Svetski dan deteta

Prava svakog deteta, moraju se štititi u svakoj prilici, uvek i bez izuzetka, jer je zadatak najšire zajednice, ali i svakog pojedinca u društvu da obezbedi zdravu i bezbednu budućnost dece, bez diskriminacije, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Svetskog dana deteta.

Primera radi, nepružanje adekvatne usluge ličnog pratioca ili pedagoškog asistenta, koje je u nadležnosti lokalnih samouprava, ugrožava jedno od osnovih prava deteta, pravo na obrazovanje. Iako je sistem inkluzivnog obrazovanja unapređen, željeno stanje nije na adekvatnom nivou u lokalnim samoupravama  koje su obavezne da obezbede  ovu uslugu svakom detetu kod kojeg postoji potreba za dodatnom podrškom. Podrška ličnog pratioca nije usluga na koju dete može da čeka, jer propusti u njenom obezbeđivanju mogu da otežaju deci sa invaliditetom i smetnjama u razvoju napredovanje u školovanju i osamostaljivanju. Zbog toga smo, kao institucija, pokrenuli i stratešku parnicu, rekla je Janković.

Poverenica je naglasila da jedan od problema sa kojima se deca suočavaju jeste diskriminacija zbog zdravstvenog stanja. S obzirom na zagarantovano pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pravo na obrazovanje sve dece bez diskriminacije, početkom ove godine uputili smo  i inicijativu Ministarstvu zdravlja, koja je podržana od strane Ministarstva prosvete, da utvrdi procedure u predškolskim ustanovama, kao i u ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja, o postupanju sa decom i učenicima sa dijabetesom i drugim nezaraznim hroničnim bolestima, kao i retkim bolestima, u cilju podrške, dobre kontrole bolesti i sprečavanja nastanka njenih komplikacija. Uvođenjem ovih procedura uticalo bi se ne samo na unapređenje njihovog položaja, već i na zaštitu od stigmatizacije i diskriminacije, podsetila je poverenica.

Značajan broj dece suočava se sa siromaštvom i diskriminacijom zbog imovinskog stanja, naročito  deca pripadnici romske nacionalne manjine, prema kojima neretko postoji velika socijalna distanca. Jedan od rastućih problema je i vršnjačko nasilje, zbog čega je neophodno posvetiti više pažnje prevenciji, a ne samo reagovati na nasilje kada se ono već desi. Ne smemo zaboraviti da su odrasli odgovorni za ponašanje dece, koju moramo čuti i razumeti, posebno što su danas suočeni sa brojnim izazovima.

Imajući u vidu raznovrsne probleme u ostvarivanju prava na ravnopravnost i zaštitu od diskriminacije sa kojima se deca suočavaju, Poverenik je izradio Poseban izveštaj o diskriminaciji dece i predstavio ga poslanicima u Narodnoj skupštini krajem 2021. godine.

Print Friendly, PDF & Email
back to top