Pritužba protiv Ministarstva finansija – Poreska uprava, Centrala Beograd, zbog diskriminacije zaposlenog na osnovu nacionalne pripadnosti

del. br. 213/2011 datum: 11. 3. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Sl. glasnik RS” br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

Rešenjem Ministarstva finansija – Poreska uprava, Centrala Beograd, Di/I-broj: 116-21/2010-11/14 od 24. septembra 2010. godine, kojim je izrečena disciplinska mera prestanaka radnog odnosa A. I., državnom službeniku raspoređenom na radno mesto … u Ministarstvu finansija, poreska uprava N., Filijala B., nije izvršen akt diskriminacije na osnovu ličnog svojstva – pripadnosti albanskoj nacionalnoj manjini.

O b r a z l o ž e nj e

Pritužbom protiv rešenja Ministarstva finansija – Poreska uprava, Centrala Beograd, Di/I-broj: 116-21/2010-11/14 od 24. septembra 2010. godine, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se A. I. iz B. U pritužbi je naveo da je prema njemu izvršen akt diskriminacije na osnovu njegove nacionalne pripadnosti, i to tako što državni organ protiv koga je podneo pritužbu nejednako postupa prema pripadnicima albanske nacionalne manjine u odnosu na pripadnike većinskog naroda u postupcima disciplinske odgovornosti zaposlenih.

Nejednako postupanje ogleda se u izricanju težih disciplinskih mera pripadnicima albanske nacionalne manjine u odnosu na pripadnike većinskog naroda, a za iste ili slične povrede radnih obaveza i dužnosti.

Podnosilac pritužbe ne spori da je obavljao dodatni rad po ugovoru o zastupanju sa preduzećem „P. s.” i to u periodu od 15. juna 2007. godine do 30. aprila 2010. godine, o čemu je i sam priložio disciplinskoj komisiji sporazum o raskidu ugovora. Međutim, navodi da nije znao da je u „sukobu interesa” tvrdeći da mu kao ni ostalim zaposlenim licima u Filijali B. prilikom davanja izjave (izjava data 12. januara 2006. godine – obrazac izjave sadrži pitanja vezana za „dodatni rad”) nije uručena Direktiva o poslovima koji su nespojivi sa službenom dužnošću zaposlenih i postavljenih lica u … upravi.

U prilog svojih tvrdnji da je izložen nejednakom tretmanu navodi da su četiri zaposlena u … Filijala B. koji su Srbi, za povrede radne obaveze i dužnosti koje su mnogo teže od povrede koju je on učinio, oglašeni krivim ali im nije prestao radni odnos jer su se disciplinski postupci okončani donošenjem blažih disciplinskih mera (novčane kazne i zabrana napredovanja u službi u ograničenom vremenskom periodu). Uz pritužbu je priložio Odluku o izricanju disciplinske mere za zaposlenog L. M. iz S. a ostala tri zaposlena nije imenovao.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti. U postupku je pribavljeno izjašnjenje i izveštaj o pokrenutim disciplinskim postupcima protiv zaposlenih u … uprava – Filijala B. u toku 2010. godine.

Ministarstva finansija – Poreska uprava, Centrala Beograd, u svom izjašnjenju na navode iz pritužbe Di/I broj:117-101/10 od 22. decembra 2010. godine istakla je sledeće:

– da je disciplinski postupak protiv podnosioca pritužbe pokrenut na osnovu zahteva pomoćnika direktora … uprave Regionalni centar N., zbog osnovane sumnje da je počinio povredu radne dužnosti iz člana 109. stav 1. tačka 7. Zakona o državnim službenicima, a zbog činjenice da je u postupku upravnog nadzora izvršenog dana 06. maja 2010. godine utvrđeno da je A. I. pored poslova … obavljao i poslove za potrebe preduzeća “P. s.” i to počev od 15. juna 2007. godine,
– da je disciplinski postupak vođen i okončan u svemu u skladu sa pozitivnim propisima, pa je rešenje o prestanku radnog odnosa doneto zbog teže povrede radne dužnosti jer je zaposleni obavljanjem dodatnog rada mimo uslova propisanih odredbama člana 26. i člana 27. Zakona o državnim službenicima učinio težu povredu radne dužnosti za koju mu je izrečena disciplinska mera prestanak radnog odnosa,
– da su navodi o nejednakom tretmanu prilikom sprovođenja disciplinskih postupaka prema zaposlenima u Filijali B. u zavisnosti od nacionalne pripadnosti okrivljenih neosnovani. Nadalje navode da je podnosilac pritužbe je očigledno opterećen subjektivnim osećanjem koje ne može imati uporište u zakonito sprovedenom postupku. U prilog tome uz izjašnjenje se dostavlja i rešenje Žalbene komisije Vlade broj: 116-00-114/2010-01 od 30. novembra 2010. godine, kojim je žalba odbijena.

S obzirom da je u izjašnjenju nedostajala informacija o pokrenutim i okončanim disciplinskim postupcima, Poverenica je zatražila dodatno izjašnjenje o pokrenutim i okončanim disciplinskim postupcima protiv zaposlenih u … upravi – Filijala B.. Ministarstvo finansija – Poreska uprava, Centrala Beograd je dostavila izjašnjenje Di/I br.117-101/10-11/5 od 21. februara 2011. godine, u kome navodi da je u Filijali B. u 2010. godini vođen samo jedan disciplinski postupak, i to u predmetu br.116-21/2010-11 protiv podnosioca pritužbe A. I.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je nakon sprovedenog postupka utvrdila da je među strankama nesporno da je A. I. obavljao poslove za preduzeće „P. s.” u periodu od 15. juna 2007. godine do 30. aprila 2010. godine, kao i da je u istom periodu bio državni službenik zaposlen u … upravi – Filijala B. na radnom mestu ….

Zakonom o državnim službenicima propisano je da težu povredu radne dužnosti predstavlja i dodatni rad mimo uslova određenih istim zakonom, za koju povredu se zaposlenom državnom službeniku može izreći i disciplinska mera prestanka radnog odnosa. Uslovi za obavljanje „dodatnog rada” za državne službenike zaposlene u Poreskoj upravi propisani su i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji , kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovlašćenja iz navedenih zakona. Kako su navedenim zakonima propisani uslovi pod kojima zaposleni državni službenici eventualno mogu obavljati dodatni rad, te kako se ti uslovi primenjuju na sve zaposlene državne službenike, bilo koje lično svojstvo podnosioca pritužbe ili bilo kog drugog državnog službenika je bez značaja u pogledu prava i obaveza vezanih za „dodatni rad”.

U vezi navoda podnosioca pritužbe da nije postupano na isti način prema zaposlenom M. L., Poverenica je mišljenja da se ne radi o uporedivim slučajevima obzirom da učinjene povrede radne dužnosti i obaveze nisu iste vrste a od okončanja disciplinskog postupka protiv M. L. je proteklo više od tri godine. Upravo iz tih razloga je zatraženo i dobijeno dodatno izjašnjenje od Poreske uprave – Centrala B. o pokrenutim i vođenim disciplinskim postupcima protiv zaposlenih u Filijali B. radi utvrđivanja relevantnih činjenica za postupanje po pritužbi.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je nakon sprovedenog postupka utvrdila da je izjavu o „dodatnom radu” podnosilac pritužbe dao pod istim uslovima i okolnostima kao i svi ostali zaposleni u Filijali B., da je disciplinski postupak protiv podnosioca pritužbe inicirao Regionalni centar N., Odsek za upravni nadzor dostavljanjem Zapisnika o izvršenom upravnom nadzoru od 07. maja 2010. godine, kao i da je postupak sproveden u skladu sa važećim propisima.

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno članu 33. stav 1. tačka 9. Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenje da rešenjem o prestanku radnog odnosa zbog učinjene teže povrede radne dužnosti nije izvršen akt diskriminacije prema podnosiocu pritužbe na osnovu nacinalne pripadnosti.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić


microsoft-word-iconPritužba protiv Ministarstva finansija – Poreska uprava, Centrala Beograd, zbog diskriminacije zaposlenog na osnovu nacionalne pripadnosti Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top