Притужба Р.И.Ц. против дневног листа И због дискриминације по основу сексуалне оријентације у области јавног информисања

бр. 07-00-521/2016-02   датум:3.2.2017.

 

 

 

МИШЉЕЊЕ

 

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације Р.И.Ц. против дневног листа „И“, а поводом текста „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“, објављеног 24. јуна 2016. године. Анализа овог текста показала је да је овим прилогом дневни лист „И“ послао поруку читалачкој публици да су идеје политичара Бојана Пајтића застрашујуће, јер се наводно залаже да истополни парови усвајају децу, док се припадници ЛГБТ популације називају „педерима“. Стога, Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је насловом текста „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“, као и коментаром аутора/ке текста: „Сасвим је, дакле јасно да би прихватање Пајтићевог предлога у пракси значило да би у Србији педерским паровима требало дозволити да усвајају децу!“, објављеним у дневном листу И24. јуна 2016. године, изражене идеје и ставови који су узнемирујући и понижавајући и којима се вређа достојанство особа другачије сексуалне оријентације од хетеросексуалне, чиме су прекршене одредбе Закона о забрани дискриминације.

Због тога је дневном листу „Ипрепоручено да позове на састанак представнике и представнице Р.И.Ц. како би непосредно сазнали са каквим се проблемима ЛГБТ особе суочавају у свакодневном животу, као и како је на њих утицао текст ове садржине, као и да убудуће не објављује прилоге којима се вређа достојанство припадника и припадница ЛБТ популације и подржавају предрасуде према маргинализованим друштвеним групама, те да својим прилозима доприноси измени образаца, обичаја и праксе који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију у односу на ЛГБТ особе.  

 

 

 

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА

 

 • Повереници за заштиту равноправности притужбом и допуном притужба обратила се организација Р.И.Ц, поводом текста „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“, који је објављен у штампаном издању и на веб сајту дневног листа „И“ 24. јуна 2016. године.
 • У притужби је, између осталог наведено:
 • да је овим текстом дневни лист „И“ дискриминисао грађане Србије који су другачије сексуалне оријентације,
 • да се стављањем речи „страшно“ у наслов текста доприноси хомофобији у друштву и дискриминацији припадника/ца ЛГБТ популације,
 • да, иако у Србији истополним паровима није омогућено да усвајају децу, није забрањено да ЛГБТ особе буду родитељи, да усвоје дете без партнера/ке или да буду хранитељи,
 • да неки од коментара читалаца ове вести, такође, дискриминишу особе другачије сексуалне оријентације.
  • Уз притужбу је достављен текст „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“, објављен у листу „И“ 24. јуна 2016. године.
  • Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чланом став 4. и чланом 37. став 2. Закона о забрани дискриминације[1], па је дневном листу „И“ упућен захтев да се у року од 15 дана изјасни о основаности притужбе. Како се дневни лист „И“ у остављеном року није изјаснио, а захтев му је према одредбама Закона о општем управном поступку[2] уредно достављен, Повереници за заштиту равноправности били су доступни наводи из притужбе и достављени докази.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 

 • У току поступка утврђено је да је дневни лист „И“ 24. јуна 2016. године објавио текст „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“

 

 • Увидом у овај текст, Повереница за заштиту равноправности утврдила је да се текст „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“ односи на политичке принципе које је, по навођењу листа „И“, Бојан Пајтић изложио у писму члановима политичке странке ДС. У писму, између осталог, Бојана Патића је наводно: „Зато ДС има обавезу да тражи да статус истополних заедница буде правно регулисан и изједначен са брачним и ванбрачним заједницама у нашој земљи“. Након навођења садржаја писма Бојана Пајтића члановима ДС-а, аутор/ка текста наводи: „Сасвим је, дакле јасно да би прихватање Пајтићевог предлога у пракси значило да би у Србији педерским паровима требало дозволити да усвајају децу!

2.3. У наставку текста, објављене су изјаве председника политичке странке СРС Војислава Шешеља, председника странке Трећа Србија Мирослава Паровића и активисте Г.М. Сви саговорници су навели своје ставове на ову тему, али се може уочити да су се политичари више бавили критиком рада и ставова Бојана Пајтића, док је Г.М. навео да иницијатива о легализацији геј бракова постоји одавно, да је свака подршка политичких странака добродошла, али да само Пајтић може да одговори зашто је то питање „делегирао и вратио у жижу јавности“ баш у том конкретном тренутку.

 

 

 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 

 • Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и текст објављен у листу „И“ јуна 2016. године, под насловом „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“

 

Правни оквир

 • Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности[3]

3.3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода из 1950. године[4], у чл. 14. забрањује дискриминацију и прописује да се уживање права и слобода предвиђених у овој Конвенцији обезбеђује без дискриминације по било ком основу, као што су пол, раса, боја коже, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, национално или социјално порекло, веза са неком националном мањином, имовно стање, рођење или други статус.

3.4. Устав Републике Србије[5] у члану 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, Устав Републике Србије јемчи слободу мишљења и изражавања, као и слободу да се говором, писањем, сликом или на други начин траже, примају и шире обавештења и идеје[6] и прописује да се слобода изражавања може законом ограничити, ако је то, поред осталог, неопходно и ради заштите права и угледа других.[7]

3.5. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације[8], који у члану 2. став 1. тачка 1. прописује да дискриминација и дискриминаторно поступање означавају свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и на чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантна је и одредба  члана 12. Закона о забрани дискриминације којом је забрањено узнемиравање и понижавајуће поступање које има за циљ или представља повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, а нарочито ако се тиме ствара страх или непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.

 • Одредбом члана 75. Закона о јавном информисању и медијима[9], прописана је забрана објављивања идеја, информација и мишљења којима се подстиче дискриминација, мржња или насиље против лица или групе лица због њиховог припадања или неприпадања некој раси, вери, нацији, етничкој групи, полу због њихове сексуалне опредељености или другог личног својства, без обзира на то да ли је објављивањем учињено кривично дело.

Анализа прилога са аспекта антидискриминационих прописа

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, потребно је утврдити да ли текст „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“ представља узнемиравајуће и понижавајуће поступање и повреду достојанства лица или групе лица на основу њиховог личног својства, односно, да ли се њиме ствара непријатељско, понижавајуће и увредљиво окружење.

 

 • Анализа текста „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“ показала је да је овим текстом послата порука читалачкој публици да су идеје политичара Бојана Пајтића застрашујуће, јер се наводно залаже да истополни парови усвајају децу, док се припадници ЛГБТ популације називају „педерима“. Даље, садржина текста показује да је аутор/ка цитарао/ла изјаве Војислава Шешеља из СРС, Мирослава Паровића из Треће Србије и активисте Г.М, не коментаришући њихове наводе. Свој коментар на ову тему аутор/ка теста је изнео/ла након навођења дела писма Бојана Пајтића, констатацијом да би прихватање предлога Бојана Пајтића да се истоплно партнерство изједначи са правима које уживају брачни и ванбрачни партнери у пракси значило да би у Србији „педерским паровима требало дозволити да усвајају децу!

 

 • Стога, Повереница за заштиту равноправности указује да је насловом текста и коментаром аутора/ке о наводном предлогу Бојана Пајтића да истополни парови уживају исти третман као и брачни и ванбрачни партнери („СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“, „…у пракси то значи да би у Србији педерским паровима требало дозволити да усвоје децу!“), дневни лист „И“ послао поруку читаоцима и читатељкама да би евентуална могућност да припадник/ца ЛГБТ популације усвоји дете била страшна и шокантна за цеокупно друштво. Повереница констатује да овакав начин извештавања, праћен наведеним насловом и коментаром аутора/ке текста, продубљује јаз између припадника/ца ЛГБТ популације и већинског становништва и да је усмерен ка стварању осећаја код читалаца и читатљеки да је сама помисао на родитељство припадника ЛГБТ популације застрашујућа, а да је нечија идеја да истополни парови усвајају децу шокантна.

 

 • Затим, Повереница за заштиту равноправности истиче да је овај државни орган током претходних година у својим мишљењима и саопштењима константно истицао да медији дају значајан допринос дискусијама о многобројним питањима од јавног интереса, као и у пружању различитих информација и ставова. Тако, неспорно је да је дневни лист „И“ имао право да информише своје читаоце о ставовима Бојана Пајтића, па чак и да изрази своје неслагање са његовим ставовима, предлозима и идејама. Међутим, слобода говора, без обзира на начин изношења и објављивања идеја и ставова, никада не сме да буде изговор за дискриминацију на основу било ког личног својства. Стога, Повереница констатује да је нејасно из ког разлога дневни лист „И“ није остао неутралан у извештавању о овој теми, или због чега није изразио критику предлога Бојана Пајтића да се права истополних партнера изједначе са брачним и ванбрачним партнерством уз коришћење аргументације која не садржи увредљиве речи као што су „страшно, шоконатно, педерски парови.“ и на начин који није сензационалистичкИ Управо супротно, лист „И“ изразио је свој став терминологијом и порукама које су увредљиве за ЛГБТ особе и којима се читаоцима и читатељкама предочава да је застрашујуће да ЛГБТ парови буду родитељи Такође, Повереница констатује да је у савременом друштву већ јасно и неспорно да је називање припадника ЛГБТ популације „педери“ увредљиво, стигматизујуће и дискриминаторно.

 

 • Повереница за заштиту равноправности подсећа да су Кодексом новинара Србије[10] дефинисани професионални и етички стандарди којима се доприноси подизању угледа новинарске професије, промовише залагање за слободу мишљења, говора и изражавања, као и независност медија. У делу Кодекса под називом Одговорност новинара, наведено је да се новинар мора супротставити свима који крше људска права или се залажу за било коју врсту дискриминације, говор мржње и подстицање насиља. У делу под називом Новинарска пажња, прописано је да новинар мора бити свестан опасности од дискриминације коју могу да шире медији и учиниће све да избегне дискриминацију засновану, између осталог, на раси, полу, старости, сексуалној оријентацији, језику, вери, политичком и другом мишљењу, националном или друштвеном пореклу.
 • На крају, Повереница за заштиту равноправности истиче да довођење у везу речи „страшно“ и „шокантно“ са нечијим предлогом да припадници ЛГБТ популације усвајају децу, као и називање ЛГБТ особа термином „педери“, доводи до последице да особе различите сексуалне оријентације постају непожељне у друштву, што је посебно опасно када се зна да су припадници/це ЛГБТ популације једна од маргинализованих и стигматизованих друштвених група, као и да се свакодневно сусрећу са бројним претњама, узнемиравањем и другим проблемима. Наиме, према најновијим подацима из истраживања јавног мњења, највећа социјална дистанца грађана и грађанки у Србији постоји управо према припадницима/цама ЛГБТ популације[11]. Стога, свако вређање и понижавање припадника/ца ЛГБТ популације, нарочито путем средстава јавног информисања, веома је опасно и забрињавајуће, јер подстиче социјалну дистанцу и дискриминацију ове друштвене групе, њихов осећај изолованости од већинске популације и немогућности да се легитимним средствима боре за остварење права на равноправност у свим областима друштвеног живота.

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

Насловом текста „СТРАШНО! ПАЈТИЋ ТРАЖИ ДА ПЕДЕРИ УСВАЈАЈУ ДЕЦУ! Шокантан политички заокрет лидера Демократске странке!“, као и изношењем мишљења аутора/ке текста у вези са наводним предлогом Бојана Пајтића да истополни парови добију исти формални статус и права која уживају брачни и ванбрачни партнери речима: „Сасвим је, дакле јасно да би прихватање Пајтићевог предлога у пракси значило да би у Србији педерским паровима требало дозволити да усвајају децу!“, дневни лист „И“ прекршио је одредбе Закона о забрани дискриминације.

 

 1. ПРЕПОРУКА

 

Повереница за заштиту равноправности препоручује уредништву дневног листа „И“ да:

5.1. Позове на састанак представнике и представнице Р.И.Ц. како би непосредно сазнали са каквим се проблемима ЛГБТ особе суочавају у свакодневном животу, као и како је на њих утицао текст ове садржине, у року од 15 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

5.2. Убудуће не објављује прилоге којима се вређа достојанство припадника и припадница ЛБТ популације и подржавају предрасуде према маргинализованим друштвеним групама, те да својим прилозима доприноси измени образаца, обичаја и праксе који условљавају стереотипе, предрасуде и дискриминацију у односу на ЛГБТ особе.

Потребно је да дневни лист „И” обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно члану 40. Закона о забрани дискриминације, уколико дневни лист „И” не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Против овог мишљења са препоруком није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС“, број 22/09

[2] „Службени гласник РС“, број 18/16

[3] Члан 33. Закона о забрани дискриминације

[4] „Службени лист СЦГ- Међународни уговори“, број  9/03

[5] „Службени гласник РС“, број 98/06

[6] Члан 46. став 1. Устава Републике Србије

[7] Члан 46. став 2. Устава Републике Србије

[8] Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, број 22/09)

[9] „Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење

[10] Кодекс новинара Србије – Упутства и смернице, http://www.mc.rs/upload/documents/PDF/Kodeks_novinara_Srbije.pdf

[11] „Извештај о истраживању јавног мњења: однос грађана и грађанки према дискриминацији у Србији“, Повереник за заштиту равноправности, Београд, 2016.

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић

 


microsoft-word-icon Притужба Р.И.Ц. против дневног листа И због дискриминације по основу сексуалног опредељења у области јавног информисањаDownload


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top