Pritužba N. S. i V. V. protiv V. mobilnog operatera zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-492/2014-02 datum: 10. 12. 2014.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbi koje su podneli N. S. i V. V. iz B. , protiv privrednog društva V. mobile d.o.o. B. U pritužbama je navedeno da V. mobile d.o.o. B. odbija da osobama starijim od 30 godina omogući potpisivanje ugovora za postpejd tarifu „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarife” i da na taj način diskriminiše osobe starije od 30 godina. U izjašnjenju direktora V. mobile d.o.o. B. navedeno je da je privredno društvo prepoznalo lica do 30 godina kao grupu kojoj treba posvetiti posebnu pažnju jer prema statističkim podacima čine 30% u ukupnom broju nezaposlenih u Republici Srbiji, da najčešće ne ostvaruju prihode, a i kada ih ostvaruju, njihova visina je ispod prosečnog primanja na nivou države. U toku postupka utvrđeno je da se privredno društvo opredelilo da za mlade do 30 godine ponudi poseban tarifni paket, prilagođen socijalno-ekonomskom položaju mladih u Srbiji i njihovim potrebama i načinu korišćenja usluge mobilne telefonije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da privredno društvo V. mobile d.o.o. B. ponudom tarifnih paketa „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarife” koje su namenjene samo za osobe mlađe od 30 godina, nije izvršilo akt diskriminacije osoba starijih od 30 godina.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratili su se N. S. i V. iz B, pritužbama od 5. novembra 2014. godine protiv privrednog društva V. mobile d.o.o. B. U pritužbama je navedeno da V. mobile odbija da osobama starijim od 30 godina omogući potpisivanje ugovora za postpejd tarifu „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarife” i da na taj način diskriminiše starije od 30 godina. U pritužbama je naveden link ka zvaničnom sajtu privrednog društva i prezentaciji ove postpejd tarife www…

1.2. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije , pa je u toku postupka od A. G, direktora privrednog društva V. mobile d.o.o. B, zatraženo da se izjasni o navodima i osnovanosti pritužbi. Privredno društvo V. mobile d.o.o. B. dostavilo je Poverenici za zaštitu ravnopravnosti 1. decembra 2014. godine dva identična izjašnjenja direktora.

1.3. U izjašnjenjima direktora V. mobile d.o.o. B, između ostalog je navedeno:

– da je privredno društvo V. mobile d.o.o. B. privatni mobilni operater, član Telekom A. grupe i da ima više od 2 miliona korisnika/ca;
– da V. mobile trenutno u svojoj ponudi ima postpejd i pripejd tarifne pakete koji su dostupni, bez izuzetka, svim građanima i građankama;
– da u ponudi ima 18 postpejd tarifnih paketa i obuhvaćeni su Smart, Standard i Sigurica tarifnim portfoliom, kao i da pored ove standardne ponude, V. mobile ima aktivnu postpejd promotivnu ponudu, dostupnu svim građanima i građankama, za smart tarifne pakete koja traje do 30. novembra 2014. godine;
– da za pripejd tarife ima jedinstvenu tarifu sa različitim tarifnim opcijama koje se mogu aktivirati pod odgovarajućim uslovima;
– da je V. mobile d.o.o. B. prepoznao da su lica do 30 godina grupa kojoj treba posvetiti posebnu pažnju. Naime, prema statističkim podacima mladi do 30 godina čine 30% u ukupnom broju nezaposlenih u Republici Srbiji, najčešće ne ostvaruju prihode, a i kada ih ostvaruju, njihova visina je ispod prosečnog primanja na nivou Republike Srbije, pri čemu mladi od 15 do 30 godina čine 18% ukupne populacije;
– da je nakon opsežnog, višemesečnog istraživanja tržišta na reprezentativnom uzorku, sprovedenog u saradnji sa agencijama onSpot, Ipsos i GfK, u oktobru 2014. godine V. mobile d.o.o. B. uveo posebni tarifni paket za mlade do 30 godina, pod nazivom „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarife”;
– da je prema istraživanju utvrđeno da mladi od 15 do 30 godina predstavljaju četvrtinu korisnika mobilne telefonije u Srbiji i da čak 97% stanovnika Srbije u navedenoj starosnoj grupi koristi mobilni telefon, a 60% njih koristi smart telefon;
– da su SMS poruke i dalje veoma relevantan kanal komunikacije (81% korisnika šalje SMS poruke svakodnevno), da je na drugom mestu učestalosti korišćenja poziv ka korisnicima unutar iste mreže i da su odlučujući faktori pri izboru postpejd paketa usluge mobilne telefonije količina minuta i megabajta, kao i odgovarajuća cena mesečne pretplate;
– da je operater pažljivo analizirao dobijene rezultate kako bi na tržište izašao sa ponudom koja je u potpunosti prilagođena najmlađoj populaciji;
– da tarifni paket „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarife” predstavlja samo deo proizvoda iz širokog asortimana tarifnih paketa privrednog društva V. mobile d.o.o. B, kreiranih sa idejom da zadovolje potrebe jednog tržišnog segmenta sa posebnim karakteristikama;
– da su ovako formiranom tarifom za mlade učinili korak napred ka povećanju konkurentnosti ponuda na tržištu telekomunikacija i da će i ubuduće nastojati da na inovativan način odgovaraju na potrebe korisnika, iznenađuju novitetima i još više doprinose povećanju korisničkog zadovoljstva i različitosti ponude na tržištu telekomunikacionih usluga.

1.4. Imajući u vidu da su obe pritužbe podnete povodom iste pravne stvari, postupci su spojeni, te je u skladu sa odredbom člana 117. Zakona o opštem upravnom postupku vođen jedinstven postupak.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u zvaničnu internet prezentaciju privrednog društva V. mobile d.o.o. B, utvrđeno je da su postpejd tarife „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarife” u ponudi samo za osobe mlađe od 30 godina, da pružaju određene pogodnosti u korišćenju SMS poruka i razmeni podataka na internetu, kao i da uz ugovornu obavezu od 24 meseca, bez kupovine telefona, omogućava 50% popusta na mesečnu pretplatu.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta. Odredbama člana 21. stav 4. Ustava Republike Srbije i člana 14. Zakona o zabrani diskriminacije propisano je da se ne smatraju diskriminacijom posebne mere uvedene radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lice koje se nalaze u nejednakom položaju.

3.4. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, tako što je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 8. propisano je da do povrede načela jednakih prava i obaveza dolazi ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuje ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, ako su cilj ili posledica preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se ovim merama ostvaruje. Dalje, odredbama člana 17. propisano je da postoji diskriminacija u pružanju javnih usluga ako pravno ili fizičko lice u okviru svoje delatnosti, odnosno zanimanja, na osnovu ličnog svojstva lica, odbije pružanje usluge, za pružanje usluge traži ispunjenje uslova koji se ne traže od drugih lica ili grupe lica, odnosno ako u pružanju usluge neopravdano onemogući prvenstvo drugom licu ili grupi lica.

3.5. U Nacionalnoj strategiji za mlade propisano je da se mladima smatraju osobe od 15 do 30 godina, dok je odredbom člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona o mladima propisano da su „omladina ili mladi, lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.”

Analiza navoda pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.6. Zadatak Poverenika za zaštitu ravnopravnosti bio je da oceni da li je ponudom tarifnih paketa „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarifa” namenjenih samo osobama mlađim od 30 godina, povređeno načelo jednakih prava i obaveza.

3.7. Odlukom privrednog društva V. mobile d.o.o. B. da zaključenje ugovora za tarifne pakete „Samo za mlađe od 30″ omogući samo korisnicima mlađim od 30 godina, očigledno su u nejednak položaj stavljene dve kategorije lica: potencijalni korisnici/ce ispod 30 godina života u odnosu na potencijalne korisnike/ce starije od 30 godina.

3.8. Da bi se ocenilo da li je uslovom da korisnici tarifnog paketa „Samo za mlađe od 30″ mogu biti samo osobe mlađe od 30 godina, povređeno načelo jednakih prava i obaveza, potrebno je razmotriti da li postoji objektivno i razumno opravdanje da se korisnicima starijim od 30 godina uskrati mogućnost korišćenja ovih tarifnih paketa. Saglasno članu 8. Zakona o zabrani diskriminacije, potrebno je ispitati: a) da li je cilj koji se postiže ovom merom dopušten i opravdan, i b) da li se cilj (ili ciljevi) mogu postići propisanom merom, odnosno, da li postoji srazmera između preduzetih mera i ciljeva koji se tom merom ostvaruju.

3.9. Nesporno je da je privredno društvo V. mobile d.o.o. B. ovlašćeno da kao privatni mobilni operater koji obavlja delatnost u cilju sticanja dobiti, određuje svoju poslovnu politiku i proizvode kojim želi da zadovolji potrebe jedne ili više ciljnih grupa potrošača. U izjašnjenju privrednog društva navedeno je da su prepoznali lica do 30 godina kao grupu kojoj treba posvetiti posebnu pažnju i da su ovako formiranom tarifom za mlade učinili korak napred ka povećanju konkurentnosti ponuda na tržištu telekomunikacija, kao i da žele da doprinesu raznolikosti ponuda telekomunikacionih usluga. Imajući to u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da je ovaj cilj dopušten i opravdan.

3.10. Dalje je potrebno utvrditi da li se ovaj cilj može postići preduzetom merom, odnosno, da li postoji srazmera između preduzete mere i cilja koji se merom ostvaruje. Najpre, u izjašnjenju privrednog društva navedeno je da trenutno imaju u ponudi 18 postpejd tarifnih paketa, koji su dostupni svim građanima i građankama. Nadalje je navedeno da su nakon opsežnog istraživanja tržišta, prepoznali lica do 30 godina kao grupu kojoj treba posvetiti posebnu pažnju, što ih je motivisalo da uvedu poseban tarifni paket za mlade. Naime, istraživanje tržišta je pokazalo da prema statističkim podacima mladi do 30 godina čine 30% u ukupnom broju nezaposlenih u Republici Srbiji, da najčešće ne ostvaruju prihode, a da i kada ostvaruju prihode, njihova visina je ispod prosečnog primanja na nivou države. Pored toga, podaci iz istraživanja koje je sprovelo privredno društvo V. mobile d.o.o. B, pokazuju da čak 97% mladih od 15 do 30 godina koristi mobilni telefon, a da 60% mladih ovog uzrasta koristi smart telefon. Dalje, mladi najčešće koriste SMS kao vid komunikacije, da su na drugom mestu po učestalosti pozivi ka brojevima u istoj mreži, a da je odlučujući faktor pri izboru postpejd paketa količina minuta i megabajta, kao i odgovarajuća cena mesečne pretplate. Iz svega navedenog, jasno proizlazi da se privredno društvo V. mobile d.o.o. B. opredelio da za mlade do 30 godina ponudi poseban tarifni paket, dok stariji od 30 godina imaju mogućnost korišćenja drugih tarifnih paketa koji su u ponudi ovog privrednog društva.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti smatra da ovo razlikovanje ima objektivno i razumno opravdanje. Naime, socijalno-ekonomski položaj mladih u Srbiji, njihove potrebe za komunikacijom i razmenom informacija i način na koji mladi koriste usluge mobilne telefonije, kao i potreba privrednog društva da bude konkurentno na tržištu telekomunikacija rezultirale su odlukom privrednog društva da mladima do 30 godina ponude ovakav tarifni paket. S obzirom na činjenicu da je u ponudi V. mobile d.o.o. B. još 18 postpejd tarifnih paketa koji su dostupni svim građanima i građankama, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da u konkretnom slučaju postoji srazmera između propisane mere i cilja koji se merom postiže.

3.11. Na kraju, potrebno je ukazati da formalna jednakost, sama po sebi, ne znači da postoji i faktička ravnopravnost građana i građanki u pogledu mogućnosti uživanja prava. Mnoge društvene grupe nalaze se u nejednakom položaju jer postoje izvesne okolnosti koje su prepreka postizanju suštinske jednakosti. Zato Ustav Republike Srbije i Zakon o zabrani diskriminacije propisuju mogućnost uvođenja posebnih (afirmativnih) mera radi postizanja pune ravnopravnosti, zaštite i napretka lica, odnosno grupe lica koja se nalaze u nejednakom položaju i utvrđuje da se one ne smatraju diskriminacijom. Dakle, suština posebnih (afirmativnih) mera je da su usmerene samo na određene kategorije lica kojima je društveni položaj nepovoljniji i kojima se primenom ovih mera omogućava dostizanje pune ravnopravnosti. S tim u vezi, širokom ponudom različitih tarifnih paketa privredno društvo je dalo mogućnost svim potencijalnim korisnicima da pronađu tarifne pakete koji im najviše odgovaraju, a za mlade do 30 godina ponudilo je povoljniji paket, koji najviše odgovara njihovim potrebama i materijalnim mogućnostima.

3.12. Imajući sve navedeno u vidu, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da ponudom posebnih postpejd tarifa „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarife”, nije izvršen akt diskriminacije osoba starijih od 30 godina.

4. MIŠLjENjE

Ponudom tarifnih paketa „Samo za mlađe od 30: Mega, Giga i Ultra tarife” namenjenih osobama mlađim od 30 godina, privredno društvo V. mobile d.o.o. B. nije prekršilo odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba N. S. i V. V. protiv V. mobilnog operatera zbog diskriminacije po osnovu starosnog doba u oblasti pružanja usluga Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top