована пољопривредна газдинства који, поред осталог, у тренутку подношења захтева немају више од 65 година, као ни више од 70 година у тренутку отплате последње рате кредита, извршила акт дискриминације на основу старосног доба. Због тога је А. Б. а.д. Н. препоручено да упути писано извињење В. Р. због дискриминаторног поступања према њему, да усклади Методологију кредитирања пољопривредних произвођача са антидискриминационим прописима, као и да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе прописе.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратио В. Р. из К, коју је поднео против Агроиндустријске комерцијалне банке „А. Б.“ а. д. Н, Филијала К. због дискриминације на основу старосног доба.

1.2. У притужби је, између осталог, навео:

– да је крајем 2014. године Градска управа града К. расписала конкурс за помоћ пољопривредним газдинствима кроз бескаматне кредите код А. Б, Филијале у К. и да му је на конкурсу одобрен кредит од 3.100 евра у динарској противвредности, због чега је упућен у А. Б. да потпише уговор;

– да је прибавио све тражене документе и предао их банци, али да су га обавестили да због година живота, с обзиром да је рођен 1942. године, не може да добије кредит, јер особе старије од 70 година не могу да остваре право на кредит;

– да је кредит вишеструко обезбеђен: његовом пензијом и пензијом његове супруге, зарадом његове троје деце, вредношћу непокретности која далеко превазилази вредност кредита и високом кредитном способношћу жиранта;

– да је од службеника банке у више наврата тражио писано образложење зашто су га одбили, међутим банка му није доставила писани одговор;

– да је образложење да због година живота не може да добије кредит од банке увредљиво.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације, па је у току поступка затражено изјашњење А. Б. а.д. Н.

1.4. У изјашњењу С. И, директорке Сектора за контролу усклађености пословања, између осталог, наведено је:

– да су између Градске управе града К. и А. Б. а.д. Н. на основу спроведене јавне набавке, закључена два уговора 4. јула 2014. године, чији је предмет исплата камате на кредите које додељују пословне банке по партијама, ради подстицаја развоја пољопривреде града К.;

– да је одредбама члана 2. уговора регулисано је да ће банка одобрити корисницима кредита – регистрованим пољопривредним газдинствима – наменске кредите под условима који су наведени у уговору;

– да је одредбама члана 4. предвиђено да Градска управа града К. достави банци извештај са предлогом износа средстава по корисницима који банка треба да одобри;

– да је уговором регулисано да банка на основу позитивних прописа и утврђених процедура сагледава бонитет будућих корисника кредита, као и средства обезбеђења која су корисници кредита понудили и да банка утврђује максимални износ кредита који се поједином кориснику може одобрити на основу прописа, интерних аката и процедура банке и понуђених средстава обезбеђења;

– да је одредбама члана 6. уговора регулисано да Градска управа, на основу достављеног списка корисника и износа кредита који се може одобрити, доноси коначну одлуку о додели средстава фонда;

– да је одредбама члана 7. уговора регулисано да на основу коначне одлуке Градске управе са списком корисника и износом кредита, банка приступа одобравању кредита заинтересованим корисницима;

– да се подносилац притужбе, као носилац регистрованог пољопривредног газдинства налазио на прелиминарном списку оних којима је одобрен захтев за доделу средстава буџетског фонда за подстицај развоја пољопривреде града Крушевца за исплату камате на кредите за износ од 3.100 евра, међутим није испуњавао услове прописане одредбама тачке 2. Методологије кредитирања пољопривредних произвођача, због чега му банка није могла одобрити кредит;

– да је подносилац притужбе у тренутку подношења захтева имао 72 године живота, а његова супруга, као једина пријављена чланица пољопривредног газдинства 71 годину, а нема друге пријављене чланове породице као наследнике пољопривредног газдинства, због чега у конкретном случају уопште нису испуњени услови за одобрење кредита, без обзира на понуђена средства обезбеђења;

– да банка не може одступити од примене својих општих аката и да је Методологијом регулисано одобрење и наменска контрола кредита одобрених пољопривредним газдинствима, при чему је банка „посебно имала у виду да код одобрења кредита регистровано пољопривредно газдинство кредит заиста искористи у сврху у коју је одобрен, као и да буде способно да исти кредит и врати, а не да се банка наплаћује из обезбеђења, јер би у противном таква политика банке била супротна смислу и циљу одобрења предметних кредита, а то је развој пољопривреде“;

– да општи услови пословања свих банака у Републици Србији предвиђају за поједине производе и услуге одређена ограничења кад се ради о корисницима одређеног старосног доба (стамбени кредити на 10 и 20 година и сл) и „исте одредбе нико не сматра дискриминаторским одредбама“;

– да је Методологија, као општи акт банке доставља надлежној служби Народне банке Србије на контролу и да НБС није имала примедбе на садржај акта;

– да у складу са свим позитивним прописима, уговорне стране слободном вољом одлучују да ли ће, када и са ким закључити законом дозвољен уговор. У случају банке као кредитора, поред позитивних прописа, воља банке ограничена је и одредбама интерних аката банке и понекад и одлукама надлежних органа.

1.5. Уз изјашњење су достављени следећи докази: 1) уговор А. Б. а.д. Н. и Градске управе града К. заведеног код градске управе под бројем 404-317/IV од 4. јула 2014. године и 404-316/IV од 4. јула 2014. године, 2) позив за подношење понуде, 3) понуда А. Б. а.д. Н, 4) одлука о додели уговора број 404-186-03/IV/2014 од 19. јуна 2014. године, 5) записник о отварању понуде број 404-186-01/IV/2014 од 16. јуна 2014. године, 6) кредитни захтев подносиоца притужбе и 7) Методологија кредитирања пољопривредних произвођача А. Б. а.д. Н. верзија 1.0 од 28. априла 2014. године.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у Методологију кредитирања пољопривредних произвођача А. Б. а.д. Н. од 28. априла 2014. године утврђено је да се овим документом дефинишу основна правила кредитирања регистрованих пољопривредних произвођача, која се односе на адекватну процену кредитне способности и управљање кредитним ризиком, као и да документ пружа основне смернице у процени кредитне способности пољопривредних произвођача и управљању кредитним ризиком. У делу 2. Општи услови прописано је да корисници пољопривредних кредита и других производа намењених пољопривредним произвођачима могу бити искључиво регистрована пољопривредна газдинства, односно, њихови носиоци који поседују доказе о регистрацији и чији носилац, између осталог, у тренутку подношења захтева нема више од 65 година, као ни више од 70 година у тренутку отплате последње рате кредита, а уколико има преко 65 година, потребно је јемство члана породице наследника газдинства.

2.2. Међу странама није спорно да је В. Р. рођен 1942. године, да је у тренутку подношења захтева за кредит имао 72 године, као и да је његов захтев одбијен због његовог старосног доба.

2.3. Увидом у извод из Регистра пољопривредних газдинстава број 320-1-3-1645/14 од 12. августа 2014. године, утврђено је да В. Р. има активно породично пољопривредно газдинство, а да је његова супруга Л. Р. уписана као чланица пољопривредног газдинства.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету ценила је наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су приложени, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти и другим лицима препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Препоруком Комитета министара Савета Европе o промоцији људских права старијих особа (2014) Комитет је потврдио права старијих особа и препоручио државама чланицама низ мера у циљу борбе против дискриминације на основу старосног доба. Посебан осврт дат је на области недискриминације, самосталности и партиципације, заштите од насиља и злостављања, социјалне заштите и запошљавања, неге и уређења правног система. Између осталог, препоручено је државама чланицама да старије особе уживају своја права и слободе без дискриминације по било ком основу, укључујући и старосно доба, као и да старије особе треба да добију одговарајуће ресурсе које им омогућавају да имају адекватан животни стандард и учествују у јавном, економском, друштвеном и културном животу.

3.4. Устaв Рeпубликe Србиje  у чл. 21. зaбрaњуje свaку дискриминaциjу, нeпoсрeдну или пoсрeдну, пo билo кoм oснoву, a нaрoчитo пo oснoву рaсe, пoлa, нaциoнaлнe припaднoсти, друштвeнoг пoрeклa, рoђeњa, вeрoиспoвeсти, пoлитичкoг или другoг увeрeњa, имoвнoг стaњa, културe, jeзикa, стaрoсти и психичкoг или физичкoг инвaлидитeтa.

3.5. Устaвнa зaбрaнa дискриминaциje ближe je рaзрaђeнa Зaкoнoм o зaбрaни дискриминaциje кojи у чл. 2. ст. 1. т. 1. прoписуje дa дискриминaциja и дискриминaтoрнo пoступaњe oзнaчaвajу свaкo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликe или нejeднaкo пoступaњe, oднoснo прoпуштaњe (искључивaњe, oгрaничaвaњe или дaвaњe првeнствa), у oднoсу нa лицa или групe кao и нa члaнoвe њихoвих пoрoдицa, или њимa блискa лицa, нa oтвoрeн или прикривeн нaчин, a кojи сe зaснивa нa рaси, бojи кoжe, прeцимa, држaвљaнству, нaциoнaлнoj припaднoсти или eтничкoм пoрeклу, jeзику, вeрским или пoлитичким убeђeњимa, пoлу, рoднoм идeнтитeту, сeксуaлнoj oриjeнтaциjи, имoвнoм стaњу, рoђeњу, гeнeтским oсoбeнoстимa, здрaвствeнoм стaњу, инвaлидитeту, брaчнoм и пoрoдичнoм стaтусу, oсуђивaнoсти, стaрoснoм дoбу, изглeду, члaнству у пoлитичким, синдикaлним и другим oргaнизaциjaмa и другим ствaрним, oднoснo прeтпoстaвљeним личним свojствимa.

3.6. Одредбама чл. 6. Зaкoнa o зaбрaни дискриминaциje прoписaнo je да непосредна дискриминација постоји ако се лице или група лица, због његовог односно њиховог личног  својства у истој или сличној ситуацији, било којим актом, радњом или пропуштањем, стављају или су стављени у неповољнији положај или би могли бити стављени у неповољнији положај. Одредбама чл. 15-27. Закона о забрани дискриминације прописни су посебни случајеви дискриминације, па је тако чл. 17. ст. 1. прописано да  дискриминација у пружању јавних услуга постоји ако правно или физичко лице, у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица или групе лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању услуга неоправдано омогући првенство другом лицу или групи. Такође, с обзиром на чињенице и околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантне су и одредбе члана 23. Закона о забрани дискриминације, којима је забрањена дискриминација на основу старосног доба и изричито је утврђено да старије особе имају право на једнак приступ у коришћењу свих јавних услуга.

Анализа навода из притужбе и изјашњења с аспекта антидискриминационих прописа

3.7. Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да ли је А. Б. а.д. Н, прописивањем да корисник пољопривредног кредита може бити носилац пољопривредног газдинства који у тренутку подношења захтева нема више од 65 година, као ни више од 70 година у тренутку отплате последње рате кредита, а уколико има преко 65 година потребно је јемство члана породице наследника газдинства, извршила акт дискриминације на основу старосног доба.

3.8. Методологијом кредитирања пољопривредних произвођача А. Б. а.д. Н. од 28. априла 2014. године прописано је да право на пољопривредни кредит има носилац пољопривредног газдинства који „у тренутку подношења захтева нема више од 65 година, као ни више од 70 година у тренутку отплате последње рате кредита, уколико клијент има преко 65 година, потребно је јемство члана породице наследника газдинства“. Анализа ове одредбе показала је да право на кредит имају: 1) клијенти који у тренутку подношења захтева немају више од 65 година, ни више од 70 година у тренутку отплате последње рате кредита и 2) клијенти који имају преко 65 година, уколико имају јемство члана породице наследника газдинства. Из наведеног произлази да особа која је млађа од 65 година може да оствари право на пољопривредни кредит само ако неће имати више од 70 година живота у тренутку отплате последње рате кредита, а ако је старија од 65 година потребно је јемство члана породице који је наследник газдинства.

3.9. Евидентно је да Методологија кредитирања пољопривредних произвођача доводи до тога да од старосног доба клијента зависи испуњеност услова за добијање пољопривредног кредита, као и да се од особа које су старије од 65 година, за пружање ове услуге, тражи испуњење услова који се не траже од других лица која су млађа од 65 година. У изјашњењу банке је наведено да је В. Р. у тренутку подношења захтева имао 72 године, а његова супруга, као једина пријављена чланица газдинства 71 годину, као и да нема друге пријављене чланове породице као наследнике пољопривредног газдинства, због чега „уопште нису испуњени услови за одобрење кредита, без обзира на понуђена средства обезбеђења.“ Законско начело једнаког третмана захтева да сва лица која поднесу захтев за коришћење кредита буду третирана на исти начин, на основу упоредивих и објективних критеријума. Тако и у конкретном случају, када је у питању кредит за пољопривредне произвођаче, неопходно је одредити објективне критеријуме који су једнаки за све потенцијалне кориснике – пољопривредне произвођаче, а који се не односе на лична својства подносиоца кредита. Очигледно је да године старости, које је банка прописала као критеријум за одобравање кредита, особама које су старије од 65 година намеће додатни услов (јемство члана породице који је наследник газдинства), који се не тражи од других потенцијалних корисника кредита, чиме се особе старије од 65 година лишавају могућности да банка процени њихову кредитну способност, на основу упоредивих и објективних  критеријума и да им одобри тражени кредит, уколико су кредитно способне.

3.10. Повереница за заштиту равноправности ценила је наводе из изјашњења А. Б. а.д. да „уговорне стране слободном вољом одлучују да ли ће, када и са ким закључити дозвољен уговор“, односно да је воља банке, поред позитивних прописа, „ограничена и одредбама интерних аката банке и понекад одлукама надлежних органа“. Повереница за заштиту равноправности констатује да није спорно да је Методологија кредитирања пољопривредних произвођача А. Б. а.д. Н. општи акт банке, којим банка регулише односе са клијентима и прописује услове под којим је могуће користити пољопривредни кредит. Такође, неспорно је да је банка овлашћена да доноси опште акте којим уређује своје пословање, али сви акти банке морају да буду усклађени са Уставом Републике Србије и законским прописима, како из области финансија и пословања банака, тако и другим прописима, укључујући и антидискриминационе прописе.

3.11. Повереница за заштиту равноправности узела је у обзир чињеницу да банка врши процену кредитног ризика, односно, да је овлашћена да у сваком појединачном случају врши процену кредитне способности клијента. Наиме, банка има економски и законски оправдан интерес да пласирањем средстава обезбеди одговарајућу добит, што подразумева и адекватну процену кредитног ризика приликом одобравања кредита. У складу са тим, банка је овлашћена да поводом сваког захтева за кредит одлучи да ли ће кредит и одобрити, односно, да врши процену финансијске могућности сваког клијента да ефикасно и благовремено исплаћује рате кредита. Међутим, Повереница указује да старосно доба клијента нема никакав утицај на ову процену, нити на способност клијента да отплаћује кредит. Чињеница да нека особа има више од 65 или 70 година ни на који начин не значи да она нема финансијске могућности да ефикасно и благовремено отпати кредит, нити да су њене финансијске могућности мање од могућности особе млађе од 65 година. Ово поготово ако се има у виду да редовни месечни приходи, вредност непокретности која се даје као обезбеђење, као и приходи жиранта не зависе од старосног доба корисника кредита.

3.12. Што се тиче навода из изјашњења да је банка „посебно имала у виду да код одобрења кредита регистровано пољопривредно газдинство кредит заиста искористи у сврху у коју је одобрен, као и да буде способно да исти кредит и врати, а не да се банка наплаћује из обезбеђења, јер би у противном таква политика банке била супротна смислу и циљу да одобрења предметних кредита, а то је развој пољопривреде“, Повереница је става да без обзира што је у питању наменски кредит за пољопривреднике, ова услуга мора бити доступна свим потенцијалним корисницима, носиоцима пољопривредних газдинстава, под истим условима. Наиме, банка је овлашћена да пропише услове које пољопривредни произвођачи морају да испуне да би остварили право на кредит, али без дискриминације на основу старосног доба или било ког другог личног својства. Повереница за заштиту равноправности је става да године живота корисника кредита не могу бити гаранција да ће се наменски кредит употребити у циљу одобрења кредита и да је овакав критеријум дискриминаторан. Банка има овлашћење да за кориснике наменских кредита пропише посебне критеријуме на основу којих ће одобрити тражени кредит, као и начин на који ће вршити контролу коришћења наменског кредита, али и ти додатни критеријуми морају бити објективни, упоредиви и једнаки за све и не смеју се доводити у везу са личним својствима корисника кредита.

3.13. Поводом навода из изјашњења да „општи услови пословања свих банака у Републици Србији предвиђају за поједине производе и услуге одређена ограничења када се ради о корисницима одређеног старосног доба и исте одредбе нико не сматра дискриминаторским одредбама“, потребно је подсетити да је Законом о забрани дискриминације установљен Повереник за заштиту равноправности, једини специјализовани државни орган у чијој је надлежности давање мишљења о повреди антидискриминационих прописа. Повереница за заштиту равноправности подсећа да је 2011. године, поступајући по притужбама грађана и грађанки које су се односиле на услуге које банке нуде физичким лицима, упутила препоруку Народној банци Србије ради отклањања дискриминације на основу старосног доба у пружању банкарских услуга. Такође, Повереница за заштиту равноправности, поступајући по притужби грађанке против једне пословне банке у Србији, дала је мишљење да је општим актом банке ускраћено право на позајмицу по текућем рачуну особама старијим од 67 година, чиме је извршена дискриминација на основу старосног доба и препоручила да се овакав критеријум елиминише из општег акта банке.

3.14. Имајући све наведено у виду, Повереница за заштиту равноправности је мишљења  да је А. Б. а.д. Н, прописивањем да корисник пољопривредног кредита и других производа намењених пољопривредним произвођачима може бити искључиво носилац регистрованог пољопривредног газдинства који, поред осталог, у тренутку подношења захтева нема више од 65 година, као ни више од 70 година у тренутку отплате последње рате кредита, а уколико има преко 65 година потребно је јемство члана породице наследника газдинства, извршила акт дискриминације на основу старосног доба.

4. МИШЉЕЊЕ

Општим актом А. Б. а.д. Н. Методологија кредитирања пољопривредних произвођача прописано је да корисник пољопривредног кредита може бити носилац пољопривредног газдинства који у тренутку подношења захтева нема више од 65 година, као ни више од 70 година у тренутку отплате последње рате кредита, а уколико има преко 65 година потребно је јемство члана породице наследника газдинства. Прописивањем услова који се односи на старосно доба корисника пољопривредног кредита прекршене су одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује А. Б. а.д. Н. да:

5.1. Упути писано извињење В. Р. због дискриминаторног поступања на основу његовог старосног доба;

5.2. Усклади одредбе Методологије кредитирања пољопривредних произвођача  са антидискриминационим прописима.

5.3. Да убудуће, у оквиру обављања послова из своје надлежности, не крши антидискриминационе прописе.

Потребно је да А. Б. а.д. Н. обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико А. Б. а.д. Н. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

ПОВЕРЕНИЦА ЗА

ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

Бранкица Јанковић

 


microsoft-word-icon Притужба В.Р. против банке због дискриминације на основу старосног доба у области пружања услуга Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top