Pritužba J.Ć. protiv Doma zdravlja N.S. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-552/2014-02  datum:  29.5.2015

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo J. Ć. iz N. S. protiv Doma zdravlja N. S. U pritužbi je navedeno da je J. Ć. pokušao da dobije lekarsko uvetenje o zdravstvenom stanju radi prekvalifikacije, odnosno upisa u srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra – tehničar, ali da mu uverenje nije izdato. U izjašnjenju direktora Doma zdravlja N. S. navedeno je da ocena o zdravstvenoj sposobnosti za upis u srednju medicinsku školu na ime J. Ć. nije mogla biti izdata jer J. Ć. nije obavio predviđene preglede i nije dostavio neophodnu medicinsku dokumentaciju. U toku postupka je utvrđeno da Dom zdravlja N. S. nije ponudio dokaze da su postojali opravdani i objektivni razlozi da se J. Ć. ne izda lekarsko uverenje o oceni zdravstvenog stanja radi upisa u srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra – tehničar, odnosno, radi prekvalifikacije, a koji nisu u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti dala je mišljenje da je Dom zdravlja N. S, neizdavanjem lekarskog uverenja o oceni zdravstvenog stanja J. Ć, prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije i preporučila Domu zdravlja N. S. i direktoru M. K, kao odgovornom licu da preduzmu sve potrebne mere u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja prema J. Ć, kao i da ubuduće, u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krše antidiskriminacione propise.

1. TOK POSTUPKA

1.1. Poverenici za zaštitu ravnopravnosti obratio se J. Ć. iz N. S, pritužbom koju je podneo protiv Doma zdravlja N. S. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja.

1.2. U pritužbi je navedeno:

– da ide na hemodijalizu već 15 godina;

– da je 13. novembra 2014. godine pokušao, po treći put, da dobije lekarsko uverenje radi prekvalifikacije u medicinsku struku, smer medicinska sestra – tehničar;

– da je pribavio izveštaj lekara opšte prakse, mišljenje nadležnog nefrologa i izveštaj oftamologa;

– da je tog dana, oko 8:30 časova, došao u Dom zdravlja N. S. na šalter medicine rada, gde je objasnio da mu lekarsko uverenje treba za prekvalifikaciju u medicinsku struku, smer medicinska sestra – tehničar. Medicinska sestra ga je ljubazno primila, popunila potreban obrazac, uputila ga na blagajnu da uplati taksu, a potom mu je objasnila kome od lekara da se javi i kojim redosledom;

– da se najpre javio u ordinaciju broj 236, kod psihološkinje T. V, kojoj je ispričao zašto je došao i da bi želeo da pokuša da upiše medicinski fakultet i „da vidi da li je lakše učiti na svojoj muci ili na tuđoj”, a da mu je psihološkinja saopštila da on nije za prekvalifikaciju za medicinskog tehničara zbog svog zdravstvenog stanja;

– da je potom otišao u ordinaciju broj 231, kod specijalistkinje medicine rada dr M. P, kojoj je ispričao zbog čega je došao, da je na hemodijalizi, da bi da se prekvalifikuje u medicinsku struku, pa i da se upiše na medicinski fakultet u neko buduće vreme. Doktorka je odgovorila da nije za to što želi;

– da je insistirao da mu se izda lekarsko uverenje i da je dr M. P. konsultovala načelnicu dr M. P. i saopštila mu da uverenje ne može da dobije;

– da mu je savetovano da se javi komisiji nadležnoj za ocenu preostale sposobnosti za rad ili da nadležni nefrolog da svoje mišljenje i da bi tek onda nešto moglo uraditi po pitanju uverenja potrebnog za prekvalifikaciju;

– da ni jedna od pomenutih lekarki nije ni pitala ni pogledala dokumentaciju koju je imao, uključujući i mišljenje nefrologa.

1.3. U prilogu pritužbe dostavljeni su sledeći dokazi: 1) lekarsko uverenje broj 2157/2014 sa podacima J. Ć, bez podataka o zdravstvenom stanju, zaključka i mišljenja i potpisa lekara; 2) potvrde lekara Službe opšte medicine Doma zdravlja N. S; 3) izveštaj lekara specijaliste Odeljenja za hemodijalizu Kliničkog centra V. u N. S; 4) izveštaj oftamologa i 5) fotokopija fiskalnog računa za izdavanje lekarskog uverenja.

1.4. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, a u skladu sa čl. 35. st. 4. i čl. 37. st. 2. Zakona o zabrani diskriminacije, pa je u toku postupka pribavljeno izjašnjenje M. K, direktora Doma zdravlja N. S.

1.5. U izjašnjenju direktora, između ostalog, navedeno je:

– da se ocena o zdravstvenoj sposobnosti za upis u srednju medicinsku školu na ime J. Ć. nije mogla izdati jer J. Ć. nije obavio predviđene preglede i nije dostavio neophodnu medicinsku dokumentaciju;

– da se J. Ć. javio 13. novembra 2014. godine na šalter Službe medicine rada, prvi i jedini put, sa zahtevom za izdavanje lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti za upis na vanredno školovanje u srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra – tehničar, a radi prekvalifikacije;

– da je nakon prikaza potvrde od izabranog lekara o ranijim i postojećim akutnim i hroničnim bolestima i alergijskim manifestacijama medicinskoj sestri na šalteru Odeljenja preventivne Službe zdravstvene zaštite radnika i uplate takse, započeta procedura ocene zdravstvene sposobnosti J. Ć;

– da je J. Ć. registrovan u Protokolu bolesnika za lekarska uverenja 13. novembra 2014. godine pod rednim brojem 2157/2014 i upućen na pregled kod psihologa, oftamologa i na kraju kod specijaliste medicine rada sa obrascem za pregled;

– da je u toku psihološkog intervjua, opservacije i nakon uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju i saznanja o oboljenjima J. Ć, psihološkinja službe zdravstvene zaštite radnika uputila J. Ć. na konsultaciju specijalisti medicine rada;

– da ga je specijalistkinja medicine rada saslušala, uzela anamnezu, izvršila uvid u priloženu medicinsku dokumentaciju i elektronski karton i utvrdila da J. Ć. pati od hroničnih oboljenja i da je korisnik tuđe nege i pomoći;

– da je na osnovu propisa, stečenih znanja, doktrina specijalizacije iz medicine rada i postupka za upis i izbor kandidata objavljenih u Odluci o upisu učenika u srednju školu za školsku 2014/2015 godinu, u Konkursu, i njegovog zdravstvenog stanja iz raspoložive medicinske dokumentacije, utvrđeno da postoje kontraindikacije za upis u srednju medicinsku školu i da je J. Ć. usmeno obavešten o tome;

– da je J. Ć. predloženo da se javi „Komisiji organa veštačenja Republičkog fonda”, radi ocene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom, da bi u skladu sa tom ocenom tražio adekvatnu prekvalifikaciju;

– da je J. Ć. svojevoljno napustio Dom zdravlja N. S. sa neispunjenim obrascem lekarskog uverenja i da nije nastavio sa psihološkim pregledom niti se vratio na šalter na kojem je započeo proceduru „da vrati obrazac dok ne dostavi tražene nalaze”.

2. ČINjENIČNO STANjE

2.1. Uvidom u lekarsko uverenje broj 2157/2014 na ime J. Ć, utvrđeno je da je u obrascu uverenja popunjen samo deo sa ličnim podacima J. Ć, deo o podacima o zanimanju i zaposlenju, kao i da je stavljen pečat Doma zdravlja N.S. Utvrđeno je da nisu popunjeni sledeći delovi obrasca uverenja: 1. podaci o zdravstvenom stanju, 2. objektivni nalaz, 3. dopunski nalaz i 4. zaključak i mišljenje. Takođe, uverenje nema ni datum, ni potpis lekara.

2.2. Uvidom u potvrdu Doma zdravlja N. S, Služba opšte medicine, dispanzer N. N, utvrđeno je da je na osnovu lekarskog pregleda i medicinske dokumentacije, ordinirajući lekar konstatovao da J. Ć. boluje od Dg J45 (alergijska astma) N18 (hronična nedovoljna funkcija bubrega), kao i da se potvrda izdaje radi izdavanja lekarskog uverenja potrebnog za prekvalifikaciju. Datum izdavanja potvrde je 10. jul 2014. godine.

2.3. Uvidom u izveštaj lekara specijaliste Kliničkog centra V. N. S, Klinika za nefrologiju i kliničku imunologiju, Odeljenje za hemodijalizu od 25. juna 2014. godine, utvrđeno je da je J. Ć. na hroničnom programu hemodijalize tri puta nedeljno po četiri časa, da je u dobrom opštem stanju, kardiovaskularno kompenzovan i da se nalazi na listi za transplantaciju bubrega.

2.4. Uvidom u izveštaj oftamologa Očnog centra Dr S. N.S. od 19. avgusta 2014. godine, utvrđeno je da J. Ć. boluje od astigmatizma.

2.5. Uvidom u fotokopiju fiskalnog računa utvrđeno je da je 13. novembra 2014. godine u 8,56 časova, Domu zdravlja N. S, centralna blagajna soba br. 350, izvršena uplata u iznosu od 2000,00 dinara za uslugu – lekarsko uverenje za upis u VSS.

2.6. Uvidom u Odluku o upisu učenika u srednju školu za školsku 2014/2015. godinu i Konkurs koji je sastavni deo odluke, utvrđeno je da su posebni zdravstveni uslovi za upis učenika i učenica u prvi razred srednje škole, za obrazovni profil medicinska sestra-tehničar sledeći: normalan vid na blizinu, normalan vid na daljinu, normalan kolorni vid (raspoznavanje osnovnih boja), normalan sluh, normalna funkcija gornjih ekstremiteta, normalna funkcija donjih ekstremiteta, normalna funkcija kičmenog stuba, normalna funkcija kardiovaskularnog sistema, normalna funkcija jetre i odsustvo alergijskih manifestacija. Dalje, po obavljenom lekarskom pregledu kandidati i kandidatkinje će dobiti lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju, koje će dati na uvid pri predavanju liste želja, a priložiti pri upisu u srednju školu u koju učenik/ca bude raspoređen.

3. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

3.1. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imala je u vidu navode iz pritužbe, izjašnjenje i antidiskriminacione i druge domaće i međunarodne propise.

Pravni okvir

3.2. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je samostalan, nezavisan i specijalizovan državni organ ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije sa zadatkom da radi na suzbijanju svih oblika i vidova diskriminacije i ostvarivanju ravnopravnosti u društvenim odnosima. Nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti široko je određena, u skladu sa međunarodnim standardima, kako bi se omogućilo da delotvorno i efikasno ostvaruje svoju ulogu. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da predlaže postupak mirenja, kao i da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi prekršajne prijave zbog akata diskriminacije propisanih antidiskriminacionim propisima. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti.

3.3. Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda iz 1950. godine, u čl. 14. zabranjuje diskriminaciju, odnosno, propisuje da se uživanje prava i sloboda predviđenih u ovoj Konvenciji obezbeđuje bez diskriminacije po bilo kom osnovu, kao što su pol, rasa, boja kože, jezik, veroispovest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno poreklo, veza sa nekom nacionalnom manjinom, imovno stanje, rođenje ili drugi status.

3.4. Odredbom čl. 2. st. 2. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima garantovano je da će sva prava koja su u njemu formulisana biti ostvarivana bez ikakve diskriminacije zasnovane na rasi, boji kože, polu, jeziku, političkom ili kakvom drugom mišljenju, nacionalnom ili socijalnom poreklu, imovnom stanju, rođenju ili kakvoj drugoj okolnosti. U Generalnom zapažanju o nediskriminaciji Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava izričito je uključio zdravstveno stanje u „drugu okolnost” iz čl. 2. st. 2. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

3.5. Ustav Republike Srbije zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političnog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

3.6. Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Odredbama čl. 15-27. Zakona o zabrani diskriminacije definisani su posebni slučajevi diskriminacije. S obzirom na okolnosti konkretnog slučaja, za njegovo razmatranje relevantna je i odredba člana 27. kojom je propisana zabrana diskriminacije lica ili grupe lica s obzirom na njihovo zdravstveno stanje. Zaštitu od diskriminacije iz st. 1. ovog člana postoji naročito ako se licu ili grupi lica zbog njihovih ličnih svojstava neopravdano odbije pružanje zdravstvenih usluga, postave posebni uslovi za pružanje zdravstvenih usluga koji nisu opravdani medicinskim razlozima, odbije postavljanje dijagnoze i uskrate informacije o trenutnom zdravstvenom stanju, preduzetim ili nameravanim merama lečenja ili rehabilitacije, kao i uznemiravanje, vređanje i omalovažavanje u toku boravka u zdravstvenoj ustanovi.

3.7. Zakon o zdravstvenoj zaštiti u članu 20. propisuje načelo pravičnosti zdravstvene zaštite, koje se ostvaruje, između ostalog, zabranom diskriminacije prilikom pružanja zdravstvene zaštite po osnovu rase, pola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porekla, veroispovesti, političkog ili drugog ubeđenja, imovnog stanja, kulture, jezika, vrste bolesti, psihičkog ili telesnog invaliditeta.

3.8. Odredbama člana 6. Zakona o pravima pacijenata propisano je da u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite, pacijent ima pravo na jednak pristup zdravstvenoj službi, bez diskriminacije u odnosu na finansijske mogućnosti, mesto stanovanja, vrstu oboljenja, vreme pristupa zdravstvenoj službi ili u odnosu na neku drugu različitost koja može da bude uzrok diskriminacije.

Analiza navoda iz pritužbe i izjašnjenja sa aspekta antidiskriminacionih propisa

3.9. Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi da li je Dom zdravlja N. S. neizdavanjem lekarskog uverenja o oceni zdravstvenog stanja J. Ć, izvršio akt diskriminacije na osnovu njegovog ličnog svojstva – zdravstvenog stanja.

3.10. Nesporno je da je J. Ć. 13. novembra 2014. godine bio u Domu zdravlja N. S, u Službi zdravstvene zaštite radnika i započeo proceduru za izdavanje uverenja o oceni zdravstvene sposobnosti za upis na vanredno školovanje u srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra – tehničar radi prekvalifikacije. Takođe, uvidom u medicinsku dokumentaciju, nesporno je da je J. Ć. na hroničnom programu hemodijalize i da boluje od alergijske astme. Stoga je sa aspekta Zakona o zabrani diskriminacije potrebno ispitati da li je Dom zdravlja N. S, neizdavanjem lekarskog uverenja o oceni zdravstvenog stanja J. Ć, izvršilo akt diskriminacije na osnovu njegovog ličnog svojstva – zdravstvenog stanja, kao i da li su za to postupanje postojali objektivni i opravdani razlozi koji nisu u vezi sa njegovim ličnim svojstvom. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je stava da navodi iz pritužbe J. Ć. i dokazi koje je dostavio pružaju dovoljno osnova za zaključak da je učinio verovatnim akt diskriminacije. Naime, Dom zdravlja N. S. nije J. Ć. izdao lekarsko uverenje o oceni zdravstvenog stanja. Imajući to u vidu, na osnovu odredbe člana 45. stava 2. Zakona o zabrani diskriminacije, teret dokazivanja da u konkretnom slučaju nije došlo do povrede načela jednakosti, snosi lice protiv koga je podneta pritužba.

3.11. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti cenila je da li navodi koje je Dom zdravlja N. S. iznelo u svom izjašnjenju, navodeći da postupanje prema podnositelju pritužbe nije zasnovano na njegovom zdravstvenom stanju, pružaju dovoljno osnova za zaključak da J. Ć. nije drugačije tretiran zbog zdravstvenog stanja. S aspekta Zakona o zabrani diskriminacije potrebno je ispitati da li su za odluku Doma zdravlja N. S. da J. Ć. ne izda lekarsko uverenje o oceni zdravstvenog stanja, postojali objektivni i opravdani razlozi, koji nisu u vezi sa njegovim ličnim svojstvom. Zbog toga je od Doma zdravlja N.S. zatraženo da se izjasni iz kojih razloga J. Ć. nije izdato lekarsko uverenje o oceni zdravstvenog stanja.

3.12. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti analizirala je navode iz izjašnjenja Doma zdravlja N. S, da se J. Ć. nije moglo izdati lekarsko uverenje o oceni zdravstvenog stanja jer nije dostavio neophodnu dokumentaciju prilikom zahteva za izdavanje lekarskog uverenja. Međutim, Poverenica konstatuje da u izjašnjenju nije navedeno koja su to neophodna dokumenta koja je podnosilac pritužbe trebalo da dostavi, posebno ako se ima u vidu da je podnosilac pritužbe imao nalaze lekara opšte prakse, oftamologa i lekara specijaliste, koji su priloženi i uz pritužbu. Pored toga, u izjašnjenju Doma zdravlja navedeno je da je J. Ć. na šalteru Službe medicine rada prikazao potvrde od izabranog lekara, a dalje u izjašnjenju je navedeno da su lekari prilikom pregleda J. Ć. i psihološkinja i specijalistkinja medicine rada, izvršile „uvid u priloženu medicinsku dokumentaciju”. Iz celokupnog izjašnjenja Doma zdravlja ostalo je nejasno koja neophodna dokumentacija nije priložena, zbog čega je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti stava da Dom zdravlja N. S. nije dostavio dokaze koji potkrepljuju tvrdnju da uverenje nije izdato jer podnosilac pritužbe nije dostavio potrebnu medicinsku dokumentaciju.

3.13. Takođe, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti analizirala je navod da lekarsko uverenje nije izdato jer podnosilac pritužbe nije obavio predviđene preglede i jer je svojevoljno napustio Dom zdravlja bez završenog pregleda kod psihologa. Iz pritužbe i iz izjašnjenja jasno proizlazi da je J. Ć. bio na pregledima kod psihološkinje i kod specijalistkinje medicine rada, koje su ga obe obavestile da on nije za prekvalifikaciju za medicinskog tehničara, a nakon njegovog insistiranja da mu se ipak izda lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upis u srednju medicinsku školu, rečeno mu je da „uverenje ne može da dobije” i upućen je da se obrati nadležnoj komisiji radi ocene radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom. Među stranama je sporno da li je J. Ć. napustio lekarski pregled pre završetka postupka izdavanja lekarskog uverenja, zbog čega mu, po navodima iz izjašnjenja, nije izdato uverenje ili je napustio Dom zdravlja N. S. kada mu je predočeno da mu uverenje neće biti izdato zbog „postojanja kontraindikacija za upis u srednju školu”. Međutim, Poverenica za  zaštitu ravnopravnosti ukazuje da je J. Ć. došao u Dom zdravlja sa ciljem da dobije uverenje o zdravstvenom stanju, da nije sporno da je bio na pregledu kod psihološkinje i specijalistkinje medicine rada, te da je Dom zdravlja bio u obavezi da mu uverenje izda, bez obzira na sadržinu uverenja. Imajući u vidu navode iz izjašnjenja, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da je odluka Doma zdravlja N. S. da ne izda J. Ć. lekarsko uverenje o oceni zdravstvenog stanja radi prekvalifikacije i upisa u srednju medicinsku školu, zasnovana na njegovom zdravstvenom stanju.

3.14. Takođe, navodi iz izjašnjenja da „na osnovu pozitivnih propisa, stečenih znanja, doktrina specijalizacije iz medicine rada i postupka za upis i izbor kandidata objavljenih u Odluci o upisu učenika u srednju školu za školsku 2014/15 godinu, u Konkursu […] i njegovog zdravstvenog stanja iz raspoložive medicinske dokumentacije, utvrđeno je da postoje kontraidikacije za upis u srednju medicinsku školu[…]” paušalni su i opšti i ne pružaju objektivno i razumno opravdanje da neizdavanje uverenja J. Ć. nije bilo u vezi sa njegovim zdravstvenim stanjem. S obzirom da se za upis u srednju medicinsku školu traže različiti posebni zdravstveni uslovi u zavisnosti od obrazovnog profila, neispunjavanje uslova za jedan profil ne znači automatski i neispunjavanje uslova za upis nekog drugog obrazovnog profila srednje medicinske škole. Zbog toga, postojanje kontraindikacija za upis u srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra – tehničar, ne može biti objektivan i razuman razlog za neizdavanje lekarskog uverenja o oceni zdravstvenog stanja, posebno ako se ima u vidu činjenica da ocena zdravstvenog stanja može biti pozitivna i negativna, kao i da neispunjavanje posebnih uslova za jedan obrazovni smer/profil ne znači automatski neispunjavanje uslova za upis na neki drugi smer.

3.15. Sagledavajući sve činjenice i okolnosti, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je mišljenja da Dom zdravlja N. S. nije ponudio objektivno i razumno opravdanje da neizdavanje uverenja o oceni zdravstvenog stanja radi upisa u srednju medicinsku školu, smer medicinska sestra – tehničar, odnosno, radi prekvalifikacije, nije bilo u vezi sa zdravstvenim stanjem J. Ć.

4. MIŠLjENjE

Neizdavanjem lekarskog uverenja o oceni zdravstvenog stanja J. Ć, Dom zdravlja N. S. prekršio je odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

5. PREPORUKA

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti preporučuje Domu zdravlja N. S. i direktoru M. K, kao odgovornom licu da:

Preduzmu sve potrebne mere u cilju otklanjanja posledica diskriminatornog postupanja prema J. Ć.

5.1. Ubuduće, u okviru obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, ne krše antidiskriminacione propise.

5.2. Potrebno je da Dom zdravlja N. S. obavesti Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o planiranim merama u cilju sprovođenja ove preporuke, u roku od 30 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

Protiv ovog mišljenja sa preporukom nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

Saglasno članu 40. Zakona o zabrani diskriminacije, ukoliko Dom zdravlja N. S. ne postupi po preporuci u roku od 30 dana, biće doneto rešenje o izricanju mere opomene, protiv kojeg nije dopuštena žalba, a za slučaj da ovo rešenje ne sprovede, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti može o tome obavestiti javnost preko sredstava javnog informisanja i na drugi pogodan način.

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Pritužba J.Ć. protiv Doma zdravlja N.S. zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja u oblasti pružanja usluga Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top