Притужба правног лица против удружења због дискриминације по основу седишта оснивача

бр. 07-00-136/2014-02 датум: 25. 6. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе привредног друштва „O.“ д.о.о. из Б. против У. к. С. из Б, због Одлуке Управног одбора У. к. С, којом је прописано да приликом излагања на сајму „Школа-SCHOOL 2014″ све фирме чији је оснивач искључиво домаће физичко или правно лице остварују право на попуст од 40%, док остали чланови удружења имају попуст од 10%. У. к. С. је навело да је легитимно право удружења да одлучи о томе коме ће дати погодности, као и да је ову одлуку потврдио и Надзорни одбора удружења, налазећи да није у супротности са законским прописима. У току поступка утврђено je да су прописивањем оваквих услова стављени у неједнак положај чланови удружења чији је оснивач страно физичко или правно лице, у односу на чланове удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице, по питању цене закупа штанда за излагање на сајму „Школа-SCHOOL 2014″, а да за овакво поступање нису постојали објективни и оправдани разлози те да је У. к. С, доношењем наведене одлуке, прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације. У. к. С. препоручено је да уклони из одлуке услов којим је повређено начело једнакости појединих чланова удружења, како би се омогућило да сви чланови удружења, под једнаким условима, закупљују штандове за излагање на сајму „Школа-SCHOOL 2014″, као и да убудуће води рачуна да у оквиру обављања послова из своје надлежности, поступа у складу са антидискриминационим прописима.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности притужбом се обратила С. М, адвокаткиња која заступа привредно друштво „O.“ д.о.о. из Б, против У. к. С. У притужби је наведено:

– да је Одлуком Управног одбора У. к. С. прописано да приликом излагања на сајму „Школа-SCHOOL 2014″, цена штанда по 1 м2 износи 5.500,00 динара;
– да сви чланови удружења са плаћеном чланарином имају попуст од 10%;
– да чланови удружења чији је оснивач искључиво домаће физичко или правно лице остварује право на попуст од 40%;
– да је ова одлука незаконита јер је супротна одредбама Статута удружења, уставној одредби о забрани дискриминације и ставља у неравноправан положај чланове удружења чији су оснивачи страна физичка или правна лица, у односу на остале чланове удружења;
– да је овако прописаним условима, привредно друштво „O.“ д.о.о. из Б, чији је оснивач страно правно лице, а које је члан У. к. С. дискриминисано приликом излагања на сајму „Школа- SCHOOL 2014″, у односу на остале чланове удружења, јер му је оснивач страно правно лице.

1.2. Уз притужбу су достављени следећи докази: записник са седнице Управног одбора удружења, обавештење о наведеној одлуци упућено члановима Управног одбора удружења од 5. марта 2014. године, образац пријаве за учешће на сајму, Статут У. к. С. и притужба привредног друштва „O“ д.о.о. Б. упућена надлежним органима удружења.

1.3. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка прибављено изјашњење У. к. С.

1.4. У изјашњењу Б. М, заступника У. к. С, наведено је:

– да удружењем руководи Скупштина удружења, док Управни одбор, као колективни орган управљања доноси одлуке самостално, а председник Управног одбора, који је уједно и председник скупштине, спроводи донете одлуке;
– да се удружење финансира приходом од чланарине, да само чланови са плаћеном чланарином имају право гласа на скупштини, као и од прихода оствареног од сајамске приредбе „Школа-SCHOOL“, која се ове године одржава седми пут;
– да приликом излагања на сајму „Школа-SCHOOL 2014″ сви чланови удружења са плаћеном чланарином остварују право на попуст од 10%;
– да чланови удружења чији је оснивач искључиво домаће физичко или правно лице која се баве производњом и дистрибуцијом или увозом школске и канцеларијске робе, добијају субвенцију од 40%, због изузетно тешке ситуације бранше;
– да је оваква одлука донета у складу са свим важећим документима и одраз је потпуне самосталности и усаглашености Управног одбора удружења, с тим да је само један члан био уздржан;
– да је сајамска приредба комерцијални посао удружења и одлука о давању привилегија члановима удружења чији је оснивач искључиво домаће физичко или правно лице је у надлежности Управног одбора;
– да удружење својим средствима финансира сајамску приредбу, чија се цена мери десетинама хиљада еура;
– да је легитимно право Управног одбора да доноси све одлуке у вези сајамског излагања, као и одлуку коме ће одредити повластице, јер би у супротном значило директно уплитање у самосталност наступа на тржишту;
– да је сајамска приредба комерцијални посао удружења, као и да је овакву одлуку потврдио и Надзорни одбор удружења;
– да је Одлуку о давању повластица члановима удружења чији је оснивач искључиво домаће физичко или правно лице потврдила својим мишљењем и Привредна комора Београда;
– да се слаже да ће овако прописани услови одлуке произвести реакцију фирми које сматрају да су угрожене оваквом одлуком, али је чињеница да је свима дата могућност да учествују на сајамској приредби и да цена од 5.500,00 динара по м2 представља најнижу цену у окружењу, што је резултат преданог рада свих чланова удружења.

1.5. У прилогу изјашњења, достављени су следећи докази: 1) Одлука Надзорног одбора удружења од 4. априла 2014. године и 2) извештај са скупштине од 4. априла 2014. године.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у допис председника У. к. С. од 5. марта 2014. године, који је упућен члановима Управног одбора удружења, утврђено је да је Управни одбор удружења на телефонској седници донео одлуку да цена штанда по 1м2 на сајму „Школа- SCHOOL 2014″ износи 5.500,00 динара, да сви чланови удружења који плаћају чланарину имају попуст од 10%, а да чланови удружења чији је оснивач искључиво домаће физичко или правно лице остварују право на попуст од 40%.

2.2. Увидом у одлуку Надзорног одбора У. к. С. од 4. априла 2014. године утврђено је да је поводом приговора привредног друштва „E. i.“ д.о.о. и „O.“ д.о.о. из Б, Надзорни одбор дао мишљење да је Одлука Управног одбора У. к. С. којом се искључиво члановима удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице одобрава попуст од 40% приликом излагања на сајму Школа-SCHOOL 2014″, у складу са законским прописима и Статутом Удружења књижара Србије.

2.3. Из регистра удружења Агенције за привредне регистре утврђено је да је У. к. С. регистровано као непрофитно удружење на неодређено време, у области трговине и производње школског и канцеларијског материјала и прибора, које се бави и привредном делатношћу: организовање састанака и сајмова.

2.4. Увидом у интернет презентацију Агенције за привредне регистре утврђено је да је оснивач привредног друштва „O.“ д.о.о. из Б, правно лице: G. A. i. G, са седиштем у Немачкој.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и изјашњења, доказе који су достављени током поступка, као и релевантне правне прописе у области заштите од дискриминације.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије , одредбом члана 21. забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета. Такође, одредбом члана 84. Устава Републике Србије прописано је да на тржишту сви имају једнак правни положај, да су забрањени акти којима се, супротно закону, ограничава слободна конкуренција, стварањем или злоупотребом монополског или доминантног положаја, као и да су страна лица изједначена на тржишту са домаћим.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације , којим је регулисана општа забрана дискриминације, и то тако што је прописано да су сви једнаки и уживају једнак положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства, те да је свако дужан да поштује начело једнакости. Према одредби чл. 2. ст. 1. тач. 1. дискриминација је свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

3.5. С обзиром на околности конкретног случаја, за његово разматрање релевантна је и одредба чл. 8. којом је прописано да повреда начела једнаких права и обавеза постоји ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћују или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.

3.6. Према одредби чл. 2. Закона о удружењима , удружење је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

Анализа навода из притужбе, изјашњења и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

3.7. На основу навода из притужбе, изјашњења и приложених доказа неспорно је да је Управни одбор У. к. С. донео одлуку да се искључиво члановима удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице одобрава попуст од 40% приликом излагања на сајму „Школа-SCHOOL 2014″, док остали чланови удружења остварују попуст од 10%. Неспорно је, такође, да је оснивач привредног друштва „O.“ д.о.о. из Б, страно правно лице.

3.8. Имајући у виду овако прописане услове у одлуци, очигледно је да су у неједнак положај стављени чланови удружења чији је оснивач страно физичко или правно лице, у односу на чланове удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице, по питању цене закупа штанда за излагање на сајму „Школа-SCHOOL 2014″.

3.9. С обзиром на предмет ове притужбе, у конкретном случају потребно је утврдити да ли је У. к. С. прописивањем услова да се само члановима удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице одобрава попуст од 40%, док остали чланови удружења имају право на попуст од 10%, дискриминисало привредно друштво „O.“ д.о.о. из Б, на основу седишта оснивача овог привредног друштва, по питању цене закупа штанда за излагање на сајму Школа-SCHOOL 2014″. То подразумева испитивање оправданости циља и последица предузетих мера и постојања сразмерности између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује.

Сагласно наведеном, потребно је испитати да ли је прописивање оваквог правила, у супротности са императивним прописима којима је дискриминација забрањена и који су обавезујући за све. Потребно је, дакле, испитати: a) да ли су циљ или последица који се постижу овом мером допуштени и оправдани и б) да ли се циљ могао постићи само прописаном мером, односно, да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују.

3.10. У. к. С, као непрофитно удружење, основано је са циљем унапређења промета и производње школског и канцеларијског материјала и прибора уз обезбеђење што потпунијег асортимана робе на тржишту Србије, ради заједничког и координираног наступа на домаћем и иностраном тржишту, ради прибављања подршке надлежних државних органа за развој делатности чланица удружења, заштите произвођачких права, права заступништва и борбе против сиве економије, као и обављање других послова од интереса за несметано пословање чланова удружења (чл. 3. Статута). Неспорно је да је једна од активности које удружење спроводи, ради остваривања циљева због којих је основано, као и заштите права и интереса својих чланова, организовање сајамске приредбе „Школа-SCHOOL 2014″, што је прописано и чл. 4. Статута У. к. С. У складу с тим, Повереница за заштиту равноправности констатује да није спорно право удружења да одлуком или другим општим актима, уређује питања која се тичу организације, висине и начина наплате цене закупа штандова за чланове удружења (привредна друштва и предузетнике), која ће бити излагачи на сајму „Школа-SCHOOL 2014″. Имајући у виду надлежности и овлашћења управљачких органа У. к. С, то право се ни на који начин не доводи у питање, те се може констатовати да је циљ доношења ове одлуке, допуштен и оправдан.

3.11. Неопходно је, у конкретном случају, даље испитати да ли постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. Због тога је од У. к. С. затражено да се посебно изјасни о разлозима због којих се право на попуст цене закупа штанда од 40% признаје само члановима удружења (привредним друштвима и предузетницима), чији је оснивач домаће правно или физичко лице, док чланови удружења чији је оснивач страно правно или физичко лице остварују попуст од 10%. Удружење књижара Србије је навело у изјашњењу да је сајамска приредба комерцијални посао удружења, те да одлука о давању повластица члановима удружења чији је оснивач искључиво домаће физичко или правно лице није у супротности са законским прописима, јер је потврђена од Надзорног одбора. Поред тога, привилеговање чланова удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице, У. к. С. правда и тешком ситуацијом у којој се налазе привредна друштва и предузетници, која се баве производњом и дистрибуцијом или увозом школске и канцеларијске робе.

Повереница за заштиту равноправности најпре указује да су сви чланови У. к. С. привредна друштва и предузетници из области промета и производње школског и канцеларијског материјала и прибора. Сагласно одредбама Статута, чланство у удружењу је добровољно и свако привредно друштво или предузетник који плаћа чланарину и прихвата Статут удружења има право да слободно и равноправно учествује у свим активностима удружења, у складу са властитим избором и интересима. Међутим, одлука да се члановима удружења чији је оснивач страно правно или физичко лице наметну додатне обавезе, које се у конкретном случају огледају у плаћању веће цене закупа штанда, због одобравања мањег попуста приликом излагања на сајму „Школа-SCHOOL 2014″, нема објективно и разумно оправдање. У. к. С. у свом изјашњењу није навело ни једну чињеницу, нити је понудило било који доказ на основу којих би се евентуално могло закључити да за стављање у неповољнији положај чланова удружења чији је оснивач страно физичко, односно правно лице, у погледу висине закупа штанда постоји објективно и разумно оправдање. У вези са тим, Повереница за заштиту равноправности истиче да су наводи да је „субвенција од 40% дата само члановима удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице због тешке ситуације бранше“ произвољни и паушални. Наиме, не може се прихватити да је држављанство оснивача (уколико је у питању физичко лице, тј. предузетник), или седиште оснивача (за правно лице) оправдан разлог и основ прописивања различитих повластица на цену закупа штанда, јер не постоји ни један доказ који би упућивао на закључак да је привредно друштво или предузетник који у Србији послује у области трговине и производње школског материјала и прибора, у тежој ситуацији само зато што је његов оснивач физичко лице које је држављанин Републике Србије, односно правно лице са седиштем у Србији.

С друге стране, Повереница за заштиту равноправности је става да се не могу прихватити ни наводи из изјашњења да је легитимно право удружења да доноси све одлуке, па и коме ће дати погодности, с обзиром на чињеницу да је „сајамска приредба комерцијални посао удружења“. Неспорно је да У. к. С, има пуну слободу да самостално, у складу са важећим прописима, одлучује о питањима која се, у овом случају тичу организовања сајамске приредбе „Школа-SCHOOL 2014″. Међутим, У. к. С. своје чланове не сме да ставља у неравноправан положај због личних својстава оснивача (држављанства или седишта), јер је такво поступање противзаконито и представља повреду императивних прописа о забрани дискриминације, који су обавезујући за све правне субјекте. Стога Повереница указује да су ирелевантни наводи да је ову одлуку потврдио и Надзорни одбор У. к. С, који је нашао да нису прекршени законски прописи ни Статут удружења.

3.12. Сагледавајући све наведене чињенице, Повереница је мишљења да није постојало објективно и разумно оправдање за прописивање услова којима су чланови удружења чији је оснивач искључиво страно физичко или правно лице, стављени у неравноправан (неповољнији) положај у односу на чланове удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице приликом излагања на сајму „Школа-SCHOOL 2014″. Таква одлука је дискриминаторна и производи несразмерне последице за чланове удружења чији је оснивач страно физичко или правно лице, с обзиром да је цена закупа штанда за њих виша за 30%.

4. МИШЉЕЊЕ

Доношењем одлуке према којој само чланови удружења чији је оснивач домаће физичко или правно лице остварују право на попуст од 40%, приликом закупа штанда за излагања на сајму „Школа-SCHOOL 2014″, док чланови удружења чији је оснивач страно физичко или правно лице имају право попуста од 10%, У. к. С. је прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације.

5. ПРЕПОРУКА

Повереница за заштиту равноправности препоручује У. к. С. да:

5.1. Елиминише из одлуке услов којим је повређено начело једнакости појединих чланова удружења, како би се омогућило да сви чланови удружења, под једнаким условима, могу да закупе штанд за излагање на сајму „Школа-SCHOOL“.

5.2. Убудуће води рачуна да у оквиру обављања послова из своје надлежности не крши прописе о забрани дискриминације.
Потребно је да У. к. С. обавести Повереницу за заштиту равноправности о спровођењу ове препоруке, у року од 30 дана од дана пријема мишљења са препоруком.

Сагласно чл. 40. Закона о забрани дискриминације, уколико У. к. С. не поступи по препоруци у року од 30 дана, биће донето решење о изрицању мере опомене, против којег није допуштена жалба, а за случај да ово решење не спроведе, Повереница за заштиту равноправности може о томе обавестити јавност преко средстава јавног информисања и на други погодан начин.

Повереник за заштиту равноправности не одлучује о правима и обавезама правних субјеката. У складу са тим, није ни прописана могућност изјављивања жалбе или приговора против мишљења и других правних аката које Повереник доноси.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба правног лица против удружења због дискриминације по основу седишта оснивача Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top