Pritužba udruženja L. protiv mitropolita Amfilohija Radovića zbog govora mržnje prema seksualnim manjinama

del. br. 171/2011 datum: 28. 2. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. Glasnik RS„ br. 22/2009), povodom govora mitropolita Amfilohija Radovića od 11. oktobra 2010. godine, koji su preneli mnogi mediji u Republici Srbiji, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U govoru mitropolita Amfilohija Radovića od 11. oktobra 2010. godine okupljenima u selu Klinci kod Luštice, koji su preneli mnogi mediji u Republici Srbiji izražene su ideje i stavovi koji predstavljaju kršenje zabrane govora mržnje koja je propisana članom 11. Zakona o zabrani diskriminacije (“Sl. Glasnik RS”, br. 22/2009).

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mitropolitu Amfilohiju Radoviću

 

PREPORUKU

 

1. mitropolit Amfilohije Radović će u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom primiti delegaciju aktivista i aktivistkinja koji/e se bore za prava osoba drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne. Na taj način će neposredno saznati sa kakvim se problemima suočavaju u svakodnevnom životu, kao i kako na njihove živote utiču njegove izjave. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti stavlja na raspolaganje svoje prostorije za ovaj sastanak.

2. mitropolit Amfilohije Radović uputiće javno izvinjenje učesnicima i učesnicama Parade ponosa zbog govora mržnje izraženog 11. oktobra 2010. godine. Javno izvinjenje će, o svom trošku, objaviti u dnevnom listu koji izlazi na celoj teritoriji Republike Srbije, u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

3. mitropolit Amfilohije Radović će se ubuduće suzdržavati od davanja izjava, širenja ideja, stavova i informacija kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva.

4. mitropolit Amfilohije Radović obavestiće Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim radnjama u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenici za zaštitu ravnopravnosti je pritužbu protiv govora mitropolita Amfilohija Radovića od 11. oktobra 2010. godine uputila O. L. 14. oktobra 2010. godine, kao i sledeći pojedinci, pojedinke i udruženja građana: G. B., P. k., A. S., T. M., N. S., S. A., S. P., N. S., P. M., J. J., M. B., A. E., K. M., S. S., J. Š., D. J., O. Z., B. P., A. E., M. I., A. M., A. T., J. Ć., Ž. d., M. D., O. J., J. I. i V. B..
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je jedinstven postupak, saglasno članu 117. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl. list SRJ”, br. 33/97 i 31/2001), u vezi sa članom 40. stav 4. Zakona o zabrani diskriminacije, u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti.

Mitropolitu Amfilohiju Radoviću je, preko Sinoda Srpske pravoslavne crkve, upućen dana 17. oktobra 2010. godine zahtev da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbi. Dana 4. novembra 2010. godine je Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve uputio ovom ogranu dopis bez broja, kojim je Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti obavestio o adresi mitropolita Amfilohija Radovića.

Dopisom br. 136/2010 od 8. decembra 2010. godine je ponovljen zahtev mitropolitu Amfilohiju Radoviću da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbi, s tim što je dopis poslat na adresu Pravoslavne mitropolije Crnogorko-primorske, u skladu sa obaveštenjem dobijenim od Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.

Mitropolit Amfilohije Radović se nije izjasnio o osnovanosti pritužbi u ostavljenom roku, te su poverenici bili dostupni samo navodi iz pritužbi i dokazi podneti uz pritužbe.

Odredbom člana 11. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da je zabranjeno izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola i na drugi način.

Govorom u kojem mitropolit Amfilohije Radović naziva učesnike i učesnice Parade ponosa „smradom sodomskim koji je otrovao i zagadio Beograd”, opravdava nasilje koje se dogodilo na ulicama Beograda 10. oktobra 2010. godine – „I vidite, jedno nasilje, nasilje tih bezbožnih i nastranih ljudi izazvalo je drugo nasilje. Pa se sad pitaju ko je kriv i tu djecu nazivaju huliganima!”, i upućuje pretnje „Budite uvjereni da je to predukazanje propasti hrišćanskog naroda. Bog će znati kad će udariti svojim bičem i opomenom, ali to se već polako priprema…”, je nesumnjivo prekršena zabrana govora mržnje iz člana 11. Zakona o zabrani diskriminacije.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je prilikom donošenja preporuke imala u vidu odredbu člana 18. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije – „ne smatra se diskriminacijom postupanje sveštenika, odnosno verskih službenika koje je u skladu sa verskom doktrinom, uverenjima ili ciljevima crkava i verskih zajednica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sloboda veroispovesti i status crkava i verskih zajednica”, ali je stava da otvoreni govor mržnje nije i ne može biti u skladu sa bilo kojom verskom doktrinom, niti pozivanje na versko uverenje ili ciljeve crkava i verskih zajednica može biti opravdanje za govor mržnje. Mitropolit Amfilohije Radović se ovim govorom oglušio i o zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve, koja je neposredno pred održavanje Parade ponosa eksplicitno pozvala na uzdržavanje od svakog nasilja sve građane i građanke, pa samim tim i velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je prilikom donošenja mišljenja i preporuke posebno imala u vidu i činjenicu da je mitropolit Amfilohije Radović javna ličnost, velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve, a s obzirom da javne ličnosti utiču na formiranje javnog mnjenja, njihova odgovornost je veća, a obaveza uzdržavanja od takvog govora još naglašenija.

Sadržina preporuke motivisana je potrebom da se na najbolji način otklone posledice diskriminatornog akta i predupredi dalje diskriminatorno ponašanje, imajući u vidu zakonom definisani opšti cilj preporuka.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila mitropolitu Amfilohiju Radoviću preduzimanje odgovarajućih radnji.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba udruženja L. protiv mitropolita Amfilohija Radovića zbog govora mržnje prema seksualnim manjinama Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top