SAOPŠTENjE povodom Međunarodnog dana socijalne pravde

U danu kada Srbija i svet obeležavaju Međunarodni dan socijalne pravde, treba se podsetiti da je socijalno pravedno ono društvo u kome svi ljudi imaju uslova da žive dostojanstveno od svog rada i imaju jednake mogućnosti da ravnopravno, bez ikakve diskriminacije, učestvuju u društvenom, ekonomskom, političkom i kulturnom životu zajednice.

Socijalna pravda uslov je društvenog napretka a ključne tačke društva socijalne pravde su borba protiv siromaštva, ostvarivanje prava na rad, ravnopravnost polova i stvaranje jednakih šansi za sve. Ukoliko ove probleme ne budemo efikasno rešavali, stvaraćemo samo nove društvene nepravde i novim generacijama ostaviti u nasleđe društvo bez perspektive za napredak.
U Srbiji koja se danas suočava sa posledicama ekonomske krize, skoro 10 osto stanovništva živi u teškom siromaštvu, a mnoge društvene grupe nalaze se na marginama društvenog života, u nemogućnosti da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, stanovanje. Zato je danas više nego u drugim vremenima neophodno pokazati humanizam, solidarnost i odgovornost za one koji su najugroženiji i najranjiviji i koji bez pomoći šire društvene zajednice ne mogu rešiti svoje osnovne egzistencijalne probleme.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 

 


microsoft-word-icon SAOPŠTENjE povodom Međunarodnog dana socijalne pravde Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top