Mišljenje na Nacrt nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020)

br. 337-00-24/2016-01 datum: 29. septembar 2016 godine

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti[1], Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, daje

MIŠLjENјE

na Nacrt nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020)

Ministarstvo odbrane je dopisom broj 1306-4 od 12. septembra 2016. godine, dostavilo Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Nacrt nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020) – (u dalјem tekstu: Nacrt akcionog plana), radi davanja mišlјenja. Postupajući po ovom zahtevu, dajemo mišlјenje na Nacrt akcionog plana, sa aspekta delokruga rada Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

Ustav Republike Srbije[2] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, koji u članu 2. stav 1. tačka 1. propisuje da diskriminacija i diskriminatorno postupanje označavaju svako neopravdano pravlјenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isklјučivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državlјanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavlјenim ličnim svojstvima. Odredbama člana 4. propisano je načelo jednakosti tako što je regulisano da su svi jednaki i uživaju jednak položaj i jednaku pravnu zaštitu, bez obzira na lična svojstva, te da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije. Odredbama čl. 5-14. definisani su različiti oblici povrede načela jednakosti, odnosno diskriminatornog postupanja. Odredbama člana 20. propisano je da diskriminacija postoji ako se postupa protivno načelu ravnopravnosti polova, odnosno, načelu poštovanja jednakih prava i sloboda žena i muškaraca u političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom aspektu javnog, profesionalnog, privatnog i porodičnog života. Zabranjeno je uskraćivanje prava ili javno ili prikriveno priznavanje pogodnosti u odnosu na pol ili zbog promene pola. Zabranjeno je i fizičko i drugo nasilјe, eksploatacija, izražavanje mržnje, omalovažavanje, ucenjivanje i uznemiravanje s obzirom na pol, kao i javno zagovaranje, podržavanje i postupanje u skladu sa predrasudama, običajima i drugim društvenim obrascima ponašanja koji su zasnovani na ideji podređenosti ili nadređenosti polova, odnosno stereotipnih uloga polova.

 

Pre ulaska u ocenu konkretnih rešenja, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti pruža podršku izradi ovog strateškog dokumenta i nastojanju da se kroz ostvarivanje strateških cilјeva postigne veća bezbednost žena u društvu i podstakne uloga žena u izgradnji mira i postkonfliktnom oporavku društva. Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, kao nezavisna državna institucija, posebno je zainteresovan za zaštitu i unapređenje rodne ravnopravnosti koju prepoznaje kao važan preduslov za razvoj porodice i društva u celini i na važnost zastuplјenosti žena u sistemu bezbednosti i njihovog mesta i uloge u očuvanju mira i bezbednosti u Republici Srbiji.

Povodom pojedinih rešenja sadržanih u Nacrtu akcionog plana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je mišlјenja da:

 

  1. U Nacrtu akcionog plana pored navedenih Nosioca aktivnosti i partnera, kod Partnera treba navesti Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i to:

 

  • u prvom poglavlјu pod nazivom „Akteri, institucionalna tela i mehanizmi“, u aktivnosti 1.8.
  • u drugom poglavlјu pod nazivom „Prevencija“ u aktivnosti 1. i aktivnosti 2.10.
  • u četvrtom poglavlјu pod nazivom „Zaštita“ u aktivnosti 1. i
  • u petom poglavlјu pod nazivom „Oporavak“ u aktivnosti 6.

 

  1. U četvrtom poglavlјu pod nazivom „Zaštita“ naziv aktivnosti 4.4. „Uspostavlјanje delotvorne zaštite žena zaposlenih ili angažovanih u sistemu bezbednosti od svih oblika nasilјa“ predlažemo da se izmeni naziv aktivnosti tako da glasi: „Uspostavlјanje i kontrola mehanizama delotvorne zaštite žena zaposlenih ili angažovanih u sistemu bezbednosti od svih oblika nasilјa i diskriminacije.“

Takođe ukazujemo da je kod prvog poglavlјa „Akteri, institucionalna tela i mehanizmi“, izostavlјen krovni naslov na početku tabele „Redni broj, Aktivnost, Nosilac aktivnosti i partneri, Finansijski resursi, Indikatori i Rok/period izvršenja“, gde je neophodna tehnička korekcija, kao i pravilna numeracija petog poglavlјa „Oporavak“, tako da se redni broj „5.“ navede pored aktivnosti „5.1.“

U skladu sa iznetim, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti smatra da znanja i iskustva iz oblasti rodne ravnopravnosti, stečena kako u postupanju Poverenika po pritužbama, tako i kroz realizaciju aktivnosti, programa i projekta, sprovođenje analiza i izrade izveštaja, mogu biti od značaja za dostizanje cilјeva postavlјenih u Nacrtu akcionog plana.

Pri tome, treba imati u vidu da se Poverenik može, kao i drugi nezavisni državni organi, samoinicijativno ili po pozivu uklјučivati da savetodavno ili na druge načine doprinese realizaciji aktivnosti utvrđenih Nacrtom akcionog plana, koje su u vezi sa obavlјanjem poslova iz nadležnosti Poverenika u obimu i na način koji ne ugrožava nezavisnost ovog državnog organa.

[1] Zakon o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik RS”, broj 22/09, član 1. i član 33. stav 1. tačka 7)

[2] Ustav Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 98/06, član 21)

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon Mišlјenje na Nacrt nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2016-2020)Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top