Притужба против Министарства финансија – Пореска управа, Централа Београд, због дискриминације запосленог на основу националне припадности

дел. бр. 213/2011 датум: 11. 3. 2011.

Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прима и разматра притужбе због повреда одредаба Закона о забрани дискриминације, даје мишљења и препоруке и изриче законом утврђене мере (члан 33. став 1. тачка 1. Закона о забрани дискриминације „Сл. гласник РС“ бр. 22/2009), Повереница за заштиту равноправности даје

 

МИШЉЕЊЕ

Решењем Министарства финансија – Пореска управа, Централа Београд, Ди/I-број: 116-21/2010-11/14 од 24. септембра 2010. године, којим је изречена дисциплинска мера престанака радног односа А. И., државном службенику распоређеном на радно место … у Министарству финансија, пореска управа Н., Филијала Б., није извршен акт дискриминације на основу личног својства – припадности албанској националној мањини.

О б р а з л о ж е њ е

Притужбом против решења Министарства финансија – Пореска управа, Централа Београд, Ди/I-број: 116-21/2010-11/14 од 24. септембра 2010. године, Повереници за заштиту равноправности обратио се А. И. из Б. У притужби је навео да је према њему извршен акт дискриминације на основу његове националне припадности, и то тако што државни орган против кога је поднео притужбу неједнако поступа према припадницима албанске националне мањине у односу на припаднике већинског народа у поступцима дисциплинске одговорности запослених.

Неједнако поступање огледа се у изрицању тежих дисциплинских мера припадницима албанске националне мањине у односу на припаднике већинског народа, а за исте или сличне повреде радних обавеза и дужности.

Подносилац притужбе не спори да је обављао додатни рад по уговору о заступању са предузећем „П. с.“ и то у периоду од 15. јуна 2007. године до 30. априла 2010. године, о чему је и сам приложио дисциплинској комисији споразум о раскиду уговора. Међутим, наводи да није знао да је у „сукобу интереса“ тврдећи да му као ни осталим запосленим лицима у Филијали Б. приликом давања изјаве (изјава дата 12. јануара 2006. године – образац изјаве садржи питања везана за „додатни рад“) није уручена Директива о пословима који су неспојиви са службеном дужношћу запослених и постављених лица у … управи.

У прилог својих тврдњи да је изложен неједнаком третману наводи да су четири запослена у … Филијала Б. који су Срби, за повреде радне обавезе и дужности које су много теже од повреде коју је он учинио, оглашени кривим али им није престао радни однос јер су се дисциплински поступци окончани доношењем блажих дисциплинских мера (новчане казне и забрана напредовања у служби у ограниченом временском периоду). Уз притужбу је приложио Одлуку о изрицању дисциплинске мере за запосленог Л. М. из С. а остала три запослена није именовао.

Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности. У поступку је прибављено изјашњење и извештај о покренутим дисциплинским поступцима против запослених у … управа – Филијала Б. у току 2010. године.

Министарства финансија – Пореска управа, Централа Београд, у свом изјашњењу на наводе из притужбе Ди/I број:117-101/10 од 22. децембра 2010. године истакла је следеће:

– да је дисциплински поступак против подносиоца притужбе покренут на основу захтева помоћника директора … управе Регионални центар Н., због основане сумње да је починио повреду радне дужности из члана 109. став 1. тачка 7. Закона о државним службеницима, а због чињенице да је у поступку управног надзора извршеног дана 06. маја 2010. године утврђено да је А. И. поред послова … обављао и послове за потребе предузећа „П. с.“ и то почев од 15. јуна 2007. године,
– да је дисциплински поступак вођен и окончан у свему у складу са позитивним прописима, па је решење о престанку радног односа донето због теже повреде радне дужности јер је запослени обављањем додатног рада мимо услова прописаних одредбама члана 26. и члана 27. Закона о државним службеницима учинио тежу повреду радне дужности за коју му је изречена дисциплинска мера престанак радног односа,
– да су наводи о неједнаком третману приликом спровођења дисциплинских поступака према запосленима у Филијали Б. у зависности од националне припадности окривљених неосновани. Надаље наводе да је подносилац притужбе је очигледно оптерећен субјективним осећањем које не може имати упориште у законито спроведеном поступку. У прилог томе уз изјашњење се доставља и решење Жалбене комисије Владе број: 116-00-114/2010-01 од 30. новембра 2010. године, којим је жалба одбијена.

С обзиром да је у изјашњењу недостајала информација о покренутим и окончаним дисциплинским поступцима, Повереница је затражила додатно изјашњење о покренутим и окончаним дисциплинским поступцима против запослених у … управи – Филијала Б.. Министарство финансија – Пореска управа, Централа Београд је доставила изјашњење Ди/I бр.117-101/10-11/5 од 21. фебруара 2011. године, у коме наводи да је у Филијали Б. у 2010. години вођен само један дисциплински поступак, и то у предмету бр.116-21/2010-11 против подносиоца притужбе А. И.

Повереница за заштиту равноправности је након спроведеног поступка утврдила да је међу странкама неспорно да је А. И. обављао послове за предузеће „П. с.“ у периоду од 15. јуна 2007. године до 30. априла 2010. године, као и да је у истом периоду био државни службеник запослен у … управи – Филијала Б. на радном месту ….

Законом о државним службеницима прописано је да тежу повреду радне дужности представља и додатни рад мимо услова одређених истим законом, за коју повреду се запосленом државном службенику може изрећи и дисциплинска мера престанка радног односа. Услови за обављање „додатног рада“ за државне службенике запослене у Пореској управи прописани су и Законом о пореском поступку и пореској администрацији , као и подзаконским актима донетим на основу овлашћења из наведених закона. Како су наведеним законима прописани услови под којима запослени државни службеници евентуално могу обављати додатни рад, те како се ти услови примењују на све запослене државне службенике, било које лично својство подносиоца притужбе или било ког другог државног службеника је без значаја у погледу права и обавеза везаних за „додатни рад“.

У вези навода подносиоца притужбе да није поступано на исти начин према запосленом М. Л., Повереница је мишљења да се не ради о упоредивим случајевима обзиром да учињене повреде радне дужности и обавезе нису исте врсте а од окончања дисциплинског поступка против М. Л. је протекло више од три године. Управо из тих разлога је затражено и добијено додатно изјашњење од Пореске управе – Централа Б. о покренутим и вођеним дисциплинским поступцима против запослених у Филијали Б. ради утврђивања релевантних чињеница за поступање по притужби.

Повереница за заштиту равноправности је након спроведеног поступка утврдила да је изјаву о „додатном раду“ подносилац притужбе дао под истим условима и околностима као и сви остали запослени у Филијали Б., да је дисциплински поступак против подносиоца притужбе иницирао Регионални центар Н., Одсек за управни надзор достављањем Записника о извршеном управном надзору од 07. маја 2010. године, као и да је поступак спроведен у складу са важећим прописима.

Ценећи утврђене чињенице и правне прописе, Повереница за заштиту равноправности, сагласно члану 33. став 1. тачка 9. Закона о забрани дискриминације, даје мишљење да решењем о престанку радног односа због учињене теже повреде радне дужности није извршен акт дискриминације према подносиоцу притужбе на основу нациналне припадности.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић


microsoft-word-iconПритужба против Министарства финансија – Пореска управа, Централа Београд, због дискриминације запосленог на основу националне припадности Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top