Притужба Н. С. и В. В. против В. мобилног оператера због дискриминације по основу старосног доба у области пружања услуга

бр. 07-00-492/2014-02 датум: 10. 12. 2014.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужби којe су поднели Н. С. и В. В. из Б. , против привредног друштва В. mobile д.о.о. Б. У притужбама је наведено да В. mobile д.о.о. Б. одбија да особама старијим од 30 година омогући потписивање уговора за постпејд тарифу „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифе“ и да на тај начин дискриминише особе старије од 30 година. У изјашњењу директора В. mobile д.о.о. Б. наведено је да је привредно друштво препознало лица до 30 година као групу којој треба посветити посебну пажњу јер према статистичким подацима чине 30% у укупном броју незапослених у Републици Србији, да најчешће не остварују приходе, а и када их остварују, њихова висина је испод просечног примања на нивоу државе. У току поступка утврђено је да се привредно друштво определило да за младе до 30 године понуди посебан тарифни пакет, прилагођен социјално-економском положају младих у Србији и њиховим потребама и начину коришћења услуге мобилне телефоније. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да привредно друштво В. mobile д.о.о. Б. понудом тарифних пакета „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифе“ које су намењене само за особе млађе од 30 година, није извршило акт дискриминације особа старијих од 30 година.

1. ТОК ПОСТУПКА

1.1. Повереници за заштиту равноправности обратили су се Н. С. и В. из Б, притужбама од 5. новембра 2014. године против привредног друштва В. mobile д.о.о. Б. У притужбама је наведено да В. mobile одбија да особама старијим од 30 година омогући потписивање уговора за постпејд тарифу „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифе“ и да на тај начин дискриминише старије од 30 година. У притужбама је наведен линк ка званичном сајту привредног друштва и презентацији ове постпејд тарифе www…

1.2. Повереница за заштиту равноправности спровела је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, a у складу са чл. 35. ст. 4. и чл. 37. ст. 2. Закона о забрани дискриминације , па је у току поступка од A. G, директора привредног друштва В. mobile д.о.о. Б, затражено да се изјасни о наводима и основаности притужби. Привредно друштво В. mobile д.о.о. Б. доставило је Повереници за заштиту равноправности 1. децембра 2014. године два идентична изјашњења директора.

1.3. У изјашњењима директора В. mobile д.о.о. Б, између осталог је наведено:

– да је привредно друштво В. mobile д.о.о. Б. приватни мобилни оператер, члан Телеком А. групе и да има више од 2 милиона корисника/ца;
– да В. mobile тренутно у својој понуди има постпејд и припејд тарифне пакете који су доступни, без изузетка, свим грађанима и грађанкама;
– да у понуди има 18 постпејд тарифних пакета и обухваћени су Смарт, Стандард и Сигурица тарифним портфолиом, као и да поред ове стандардне понуде, В. mobile има активну постпејд промотивну понуду, доступну свим грађанима и грађанкама, за смарт тарифне пакете која траје до 30. новембра 2014. године;
– да за припејд тарифе има јединствену тарифу са различитим тарифним опцијама које се могу активирати под одговарајућим условима;
– да је В. mobile д.о.о. Б. препознао да су лица до 30 година група којој треба посветити посебну пажњу. Наиме, према статистичким подацима млади до 30 година чине 30% у укупном броју незапослених у Републици Србији, најчешће не остварују приходе, а и када их остварују, њихова висина је испод просечног примања на нивоу Републике Србије, при чему млади од 15 до 30 година чине 18% укупне популације;
– да је након опсежног, вишемесечног истраживања тржишта на репрезентативном узорку, спроведеног у сарадњи са агенцијама onSpot, Ipsos i GfK, у октобру 2014. године В. mobile д.о.о. Б. увео посебни тарифни пакет за младе до 30 година, под називом „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифе“;
– да је према истраживању утврђено да млади од 15 до 30 година представљају четвртину корисника мобилне телефоније у Србији и да чак 97% становника Србије у наведеној старосној групи користи мобилни телефон, а 60% њих користи смарт телефон;
– да су СМС поруке и даље веома релевантан канал комуникације (81% корисника шаље СМС поруке свакодневно), да је на другом месту учесталости коришћења позив ка корисницима унутар исте мреже и да су одлучујући фактори при избору постпејд пакета услуге мобилне телефоније количина минута и мегабајта, као и одговарајућа цена месечне претплате;
– да је оператер пажљиво анализирао добијене резултате како би на тржиште изашао са понудом која је у потпуности прилагођена најмлађој популацији;
– да тарифни пакет „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифе“ представља само део производа из широког асортимана тарифних пакета привредног друштва В. mobile д.о.о. Б, креираних са идејом да задовоље потребе једног тржишног сегмента са посебним карактеристикама;
– да су овако формираном тарифом за младе учинили корак напред ка повећању конкурентности понуда на тржишту телекомуникација и да ће и убудуће настојати да на иновативан начин одговарају на потребе корисника, изненађују новитетима и још више доприносе повећању корисничког задовољства и различитости понуде на тржишту телекомуникационих услуга.

1.4. Имајући у виду да су обе притужбе поднете поводом исте правне ствари, поступци су спојени, те је у складу са одредбом члана 117. Закона о општем управном поступку вођен јединствен поступак.

2. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

2.1. Увидом у званичну интернет презентацију привредног друштва В. mobile д.о.о. Б, утврђено је да су постпејд тарифе „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифе“ у понуди само за особе млађе од 30 година, да пружају одређене погодности у коришћењу СМС порука и размени података на интернету, као и да уз уговорну обавезу од 24 месеца, без куповине телефона, омогућава 50% попуста на месечну претплату.

3. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

3.1. Повереница за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имала је у виду наводе из притужбе и антидискриминационе и друге домаће и међународне прописе.

Правни оквир

3.2. Повереник за заштиту равноправности је самосталан, независан и специјализован државни орган установљен Законом о забрани дискриминације са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Надлежност Повереника за заштиту равноправности широко је одређена, у складу са међународним стандардима, како би се омогућило да делотворно и ефикасно остварује своју улогу. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да предлаже поступак мирења, као и да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси прекршајне пријаве због аката дискриминације прописаних антидискриминационим прописима. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности.

3.3. Устав Републике Србије забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичног или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета. Одредбама члана 21. став 4. Устава Републике Србије и члана 14. Закона о забрани дискриминације прописано је да се не сматрају дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне равноправности лица или групе лице које се налазе у неједнаком положају.

3.4. Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, тако што је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Одредбама члана 8. прописано је да до повреде начела једнаких права и обавеза долази ако се лицу или групи лица, због његовог односно њиховог личног својства, неоправдано ускраћују права и слободе или намећу обавезе које се у истој или сличној ситуацији не ускраћује или не намећу другом лицу или групи лица, ако су циљ или последица предузетих мера неоправдани, као и ако не постоји сразмера између предузетих мера и циља који се овим мерама остварује. Даље, одредбама члана 17. прописано је да постоји дискриминација у пружању јавних услуга ако правно или физичко лице у оквиру своје делатности, односно занимања, на основу личног својства лица, одбије пружање услуге, за пружање услуге тражи испуњење услова који се не траже од других лица или групе лица, односно ако у пружању услуге неоправдано онемогући првенство другом лицу или групи лица.

3.5. У Националној стратегији за младе прописано је да се младима сматрају особе од 15 до 30 година, док је одредбом члана 3. став 1. тачка 1. Закона о младима прописано да су „омладина или млади, лица од навршених 15 до навршених 30 година живота.“

Анализа навода притужбе и изјашњења са аспекта антидискриминационих прописа

3.6. Задатак Повереника за заштиту равноправности био је да оцени да ли је понудом тарифних пакета „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифа“ намењених само особама млађим од 30 година, повређено начело једнаких права и обавеза.

3.7. Одлуком привредног друштва В. mobile д.о.о. Б. да закључење уговора за тарифне пакете „Само за млађе од 30″ омогући само корисницима млађим од 30 година, очигледно су у неједнак положај стављене две категорије лица: потенцијални корисници/це испод 30 година живота у односу на потенцијалне кориснике/це старије од 30 година.

3.8. Да би се оценило да ли је условом да корисници тарифног пакета „Само за млађе од 30″ могу бити само особе млађе од 30 година, повређено начело једнаких права и обавеза, потребно је размотрити да ли постоји објективно и разумно оправдање да се корисницима старијим од 30 година ускрати могућност коришћења ових тарифних пакета. Сагласно члану 8. Закона о забрани дискриминације, потребно је испитати: а) да ли је циљ који се постиже овом мером допуштен и оправдан, и б) да ли се циљ (или циљеви) могу постићи прописаном мером, односно, да ли постоји сразмера између предузетих мера и циљева који се том мером остварују.

3.9. Неспорно је да је привредно друштво В. mobile д.о.о. Б. овлашћено да као приватни мобилни оператер који обавља делатност у циљу стицања добити, одређује своју пословну политику и производе којим жели да задовољи потребе једне или више циљних група потрошача. У изјашњењу привредног друштва наведено је да су препознали лица до 30 година као групу којој треба посветити посебну пажњу и да су овако формираном тарифом за младе учинили корак напред ка повећању конкурентности понуда на тржишту телекомуникација, као и да желе да допринесу разноликости понуда телекомуникационих услуга. Имајући то у виду, Повереница за заштиту равноправности сматра да је овај циљ допуштен и оправдан.

3.10. Даље је потребно утврдити да ли се овај циљ може постићи предузетом мером, односно, да ли постоји сразмера између предузете мере и циља који се мером остварује. Најпре, у изјашњењу привредног друштва наведено је да тренутно имају у понуди 18 постпејд тарифних пакета, који су доступни свим грађанима и грађанкама. Надаље је наведено да су након опсежног истраживања тржишта, препознали лица до 30 година као групу којој треба посветити посебну пажњу, што их је мотивисало да уведу посебан тарифни пакет за младе. Наиме, истраживање тржишта је показало да према статистичким подацима млади до 30 година чине 30% у укупном броју незапослених у Републици Србији, да најчешће не остварују приходе, а да и када остварују приходе, њихова висина је испод просечног примања на нивоу државе. Поред тога, подаци из истраживања које је спровело привредно друштво В. mobile д.о.о. Б, показују да чак 97% младих од 15 до 30 година користи мобилни телефон, а да 60% младих овог узраста користи смарт телефон. Даље, млади најчешће користе СМС као вид комуникације, да су на другом месту по учесталости позиви ка бројевима у истој мрежи, а да је одлучујући фактор при избору постпејд пакета количина минута и мегабајта, као и одговарајућа цена месечне претплате. Из свега наведеног, јасно произлази да се привредно друштво В. mobile д.о.о. Б. определио да за младе до 30 година понуди посебан тарифни пакет, док старији од 30 година имају могућност коришћења других тарифних пакета који су у понуди овог привредног друштва.

Повереница за заштиту равноправности сматра да ово разликовање има објективно и разумно оправдање. Наиме, социјално-економски положај младих у Србији, њихове потребе за комуникацијом и разменом информација и начин на који млади користе услуге мобилне телефоније, као и потреба привредног друштва да буде конкурентно на тржишту телекомуникација резултирале су одлуком привредног друштва да младима до 30 година понуде овакав тарифни пакет. С обзиром на чињеницу да је у понуди В. mobile д.о.о. Б. још 18 постпејд тарифних пакета који су доступни свим грађанима и грађанкама, Повереница за заштиту равноправности констатује да у конкретном случају постоји сразмера између прописане мере и циља који се мером постиже.

3.11. На крају, потребно је указати да формална једнакост, сама по себи, не значи да постоји и фактичка равноправност грађана и грађанки у погледу могућности уживања права. Многе друштвене групе налазе се у неједнаком положају јер постоје извесне околности које су препрека постизању суштинске једнакости. Зато Устав Републике Србије и Закон о забрани дискриминације прописују могућност увођења посебних (афирмативних) мера ради постизања пуне равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком положају и утврђује да се оне не сматрају дискриминацијом. Дакле, суштина посебних (афирмативних) мера је да су усмерене само на одређене категорије лица којима је друштвени положај неповољнији и којима се применом ових мера омогућава достизање пуне равноправности. С тим у вези, широком понудом различитих тарифних пакета привредно друштво је дало могућност свим потенцијалним корисницима да пронађу тарифне пакете који им највише одговарају, а за младе до 30 година понудило је повољнији пакет, који највише одговара њиховим потребама и материјалним могућностима.

3.12. Имајући све наведено у виду, Повереница за заштиту равноправности је мишљења да понудом посебних постпејд тарифа „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифе“, није извршен акт дискриминације особа старијих од 30 година.

4. МИШЉЕЊЕ

Понудом тарифних пакета „Само за млађе од 30: Мега, Гига и Ултра тарифе“ намењених особама млађим од 30 година, привредно друштво В. mobile д.о.о. Б. није прекршило одредбе Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

 

ПОВЕРЕНИЦА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

др Невена Петрушић

 


microsoft-word-icon Притужба Н. С. и В. В. против В. мобилног оператера због дискриминације по основу старосног доба у области пружања услуга Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top