Međunarodni dan socijalne pravde

 

U danu kada Srbija i svet obeležavaju Međunarodni dan socijalne pravde, treba se podsetiti da je socijalno pravedno ono društvo u kome svi ljudi imaju uslova da žive dostojanstveno od svog rada i imaju jednake mogućnosti da ravnopravno, bez ikakve diskriminacije, učestvuju u društvenom, ekonomskom, političkom i kulturnom životu zajednice.

Socijalna pravda uslov je društvenog napretka a ključne tačke društva socijalne pravde su borba protiv siromaštva, ostvarivanje prava na rad, ravnopravnost polova i stvaranje jednakih šansi za sve. Ukoliko ove probleme ne budemo efikasno rešavali, stvaraćemo samo nove društvene nepravde i novim generacijama ostaviti u nasleđe društvo bez perspektive za napredak.

U Srbiji koja se danas suočava sa posledicama ekonomske krize, skoro 10 odsto stanovništva živi u teškom siromaštvu, a mnoge društvene grupe nalaze se na marginama društvenog života, u nemogućnosti da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, stanovanje. Zato je danas više nego u drugim vremenima neophodno pokazati humanizam, solidarnost i odgovornost za one koji su najugroženiji i najranjiviji i koji bez pomoći šire društvene zajednice ne mogu rešiti svoje osnovne egzistencijalne probleme.

 

Print Friendly, PDF & Email
back to top