Помоћнице Повереника за заштиту равноправности

Мирјана Кецман, пoмoћница пoвeрeницe зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти и рукoвoдитeљкa Сeктoрa зa притужбе

Од 2015. године је запослена у Поверенику за заштиту равноправности, прво као начелница Одељења за поступање по притужбама, а од 2016. године као помоћница поверенице, задужена за руковођење Сектором за притужбе.

Претходно радно искуство је стицала у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као начелница Одељења за управне послове у области социјалне заштите (2012-2015), у Републичком секретаријату за законодавство у Одељењу за правнотехничку редактуру превода правних тековина Европске уније на пословима правнотехничке редактуре превода  (2011-2012), у Сектору за финансије на нормативним пословима у области финансија и имовине (2008- 2011), у Сектор за изборно законодавство и унутрашње послове на пословима у области кривичног законодавства, извршења санкција и унутрашњих послова (2004-2005) и у Сектору за изборе и правосуђе на пословима у области правосуђа (2004).

Од 2005. до 2008. године била је помоћница комесара за избеглице задужена за руковођење Сектором за опште, правне и кадровске послове.

Решењем Владе Републике Србије била је именована за чланицу Комисије за азил – другостепеног органа у поступку азила (2008-2016), као и чланицу Комисије за координацију процеса трајне интеграције избеглица (2005-2008).

Професионалну каријеру започела је 1996. године, прво као адвокатска приправница, а затим као адвокатица.

Учествовала је у више радних група за израду прописа (Закон о општем управном поступку, Закон о избеглицама, Закон о социјалној заштити, подзаконска аката донета на основу Закона о азилу и др). Као консултанткиња била је ангажована и на изради Стандардних оперативних процедура Републике Србије за превенцију и заштиту избеглица и миграната од родно заснованог насиља.

Учествовала је у изради неколико приручника и брошура, као и држала обуке из области заштите од дискримнације.

Рођена је 1970. године у Пули. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Положила је правосудни испит. Говори енглески језик.

mirjana.kecman@ravnopravnost.gov.rs

 

Ђурђа Јанићијевић, помоћница поверенице за заштиту равноправности и руководитељка Сектора за опште послове

Од 1. априла 2016. године запослена у Поверенику за заштиту равноправности као руководитељка Групе за кадровске послове – виша саветница, а од 8. јуна 2021. године до 14. фебруара 2022. као в.д. помоћнице поверенице – Сектор за опште послове. У периоду 2015 – 2016. године у Министарству државне управе и локалне самоуправе обављала послове руководитељке Групе за послове децентрализације РС и јачање капацитета јединица локалне самоуправе. У периоду 2002 – 2015. године у Министарству културе и информисања обављала послове начелнице Одељења за опште-правне послове и послове јавних набавки (обухвата послове руковођења у оквиру три групе: за развој и управљање кадровима, за послове јавних набавки и статусна питања установа и Државно правобранилаштво). У периоду од 1994 – 1997. године обављала послове у области правосуђа (Општинско јавно тужилаштво у Приштини и адвокатска канцеларија).

Обављала је и послове правнице у Деску Креативна Европа Србија, 2014 – 2019. године; била члан Надзорног одбора Народног музеја у периоду 2013-2018 година; била чланица Комисије за психоактивне контролисане супстанце коју именује Влада РС, 2011-2015. године; била чланица различитих радних група за израду прописа у оквиру државне управе (Нацрт закона о платама у јавном сектору, Нацрт закона о култури, и др).

Дипломирана је правница. Завршила је специјалистичке последипломске студије Европског права на Правном факултету у Београду у сарадњи са Универзитетом у Нансију ( Француска ) и L`Ena Ecole National D`Administration – Менаџмент у јавној управи.

djurdja.janicijevic@ravnopravnost.gov.rs

 

Татјана Пријић, в.д. помоћница поверенице за заштиту равноправности у Сектору за унапређење равноправности, сарадњу и пројекте

У служби Повереника за заштиту равноправности од 2017. године у Сектору за унапређење равноправности, сарадњу и пројекте. Претходно искуство стекла у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања од 2004. године, као начелница Одељења за нормативне послове у Сектору за заштиту особа са инвалидитетом и начелница Одељења за нормативне, управне и надзорне послове у Сектору за запошљавање, док је пре тога искуство стицала у Националној служби за запошљавање, на различитим пословима. Поседује богато искуство у области израде и спровођења закона, других прописа, стратешких и планских докумената, као и њиховој хармонизацији са правом ЕУ, првенствено у области запошљавања, социјалне заштите, унапређења положаја особа са инвалидитетом и људских права уопште, али и других сродних прописа (међународних споразума о социјалној сигурности, социјалног предузетништва, прописа из области образовања одраслих, обавезног социјалног осигурања, контроле државне помоћи, задруга, занатства, друштвено одговорног пословања, зарада у јавним службама, родне равноправности и др).

Завршила је Правни факултет Универзитета у Београду. Учествовала је и била позивана да предаје на великом броју стручних скупова и саветовања (у организацији Удружења правника у привреди, Удружења правника радног и социјалног права; стручних часописа; привредних комора и удружења послодаваца; центара за пословну едукацију, невладиних организација и др.), обука, округлих столова и семинара из области запошљавања, радно-правног статуса и решавања вишка запослених, положаја особа са инвалидитетом, људских права и остваривања равноправности. Ауторка је низа радова и чланака у стручним часописима.

tatjana.prijic@ravnopravnost.gov.rs

Print Friendly, PDF & Email
back to top