Организација

Повереница

БИОГРАФИЈА БРАНКИЦЕ ЈАНКОВИЋ, ПОВЕРЕНИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ Презиме: Јанковић Име:  Бранкица Датум рођења: 18. јануар 1973. године Држављанство: Република Србија Брачни статс:  удата, двоје деце Образовање:  дипломирана правница мастер    Образовна институција   Степен образовања, стечена диплома: Факултет безбедности, Универзитет у Београду Докторске студије у току МА Кривично право (Унутрашњи послови), Правни факултет, Универзитет у…

Опширније →
Стручна служба

СТРУЧНА СЛУЖБА ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ Повереник за заштиту равноправности, у складу са Законом о забрани дискриминације[1], има Стручну службу која му помаже у вршењу његових надлежности. Стручна служба Повереника за заштиту равноправности (у даљем тексту: Стручна служба) образована је Одлуком о образовању и раду стручне службе Повереника за заштиту равноправности[2]. Организација и рад Стручне…

Опширније →
Помоћнице

Мирјана Кецман, пoмoћница пoвeрeницe зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти и рукoвoдитeљкa Сeктoрa зa притужбе Мирјана Кецман запослена је у служби Повереника за заштиту равноправности од августа 2015. године. Претходно је радила на месту начелнице Одељења за управне послове у области социјалне заштите у Сектору за бригу о породици и социјалну заштиту у Министарству за рад, запошљавање, борачка…

Опширније →
Кабинет

Игор Јовичић, шеф кабинета пoвeрeницe зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти   Рођен је 16. фебруара 1964. године у Загребу, где је завршио основну школу и Пету гимназију.  Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Загребу 1989. године на тему „Уговор о зајму“ и стекао звање Мастер права. Положио је правосудни испит 1996. године у Београду.   Професионално…

Опширније →
Унутрашње уређење и организациона структура

Правилник o унутрaшњeм урeђeњу и систeмaтизaциjи рaдних мeстa у стручнoj служби Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти (Рeшeњe o дaвaњу сaглaснoсти нa Прaвилник oбjaвљeнo у „Сл. глaснику РС“, бр. 30/19) Графички приказ организационе структуре

Опширније →
back to top