Pritužba pravnog lica protiv udruženja zbog diskriminacije po osnovu sedišta osnivača

br. 07-00-136/2014-02 datum: 25. 6. 2014.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe privrednog društva „O.” d.o.o. iz B. protiv U. k. S. iz B, zbog Odluke Upravnog odbora U. k. S, kojom je propisano da prilikom izlaganja na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″ sve firme čiji je osnivač isključivo domaće fizičko ili pravno lice ostvaruju pravo na popust od 40%, dok ostali članovi udruženja imaju popust od 10%. U. k. S. je navelo da je legitimno pravo udruženja da odluči o tome kome će dati pogodnosti, kao i da je ovu odluku potvrdio i Nadzorni odbora udruženja, nalazeći da nije u suprotnosti sa zakonskim propisima. U toku postupka utvrđeno je da su propisivanjem ovakvih uslova stavljeni u nejednak položaj članovi udruženja čiji je osnivač strano fizičko ili pravno lice, u odnosu na članove udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice, po pitanju cene zakupa štanda za izlaganje na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″, a da za ovakvo postupanje nisu postojali objektivni i opravdani razlozi te da je U. k. S, donošenjem navedene odluke, prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije. U. k. S. preporučeno je da ukloni iz odluke uslov kojim je povređeno načelo jednakosti pojedinih članova udruženja, kako bi se omogućilo da svi članovi udruženja, pod jednakim uslovima, zakupljuju štandove za izlaganje na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″, kao i da ubuduće vodi računa da u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, postupa u skladu sa antidiskriminacionim propisima.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbom se obratila S. M, advokatkinja koja zastupa privredno društvo „O.” d.o.o. iz B, protiv U. k. S. U pritužbi je navedeno:

– da je Odlukom Upravnog odbora U. k. S. propisano da prilikom izlaganja na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″, cena štanda po 1 m2 iznosi 5.500,00 dinara;
– da svi članovi udruženja sa plaćenom članarinom imaju popust od 10%;
– da članovi udruženja čiji je osnivač isključivo domaće fizičko ili pravno lice ostvaruje pravo na popust od 40%;
– da je ova odluka nezakonita jer je suprotna odredbama Statuta udruženja, ustavnoj odredbi o zabrani diskriminacije i stavlja u neravnopravan položaj članove udruženja čiji su osnivači strana fizička ili pravna lica, u odnosu na ostale članove udruženja;
– da je ovako propisanim uslovima, privredno društvo „O.” d.o.o. iz B, čiji je osnivač strano pravno lice, a koje je član U. k. S. diskriminisano prilikom izlaganja na sajmu „Škola- SCHOOL 2014″, u odnosu na ostale članove udruženja, jer mu je osnivač strano pravno lice.

1.2. Uz pritužbu su dostavljeni sledeći dokazi: zapisnik sa sednice Upravnog odbora udruženja, obaveštenje o navedenoj odluci upućeno članovima Upravnog odbora udruženja od 5. marta 2014. godine, obrazac prijave za učešće na sajmu, Statut U. k. S. i pritužba privrednog društva „O” d.o.o. B. upućena nadležnim organima udruženja.

1.3. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje U. k. S.

1.4. U izjašnjenju B. M, zastupnika U. k. S, navedeno je:

– da udruženjem rukovodi Skupština udruženja, dok Upravni odbor, kao kolektivni organ upravljanja donosi odluke samostalno, a predsednik Upravnog odbora, koji je ujedno i predsednik skupštine, sprovodi donete odluke;
– da se udruženje finansira prihodom od članarine, da samo članovi sa plaćenom članarinom imaju pravo glasa na skupštini, kao i od prihoda ostvarenog od sajamske priredbe „Škola-SCHOOL”, koja se ove godine održava sedmi put;
– da prilikom izlaganja na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″ svi članovi udruženja sa plaćenom članarinom ostvaruju pravo na popust od 10%;
– da članovi udruženja čiji je osnivač isključivo domaće fizičko ili pravno lice koja se bave proizvodnjom i distribucijom ili uvozom školske i kancelarijske robe, dobijaju subvenciju od 40%, zbog izuzetno teške situacije branše;
– da je ovakva odluka doneta u skladu sa svim važećim dokumentima i odraz je potpune samostalnosti i usaglašenosti Upravnog odbora udruženja, s tim da je samo jedan član bio uzdržan;
– da je sajamska priredba komercijalni posao udruženja i odluka o davanju privilegija članovima udruženja čiji je osnivač isključivo domaće fizičko ili pravno lice je u nadležnosti Upravnog odbora;
– da udruženje svojim sredstvima finansira sajamsku priredbu, čija se cena meri desetinama hiljada eura;
– da je legitimno pravo Upravnog odbora da donosi sve odluke u vezi sajamskog izlaganja, kao i odluku kome će odrediti povlastice, jer bi u suprotnom značilo direktno uplitanje u samostalnost nastupa na tržištu;
– da je sajamska priredba komercijalni posao udruženja, kao i da je ovakvu odluku potvrdio i Nadzorni odbor udruženja;
– da je Odluku o davanju povlastica članovima udruženja čiji je osnivač isključivo domaće fizičko ili pravno lice potvrdila svojim mišljenjem i Privredna komora Beograda;
– da se slaže da će ovako propisani uslovi odluke proizvesti reakciju firmi koje smatraju da su ugrožene ovakvom odlukom, ali je činjenica da je svima data mogućnost da učestvuju na sajamskoj priredbi i da cena od 5.500,00 dinara po m2 predstavlja najnižu cenu u okruženju, što je rezultat predanog rada svih članova udruženja.

1.5. U prilogu izjašnjenja, dostavljeni su sledeći dokazi: 1) Odluka Nadzornog odbora udruženja od 4. aprila 2014. godine i 2) izveštaj sa skupštine od 4. aprila 2014. godine.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u dopis predsednika U. k. S. od 5. marta 2014. godine, koji je upućen članovima Upravnog odbora udruženja, utvrđeno je da je Upravni odbor udruženja na telefonskoj sednici doneo odluku da cena štanda po 1m2 na sajmu „Škola- SCHOOL 2014″ iznosi 5.500,00 dinara, da svi članovi udruženja koji plaćaju članarinu imaju popust od 10%, a da članovi udruženja čiji je osnivač isključivo domaće fizičko ili pravno lice ostvaruju pravo na popust od 40%.

2.2. Uvidom u odluku Nadzornog odbora U. k. S. od 4. aprila 2014. godine utvrđeno je da je povodom prigovora privrednog društva „E. i.” d.o.o. i „O.” d.o.o. iz B, Nadzorni odbor dao mišljenje da je Odluka Upravnog odbora U. k. S. kojom se isključivo članovima udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice odobrava popust od 40% prilikom izlaganja na sajmu Škola-SCHOOL 2014″, u skladu sa zakonskim propisima i Statutom Udruženja knjižara Srbije.

2.3. Iz registra udruženja Agencije za privredne registre utvrđeno je da je U. k. S. registrovano kao neprofitno udruženje na neodređeno vreme, u oblasti trgovine i proizvodnje školskog i kancelarijskog materijala i pribora, koje se bavi i privrednom delatnošću: organizovanje sastanaka i sajmova.

2.4. Uvidom u internet prezentaciju Agencije za privredne registre utvrđeno je da je osnivač privrednog društva „O.” d.o.o. iz B, pravno lice: G. A. i. G, sa sedištem u Nemačkoj.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dokaze koji su dostavljeni tokom postupka, kao i relevantne pravne propise u oblasti zaštite od diskriminacije.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije , odredbom člana 21. zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Takođe, odredbom člana 84. Ustava Republike Srbije propisano je da na tržištu svi imaju jednak pravni položaj, da su zabranjeni akti kojima se, suprotno zakonu, ograničava slobodna konkurencija, stvaranjem ili zloupotrebom monopolskog ili dominantnog položaja, kao i da su strana lica izjednačena na tržištu sa domaćim.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije , kojim je regulisana opšta zabrana diskriminacije, i to tako što je propisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti. Prema odredbi čl. 2. st. 1. tač. 1. diskriminacija je svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

3.5. S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantna je i odredba čl. 8. kojom je propisano da povreda načela jednakih prava i obaveza postoji ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, ako su cilj ili posledica preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se ovim merama ostvaruje.

3.6. Prema odredbi čl. 2. Zakona o udruženjima , udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.7. Na osnovu navoda iz pritužbe, izjašnjenja i priloženih dokaza nesporno je da je Upravni odbor U. k. S. doneo odluku da se isključivo članovima udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice odobrava popust od 40% prilikom izlaganja na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″, dok ostali članovi udruženja ostvaruju popust od 10%. Nesporno je, takođe, da je osnivač privrednog društva „O.” d.o.o. iz B, strano pravno lice.

3.8. Imajući u vidu ovako propisane uslove u odluci, očigledno je da su u nejednak položaj stavljeni članovi udruženja čiji je osnivač strano fizičko ili pravno lice, u odnosu na članove udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice, po pitanju cene zakupa štanda za izlaganje na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″.

3.9. S obzirom na predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je U. k. S. propisivanjem uslova da se samo članovima udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice odobrava popust od 40%, dok ostali članovi udruženja imaju pravo na popust od 10%, diskriminisalo privredno društvo „O.” d.o.o. iz B, na osnovu sedišta osnivača ovog privrednog društva, po pitanju cene zakupa štanda za izlaganje na sajmu Škola-SCHOOL 2014″. To podrazumeva ispitivanje opravdanosti cilja i posledica preduzetih mera i postojanja srazmernosti između preduzetih mera i cilja koji se ovim merama ostvaruje.

Saglasno navedenom, potrebno je ispitati da li je propisivanje ovakvog pravila, u suprotnosti sa imperativnim propisima kojima je diskriminacija zabranjena i koji su obavezujući za sve. Potrebno je, dakle, ispitati: a) da li su cilj ili posledica koji se postižu ovom merom dopušteni i opravdani i b) da li se cilj mogao postići samo propisanom merom, odnosno, da li postoji srazmera između preduzetih mera i ciljeva koji se tom merom ostvaruju.

3.10. U. k. S, kao neprofitno udruženje, osnovano je sa ciljem unapređenja prometa i proizvodnje školskog i kancelarijskog materijala i pribora uz obezbeđenje što potpunijeg asortimana robe na tržištu Srbije, radi zajedničkog i koordiniranog nastupa na domaćem i inostranom tržištu, radi pribavljanja podrške nadležnih državnih organa za razvoj delatnosti članica udruženja, zaštite proizvođačkih prava, prava zastupništva i borbe protiv sive ekonomije, kao i obavljanje drugih poslova od interesa za nesmetano poslovanje članova udruženja (čl. 3. Statuta). Nesporno je da je jedna od aktivnosti koje udruženje sprovodi, radi ostvarivanja ciljeva zbog kojih je osnovano, kao i zaštite prava i interesa svojih članova, organizovanje sajamske priredbe „Škola-SCHOOL 2014″, što je propisano i čl. 4. Statuta U. k. S. U skladu s tim, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da nije sporno pravo udruženja da odlukom ili drugim opštim aktima, uređuje pitanja koja se tiču organizacije, visine i načina naplate cene zakupa štandova za članove udruženja (privredna društva i preduzetnike), koja će biti izlagači na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″. Imajući u vidu nadležnosti i ovlašćenja upravljačkih organa U. k. S, to pravo se ni na koji način ne dovodi u pitanje, te se može konstatovati da je cilj donošenja ove odluke, dopušten i opravdan.

3.11. Neophodno je, u konkretnom slučaju, dalje ispitati da li postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se ovim merama ostvaruje. Zbog toga je od U. k. S. zatraženo da se posebno izjasni o razlozima zbog kojih se pravo na popust cene zakupa štanda od 40% priznaje samo članovima udruženja (privrednim društvima i preduzetnicima), čiji je osnivač domaće pravno ili fizičko lice, dok članovi udruženja čiji je osnivač strano pravno ili fizičko lice ostvaruju popust od 10%. Udruženje knjižara Srbije je navelo u izjašnjenju da je sajamska priredba komercijalni posao udruženja, te da odluka o davanju povlastica članovima udruženja čiji je osnivač isključivo domaće fizičko ili pravno lice nije u suprotnosti sa zakonskim propisima, jer je potvrđena od Nadzornog odbora. Pored toga, privilegovanje članova udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice, U. k. S. pravda i teškom situacijom u kojoj se nalaze privredna društva i preduzetnici, koja se bave proizvodnjom i distribucijom ili uvozom školske i kancelarijske robe.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti najpre ukazuje da su svi članovi U. k. S. privredna društva i preduzetnici iz oblasti prometa i proizvodnje školskog i kancelarijskog materijala i pribora. Saglasno odredbama Statuta, članstvo u udruženju je dobrovoljno i svako privredno društvo ili preduzetnik koji plaća članarinu i prihvata Statut udruženja ima pravo da slobodno i ravnopravno učestvuje u svim aktivnostima udruženja, u skladu sa vlastitim izborom i interesima. Međutim, odluka da se članovima udruženja čiji je osnivač strano pravno ili fizičko lice nametnu dodatne obaveze, koje se u konkretnom slučaju ogledaju u plaćanju veće cene zakupa štanda, zbog odobravanja manjeg popusta prilikom izlaganja na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″, nema objektivno i razumno opravdanje. U. k. S. u svom izjašnjenju nije navelo ni jednu činjenicu, niti je ponudilo bilo koji dokaz na osnovu kojih bi se eventualno moglo zaključiti da za stavljanje u nepovoljniji položaj članova udruženja čiji je osnivač strano fizičko, odnosno pravno lice, u pogledu visine zakupa štanda postoji objektivno i razumno opravdanje. U vezi sa tim, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe da su navodi da je „subvencija od 40% data samo članovima udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice zbog teške situacije branše” proizvoljni i paušalni. Naime, ne može se prihvatiti da je državljanstvo osnivača (ukoliko je u pitanju fizičko lice, tj. preduzetnik), ili sedište osnivača (za pravno lice) opravdan razlog i osnov propisivanja različitih povlastica na cenu zakupa štanda, jer ne postoji ni jedan dokaz koji bi upućivao na zaključak da je privredno društvo ili preduzetnik koji u Srbiji posluje u oblasti trgovine i proizvodnje školskog materijala i pribora, u težoj situaciji samo zato što je njegov osnivač fizičko lice koje je državljanin Republike Srbije, odnosno pravno lice sa sedištem u Srbiji.

S druge strane, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da se ne mogu prihvatiti ni navodi iz izjašnjenja da je legitimno pravo udruženja da donosi sve odluke, pa i kome će dati pogodnosti, s obzirom na činjenicu da je „sajamska priredba komercijalni posao udruženja”. Nesporno je da U. k. S, ima punu slobodu da samostalno, u skladu sa važećim propisima, odlučuje o pitanjima koja se, u ovom slučaju tiču organizovanja sajamske priredbe „Škola-SCHOOL 2014″. Međutim, U. k. S. svoje članove ne sme da stavlja u neravnopravan položaj zbog ličnih svojstava osnivača (državljanstva ili sedišta), jer je takvo postupanje protivzakonito i predstavlja povredu imperativnih propisa o zabrani diskriminacije, koji su obavezujući za sve pravne subjekte. Stoga Poverenica ukazuje da su irelevantni navodi da je ovu odluku potvrdio i Nadzorni odbor U. k. S, koji je našao da nisu prekršeni zakonski propisi ni Statut udruženja.

3.12. Sagledavajući sve navedene činjenice, Poverenica je mišljenja da nije postojalo objektivno i razumno opravdanje za propisivanje uslova kojima su članovi udruženja čiji je osnivač isključivo strano fizičko ili pravno lice, stavljeni u neravnopravan (nepovoljniji) položaj u odnosu na članove udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice prilikom izlaganja na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″. Takva odluka je diskriminatorna i proizvodi nesrazmerne posledice za članove udruženja čiji je osnivač strano fizičko ili pravno lice, s obzirom da je cena zakupa štanda za njih viša za 30%.

4. MIŠLjENjE

Donošenjem odluke prema kojoj samo članovi udruženja čiji je osnivač domaće fizičko ili pravno lice ostvaruju pravo na popust od 40%, prilikom zakupa štanda za izlaganja na sajmu „Škola-SCHOOL 2014″, dok članovi udruženja čiji je osnivač strano fizičko ili pravno lice imaju pravo popusta od 10%, U. k. S. je prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje U. k. S. da:

5.1. Eliminiše iz odluke uslov kojim je povređeno načelo jednakosti pojedinih članova udruženja, kako bi se omogućilo da svi članovi udruženja, pod jednakim uslovima, mogu da zakupe štand za izlaganje na sajmu „Škola-SCHOOL”.

5.2. Ubuduće vodi računa da u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti ne krši propise o zabrani diskriminacije.
Potrebno je da U. k. S. obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o sprovođenju ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Saglasno čl. 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko U. k. S. ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata. U skladu sa tim, nije ni propisana mogućnost izjavljivanja žalbe ili prigovora protiv mišljenja i drugih pravnih akata koje Poverenik donosi.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba pravnog lica protiv udruženja zbog diskriminacije po osnovu sedišta osnivača Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top