Pritužba R.I.C. protiv dnevnog lista I zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije u oblasti javnog informisanja

 1. 07-00-521/2016-02 datum:3.2.2017.

MIŠLJENJE

 

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije R.I.C. protiv dnevnog lista „I“, a povodom teksta „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“, objavljenog 24. juna 2016. godine. Analiza ovog teksta pokazala je da je ovim prilogom dnevni list „I“ poslao poruku čitalačkoj publici da su ideje političara Bojana Pajtića zastrašujuće, jer se navodno zalaže da istopolni parovi usvajaju decu, dok se pripadnici LGBT populacije nazivaju „pederima“. Stoga, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je naslovom teksta „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“, kao i komentarom autora/ke teksta: „Sasvim je, dakle jasno da bi prihvatanje Pajtićevog predloga u praksi značilo da bi u Srbiji pederskim parovima trebalo dozvoliti da usvajaju decu!“, objavljenim u dnevnom listu I24. juna 2016. godine, izražene ideje i stavovi koji su uznemirujući i ponižavajući i kojima se vređa dostojanstvo osoba drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne, čime su prekršene odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Zbog toga je dnevnom listu „Ipreporučeno da pozove na sastanak predstavnike i predstavnice R.I.C. kako bi neposredno saznali sa kakvim se problemima LGBT osobe suočavaju u svakodnevnom životu, kao i kako je na njih uticao tekst ove sadržine, kao i da ubuduće ne objavljuje priloge kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica LBT populacije i podržavaju predrasude prema marginalizovanim društvenim grupama, te da svojim prilozima doprinosi izmeni obrazaca, običaja i prakse koji uslovljavaju stereotipe, predrasude i diskriminaciju u odnosu na LGBT osobe.  

 

 

 

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA

 

 • Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom i dopunom pritužba obratila se organizacija R.I.C, povodom teksta „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“, koji je objavljen u štampanom izdanju i na veb sajtu dnevnog lista „I“ 24. juna 2016. godine.
 • U pritužbi je, između ostalog navedeno:
 • da je ovim tekstom dnevni list „I“ diskriminisao građane Srbije koji su drugačije seksualne orijentacije,
 • da se stavljanjem reči „strašno“ u naslov teksta doprinosi homofobiji u društvu i diskriminaciji pripadnika/ca LGBT populacije,
 • da, iako u Srbiji istopolnim parovima nije omogućeno da usvajaju decu, nije zabranjeno da LGBT osobe budu roditelji, da usvoje dete bez partnera/ke ili da budu hranitelji,
 • da neki od komentara čitalaca ove vesti, takođe, diskriminišu osobe drugačije seksualne orijentacije.
  • Uz pritužbu je dostavljen tekst „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“, objavljen u listu „I“ 24. juna 2016. godine.
  • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa članom stav 4. i članom 37. stav 2. Zakona o zabrani diskriminacije[1], pa je dnevnom listu „I“ upućen zahtev da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbe. Kako se dnevni list „I“ u ostavljenom roku nije izjasnio, a zahtev mu je prema odredbama Zakona o opštem upravnom postupku[2] uredno dostavljen, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti bili su dostupni navodi iz pritužbe i dostavljeni dokazi.
 1. ČINJENIČNO STANJE

 

 

 • U toku postupka utvrđeno je da je dnevni list „I“ 24. juna 2016. godine objavio tekst „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“
 • Uvidom u ovaj tekst, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da se tekst „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“ odnosi na političke principe koje je, po navođenju lista „I“, Bojan Pajtić izložio u pismu članovima političke stranke DS. U pismu, između ostalog, Bojana Patića je navodno: „Zato DS ima obavezu da traži da status istopolnih zaednica bude pravno regulisan i izjednačen sa bračnim i vanbračnim zajednicama u našoj zemlji“. Nakon navođenja sadržaja pisma Bojana Pajtića članovima DS-a, autor/ka teksta navodi: „Sasvim je, dakle jasno da bi prihvatanje Pajtićevog predloga u praksi značilo da bi u Srbiji pederskim parovima trebalo dozvoliti da usvajaju decu!

2.3. U nastavku teksta, objavljene su izjave predsednika političke stranke SRS Vojislava Šešelja, predsednika stranke Treća Srbija Miroslava Parovića i aktiviste G.M. Svi sagovornici su naveli svoje stavove na ovu temu, ali se može uočiti da su se političari više bavili kritikom rada i stavova Bojana Pajtića, dok je G.M. naveo da inicijativa o legalizaciji gej brakova postoji odavno, da je svaka podrška političkih stranaka dobrodošla, ali da samo Pajtić može da odgovori zašto je to pitanje „delegirao i vratio u žižu javnosti“ baš u tom konkretnom trenutku.

 

 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENJE MIŠLJENJA

 

 • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe i tekst objavljen u listu „I“ juna 2016. godine, pod naslovom „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“

Pravni okvir

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti[3]

3.3. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine[4], u čl. 14. zabranjuje diskriminaciju i propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

3.4. Ustav Republike Srbije[5] u članu 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Takođe, Ustav Republike Srbije jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje[6] i propisuje da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to, pored ostalog, neophodno i radi zaštite prava i ugleda drugih.[7]

3.5. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije[8], koji u članu 2. stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantna je i odredba  člana 12. Zakona o zabrani diskriminacije kojom je zabranjeno uznemiravanje i ponižavajuće postupanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, a naročito ako se time stvara strah ili neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.

 • Odredbom člana 75. Zakona o javnom informisanju i medijima[9], propisana je zabrana objavljivanja ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu zbog njihove seksualne opredeljenosti ili drugog ličnog svojstva, bez obzira na to da li je objavljivanjem učinjeno krivično delo.

Analiza priloga sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, potrebno je utvrditi da li tekst „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“ predstavlja uznemiravajuće i ponižavajuće postupanje i povredu dostojanstva lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva, odnosno, da li se njime stvara neprijateljsko, ponižavajuće i uvredljivo okruženje.
 • Analiza teksta „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“ pokazala je da je ovim tekstom poslata poruka čitalačkoj publici da su ideje političara Bojana Pajtića zastrašujuće, jer se navodno zalaže da istopolni parovi usvajaju decu, dok se pripadnici LGBT populacije nazivaju „pederima“. Dalje, sadržina teksta pokazuje da je autor/ka citarao/la izjave Vojislava Šešelja iz SRS, Miroslava Parovića iz Treće Srbije i aktiviste G.M, ne komentarišući njihove navode. Svoj komentar na ovu temu autor/ka testa je izneo/la nakon navođenja dela pisma Bojana Pajtića, konstatacijom da bi prihvatanje predloga Bojana Pajtića da se istoplno partnerstvo izjednači sa pravima koje uživaju bračni i vanbračni partneri u praksi značilo da bi u Srbiji „pederskim parovima trebalo dozvoliti da usvajaju decu!
 • Stoga, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je naslovom teksta i komentarom autora/ke o navodnom predlogu Bojana Pajtića da istopolni parovi uživaju isti tretman kao i bračni i vanbračni partneri („STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“, „…u praksi to znači da bi u Srbiji pederskim parovima trebalo dozvoliti da usvoje decu!“), dnevni list „I“ poslao poruku čitaocima i čitateljkama da bi eventualna mogućnost da pripadnik/ca LGBT populacije usvoji dete bila strašna i šokantna za ceokupno društvo. Poverenica konstatuje da ovakav način izveštavanja, praćen navedenim naslovom i komentarom autora/ke teksta, produbljuje jaz između pripadnika/ca LGBT populacije i većinskog stanovništva i da je usmeren ka stvaranju osećaja kod čitalaca i čitatljeki da je sama pomisao na roditeljstvo pripadnika LGBT populacije zastrašujuća, a da je nečija ideja da istopolni parovi usvajaju decu šokantna.
 • Zatim, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe da je ovaj državni organ tokom prethodnih godina u svojim mišljenjima i saopštenjima konstantno isticao da mediji daju značajan doprinos diskusijama o mnogobrojnim pitanjima od javnog interesa, kao i u pružanju različitih informacija i stavova. Tako, nesporno je da je dnevni list „I“ imao pravo da informiše svoje čitaoce o stavovima Bojana Pajtića, pa čak i da izrazi svoje neslaganje sa njegovim stavovima, predlozima i idejama. Međutim, sloboda govora, bez obzira na način iznošenja i objavljivanja ideja i stavova, nikada ne sme da bude izgovor za diskriminaciju na osnovu bilo kog ličnog svojstva. Stoga, Poverenica konstatuje da je nejasno iz kog razloga dnevni list „I“ nije ostao neutralan u izveštavanju o ovoj temi, ili zbog čega nije izrazio kritiku predloga Bojana Pajtića da se prava istopolnih partnera izjednače sa bračnim i vanbračnim partnerstvom uz korišćenje argumentacije koja ne sadrži uvredljive reči kao što su „strašno, šokonatno, pederski parovi.“ i na način koji nije senzacionalističkI Upravo suprotno, list „I“ izrazio je svoj stav terminologijom i porukama koje su uvredljive za LGBT osobe i kojima se čitaocima i čitateljkama predočava da je zastrašujuće da LGBT parovi budu roditelji Takođe, Poverenica konstatuje da je u savremenom društvu već jasno i nesporno da je nazivanje pripadnika LGBT populacije „pederi“ uvredljivo, stigmatizujuće i diskriminatorno.
 • Poverenica za zaštitu ravnopravnosti podseća da su Kodeksom novinara Srbije[10] definisani profesionalni i etički standardi kojima se doprinosi podizanju ugleda novinarske profesije, promoviše zalaganje za slobodu mišljenja, govora i izražavanja, kao i nezavisnost medija. U delu Kodeksa pod nazivom Odgovornost novinara, navedeno je da se novinar mora suprotstaviti svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja. U delu pod nazivom Novinarska pažnja, propisano je da novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnoj orijentaciji, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.
 • Na kraju, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe da dovođenje u vezu reči „strašno“ i „šokantno“ sa nečijim predlogom da pripadnici LGBT populacije usvajaju decu, kao i nazivanje LGBT osoba terminom „pederi“, dovodi do posledice da osobe različite seksualne orijentacije postaju nepoželjne u društvu, što je posebno opasno kada se zna da su pripadnici/ce LGBT populacije jedna od marginalizovanih i stigmatizovanih društvenih grupa, kao i da se svakodnevno susreću sa brojnim pretnjama, uznemiravanjem i drugim problemima. Naime, prema najnovijim podacima iz istraživanja javnog mnjenja, najveća socijalna distanca građana i građanki u Srbiji postoji upravo prema pripadnicima/cama LGBT populacije[11]. Stoga, svako vređanje i ponižavanje pripadnika/ca LGBT populacije, naročito putem sredstava javnog informisanja, veoma je opasno i zabrinjavajuće, jer podstiče socijalnu distancu i diskriminaciju ove društvene grupe, njihov osećaj izolovanosti od većinske populacije i nemogućnosti da se legitimnim sredstvima bore za ostvarenje prava na ravnopravnost u svim oblastima društvenog života.
 1. MIŠLJENJE

Naslovom teksta „STRAŠNO! PAJTIĆ TRAŽI DA PEDERI USVAJAJU DECU! Šokantan politički zaokret lidera Demokratske stranke!“, kao i iznošenjem mišljenja autora/ke teksta u vezi sa navodnim predlogom Bojana Pajtića da istopolni parovi dobiju isti formalni status i prava koja uživaju bračni i vanbračni partneri rečima: „Sasvim je, dakle jasno da bi prihvatanje Pajtićevog predloga u praksi značilo da bi u Srbiji pederskim parovima trebalo dozvoliti da usvajaju decu!“, dnevni list „I“ prekršio je odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

 1. PREPORUKA

 

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje uredništvu dnevnog lista „I“ da:

5.1. Pozove na sastanak predstavnike i predstavnice R.I.C. kako bi neposredno saznali sa kakvim se problemima LGBT osobe suočavaju u svakodnevnom životu, kao i kako je na njih uticao tekst ove sadržine, u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

5.2. Ubuduće ne objavljuje priloge kojima se vređa dostojanstvo pripadnika i pripadnica LBT populacije i podržavaju predrasude prema marginalizovanim društvenim grupama, te da svojim prilozima doprinosi izmeni obrazaca, običaja i prakse koji uslovljavaju stereotipe, predrasude i diskriminaciju u odnosu na LGBT osobe.

Potrebno je da dnevni list „I” obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko dnevni list „I” ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09

[2] „Službeni glasnik RS“, broj 18/16

[3] Član 33. Zakona o zabrani diskriminacije

[4] „Službeni list SCG- Međunarodni ugovori“, broj  9/03

[5] „Službeni glasnik RS“, broj 98/06

[6] Član 46. stav 1. Ustava Republike Srbije

[7] Član 46. stav 2. Ustava Republike Srbije

[8] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS“, broj 22/09)

[9] „Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje

[10] Kodeks novinara Srbije – Uputstva i smernice, http://www.mc.rs/upload/documents/PDF/Kodeks_novinara_Srbije.pdf

[11] „Izveštaj o istraživanju javnog mnjenja: odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji“, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Beograd, 2016.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković

 

 


microsoft-word-icon Pritužba R.I.C. protiv dnevnog lista I zbog diskriminacije po osnovu seksualnog opredeljenja u oblasti javnog informisanjaDownload


Print Friendly, PDF & Email
back to top