Preporuka mera Gradskoj upravi grada Niša zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku pred organima javne vlasti

br. 021-02-249/2015-02   datum: 12.8.2015.

SKUPŠTINA GRADA NIŠA

Mile Ilić, predsednik

18000 NIŠ

7. juli br. 2

Poštovani gospodine Iliću,

Postupajući po pritužbi građanina Niša protiv Gradske uprave grada Niša, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti došla je do saznanja da porodilja koja živi u Nišu, u skladu sa odlukom grada Niša, ne može da ostvari pravo na jednokratnu novčanu pomoć za svoje prvorođeno dete ako nema prebivalište na teritoriji grada Niša najmanje šest meseci pre rođenja deteta. Odredbama člana 5. Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša propisano je da pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 20.000,00 dinara ostvaruje majka za svoje prvorođeno dete ako najmanje šest meseci pre rođenja deteta na teritoriji grada Niša ima prebivalište, odnosno boravište ako je izbeglica ili raseljeno lice sa teritorije Kosova i Metohije, pod uslovom da se neposredno brine o detetu, kao i da se pravo na jednokratnu pomoć ostvaruje na osnovu zahteva majke i dokumentacije o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava. Odredbom člana 7. propisano je da ako majka nije živa ili je napustila dete ili je iz opravdanih razloga sprečena da neposredno brine o detetu, pravo na jednokratnu novčanu pomoć umesto majke može ostvariti otac, hranitelj ili staratelj ukoliko ispunjava uslove iz člana 5. ove odluke.

Analiza uslova koji su propisani za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za prvorođeno dete, sa aspekta Zakona o zabrani diskriminacije i drugih relevantnih propisa, pokazala je da su očigledno stavljene u nejednak položaj porodice u kojima porodilja nema prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Niša najmanje šest meseci pre rođenja deteta u odnosu na porodice u kojima majka prvorođenog deteta ima prebivalište na teritoriji grada Niša šest meseci pre rođenja deteta. Imajući u vidu da je cilj jednokratne novčane pomoći za prvorođeno dete da podstakne rađanje prvog deteta, povećanje nataliteta na teritoriji grada Niša, odnosno da je u pitanju podrška koja je namenjena celoj porodici sa detetom, uslov za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za prvorođeno dete koji se odnosi isključivo na prebivalište majke nema objektivno i razumno opravdanje, jer propisivanje ovog uslova, bez uzimanja u obzir prebivališta oca deteta i samog deteta, nije opravdan ni s aspekta svrhe, ni s aspekta posledica koje proizvodi.

Podsećamo Vas da je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti uputila Skupštini grada Niša preporuku br. 021-02-211/2015-02 od 9. jula 2015. godine u kojoj je ukazala da uslov za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji koji se odnosi isključivo na prebivalište majke (propisano odredbama člana 8a Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša), nema objektivno i razumno opravdanje, jer propisivanje ovog uslova, bez uzimanja u obzir prebivališta oca deteta i samog deteta, nije opravdan ni s aspekta svrhe, ni s aspekta posledica koje proizvodi.

Imajući u vidu sve navedeno, preporučujem da izmenite i član 5. stav 1. Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Niša, na taj način što ćete propisati da pored ostalih uslova, pravo na jednokratnu pomoć za prvorođeno dete ostvaruje majka deteta, ukoliko ona ili otac deteta imaju prebivalište na teritoriji grada Niša najmanje šest meseci pre rođenja deteta, pod uslovom da dete ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada. Na ovaj način, uzećete u obzir celu porodicu, sprečiti zloupotrebu ostvarivanja prava na novčanu naknadu i omogućiti svim građanima i građankama Vašeg grada da uživaju pravo na slobodu od diskriminacije.

Očekujem da ćete iskoristiti svoja zakonska ovlašćenja i na prvoj sledećoj sednici Skupštine grada pristupiti izmeni Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Molim da me o merama i aktivnostima koje ste preduzeli u cilju sprovođenja ove preporuke obavestite u roku od 30 dana.

S iskrenim uvažavanjem,

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Preporuka mera Gradskoj upravi grada Niša zbog diskriminacije na osnovu prebivališta u postupku pred organima javne vlasti Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top