Pritužba udruženja L. protiv udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon“ zbog govora mržnje prema seksualnim manjinama

del. br. 8/2011 datum: 14. 1. 2011.

Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povrede odredaba Zakona o zabrani diskriminacije i daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima (čl. 33. st. 1 t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. Glasnik RS„ br. 22/2009), povodom saopštenja Udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” od 8. septembra 2010. godine, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje

 

MIŠLjENjE

 

U saopštenju koje je Udruženje studenata P. f. n. objavilo 8. septembra 2010. godine povodom najave održavanja Parade ponosa izražene su ideje i stavovi koje predstavljaju kršenje zabrane govora mržnje koja je propisana članom 11. Zakona o zabrani diskriminacije (“Sl. Glasnik RS”, br. 22/2009).

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, daje Udruženju studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon”

 

PREPORUKU

 

1. Udruženje studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” uputiće javno izvinjenje pripadnicima i pripadnicima LGBT populacije zbog govora mržnje izraženog u saopštenju od 8. septembra 2010. godine. Javno izvinjenje će objaviti na veb sajtu Udruženja, u roku od 15 dana od dana prijema mišljenja sa preporukom.

2. Udruženje studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” objaviće mišljenje sa preporukom poverenice za zaštitu ravnopravnosti del. br. 8/2011 od 14. januara 2011. godine na veb sajtu Udruženja, u roku od 15 dana od dana prijema.

3. Udruženje studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” će se ubuduće suzdržavati od davanja izjava, širenja ideja, stavova i informacija kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva.

4. Udruženje studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” obavestiće Poverenicu za zaštitu ravnopravnosti o preduzetim radnjama u roku od 30 dana od dana prijema ovog mišljenja i preporuke.

O b r a z l o ž e nj e

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti sprovela je postupak u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica i okolnosti povodom pritužbe Org. L. koja je izjavljena u skladu sa članom 35. stav 1. Zakona o zabrani diskriminacije.

Udruženju studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” je dana 4. oktobra 2010. godine upućen zahtev da se u roku od 15 dana izjasni o osnovanosti pritužbe. Dostava zahteva i kopije pritužbe je ponovljena 7. decembra 2010. godine, jer nije bilo dokaza da je prethodna dostava bila uredna.

Dana 24. decembra 2010. godine, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je primila izjašnjenje Udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” u kojem je navedeno da je pritužba “neosnovana, maliciozna i zasnovana na zloupotrebi odredaba Zakona o zabrani diskriminacije”. U izjašnjenju se navodi da Udruženje duži niz godina organizuje događaje na Pravnom fakultetu sa ciljem promovisanja vrednosti nacionalnih pravnih spomenika, nacionalne istorije i kulture, promovisanja ljubavi prema vlastitom rodu, otadžbini i svim nacionalnim i državnopravnim ustanovama, čime obavlja i misiju dodatnog edukovanja studenata prava. Iz navedenih razloga, Udruženje studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” smatra da predmetno saopštenje nikako ne može biti protumačeno kao akt diskriminacije.

Član 46. Ustava Republike Srbije jemči slobodu mišljenja i izražavanja, kao i slobodu da se govorom, pisanjem, slikom ili na drugi način traže, primaju i šire obaveštenja i ideje. Stavom 2. je propisano da se sloboda izražavanja može zakonom ograničiti, ako je to neophodno radi zaštite prava i ugleda drugih […]

Nadalje, Zakon o zabrani diskriminacije propisuje da su svi jednaki i da je svako dužan da poštuje načelo jednakosti, odnosno zabranu diskriminacije (član 4), a takođe i da svako ima pravo da se izjasni o svojoj seksualnoj orijentaciji, a da je diskriminatorsko postupanje zbor takvog izjašnjavanja zabranjeno.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je cenila navode izjašnjenja Udruženja studenata P. f. n., ali je mišljenja da sloboda govora nije i nikada ne sme da bude izgovor za govor mržnje, kao i da je zakonskim propisima jasno postavljen okvir i definisana je granica između slobode izražavanja i objavljivanja ideja, informacija i mišljenja i govora mržnje.

Ideje koje su izražene u saopštenju Udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” povodom najave održavanja Parade ponosa od 8. septembra 2010. godine predstavljaju govor mržnje prema pripadnicima i pripadnicama LGBT populacije, a koji je zabranjen odredbama Zakona o zabrani diskriminacije – član 11. „Zabranjeno je izražavanje ideja, informacija i mišljenja kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog ličnog svojstva, u javnim glasilima i drugim publikacijama, na skupovima i mestima dostupnim javnosti, ispisivanjem i prikazivanjem poruka ili simbola i na drugi način.”

Ceneći utvrđene činjenice i pravne propise, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, saglasno čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije, dala je mišljenje i preporučila Udruženju studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon” preduzimanje odgovarajućih radnji.

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

dr Nevena Petrušić

 


microsoft-word-icon Pritužba udruženja L. protiv udruženja studenata Pravnog fakulteta „Nomokanon“ zbog govora mržnje prema seksualnim manjinama Preuzmi


Print Friendly, PDF & Email
back to top