Obaveštenje javnosti – Republički fond za zdravstveno osiguranje diskriminisao raseljeno lice sa Kosova i Metohije

Podnosilac pritužbe je osiguranik Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i interno raseljeno lice sa Kosova i Metohije. On se obratio Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje zbog izdavanja potvrde za stomatološku zaštitu na teret Fonda. Republički fond za zdravstveno osiguranje je odbio ovaj zahtev sa obrazloženjem da je podnosilac pritužbe osiguran kao interno raseljeno lice sa KiM, a prema propisima ova lica nemaju pravo na stomatološku zaštitu na teret Fonda. U toku postupka utvrđeno da ne postoji propis po kojem raseljena lica sa KiM nemaju pravo na besplatnu stomatološku zaštitu i da mogu, na isti način i pod istim uslovima, da ostvaruju pravo na besplatnu stomatološku zaštitu kao i svi drugi osiguranici Fonda. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti utvrdila je da je Republički fond za zdravstveno osiguranje, uskraćivanjem prava podnosiocu pritužbe na besplatnu stomatološku zaštitu zbog statusa interno raseljenog lica sa KiM, prekršio odredbe Zakona o zabrani diskriminacije.

Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje je preporučeno da omogući podnosiocu pritužbe, kao i svim drugim interno raseljenim licima sa teritorije KiM, ostvarivanje prava na besplatnu stomatološku zaštitu, pod istim uslovima i na isti način kao i drugim osiguranicima, kao i da ubuduće ne krši zakonske propise o zabrani diskriminacije.

S obzirom da Republički fond za zdravstveno osiguranje nije postupio po preporuci, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije, o tome obaveštava javnost.

Print Friendly, PDF & Email
back to top